Forskrift om endring i forskrift om register over befolkningen på Svalbard.

DatoFOR-2006-12-01-1323
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2006 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2007, departementet bestemmer.
Sist endret
EndrerFOR-1994-02-04-111
Gjelder forSvalbard
HjemmelLOV-1925-07-17-11-§4, FOR-1994-02-04-111-§12
Kunngjort01.12.2006
KorttittelEndr. i forskrift om folkeregister for Svalbard

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Justis- og politidepartementet 1. desember 2006 med hjemmel i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4 første ledd, jf. forskrift 4. februar 1994 nr. 111 om register over befolkningen på Svalbard § 12.

I

I forskrift 4. februar 1994 nr. 111 om register over befolkningen på Svalbard gjøres følgende endringer: - - - 

§ 3 litra g skal lyde:

g)siste bosted før svalbardoppholdet. For personer som flytter til Svalbard fra annen del av Norge, angis bostedsadresse og -kommune, for andre angis land. 

- - - 

II

Endringene gjelder fra 1. januar 2007, med unntak av § 3 litra g, som gjelder fra den tid Justisdepartementet bestemmer.