Forskrift om overgangsbestemmelser til lov om endringer i barnevernloven og sosialtjenesteloven mv. (saksbehandlingsregler for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker mv.).

DatoFOR-2006-12-01-1333
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2006 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2006-12-01-65
Kunngjort05.12.2006
KorttittelOvergangsbestemmelser til lov 2006:65

Fastsatt ved kgl.res. 1. desember 2006 med hjemmel i lov 1. desember 2006 nr. 65 om endringer i barnevernloven og sosialtjenesteloven mv. (saksbehandlingsregler for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker mv.) del X annet ledd. Fremmet av Barne- og likestillingsdepartementet.

§ 1.§ 7-1 bokstav e, § 7-1a, § 7-5a, § 4-4 fjerde ledd, § 4-19 og § 4-21 annet ledd skal gjelde for saker som bringes inn for fylkesnemnda etter lovens ikrafttredelse. Ved rettslig overprøving av fylkesnemndas vedtak skal de regler som gjaldt da fylkesnemnda behandlet saken anvendes.

§ 7-5a skal også gjelde for saker som er brakt inn for fylkesnemnda før lovens ikrafttredelse dersom forhandlingsmøtet i fylkesnemnda ikke allerede er påbegynt før dette tidspunkt.

§ 2.Forskriften her trer i kraft 1. januar 2007.