Forskrift om eksamen ved Forsvarets ingeniørhøgskole.

DatoFOR-2006-12-06-1357
DepartementForsvarsdepartementet, Kunnskapsdepartementet
PublisertI 2006 hefte 15
IkrafttredelseSkoleåret 2006/2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-6, FOR-2005-12-16-1575-§2
Kunngjort08.12.2006
KorttittelForskrift om eksamen ved FIH

Fastsatt av Forsvarsdepartementet 6. desember 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-6 femte ledd, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1575 om delvis innlemming av Forsvarets høyskoler under lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 2 første ledd.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole (FIH). Forskriften omfatter alle eksamener, prøver, bedømmelser, vurderinger og lignende innenfor alle fag, emner, delemner og kurs, når resultatet fremgår på, eller inngår som beregningsgrunnlag for karakterutskrift eller vitnemål for bachelorutdanningen, eller deler av den. Bestemmelser om retten til å fortsette i studiet, jf. § 12, gjelder også kravene til obligatoriske oppgaver, som er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen/deleksamen.

Eksamen i fag som ikke inngår i bachelorstudiet reguleres av Tjenestereglement for Forsvaret, utdanning av befal (TfF kl. 4). Karakterer i slike fag kommer i tillegg til karakterene som inngår i bachelorgraden. Disse fremgår på en egen karakterutskrift/vitnemål.

Denne forskriften gjelder i tillegg til bestemmelser om eksamen og vurdering i Rammeplan for ingeniørutdanning.

§ 2.Definisjoner
1.Eksamen

Med eksamen menes skriftlig og/eller muntlig prøve i et fag/emne eller en del av et fag/emne, presentasjon av praktisk oppgave, demonstrasjon av egenferdighet eller innlevert rapport om utført laboratorie- eller prosjektarbeid eller annet selvstendig arbeid - f.eks. hovedprosjekt eller bacheloroppgave - som inngår i sluttvurderingen av et fag/emne, eller som gir grunnlag for fastsettelse av selvstendig karakter på vitnemålet. Begrepet skriftlig eksamen omfatter også eksamener der datamaskin benyttes.

2.Ordinær eksamen

Den første eksamen som avholdes i et fag/emne, eller del av fag/emne (deleksamen).

3.Utsatt eksamen

Eksamen for studenter med gyldig fravær ved siste ordinære eksamen.

4.Ny eksamen

Eksamen for studenter som ikke bestod ved siste ordinære eksamen (kontinuasjon). Ny eksamen avholdes samtidig med utsatt eksamen.

Det kan etter søknad gis anledning til å gå opp til ny eksamen for å forbedre karakteren i et fag. Ny eksamen for å forbedre karakterer må avlegges innenfor normert studielengde. Vilkår for å gå opp til eksamen, eller prøve på nytt, må være oppfylt.

Vedrørende ny eksamen innen fag som ikke inngår i bachelorutdanningen, henvises det til TfF kl. 4, pkt. 10.2.10.

5.Deleksamen

Noen fag/emner omfatter deleksamener fastsatt i fagplanen. Deleksamen brukes primært i fag hvor sammensettingen naturlig kan inndeles i avsluttende moduler. Karakteren i faget/emnet/delemnet fastsettes på grunnlag av karakterer fra deleksamener. Opplysninger om hvordan slike sammensatte karakterer beregnes, fremgår av fagplanen/studieplanen.

6.Evalueringsmappe

Samling av arbeider og prøver som til sammen danner grunnlag for karakterfastsetting i gjeldende fag/emne. Innenfor begrepet «arbeider og prøver» forstås alle former for evaluering i den hensikt å bedømme studentens faglige nivå (eksempler: eksamen, deleksamen, standpunktprøver, erfaringslogg, innleveringer, rapporter, presentasjoner, observasjoner m.m.).

7.Høgskolefag

Fag/emner som inngår i graden bachelor ingeniørfag.

8.Militære fag

Fag/emner i henhold til definisjonen i TfF kl. 4.

9.Rammeplan

Planer for studiene, hvor overordnet myndighet har fastsatt nasjonale rammer for studienes innhold. Studiene er nærmere konkretisert i fagplanen.

10.Fagplan

En helhetlig beskrivelse av et studieprogram ved en høgskole og gjelder studier med rammeplaner. Med utgangspunkt i en godkjent rammeplan gir fagplanen en nærmere konkretisering av det faglige innholdet i alle emnene i et studieprogram. Fagplanen beskriver organiseringen av studiet, studieprogresjon, arbeids- og undervisningsformer, eventuelle praksisformer og forholdet mellom teori og praksis, samt vurderingsordningene.

11.Fagbeskrivelse

Betegnelse på den detaljerte delen av en fagplan som gjelder ett avsluttende fag/emne/delemne. Fagbeskrivelsen er en konkretisering av faget/emnet, og gir opplysninger om fagets/emnets mål, innhold, arbeids- og undervisningsformer, og om emnets eksamens-/vurderingsordning. Er det flere deleksamener i et fag/emne, skal den innbyrdes vektingen, eller sammenhengen mellom deleksamenene, oppgis. Pensumlitteratur bør oppgis.

12.Student

Person som har gjennomgått en seleksjon til studiet gjennom opptaksprøver ved militære skoler, og som deltar i undervisningen på heltid.

13.Privatist

Person som gjennomfører deler av et gitt studieprogram.

14.Studiepoeng

Omfanget av et fag, emne eller kurs i universitets- og høgskolesystemet måles i studiepoeng. Ett års normal arbeidsinnsats på heltid har et omfang som tilsvarer 60 studiepoeng.

15.Kandidatnummer

Alle kandidatene som meldes opp til eksamen, får tildelt et kandidatnummer. Kandidatene får tildelt et nytt tilfeldig valgt kandidatnummer før hver eksamen/deleksamen.

16.Rangering

Kandidatene blir rangert ut fra eksamensresultatene. Rangeringen bygger på hovedkarakteren i bachelor ingeniørfagene og militære fag. Denne beregningen reguleres gjennom TfF kl. 4, pkt. 10.3.7.

17.Skoleråd

Rådgivende organ for skolesjefen som trer sammen for å behandle skolemessige forhold som gjelder studenter. Rådets sammensetning og oppgaver fremgår av TfF kl. 4.

Skolerådet behandler spørsmål om eksamen, sensur og klager, hvor løsningen ikke følger av forskriften. Skolerådet består av NK/stedfortredende sjef (leder), ansvarlige studieledere, ansvarlige for lederutvikling, og tiltredende medlemmer etter behov. Studenten som omhandles i skoleråd, kan delta i skolerådet, med anledning til bistand fra tillitsvalgt/medstudent.

§ 3.Beskrivelse av eksamen

Eksamen, deleksamen og evalueringsmappe som har innflytelse på karakterer på vitnemålet (heretter omtalt som eksamen), skal fremgå av fagplanen. En eksamen kan omfatte ett eller flere delemner, i henhold til beskrivelsen i fagplanen. Bruk av gradert karakterskala, eller karakterene bestått eller ikke bestått, omfang målt i studiepoeng, og hvordan eksamenen inngår i karakteren på vitnemålet, skal forklares.

Følgende opplysninger skal bestemmes senest 3 uker før eksamensdato og presiseres gjennom en skoleordre:

-eksamensform (skriftlig, muntlig, ev. kombinasjon av flere eksamensformer)
-varighet av skriftlig eksamen
-tillatelse til bruk av hjelpemidler, og i tilfelle hvilke.

Ved utsatt eller ny eksamen kan høgskolen unntaksvis benytte en annen eksamensform enn ved ordinær eksamen.

Ved gruppeeksamener kan det fastsettes at karakterene gis på individuelt grunnlag på bakgrunn av resultatet fra gruppeeksamen, justert i forhold til resultatet fra individuell muntlig eksamen. Slike ordninger fremgår av fagplanen.

§ 4.Oppmelding til eksamen

Studentene blir kollektivt oppmeldt til ordinær eksamen i obligatoriske emner. Oppmelding til utsatt eksamen (supra § 2 pkt. 3) og ny eksamen (supra § 2 pkt. 4) skjer automatisk første gang, med mindre studenten skriftlig søker om utsettelse. Ved stryk etter annet forsøk vises det til § 12 - rett til å fortsette studiet. Studenten har selv ansvar for å melde seg opp til eksamen til studieadministrasjonen i andre tilfeller enn ved ordinær eksamen, og første gangs ny eller utsatt eksamen, ref. TfF kl. 4 pkt. 10.2.10 om ny prøve i militære fag.

§ 5.Tidspunkt for eksamen

Eksamensperioden fastsettes ved semesterstart. Endelig eksamensdato og eksamenssted fastsettes senest tre uker før eksamen, og reguleres gjennom skoleordre.

§ 6.Gjennomføring av skriftlig eksamen

På skriftlige eksamensoppgaver skal alltid følgende opplysninger gis: Fagets/emnets/delemnets navn og eventuelt nummer/fagkode/emnekode, eksamensdato, eksamens varighet, navn på fagansvarlig, antall sider i oppgaven og antall sider med vedlegg (herunder også korrekt antall vedlegg). Videre skal det fremgå hvilke hjelpemidler studentene kan medbringe ved eksamen og hvor mange studiepoeng eksamenen teller, samt spesielle forhold, og frist for sensur. Dette skal samsvare med emnebeskrivelsen.

Studentene skal møte senest 15 min. før eksamen begynner. Plass tildeles av eksamensvakten.

Eksamenstiden (angitt antall klokketimer) begynner å løpe når de studentene som har møtt til riktig tid får utdelt eksamensoppgaven. Etter at eksamen har begynt, kan studentene kun forlate plassen etter tillatelse fra, og i følge med, en eksamensvakt. Det er ikke anledning til å forlate plassen før tidligst 1/2 time etter at eksamen har begynt. Ved felleseksamener med andre institusjoner, hvor oppstartstiden for eksamen ikke samsvarer, reguleres forholdet gjennom skoleordre.

Studentene har krav på inntil 15 minutter ut over oppsatt eksamenstid for å klargjøre besvarelsen før innlevering. Denne tiden skal ikke brukes til arbeid med oppgavene.

Studenter som møter mindre enn 1/2 time for sent, og før noen kan ha forlatt eksamenslokalet, vil vanligvis få adgang til eksamen. De må likevel levere besvarelsen ved eksamenstidens utløp.

Ved alle skriftlige eksamener skal det utleveres kandidatnummer. Ved vanlig skriftlig eksamen skal kandidatene påføre kandidatnummeret på samtlige svarark. Svararkene legges i omslagsark, som også påføres kandidatnummeret. Som en kvalitetssikring skal kandidatene i tillegg fylle ut og levere inn navneseddel.

Det er kun tillatt å nytte godkjent eksamenspapir utlevert i eksamenslokalet. FIH bruker blankettsett som gir tre eksemplarer av besvarelsen. Besvarelsen føres med penn eller blyant som gir tydelig gjennomslag til kopiarkene. Studentene har ansvar for at også gjenpartene er tydelige.

Kladdeark skal også utleveres. Kladdeark kan innleveres, dersom tiden ikke strekker til. Arkene skal i så fall nummereres, påføres kandidatnummer, og behandles som et eksamenspapir. Sensor avgjør hvor stor vekt det skal legges på besvarelser som kun er ført på kladdeark.

Når en student ønsker å avslutte, gis det tegn til eksamensvakten for innsamling av besvarelsen.

Fusk, eller forsøk på fusk, medfører bortvisning fra eksamenslokalet, og behandles i skoleråd i samsvar med TfF kl. 4 pkt. 10.2.14.

§ 7.Hjelpemidler til eksamen

Skriftlig eksamen gjennomføres uten hjelpemidler så fremt ikke annet fremgår av emnebeskrivelsen. Informasjon om hjelpemidler kan komme inntil 3 uker før eksamen. Hvis ikke alle skriftlige hjelpemidler tillates, skal det tydelig fremgå hvilke hjelpemidler som er tillatt. Studentene har selv ansvar for å medbringe hjelpemidler.

Hjelpemidler som deles ut sammen med eksamensoppgaven, benyttes uavhengig av slik informasjon. Hjelpemidler kontrolleres før eksamensoppstart.

§ 8.Vilkår for å få gå opp til eksamen

Betingelser for å kunne gå opp til eksamen i et fag/emne, fremgår av fagplanen.

Studenter som enten ikke har levert, eller som ikke fått godkjent obligatoriske innleveringer hvor krav om godkjenning er fastsatt i fagplanen - med antall og leveringsfrister spesifisert av faglæreren senest 1. september i høstsemesteret, eller 1. mars i vårsemesteret, gis ikke adgang til å gå opp til eksamen, og heller ikke til utsatt eksamen i emnet. Hvis kandidaten ut fra normal studieprogresjon skulle ha avlagt eksamen, men er fraværende uten gyldig grunn, frafaller retten til å gjennomføre ny eksamen.

§ 9.Sensur

I alle emner kan det engasjeres en ekstern sensor. Ved ny sensur etter klage, jf. § 5-2 og § 5-3 i lov om universiteter og høyskoler, benyttes minst to nye sensorer, hvorav minst én er ekstern. Ved førstegangs gjennomføring av eksamen i nytt fag/emne skal det være minst en ekstern sensor.

Sensur skal foreligge innen tre uker, så fremt ikke særlige grunner gjør det tilrådelig å bruke lengre tid. Skolesjefen kan vedta forlenget sensur.

§ 10.Karakterer

Endelig karakter i fag/emner og delemner som ut fra fagplanen fremgår på vitnemålet, fastsettes på grunnlag av eksamener, deleksamener og evalueringsmappe. Skalaer: UH-loven § 3-9 (6) gjelder. Fagplanen angir for hver eksamen bruken av vurderingen bestått/ikke bestått, eller gradert skala.

§ 11.Kunngjøring av eksamensresultater

Tidspunkt for kunngjøring av eksamensresultater fastsettes på forhånd. Kunngjøringen skjer ved oppslag på fastsatt sted. Karakterlistene skal anonymiseres ved bruk av kandidatnummer.

De som ikke har bestått, tilskrives med en advarsel hvor vilkår for å fortsette studiet fremgår. Ved 2. gangs stryk (se § 12) behandles saken i skoleråd. Samme prosedyre nyttes ved deleksamener som inngår i, eller forutsettes bestått forut for eksamen med karakterfastsetting på vitnemålet.

§ 12.Rett til å fortsette studiet

Forutsetningen for å kunne fortsette som student er bestått eksamen fra tidligere årskurs.

Ved stryk på ny eksamen behandles saken i skoleråd. Skolesjef beslutter om studenten får fortsette studiet i henhold til angitte vilkår, eller relegeres etter en helhetsvurdering.

Ved tredje gangs stryk i samme fag/emne, vil studenten bli relegert fra skolen.

For studenter som har hatt lovlig fravær, eller som ikke har bestått siste ordinære eksamen i et emne, arrangeres det utsatt eksamen.

Det er ikke anledning til å fremstille seg til eksamen, inklusiv utsatt eksamen, i samme emne mer enn to ganger i løpet av et studieår. Saken behandles i skoleråd før tillatelse kan gis for et tredje forsøk.

I siste semester er det bare én ny/utsatt eksamen etter ordinær eksamen.

Resultatet ikke bestått på hovedprosjekt eller bacheloroppgave, vil bli behandlet i skoleråd.

I militære fag behandles studentene etter bestemmelsene om frabeordring, ref. TfF kl. 4 pkt. 10.2.10.

§ 13.Rangering

Karakterene i militære fag og bachelor ingeniørfag danner beregningsgrunnlaget for rangering innen det samme kullet, hvor den innbyrdes vektleggingen fastsettes av skolesjefen. Militære fag teller en tredel, og bachelor ingeniørfag teller to tredeler. Rangeringen beregnes på grunnlag av første gangs gjennomføring i hvert enkelt fag/emne. I de tilfellene hvor dette er strykkarakter, er det dette som inngår i beregningsgrunnlaget, mens det er ståkarakter etter ny eksamen som fremgår på vitnemålet.

§ 14.Særordninger

Studenter som har behov for særordninger ved eksamen, kan søke studieadministrasjonen om spesiell tilrettelegging, eller forlenget tid. Studenter som har et varig behov, må søke snarest etter studiestart. Ved akutt oppstått behov, må studenten søke så snart som mulig. Legeerklæring, eller unntaksvis annen relevant dokumentasjon, må fremlegges, jf. TfF kl. 4 pkt. 10.2.12.

Ordningen gjelder normalt ikke for muntlige prøver, og heller ikke ved gruppeeksamener, hjemmeeksamener eller prosjektoppgaver.

Tilleggstid kan gis med inntil 25% av eksamenstiden, maksimum en time.

§ 15.Sykdom under eksamen

Kandidater som er forhindret fra å gå opp til eksamen grunnet sykdom, eller som blir syk under eksamen, skal levere legeerklæring så snart dette er mulig.

§ 16.Vitnemål

Etter fullført og bestått utdanning skal studentene tildeles vitnemål med karakterutskrift for hele utdanningen på fastsatt blankett. Studentene får ett vitnemål for bachelor ingeniørutdanningen, og ev. et eget for militærfaglig utdanning (jf. TfF kl. 4 pkt. 10.5.6). Studentene får også vitnemålsvedlegg i henhold til UH-loven § 3-11 (1) (Diploma Supplement).

På vitnemålet skal antall studiepoeng og oppnådd eksamenskarakter fremgå for hvert fag/emne, med dato for avlagt eksamen. Valgfag, fordypningsemner og tittelen på bacheloroppgaven, eller hovedprosjektet, føres også på karakterutskriften.

Vitnemålet fra den militærfaglige utdanningen viser også hvilke obligatoriske kurs og øvelser studenten har gjennomført.

Når en student har fått fritak fra et emne, skal grunnen for fritaket fremgå av karakterutskriften.

Studenter som avbryter sin utdanning ved høgskolen, eller som blir relegert, kan kreve karakterutskrift kun for gjennomførte emner.

§ 17.Begrunnelse for og klage på karakterfastsetting

Studenten har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen av sine prestasjoner. Ved muntlig eksamen, eller bedømmelse av praktiske ferdigheter, må krav om slik begrunnelse fremsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt. Ved annen bedømmelse må krav om begrunnelse fremsettes innen én uke fra kandidaten fikk kjennskap til karakteren, likevel ikke mer enn tre uker fra karakteren ble kunngjort.

Begrunnelse skal normalt være gitt innen to uker etter at kandidaten har bedt om dette. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av kandidatens prestasjon. Begrunnelse gis muntlig eller skriftlig etter sensors valg.

Hvis det er gitt skriftlige retningslinjer for bedømmelsen, skal disse være tilgjengelige for studenten etter at karakterer er fastsatt.

Studenten kan klage skriftlig over karakteren for egne prestasjoner innen tre uker etter at eksamensresultatet er kunngjort. Ny sensurering skal da foretas. Fremsettes krav om begrunnelse for karakterfastsetting, eller klage over formelle feil ved oppgavegivning, eksamensavvikling eller selve gjennomføringen av vurderingen, løper klagefristen etter denne paragraf fra studenten har fått begrunnelsen, eller endelig avgjørelse av klagen foreligger. Ved bruk av løpende vurdering kan institusjonen bestemme om studenten skal fremsette klage etter vurdering av separat prøve, oppgave eller annen vurdering, eller om klage skal fremsettes når resultatet fra fag, emne eller emnegruppe er kunngjort.

Bedømmelse av muntlig prestasjon og vurdering av praksisopplæring eller lignende, som etter sin art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages. Forprøver kan bare påklages hvis prøven ikke er bestått.

Karakterfastsetting etter ny sensurering kan ikke påklages.

§ 18.Klage på karakterfastsetting av deleksamener og evalueringsmappe

Deleksamen behandles på lik linje med eksamen. Klageadgangen gjelder ikke vurderingen av evalueringsmappe.

§ 19.Adgang til å forbedre karakteren

Studentene har adgang til å gå opp på nytt selv om eksamen er bestått. De kan bare gå opp ved neste ordinære eksamen etter innvilget søknad. FIH tar forbehold om at ved endret eller justert fagplan gis det ikke adgang til å ta eksamen på nytt. Etter fullført studieprogram gis det ikke adgang til å forbedre karakterer. Siste forsøk er tellende. Ved allerede bestått eksamen i militære fag, gis ikke anledning til å gå opp til ny eksamen.

§ 20.Klage over formelle feil ved eksamen

Den som har vært oppe til eksamen eller prøve, har en klagefrist over formelle feil gjeldende tre uker etter at studenten er, eller burde være, kjent med det forhold som begrunner klagen. Slik klage avgjøres av skolesjef etter forutgående behandling i skoleråd.

Hvis det er begått feil som kan ha hatt betydning for studentens prestasjon eller bedømmelsen av denne, skal sensurvedtaket oppheves. Hvis feilen kan rettes opp ved ny sensur av innleverte arbeider, foretas ny sensurering. I motsatt fall avholdes ny eksamen, eller ny prøve med sensorer til stede. Karakterfastsetting ved ny sensurering kan påklages etter reglene i UH-loven, § 5-3.

Er krav om begrunnelse for, eller klage over karakterfastsettingen fremsatt, løper klagefristen fra det tidspunkt studenten har blitt gjort kjent med begrunnelsen, eller det foreligger endelig klageavgjørelse.

§ 21.Andre forhold

Spørsmål om dispensasjon fra forskriften, ev. utfyllende retningslinjer, behandles i skoleråd og avgjøres av skolesjefen. FIH kan gi utfyllende bestemmelser, instrukser og rutinebeskrivelser.

§ 22.Endringer i forskriften

Endringer i forskriften vedtas av skolesjefen, etter høring.

§ 23.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft med virkning fra og med skoleåret 2006/2007.