Forskrift om kapitalkrav for banker, kredittforetak, finansieringsforetak, holdingforetak i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond mv. (kapitalkravsforskriften)

DatoFOR-2006-12-14-1506
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2006 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2007, 31.12.2011
Sist endretFOR-2016-12-09-1528 fra 01.01.2017
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1956-12-07-1-§1, LOV-1956-12-07-1-§4, LOV-1988-06-10-40-§2-9, LOV-1988-06-10-40-§2-9a, LOV-1988-06-10-40-§2-9b, LOV-1988-06-10-40-§2-9c, LOV-1988-06-10-40-§2-9d, LOV-1988-06-10-40-§2-9e, LOV-1988-06-10-40-§2b-2, LOV-1988-06-10-40-§3-1, LOV-2007-06-29-75-§9-15, LOV-2007-06-29-75-§9-15a, LOV-2007-06-29-75-§9-16, LOV-2007-06-29-75-§9-17 jf LOV-2015-04-10-17-§23-2
Kunngjort22.12.2006
Rettet24.08.2010 (tegnfeil i § 18-3, § 18-5, § 29-3)
KorttittelKapitalkravsforskriften

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 14. desember 2006 med hjemmel i lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven) § 4, jf. § 1 annet ledd, lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2-9, § 2-9a åttende ledd, § 2-9b sjette ledd, § 2-9c annet ledd, § 2-9d, § 2-9e sjette ledd, § 2b-2 og § 3-1 og lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel § 8-10a tiende ledd, § 8-10b femte ledd og § 8-10c annet ledd.
Tilføyd hjemmel: Lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 9-15, § 9-15a, § 9-16 og § 9-17.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg IX nr. 14 (direktiv 2006/48/EF) og nr. 31 (direktiv 2006/49/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 22 des 2006 nr. 1649, 29 juni 2007 nr. 876, 17 okt 2007 nr. 1157, 20 des 2007 nr. 1676, 24 april 2008 nr. 392, 19 des 2008 nr. 1540, 18 des 2009 nr. 1726, 21 des 2009 nr. 1736, 20 des 2010 nr. 1715, 24 jan 2011 nr. 69, 9 mars 2011 nr. 262, 20 des 2011 nr. 1414, 13 des 2012 nr. 1287, 1 juli 2013 nr. 816, 13 okt 2013 nr. 1301, 22 aug 2014 nr. 1095, 13 nov 2014 nr. 1433, 12 des 2014 nr. 1593, 16 juni 2015 nr. 661, 18 des 2015 nr. 1760, 9 des 2016 nr. 1528.
Rettelser: 18.01.2008 (§ 5-8 annet ledd bokstav e, § 18-3 sjette ledd bokstav a), 24.08.2010 (tegnfeil i § 18-3, § 18-5, § 29-3).