Forskrift om takseringsregler til bruk ved beskatning ved trekk i lønn mv. (lønnstrekkordningen) av personer som skattlegges på Svalbard i inntektsåret 2007 etter lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard.

DatoFOR-2006-12-14-1441
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2006 hefte 15
IkrafttredelseInntektsåret 2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forSvalbard
HjemmelLOV-1980-06-13-24-§7-1, FOR-1982-01-22-1998, LOV-1996-11-29-68
Kunngjort19.12.2006
KorttittelForskrift om takseringsregler, Svalbard, 2007

Fastsatt av Skattedirektoratet 14. desember 2006 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 7-1 og delegeringsvedtak 22. januar 1982 nr. 1998.

§ 1.Verdsettelse av naturalytelser

Når arbeidstakeren skattlegges ved trekk i lønn (lønnstrekkordningen), skal følgende naturalytelser verdsettes slik:

Fritt oppholdkr 99 pr. døgn
Fri boliginntil 40 kvm kr 1.300 pr. måned
41 - 65 kvm kr 2.000 pr. måned
66 - 125 kvm kr 3.700 pr. måned
over 125 kvm kr 4.400 pr. måned
Fri bilkr 1.000 pr. måned
§ 2.Overskudd på utgiftsgodtgjørelser

Overskudd på utgiftsgodtgjørelser er skattepliktig.

Ved beregning av overskudd på godtgjørelser til dekning av utgifter ved reiser/opphold utenfor hjemmet, både med og uten overnatting, innenlands og utenlands, skal det legges til grunn de samme regler og samme satser som gjelder for utbetaling av trekkfrie utgiftsgodtgjørelser på fastlandet for 2007.

Ved beregning av overskudd på fast godtgjørelse for bruk av egen bil i yrket, skal 1/3 av godtgjørelsen, maksimalt kr 800 pr. måned, anses for medgått til dekning av utgifter. Den øvrige delen er skattepliktig.

Ved beregning av overskudd på arbeidsgivers dekning av utgifter til bruk av egen bil og egen snøscooter i yrket, skal det legges til grunn de samme regler og satser som gjelder for utbetaling av trekkfrie utgiftsgodtgjørelser på fastlandet for 2007.

For godtgjørelse til dekning av kostnader til elektronisk kommunikasjon og fordel ved arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon skal det legges til grunn de samme regler og satser som gjelder for utbetaling av trekkfrie utgiftsgodtgjørelser på fastlandet for 2007.