Forskrift om krav til bachelorgrad i ingeniørfag ved Forsvarets ingeniørhøgskole.

DatoFOR-2006-12-06-1358
DepartementForsvarsdepartementet, Kunnskapsdepartementet
PublisertI 2006 hefte 15
IkrafttredelseSkoleåret 2006/2007.
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-6, FOR-2005-12-16-1575-§2
Kunngjort08.12.2006
KorttittelForskrift bachelor i ingeniørfag ved FIH

Fastsatt av Forsvarsdepartementet 6. desember 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-6 femte ledd, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1575 om delvis innlemming av Forsvarets høyskoler under lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 2 første ledd.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for tildeling av graden bachelor ingeniørfag ved Forsvarets ingeniørhøgskole.

§ 2.Definisjoner
Rammeplan:Plan for studier der øverste myndighet har fastsatt nasjonale rammer for innholdet i studiene. Studiet er nærmere konkretisert i en fagplan.
Fagplan:En nærmere konkretisering av rammeplanen med beskrivelse av mål, innhold og gjennomføring av hvert emne.
Studieplan:Plan for studier som ikke er regulert av rammeplan, konkretisert tilsvarende en fagplan.
Studieprogram:Studieløp med et definert innhold etter fagplaner eller studieplaner som kadettene/studentene tas opp til, og som fører frem til en avsluttende eksamen eller grad.
Studiepoeng:Omfanget av et fag, emne eller kurs i universitets- og høyskolesystemet måles i studiepoeng. Ett år med fulltidsstudier gir 60 studiepoeng.
Fag:Samling beslektede emner samlet under en felles fagbetegnelse.
Emnegruppe:Kombinasjon av emner fra ett eller flere fag/fagområder som gjennom en fagplan defineres å utgjøre en samlet enhet.
Emne:Den minste selvstendige enheten målt i studiepoeng som inngår i et studieprogram, fag, emnegruppe eller grad.
§ 3.Krav til bachelorgraden

Graden bachelor ingeniørfag oppnås på grunnlag av eksamen i fag, emner, emnegrupper eller studieprogram av minimum 180 studiepoengs omfang.

Grunnlaget for bachelorgraden ved Forsvarets ingeniørhøgskole er treårig ingeniørutdanning etter rammeplan fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

§ 4.Fritak for eksamen eller prøve

Skolesjef ved Forsvarets ingeniørhøgskole kan etter søknad gi fritak fra eksamen eller prøve som inngår i grunnlaget for bachelorgraden når det kan dokumenteres at tilsvarende eksamen eller prøve er avlagt ved Forsvarets ingeniørhøgskole, eller ved annen utdanningsinstitusjon. Dokumentert realkompetanse kan også gi grunnlag for fritak.

§ 5.Vitnemål og vitnemålstillegg

For oppnådd bachelorgrad utstedes vitnemål på norsk. Vitnemålet skal angi gradens faglige innhold. Et eget vitnemålstillegg («Diploma Supplement») skal gi en nærmere beskrivelse på engelsk av kandidatens utdanning og av det norske høyere utdanningssystemet.

§ 6.Utfyllende bestemmelser

Skolesjefen ved Forsvarets ingeniørhøgskole kan gi utfyllende bestemmelser til denne forskriften.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft med virkning fra og med skoleåret 2006/2007.