Forskrift om sanksjoner og restriktive tiltak mot Nord-Korea

DatoFOR-2006-12-15-1405
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertI 2006 hefte 15
Ikrafttredelse15.12.2006, 18.04.2007
Sist endretFOR-2017-05-09-628
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1968-06-07-4, LOV-2001-04-27-14
Kunngjort15.12.2006
Rettet03.04.2014 (hjemmel)
KorttittelForskrift om sanksjoner mv. mot Nord-Korea

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl. res. 15. desember 2006 med hjemmel i lov 7. juni 1968 nr. 4 til gjennomføring av bindende vedtak av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråd, jf. sikkerhetsrådsresolusjoner 1718 (2006) og 1874 (2009). Fremmet av Utenriksdepartementet.
Tilføyd hjemmel: Sikkerhetsrådsresolusjoner 2087 (2013) og 2094 (2013). Lov 27. april 2001 nr. 14 om iverksetjing av internasjonale ikkje-militære tiltak i form av avbrot eller avgrensing av økonomisk eller anna samkvem med tredjestatar eller rørsler, jf. EUs rådsbeslutning 2013/183/FUSP.
Endringer: Endret ved forskrifter 18 april 2007 nr. 579, 6 des 2007 nr. 1358, 17 aug 2009 nr. 1094, 9 sep 2013 nr. 1067, 28 mars 2014 nr. 335, 16 nov 2014 nr. 1447, 1 des 2015 nr. 1448, 7 juni 2016 nr. 603, 14 okt 2016 nr. 1228, 4 april 2017 nr. 453, 9 mai 2017 nr. 628.
Rettelser: 03.04.2014 (hjemmel).

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften med vedlegg kommer til anvendelse:

a)på norsk territorium, inkludert norsk luftrom
b)om bord på alle luftfartøy eller fartøy under norsk jurisdiksjon
c)overfor alle norske statsborgere uansett hvor de befinner seg
d)overfor alle juridiske personer, enheter og organer som er etablert eller stiftet i henhold til norsk lovgivning
e)overfor alle juridiske personer, enheter og organer med hensyn til forretningsvirksomhet de driver helt eller delvis i Norge.
0Endret ved forskrifter 18 april 2007 nr. 579, 17 aug 2009 nr. 1094, 28 mars 2014 nr. 335.
§ 2.Innarbeiding av forordning (EF) nr. 329/2007
(1) Forordning (EF) nr. 329/2007 om restriktive tiltak mot Den demokratiske folkerepublikken Korea, med senere endringer, gjelder som forskrift i sin vedlagte form, og med de tilpasninger som følger av denne bestemmelsen.
(2) Henvisningene til medlemsstater, EU og Den europeiske union skal forstås som «Norge», med følgende unntak:
a.«EUs felles liste over militært materiell» i artikkel 3 og 3a skal forstås som henvisninger til «Liste I - forsvarsrelaterte varer» i vedlegg I til forskrift 19. juni 2013 nr. 718 om eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester (forskrift om eksport av forsvarsmateriell mv.)
b.«EU og EUs medlemsstater» i artikkel 3 nr. 2 skal forstås som også å omfatte Norge
c.Henvisningene til medlemsstatene og Den europeiske union i artikkel 6 nr. 2 bokstav b skal ikke forstås som «Norge».
(3) Henvisningene til «artikkel 16» i artikkel 5a og 5c skal forstås som henvisninger til § 1 i denne forskriften.
(4) Henvisningene til «enheten for finansiell etterretning» eller andre kompetente myndigheter utpekt av vedkommende medlemsstat (som angitt på nettsidene oppført i vedlegg II) i artikkel 5c nr. 7 skal forstås som «Økokrim». De øvrige henvisningene til «kompetente myndigheter», også i enkelte tilfeller med referanser til nettsidene oppført i vedlegg II, skal forstås som «Utenriksdepartementet».
(5) Forbudene i artikkel 2 nr. 1 og 3 omfatter også varer og teknologi oppført i vedlegg I til forskrift om eksport av forsvarsmateriell mv., og alle typer produkter, materialer, utstyr, varer og teknologi, fastsatt av FNs sikkerhetsråd eller Sanksjonskomiteen, som kan bidra til Nord-Koreas programmer knyttet til kjernefysiske våpen, andre masseødeleggelsesvåpen eller ballistiske missiler.1
(6) Forbudene i artikkel 2 nr. 1 bokstav a, artikkel 4 bokstav a og artikkel 4a nr. 1 bokstav a mot å selge, levere, overføre eller eksportere visse varer og teknologi omfatter også forbud mot transport.
(7) Ingen av forordningens bestemmelser om informasjonsutveksling mellom medlemsstater og Kommisjonen kommer til anvendelse. Det gjør heller ikke bestemmelsen i artikkel 10 nr. 1 bokstav a om at fysiske og juridiske personer, enheter og organer skal gi opplysninger til Kommisjonen. Videre er også følgende bestemmelser EU-interne og kommer ikke til anvendelse: artikkel 1 nr. 8, artikkel 6 nr. 2 annet ledd og nr. 2a annet ledd og nr. 3, artikkel 11 nr. 2 og artikkel 13-17. Tilsvarende gjelder forordningens vedlegg II.
(8) Vedlegg I til denne forskriften tilsvarer «Liste II - flerbruksvarer» i vedlegg II til forskrift om eksport av forsvarsmateriell mv.
(9) I Vedlegg IV til denne forskriften er listen i vedlegg IV til EU-forordningen erstattet med en lenke til den konsoliderte listen med personer, enheter og organer på Sanksjonskomiteens hjemmeside.
(10) I vedlegg V til denne forskrift er listen i EU-forordningens vedlegg V erstattet med lenke til EUs konsoliderte liste over listeførte personer og enheter underlagt restriktive tiltak.
0Endret ved forskrifter 6 des 2007 nr. 1358, 17 aug 2009 nr. 1094, 28 mars 2014 nr. 335, 16 nov 2014 nr. 1447, 7 juni 2016 nr. 603, 14 okt 2016 nr. 1228, 4 april 2017 nr. 453.
1Listene finnes på Sanksjonskomiteens hjemmeside: http://www.un.org/sc/committees/1718/xportimport_list.shtml
§ 3.Avlisting

Den som et vedtak om frys av penger og formuesgoder i medhold av artikkel 6 nr. 1 i vedlagte forordning retter seg mot, kan anmode FNs kontaktpunkt om å bli fjernet fra listen i samsvar med FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1730 (2006).1

0Tilføyd ved forskrift 17 aug 2009 nr. 1094, endret ved forskrift 28 mars 2014 nr. 335.
1Resolusjon 1730 (2006)

Vedtatt på Sikkerhetsrådets 5599. møte 19. desember 2006

Fremgangsmåte ved avlisting

Sikkerhetsrådet ber Generalsekretæren om at det opprettes et kontaktpunkt i Sekretariatet (del av FN-sekretariatet) som kan ta imot anmodninger om avlisting. Søkere som ønsker å fremsette en anmodning om avlisting, kan gjøre dette som angitt nedenfor gjennom kontaktpunktet, eller via staten de er bosatt i eller er statsborger av.

Kontaktpunktet skal ha følgende oppgaver:

1. Motta anmodninger om avlisting fra søkere (enkeltperson eller -personer, grupper, foretak og/eller virksomheter som står på Sanksjonskomiteens lister).
2. Kontrollere om det dreier seg om en ny eller en gjentatt anmodning.
3. Dersom det dreier seg om en gjentatt anmodning og den ikke inneholder nye opplysninger, sende anmodningen tilbake til søker.
4. Bekrefte overfor søker at anmodningen er mottatt, og informere søker om ordinær saksgang ved behandling av anmodningen.
5. Sende anmodningen til de utpekende myndigheter og til myndighetene i den eller de stater som søkeren er statsborger av og er bosatt i, til orientering og eventuelt kommentar. Sistnevnte myndigheter oppfordres til å konsultere de utpekende myndigheter før de eventuelt tilrår avlisting. De kan i den anledning henvende seg til kontaktpunktet, som vil sette dem i forbindelse med den eller de utpekende stater dersom disse gir tillatelse til det.
6.
a) Dersom noen av de nevnte myndigheter tilrår avlisting etter en slik konsultasjon, skal vedkommende myndigheter sende sin innstilling, sammen med en redegjørelse, via kontaktpunktet eller direkte til Sanksjonskomiteens leder. Komitélederen sørger deretter for at avlistingsanmodningen blir satt på komiteens saksliste.
b) Dersom noen av myndighetene som ble konsultert i forbindelse med avlistingsanmodningen etter punkt 5 ovenfor, gjør innsigelse mot anmodningen, skal kontaktpunktet underrette komiteen om dette og oversende kopi av anmodningen. Komitémedlemmer som sitter inne med opplysninger til støtte for avlistingsanmodningen, oppfordres til å la myndighetene som har vurdert anmodningen i henhold til punkt 5, få del i disse opplysningene.
c) Dersom ingen av myndighetene som har vurdert avlistingsanmodningen i henhold til punkt 5 ovenfor, etter en rimelig frist (3 måneder) har kommentarer eller tilkjennegir overfor komiteen at de fortsatt arbeider med anmodningen og trenger mer tid, som må fastsettes nærmere, skal kontaktpunktet underrette samtlige komitémedlemmer om dette og oversende kopi av avlistingsanmodningen. Ethvert komitémedlem kan, etter å ha rådført seg med de utpekende myndigheter, tilrå avlisting ved å sende anmodningen sammen med en redegjørelse til Sanksjonskomiteens leder. (For at saken skal bli satt på komiteens saksliste, kreves det bare at ett komitémedlem tilrår avlisting.) Dersom ingen av komitémedlemmene etter én måned har tilrådd avlisting, anses anmodningen for å være avslått, og komiteens leder skal underrette kontaktpunktet om dette.
7. Kontaktpunktet skal oversende samtlige meddelelser som den mottar fra medlemsstatene, til komiteen til orientering.
8. Informere søker om
a) at Sanksjonskomiteen har besluttet å innvilge søknaden om avlisting, eller
b) at komiteen har ferdigbehandlet avlistingsanmodningen, og at søker blir stående på komiteens liste.
§ 4.Straff

Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften er straffbart i henhold til lov 27. april 2001 nr. 14 om iverksetjing av internasjonale, ikkje-militære tiltak i form av avbrot eller avgrensing av økonomisk eller anna samkvem med tredjestatar eller rørsler § 3 og lov 7. juni 1968 nr. 4 til gjennomføring av bindende vedtak av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråd § 2.

0Endret ved forskrifter 17 aug 2009 nr. 1094 (tidligere § 3), 28 mars 2014 nr. 335.
§ 5.Dispensasjon

Utenriksdepartementet kan dispensere fra forskriften på grunnlag av vedlagte forordnings dispensasjonsbestemmelser. Utenriksdepartementet kan også i særskilte tilfeller dispensere fra forskriften dersom den får en klart utilsiktet virkning, og forutsatt at det ikke strider mot Norges folkerettslige forpliktelser eller hensynene bak tiltakene mot Nord-Korea.

0Endret ved forskrifter 17 aug 2009 nr. 1094 (tidligere § 4), 28 mars 2014 nr. 335.
§ 6.Endring av forskriften

Utenriksdepartementet gis fullmakt til å endre, suspendere eller oppheve forskriften.

0Endret ved forskrift 28 mars 2014 nr. 335 (tidligere § 4).
§ 7.Ikraftsetting

Forskriften trer i kraft straks.

0Endret ved forskrift 28 mars 2014 nr. 335 (tidligere § 5).

Vedlegg A

0Endret ved forskrifter 28 mars 2014 nr. 335, 16 nov 2014 nr. 1447, 7 juni 2016 nr. 603, 14 okt 2016 nr. 1228, 4 april 2017 nr. 453, 9 mai 2017 nr. 628.

RÅDSFORORDNING (EF) NR. 329/2007
av 27. mars 2007
om restriktive tiltak mot
Den demokratiske folkerepublikken Korea 

Artikkel 1

I denne forordning menes med

1) «Sanksjonskomiteen»: komiteen som er opprettet under FNs sikkerhetsråd i henhold til punkt 12 i FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1718 (2006),
2) «Nord-Korea»: Den demokratiske folkerepublikken Korea,
3) «faglig bistand»: enhver form for teknisk støtte i forbindelse med reparasjon, utvikling, produksjon, montering, prøving, vedlikehold eller enhver annen form for teknisk tjeneste, uansett om bistanden ytes i form av instruksjon, rådgivning, opplæring, overføring av driftskunnskaper eller ferdigheter eller konsulenttjenester; faglig bistand omfatter også muntlig bistand,
4) «penger»: finansielle aktiva og fordeler av enhver art, herunder, men ikke begrenset til

kontante pengebeløp, sjekker, fordringer, veksler, anvisninger og andre betalingsinstrumenter,

innestående hos finansinstitusjoner eller andre virksomheter, saldoer på konti, tilgodehavende og tilgodehavendebevis,

børsnoterte og unoterte finansielle instrumenter og gjeldsinstrumenter, herunder aksjer og andre eierandeler, verdipapirsertifikater, obligasjoner, gjeldsbrev, kjøps- eller tegningsretter, usikrede verdipapirer og derivatkontrakter,

renter, utbytte og andre inntekter av eller verdier påløpt på eller generert av aktiva,

kreditter, motregningsretter, garantier, oppfyllelsesgarantier eller andre finansielle forpliktelser,

remburser, konnossementer og pantebrev, og

dokumenter som viser eierandeler i penger eller finansielle ressurser,

5) «frysing av penger»: å forhindre flytting, overføring, endring eller bruk av, tilgang til eller håndtering av penger på noen måte som kan medføre endringer i volum, mengde, plassering, eierskap, besittelse, art eller formål eller andre endringer som kan gjøre det mulig å bruke pengene, herunder porteføljeforvaltning,
6) «økonomiske ressurser»: aktiva av ethvert slag, både materielle og immaterielle, løsøre og fast eiendom, så vel faktiske som potensielle, som ikke er penger eller verdier, men som kan brukes til å erverve penger eller verdier, varer eller tjenesteytelser, herunder fartøy, som for eksempel skip.
7) «frysing av formuesgoder»: å forhindre at formuesgoder på noen måte benyttes til å skaffe penger, varer eller tjenester, herunder, men ikke begrenset til å selge, leie ut eller pantsette dem,
8) «EUs territorium»: de av medlemsstatenes territorier der traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap kommer til anvendelse, på de vilkår som er fastsatt i traktaten, herunder deres luftrom,
9) «formidlingstjenester»:
i)forhandling eller organisering av transaksjoner med henblikk på kjøp, salg eller levering av varer og teknologi eller av finansielle og tekniske tjenester, herunder fra et tredjeland til et annet tredjeland, eller
ii)salg eller kjøp av varer og teknologi eller av finansielle og tekniske tjenester, herunder i tilfeller der de befinner seg i tredjeland med henblikk på overføring til et annet tredjeland.
10) «investeringstjenester»: følgende tjenester og virksomhet:
a)mottak og overføring av ordrer knyttet til ett eller flere finansielle instrumenter,
b)effektuering av ordrer på vegne av kunder,
c)handel for egen regning,
d)porteføljeforvaltning,
e)investeringsrådgivning,
f)garantistillelse for finansielle instrumenter og/eller plassering av finansielle instrumenter på grunnlag av en fast forpliktelse,
g)plassering av finansielle instrumenter uten fast forpliktelse,
h)enhver tjeneste knyttet til opptak til notering på et regulert marked eller handel i et multilateralt handelssystem,
11) «pengeoverføring»:
a)enhver transaksjon som utføres med elektroniske midler på betalers vegne gjennom en betalingsformidler for å stille penger til disposisjon for mottaker hos en betalingsformidler, uansett om betaler og mottaker er en og samme person,
b)enhver transaksjon som utføres med ikke-elektroniske midler, som kontanter, sjekker eller betalingsanvisninger, for å stille penger til disposisjon for mottaker, uansett om betaler og mottaker er en og samme person,
12) «mottaker»: en fysisk eller juridisk person som pengene er ment overført til,
13) «betaler»: en person som innehar en betalingskonto og tillater at penger overføres fra denne kontoen, eller dersom det ikke foreligger en betalingskonto, som utsteder en betalingsordre,
14) «betalingsformidler»: de kategorier betalingstjenesteytere som nevnes i artikkel 1 nr. 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/64/EF,* fysiske eller juridiske personer som omfattes av unntak fra bestemmelsene i henhold til artikkel 26 i direktiv 2007/64/EF, og juridiske personer som omfattes av unntak fra bestemmelsene i henhold til artikkel 9 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/110/EF,** og som yter pengeoverføringstjenester.
15) «diplomatiske og konsulære stasjoner og deres medlemmer»: det samme som i Wien-konvensjonen om diplomatisk samkvem av 1961 og Wien-konvensjonen om konsulært samkvem av 1963; det omfatter også nordkoreanske stasjoner ved internasjonale organisasjoner som er etablert i medlemsstatene, samt nordkoreanske medlemmer av disse stasjonene.
16) «tjenester i tilknytning til»: tjenester som ytes mot et honorar eller i henhold til kontrakt, av enheter som hovedsakelig er involvert i produksjon av transportable varer, samt tjenester som normalt er forbundet med produksjon av slike varer.
*Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/64/EF av 13. november 2007 om betalingstjenester i det indre marked og om endring av direktiv 97/7/EF, 2002/65/EF, 2005/60/EF og 2006/48/EF samt oppheving av direktiv 97/5/EF (EUT L 319 av 5.12.2007, s. 1).
**Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/110/EF av 16. september 2009 om adgang til å starte og utøve virksomhet som e-pengeforetak og om tilsyn med slik virksomhet, om endring endring av direktiv 2005/60/EF og 2006/48/EF og om oppheving av direktiv 2000/46/EF (EUT L 267 av 10.10.2009, s. 7).
Artikkel 2
1. Det er forbudt
a)å selge, levere, overføre eller eksportere, direkte eller indirekte, varer og teknologi, herunder programvare, oppført i vedlegg I, Ia, Ib og Ig, uavhengig av om det har sin opprinnelse i EU eller ikke, til fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer, i eller til bruk i Nord-Korea;
b)å selge, levere, eksportere eller overføre til Nord-Korea flybrennstoff, som oppført i vedlegg Ie, eller å transportere flybrennstoff om bord på fartøy eller luftfartøy under medlemsstatenes flagg, uavhengig av om flybrennstoffet har sin opprinnelse i medlemsstatenes territorium eller ikke
c)forsettlig å delta i virksomhet som har som formål eller følge å omgå forbudet omtalt i bokstav a) eller b).
2. Vedlegg I omfatter alle typer produkter, materialer, utstyr, varer og teknologi, herunder programvare, som er flerbruksvarer eller teknologi som definert i rådsforordning (EF) nr. 428/2009.*

Vedlegg Ia omfatter andre typer produkter, materialer, utstyr, varer og teknologi som kan bidra til Nord-Koreas programmer knyttet til kjernefysiske våpen, andre masseødeleggelsesvåpen eller ballistiske missiler.

Vedlegg Ib omfatter visse nøkkelkomponenter til sektoren for ballistiske missiler.

Vedlegg Ie omfatter flydrivstoff omtalt i nr. 1 bokstav b).

Vedlegg Ig omfatter produkter, materialer, utstyr, varer og teknologi knyttet til masseødeleggelsesvåpen, definert og listeført i henhold til punkt 25 i FNs sikkerhetsrådsresolusjon 2270 (2016) og punkt 4 og 7 i FNs sikkerhetsrådsresolusjon 2321 (2016).

3. Det er forbudt å kjøpe, importere eller transportere varer og teknologi oppført i vedlegg I, Ia, Ib og Ig fra Nord-Korea, uavhengig av om produktet har sin opprinnelse i Nord-Korea eller ikke.
4. Det er forbudt
a)direkte eller indirekte å importere, kjøpe eller overføre fra Nord-Korea gull, titanmalm, vanadiummalm og sjeldne jordmetaller oppført i vedlegg Ic eller kull, jern og jernmalm oppført i vedlegg Id, enten de har sin opprinnelse i Nord-Korea eller ikke,
b)direkte eller indirekte å importere, kjøpe eller overføre fra Nord-Korea kobber, nikkel, sølv og sink oppført i vedlegg Ih, enten de har sin opprinnelse i Nord-Korea eller ikke,
c)direkte eller indirekte å importere, kjøpe eller overføre fra Nord-Korea petroleumsprodukter oppført i vedlegg If, enten de har sin opprinnelse i Nord-Korea eller ikke,
d)forsettlig å delta i aktiviteter som har som formål eller virkning å omgå forbudene nevnt i bokstav a), b og c) i dette ledd.

Vedlegg Ic omfatter gull, titanmalm, vanadiummalm og sjeldne jordmetaller omtalt i nr. 4 bokstav a).

Vedlegg Id omfatter kull, jern og jernmalm omtalt i nr. 4 bokstav a).

Vedlegg If omfatter petroleumsprodukter omtalt i nr. 4 bokstav c).

Vedlegg Ih omfatter kobber, nikkel, sølv og sink omtalt i nr. 4 bokstav b).

5. Som unntak fra nr. 4 bokstav a) kan medlemsstatenes kompetente myndigheter, som oppgitt på nettsidene oppført i vedlegg II, gi tillatelse til:
a)kjøp, import eller overførsel av kull, forutsatt at de kompetente myndighetene i medlemsstaten som oppgitt på nettsidene i vedlegg II, på grunnlag av troverdige opplysninger har fastslått at leveransen har opprinnelse utenfor Nord-Korea, og utelukkende ble transportert gjennom Nord-Korea med formål om eksport fra havnen i Rajin (Rason), at den relevante medlemsstat har gitt sanksjonskomitéen forhåndsmelding om transaksjonene, og at transaksjonene ikke har forbindelse med det å innbringe inntekter for Nord-Koreas nukleære eller ballistiske missilprogrammer eller andre aktiviteter som er forbudt etter FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016) eller etter EUs forordning (EU) 2016/682, eller
b)transaksjoner i jern og jernmalm som er fastslått utelukkende å tjene livsnødvendige formål, og som ikke har til hensikt å innbringe inntekter til Nord-Koreas programmer for kjernefysiske våpen eller ballistiske missiler, eller til andre aktiviteter som er forbudt i henhold til FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) eller 2321 (2016) eller denne forordning,
c)transaksjoner i kull som er fastslått utelukkende å tjene livsnødvendige formål, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:
i.transaksjonene har ikke til hensikt å innbringe inntekter til Nord-Koreas programmer for kjernefysiske våpen eller ballistiske missiler, eller til andre aktiviteter som er forbudt i henhold til FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) eller 2321 (2016),
ii.transaksjonene involverer ikke personer eller enheter knyttet til Nord-Koreas programmer for kjernefysiske våpen eller ballistiske missiler, eller til andre aktiviteter som er forbudt i henhold til FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) eller 2321 (2016), herunder personer, enheter og organer oppført i vedlegg IV, personer eller enheter som handler på deres vegne eller på deres instruks, enheter som direkte eller indirekte eies eller kontrolleres av dem, eller personer eller enheter som medvirker til å omgå sanksjoner, og
iii.Sanksjonskomiteen har ikke underrettet medlemsstatene om at den samlede årlige tillatte mengde er nådd.
6. Forbudet i nr. 1 bokstav b) kommer ikke til anvendelse på salg eller levering av flybrennstoff til sivile passasjerfly utenfor Nord-Korea utelukkende til bruk under flyvninger til Nord-Korea og returflyvninger til den opprinnelige lufthavn.
7. Uavhengig av nr. 1 bokstav b) kan de relevante kompetente myndighetene i medlemsstaten som angitt på nettsidene oppført i vedlegg II, gi tillatelse til salg, levering eller overførsel av et produkt, forutsatt at medlemsstaten unntaksvis og etter en konkret og individuell vurdering har oppnådd forhåndsgodkjennelse fra sanksjonskomitéen til å overføre slike produkter til Nord-Korea til dekning av verifiserte grunnleggende humanitære behov etter en nærmere arrangert ordning for effektiv overvåking av levering og anvendelse av produktet.
8. Den aktuelle medlemsstat skal underrette de øvrige medlemsstater og EU-kommisjonen om alle tillatelser som gis i medhold av nr. 5 eller 7.
*Rådsforordning (EF) nr. 428/2009 av 5. mai 2009 om opprettelse av en fellesskapsordning for kontroll med eksport, overføring, formidling og transitt av flerbruksvarer (EUT L 134 av 29.5.2009, s. 1).
Artikkel 2a
1. Det er forbudt direkte eller indirekte å selge, levere, overføre eller eksportere ethvert produkt til Nord-Korea, med unntak av mat eller medisiner, dersom eksportøren er kjent med eller har rimelig grunn til å tro at:
a)produktet direkte eller indirekte er bestemt for Nord-Koreas væpnede styrker; eller
b)eksport av produktet kan bidra til å støtte eller styrke den operasjonelle kapasiteten til de væpnede styrkene fra en annen stat enn Nord-Korea.
2. Det er forbudt å kjøpe, importere eller transportere produkter til Nord-Korea vist til i nr. 1 dersom importøren og transportøren vet eller har grunn til å tro at vilkårene i bokstav a) eller b) er oppfylt.
3. Uavhengig av nr. 1 kan de relevante kompetente myndigheter i en medlemsstat som oppført på nettsidene i vedlegg II, gi tillatelse til salg, levering, overførsel eller eksport av et produkt til Nord-Korea, eller kjøp, import eller transport av et produkt fra Nord-Korea, dersom:
a)produktet ikke omhandler fremstilling, utvikling, vedlikehold eller anvendelse av produkter til militære formål eller utvikling eller forsørgelse av militært personell, og de kompetente myndighetene har fastslått at produktet ikke direkte vil bidra til utviklingen av Nord-Koreas væpnede styrkers operasjonelle kapasitet, eller til eksport som støtter eller styrker den operasjonelle kapasiteten til væpnede styrker fra en annen stat enn Nord-Korea,
b)sanksjonskomitéen etter en konkret og individuell vurdering har fastslått at en bestemt levering, et bestemt salg eller en bestemt overførsel ikke vil være i strid med målene i FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016), eller
c)de kompetente myndighetene i medlemsstaten finner det godtgjort at aktiviteten utelukkende tjener enten humanitære eller livsnødvendige formål som ikke vil bli brukt av nordkoreanske personer, enheter eller organer til å innbringe inntekter, og ikke har tilknytning til noen aktivitet som er forbudt etter FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016), forutsatt at medlemsstaten forhåndsvarsler sanksjonskomitéen om at beslutning er tatt om å gi slik tillatelse og samtidig informerer sanksjonskomitéen om tiltak som er tatt for å forhindre at produktet anvendes til et formål som er forbudt.
4. Den aktuelle medlemsstat underretter de andre medlemsstatene og EU-kommisjonen vedrørende dens intensjon om å gi tillatelse etter denne bestemmelsen minst en uke før slik forhåndstillatelse gis.
Artikkel 3
1. Det er forbudt
a)å yte, direkte eller indirekte, faglig bistand og formidlingstjenester knyttet til varer og teknologi oppført i EUs felles liste over militært materiell eller i vedlegg I, Ia, Ib og Ig, og knyttet til levering, produksjon, vedlikehold og bruk av varer oppført i EUs felles liste over militært materiell eller i vedlegg I, Ia, Ib og Ig, til fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer i eller til bruk i Nord-Korea,
b)å yte, direkte eller indirekte, finansiering eller finansiell bistand knyttet til varer og teknologi oppført i EUs felles liste over militært materiell eller i vedlegg I, Ia, Ib og Ig, herunder særlig tilskudd, lån og eksportkredittforsikring samt forsikring og gjenforsikring, i forbindelse med salg, levering, overføring eller eksport av slike produkter, eller i forbindelse med levering av tilknyttet faglig bistand til fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer i eller til bruk i Nord-Korea,
c)å motta, direkte eller indirekte, faglig bistand knyttet til varer og teknologi oppført i EUs felles liste over militært materiell eller i vedlegg I, Ia, Ib og Ig, og knyttet til levering, produksjon, vedlikehold og bruk av varer oppført i EUs felles liste over militært materiell eller i vedlegg I, Ia, Ib og Ig, fra fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer i eller til bruk i Nord-Korea,
d)å motta, direkte eller indirekte, finansiering eller finansiell bistand knyttet til varer og teknologi oppført i EUs felles liste over militært materiell eller i vedlegg I, Ia, Ib og Ig, herunder særlig tilskudd, lån og eksportkredittforsikring, i forbindelse med salg, levering, overføring eller eksport av slike produkter, eller i forbindelse med levering av tilknyttet faglig bistand fra fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer i eller til bruk i Nord-Korea,
e)forsettlig å delta i aktiviteter som har som formål eller følge å omgå forbudene nevnt i bokstav a), b), c) og d) ovenfor.
2. Forbudene fastsatt i nr. 1 gjelder ikke for kjøretøy som ikke er stridskjøretøy som er produsert eller utstyrt med materialer for ballistisk beskyttelse, og som utelukkende er ment for beskyttende bruk av personell fra EU og EUs medlemsstater i Nord-Korea.
Artikkel 3a
1. Vedkommende kompetente myndighet i en medlemsstat, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg II, kan gjøre unntak fra bestemmelsene i artikkel 2 nr. 1 og artikkel 3 nr. 1 og gi tillatelse, på de vilkår den finner hensiktsmessige, til direkte eller indirekte levering, salg, overføring eller eksport av varer og teknologi, herunder programvare, omtalt i artikkel 2 nr. 1, eller til bistand eller formidlingstjenester omtalt i artikkel 3 nr. 1, på betingelse av at varene og teknologien, bistanden eller formidlingstjenestene er beregnet til matvarer, landbruksformål, medisinske eller andre humanitære formål.
2. Den berørte medlemsstaten skal underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen innen fire uker om tillatelser som er gitt i henhold til denne artikkel.
3. Vedkommende kompetente myndighet i medlemsstaten, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg II, kan gjøre unntak fra bestemmelsene i artikkel 2 nr. 1 bokstav a) og artikkel 3 nr. 1 bokstav a) og b) og gi tillatelse, på de vilkår den finner hensiktsmessige, til transaksjonene nevnt i disse bestemmelsene, forutsatt at FNs sikkerhetsråd har godkjent anmodningen.
4. Den berørte medlemsstaten skal underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om enhver anmodning om tillatelse den har oversendt FNs sikkerhetsråd i henhold til nr. 3.
Artikkel 3b
1. I tillegg til plikten til å oppgi informasjon før ankomst eller avreise til kompetente tollmyndigheter som fastsatt i de relevante bestemmelsene om summariske deklarasjoner ved inn- og utførsel samt tolldeklarasjoner i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 952/2013,*** delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/2446**** og Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2447,***** skal personen som gir informasjonen omtalt i nr. 2 i denne artikkel, deklarere om varene er omfattet av EUs felles liste over militært utstyr eller av denne forordning, og når det kreves tillatelse for eksport av varene og teknologien, gi nærmere opplysninger om den tildelte eksportlisensen.
2. De obligatoriske tilleggsopplysningene omtalt i denne artikkel skal sendes inn i form av en tolldeklarasjon eller i enhver annen skriftlig form dersom tolldeklarasjon ikke foreligger.
***Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 952/2013 av 9. oktober 2013 om fastsettelse av Unionens tollkodeks (EUT L 269 av 10.10.2013, s. 1).
****Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/2446 av 28. juli 2015 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 952/2013 om nærmere regler for visse bestemmelser i Unionens tollkodeks (EUT L 343 av 29.12.2015, s. 1).
*****Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2447 av 24. november 2015 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av visse bestemmelser i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 952/2013 om fastsettelse av Unionens tollkodeks (EUT L 343 av 29.12.2015, s. 558).
Artikkel 3c
1. Det er forbudt
a)direkte eller indirekte å yte tjenester i tilknytning til gruvedrift eller tjenester i tilknytning til produksjon innenfor kjemisk industri, gruvedrift og raffinering, som nevnt i vedlegg VIII del A, til fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer i eller til bruk i Nord-Korea, og
b)direkte eller indirekte å yte datatjenester og tilknyttede tjenester nevnt i vedlegg VIII del B til fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer i eller til bruk i Nord-Korea.
2. Som unntak fra forbudet i nr. 1 bokstav a) kan de kompetente myndighetene i medlemsstatene, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg II, gi tillatelse til å yte tjenester i tilknytning til gruvedrift og tjenester i tilknytning til produksjon innenfor kjemisk industri, gruvedrift og raffinering dersom tjenestene er forutsatt benyttet utelukkende til utviklingsformål rettet direkte mot sivilbefolkningens behov eller for å fremme kjernefysisk nedrustning.
3. Forbudet i nr. 1 bokstav b) gjelder ikke yting av datatjenester og tilknyttede tjenester dersom tjenestene er forutsatt benyttet utelukkende til offisielle formål på en utenriksstasjon eller i en internasjonal organisasjon som har immunitet i Nord-Korea i henhold til folkeretten.
4. Forbudet i nr. 1 bokstav b) gjelder ikke datatjenester og tilknyttede tjenester som ytes av offentlige organer eller juridiske personer, enheter eller organer som mottar offentlig finansiering fra Unionen eller medlemsstatene for å gi bistand til utviklingsformål rettet direkte mot sivilbefolkningens behov eller for å fremme kjernefysisk nedrustning.
5. I saker som ikke omfattes av nr. 4, kan de kompetente myndighetene i medlemsstatene, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg II, gjøre unntak fra forbudet i nr. 1 bokstav b) og gi tillatelse til å yte datatjenester og tilknyttede tjenester dersom tjenestene er forutsatt benyttet utelukkende til utviklingsformål rettet direkte mot sivilbefolkningens behov eller for å fremme kjernefysisk nedrustning.
6. Forbudene i nr. 1 gjelder ikke tjenester som ytes fram til 9. juli 2017 i henhold til kontrakter, avtaler eller forpliktelser som er inngått eller oppstod før 8. april 2017.
Artikkel 4
1. Det er forbudt
a)direkte eller indirekte å selge, levere, overføre eller eksportere luksusvarer oppført i vedlegg III til Nord-Korea,
b)direkte eller indirekte å kjøpe, importere eller overføre luksusvarer oppført i vedlegg III fra Nord-Korea, enten de har sin opprinnelse i Nord-Korea eller ikke,
c)forsettlig å delta i aktiviteter som har som formål eller virkning å omgå forbudene nevnt i bokstav a) og b).
2. Som unntak fra bestemmelsen i nr. 1 bokstav b) skal forbudet som der er nevnt, ikke gjelde reisendes personlige effekter eller varer av ikke-kommersiell art til personlig bruk i deres bagasje.
3. Forbudene nevnt i nr. 1 bokstav a) og b) gjelder ikke varer som er nødvendige for offisielle formål på medlemsstatenes utenriksstasjoner i Nord-Korea eller i internasjonale organisasjoner som har immunitet i henhold til folkeretten, og heller ikke deres personells personlige effekter.
4. Vedkommende kompetente myndighet i en medlemsstat, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg II, kan gi tillatelse, på de vilkår den finner hensiktsmessige, til en transaksjon som gjelder varer omtalt i nr. 17 i vedlegg III, forutsatt at varene er til humanitære formål.
Artikkel 4a
1. Det er forbudt
a)å selge, levere, overføre eller eksportere, direkte eller indirekte, gull, edle metaller og diamanter som er oppført i vedlegg VII, uavhengig av om de har sin opprinnelse i Den europeiske union eller ikke, til eller for Nord-Koreas regjering, dens offentlige organer, foretak og etater, Nord-Koreas sentralbank og personer, enheter eller organer som handler på deres vegne eller på deres instruks, eller enheter eller organer som eies eller kontrolleres av dem,
b)å kjøpe, importere eller transportere, direkte eller indirekte, gull, edle metaller og diamanter som er oppført i vedlegg VII, uavhengig av om de har sin opprinnelse i Nord-Korea eller ikke, fra Nord-Koreas regjering, dens offentlige organer, foretak og etater, Nord-Koreas sentralbank og personer, enheter eller organer som handler på deres vegne eller på deres instruks, eller enheter eller organer som eies eller kontrolleres av dem,
c)å yte, direkte eller indirekte, faglig bistand eller formidlingstjenester, finansiering eller finansiell bistand knyttet til varene omtalt i bokstav a) og b) til Nord-Koreas regjering, dens offentlige organer, foretak og etater, Nord-Koreas sentralbank og personer, enheter eller organer som handler på deres vegne eller på deres instruks, eller enheter eller organer som eies eller kontrolleres av dem.
2. Vedlegg VII inneholder en liste over gull, edle metaller og diamanter som omfattes av forbudene omtalt i nr. 1.
Artikkel 4b

Det er forbudt å selge, levere, overføre eller eksportere, direkte eller indirekte, nylig trykte eller ikke utstedte sedler og pregede mynter i nordkoreansk valuta til eller til fordel for Nord-Koreas sentralbank.

Artikkel 4c
1. Det er forbudt direkte eller indirekte å importere, kjøpe eller overføre fra Nord-Korea statuer oppført i vedlegg IIIa, enten de har sin opprinnelse i Nord-Korea eller ikke.
2. Som unntak fra forbudet i nr. 1 kan vedkommende kompetente myndighet i en medlemsstat, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg II, gi tillatelse til import, kjøp eller overføring, forutsatt at medlemsstaten har innhentet forhåndsgodkjenning fra Sanksjonskomiteen i hvert enkelt tilfelle.
3. Vedlegg IIIa omfatter statuer omtalt i nr. 1.
Artikkel 4d
1. Det er forbudt direkte eller indirekte å selge, levere, overføre eller eksportere til Nord-Korea helikoptre og fartøyer oppført i vedlegg IIIb.
2. Som unntak fra forbudet i nr. 1 kan vedkommende kompetente myndighet i en medlemsstat, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg II, gi tillatelse til salg, levering, overføring eller eksport, forutsatt at medlemsstaten har innhentet forhåndsgodkjenning fra Sanksjonskomiteen i hvert enkelt tilfelle.
3. Vedlegg IIIb omfatter helikoptre og fartøyer omtalt i nr. 1.
Artikkel 4e
1. Det er forbudt
a)direkte eller indirekte å leie ut fast eiendom til eller på annen måte stille slik eiendom til rådighet for personer, enheter eller organer under Nord-Koreas regjering til andre formål enn diplomatisk eller konsulær virksomhet i henhold til Wien-konvensjonen om diplomatisk samkvem av 1961 og Wien-konvensjonen om konsulært samkvem av 1963,
b)direkte eller indirekte å leie fast eiendom av personer, enheter eller organer under Nord-Koreas regjering, eller
c)å ta del i virksomhet knyttet til bruk av fast eiendom som personer, enheter eller organer under Nord-Koreas regjering eier, leier eller på annen måte har rett til å bruke, unntatt til levering av varer og tjenester
i.som er nødvendige for at diplomatiske og konsulære stasjoner skal fungere i henhold til Wien-konvensjonene av 1961 og 1963, og
ii.som ikke kan brukes direkte eller indirekte til å innbringe inntekter eller fortjeneste for Nord-Koreas regjering.
2. I denne artikkel menes med «fast eiendom»: grunn, bygninger og tilhørende deler som befinner seg utenfor Nord-Koreas territorium.
Artikkel 5
1. Forsendelser, herunder personlig og innsjekket bagasje, innenfor eller i transitt gjennom EU, herunder i lufthavner, sjøhavner og frisoner, som omtalt i artikkel 243–249 i forordning (EU) nr. 952/2013, skal kunne inspiseres for å sikre at de ikke inneholder produkter som er forbudt i henhold til FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) eller 2321 (2016) eller denne forordning, såfremt
a.forsendelsen har opprinnelse i Nord-Korea,
b.forsendelsens bestemmelsessted er Nord-Korea,
c.forsendelsen er formidlet eller tilrettelagt av Nord-Korea eller nordkoreanske borgere eller av personer eller enheter som handler på deres vegne eller på deres instruks, eller av enheter som eies eller kontrolleres av dem,
d.forsendelsen er formidlet eller tilrettelagt av personer, enheter eller organer oppført i vedlegg IV, eller
e.forsendelsen transporteres om bord i et fartøy som fører nordkoreansk flagg, i et luftfartøy registrert i Nord-Korea eller i et statsløst fartøy eller luftfartøy.
2. Dersom forsendelsen faller utenfor virkeområdet for nr. 1, skal forsendelser innenfor eller i transitt gjennom EU, herunder i lufthavner, sjøhavner og frisoner, kunne inspiseres dersom det er rimelig grunn til å anta at de kan inneholde produkter som det er forbudt å selge, levere, overføre eller eksportere i henhold til denne forordning, såfremt
a)forsendelsen har opprinnelse i Nord-Korea,
b)forsendelsens bestemmelsessted er Nord-Korea, eller
c)forsendelsen er blitt formidlet eller tilrettelagt av Nord-Korea eller nordkoreanske borgere eller av enkeltpersoner eller enheter som handler på deres vegne.
3. Nr. 1 og 2 skal ikke berøre den ukrenkelighet og det vern som gjelder for diplomatpost som fastsatt i Wien-konvensjonen om diplomatisk samkvem av 1961 og Wien-konvensjonen om konsulært samkvem av 1963.
4. Det er forbudt å levere bunkrings- eller skipsforsyningstjenester eller andre tjenester til nordkoreanske fartøyer dersom tjenesteyteren har informasjon, herunder fra kompetente tollmyndigheter på grunnlag av informasjon før ankomst eller avreise som omtalt i artikkel 3a nr. 1, som gir rimelig grunn til å anta at fartøyene transporterer produkter som det er forbudt å levere, selge, overføre eller eksportere i henhold til denne forordning, med mindre det er nødvendig å yte slike tjenester av humanitære årsaker.
Artikkel 5a
1a. Det er forbudt for kreditt- og finansinstitusjoner som er omfattet av formålet til art. 16:
a)å åpne en bankkonto hos en kreditt- eller finansinstitusjon som er hjemmehørende i Nord-Korea, eller hos en kreditt- eller finansinstitusjon omtalt i artikkel 11a nr. 2,
b)å etablere bankforbindelser med en kreditt- eller finansinstitusjon som er hjemmehørende i Nord-Korea, eller hos en kreditt- eller finansinstitusjon omtalt i artikkel 11a nr. 2,
c)å åpne representasjonskontorer i Nord-Korea eller opprette nye filialer eller datterselskaper i Nord-Korea,
d)å etablere joint ventures med, eller erverve eierskapsinteresser i, en kreditt- eller finansinstitusjon som er hjemmehørende i Nord-Korea eller hos en kreditt- eller finansinstitusjon omtalt i artikkel 11a nr. 2.
1b. Uavhengig av forbudene i nr. 1a bokstav a) og d), kan relevante kompetente myndigheter i medlemsstaten som oppført på nettsidene i vedlegg II, gi tillatelse til transaksjoner dersom sanksjonskomitéen på forhånd har godkjent dem.
1c. Den aktuelle medlemsstat skal gi de øvrige medlemsstatene og EU-kommisjonen melding om alle tillatelser gitt i medhold av nr. 1b.
1d. Kreditt- og finansinstitusjoner som er omfattet av artikkel 16, skal senest den 31. mai 2016:
a)avslutte alle bankkonti hos kreditt- eller finansinstitusjoner omtalt i artikkel 5c nr. 2,
b)avbryte korrespondentbankforbindelser med en kreditt- eller finansinstitusjon som er hjemmehørende i Nord-Korea, eller hos en kreditt- eller finansinstitusjon omtalt i artikkel 11a nr. 2,
c)lukke representasjonskontorer, filialer og datterselskaper i Nord-Korea,
d)avvikle joint ventures med en kreditt- eller finansinstitusjon som er hjemmehørende i Nord-Korea, eller hos en kreditt- eller finansinstitusjon omtalt i artikkel 11a nr. 2,
e)gi avkall på eierskapsinteresser i et kreditt- eller finansinstitusjon som er hjemmehørende i Nord-Korea, eller hos en kreditt- eller finansinstitusjon omtalt i artikkel 11a nr. 2,
1e. ---
1f. Som unntak fra bestemmelsene i nr. 1d bokstav a) og c) kan vedkommende kompetente myndighet i en medlemsstat, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg II, gi tillatelse til at visse representasjonskontorer, datterselskaper eller bankkonti videreføres, forutsatt at Sanksjonskomiteen i hvert enkelt tilfelle har fastslått at kontorene, selskapene eller kontiene er nødvendige for å yte humanitær bistand, for diplomatiske stasjoners virksomhet i Nord-Korea, for FNs eller dets særorganisasjoners eller andre tilknyttede organisasjoners virksomhet eller av hensyn til andre formål som er i tråd med målene i FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) eller 2321 (2016).
1g. Den aktuelle medlemsstat gir de øvrige medlemsstatene samt EU-kommisjonen meddelelse om alle tillatelser gitt i medhold av nr. 1f.
2. Det er forbudt
a)å gi tillatelse til at det åpnes et representasjonskontor eller opprettes en filial eller et datterforetak i Den europeiske union av en kreditt- eller finansinstitusjon hjemmehørende i Nord-Korea eller av kreditt- eller finansinstitusjoner omtalt i artikkel 11a nr. 2,
b)å inngå avtaler for eller på vegne av en kreditt- eller finansinstitusjon hjemmehørende i Nord-Korea eller for eller på vegne av kreditt- eller finansinstitusjoner omtalt i artikkel 11a nr. 2 om åpning av et representasjonskontor eller oppretting av en filial eller et datterforetak i Den europeiske union,
c)å gi et representasjonskontor, en filial eller et datterselskap av en kreditt- eller finansinstitusjon hjemmehørende i Nord-Korea eller av kreditt- eller finansinstitusjoner omtalt i artikkel 11a nr. 2 tillatelse til å starte opp og utøve virksomhet som kredittinstitusjon eller enhver annen virksomhet som krever forhåndstillatelse, dersom representasjonskontoret, filialen eller datterselskapet ikke var i drift innen 19. februar 2013,
d)for en kreditt- eller finansinstitusjon omtalt i artikkel 11a nr. 2, å kjøpe eller utvide en andel eller andre eierskapsinteresser i en kreditt- eller finansinstitusjon som faller inn under virkeområdet til artikkel 16.
e)å drive eller fremme driften av et representasjonskontor, en filial, eller et datterselskap av en kreditt- eller finansinstitusjon som er hjemmehørende i Nord-Korea, aller av en kreditt- eller finansinstitusjon som omtalt i art. 11a nr. 2.
Artikkel 5aa
1. Det er forbudt for kreditt- og finansinstitusjoner som faller inn under virkeområdet for artikkel 16, å opprette bankkonti for nordkoreanske diplomatiske eller konsulære stasjoner og for deres nordkoreanske medlemmer.
2. Kreditt- og finansinstitusjoner som faller inn under virkeområdet for artikkel 16, skal senest 11. april 2017 avslutte alle bankkonti som innehas eller kontrolleres av en nordkoreansk diplomatisk eller konsulær stasjon og av deres nordkoreanske medlemmer.
3. Som unntak fra forbudet i nr. 1 kan vedkommende kompetente myndighet i en medlemsstat, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg II, på anmodning fra en nordkoreansk diplomatisk eller konsulær stasjon eller et av deres medlemmer gi tillatelse til at det opprettes én bankkonto per stasjon og medlem, forutsatt at medlemsstaten er vertskap for stasjonen, eller at stasjonens medlem er akkreditert til medlemsstaten.
4. Som unntak fra bestemmelsen i nr. 2 kan vedkommende kompetente myndighet i en medlemsstat, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg II, på anmodning fra en nordkoreansk diplomatisk eller konsulær stasjon eller et av deres medlemmer gi tillatelse til at en bankkonto videreføres, forutsatt at medlemsstaten har fastslått at den er vertskap for stasjonen, eller at stasjonens medlem er akkreditert til medlemsstaten, og at ingen av dem innehar andre bankkonti i medlemsstaten. Dersom stasjonen eller det nordkoreanske medlemmet innehar flere enn én bankkonto i medlemsstaten, kan stasjonen eller medlemmet angi hvilken bankkonto som skal beholdes.
5. Med forbehold for de gjeldende regler i Wien-konvensjonen om diplomatisk samkvem av 1961 og Wien-konvensjonen om konsulært samkvem av 1963 skal medlemsstatene senest 13. mars 2017 informere de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om navn på og identifikasjonsopplysninger om alle nordkoreanske medlemmer av diplomatiske og konsulære stasjoner som er akkreditert til medlemsstaten, og om senere ajourføringer senest én uke etter at listen er endret. Medlemsstatene skal underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om alle tillatelser som er gitt i henhold til nr. 3 og 4. Vedkommende kompetente myndighet i en medlemsstat, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg II, kan informere kreditt- og finansinstitusjoner i medlemsstaten om identiteten til nordkoreanske medlemmer av en diplomatisk eller konsulær stasjon som er akkreditert til denne eller andre medlemsstater.
Artikkel 5b
1. Det er forbudt å godta eller godkjenne investeringer i næringsvirksomhet på EUs territorium når investeringene foretas av
a)personer, enheter eller organer under Nord-Koreas regjering,
b)Koreas arbeiderparti,
c)nordkoreanske statsborgere,
d)juridiske personer, enheter eller organer etablert eller stiftet i henhold til nordkoreansk lovgivning,
e)personer, enheter eller organer som handler på deres vegne eller på deres instruks,
f)juridiske personer, enheter eller organer som eies eller kontrolleres av dem.
2. Det er forbudt
a)å opprette et fellesforetak med eller kjøpe eller utvide en eierskapsinteresse, herunder gjennom en fullstendig overtakelse eller ved å erverve andeler eller andre verdipapirer som har karakter av kapitalinteresse, i juridiske personer, enheter eller organer nevnt i nr. 1 bokstav a)–f) som er involvert i Nord-Koreas virksomhet eller programmer for kjernefysiske våpen, ballistiske missiler eller andre masseødeleggelsesvåpen, eller i virksomhet innenfor gruvedrift, raffinering, kjemisk industri, metallurgi og metallbearbeiding, romfartsindustri eller konvensjonell våpenindustri,
b)å yte finansiering eller finansiell bistand til juridiske personer, enheter eller organer nevnt i nr. 1 bokstav d)–f) eller å yte finansiering eller finansiell bistand med det dokumenterte formål å finansiere slike juridiske personer, enheter eller organer,
c)å yte investeringstjenester som er direkte eller indirekte knyttet til virksomhet som nevnt i bokstav a) og b) ovenfor.
Artikkel 5c
1. Det er forbudt å overføre penger til eller fra Nord-Korea, med mindre det dreier seg om en transaksjon som nevnt i nr. 3.
2. Det er forbudt for kreditt- og finansinstitusjoner som faller inn under virkeområdet for artikkel 16, å innlede eller videreføre transaksjoner med
a)kreditt- og finansinstitusjoner hjemmehørende i Nord-Korea,
b)filialer og datterselskaper som omfattes av artikkel 16, av kreditt- og finansinstitusjoner hjemmehørende i Nord-Korea, som oppført i vedlegg VI,
c)filialer og datterselskaper som ikke omfattes av artikkel 16, av kreditt- og finansinstitusjoner hjemmehørende i Nord-Korea, som oppført i vedlegg VI,
d)kreditt- og finansinstitusjoner som verken er hjemmehørende i Nord-Korea eller omfattes av artikkel 16, men som kontrolleres av personer, enheter eller organer hjemmehørende i Nord-Korea, som oppført i vedlegg VI,

med mindre transaksjonene faller innenfor virkeområdet for nr. 3 og det er gitt tillatelse i henhold til nr. 4 bokstav a), eller det ikke kreves tillatelse i henhold til nr. 4 bokstav b).

3. Det kan gis tillatelse til følgende transaksjoner i henhold til nr. 4 bokstav a):
a)transaksjoner som gjelder matvarer, helsetjenester eller medisinsk utstyr, eller som er beregnet på landbruksformål eller humanitære formål,
b)transaksjoner som gjelder private pengeforsendelser,
c)transaksjoner i forbindelse med gjennomføring av unntakene fastsatt i denne forordning,
d)transaksjoner i forbindelse med en bestemt handelskontrakt som ikke er forbudt i henhold til denne forordning,
e)transaksjoner som gjelder en utenriksstasjon eller en internasjonal organisasjon som har immunitet i henhold til folkeretten, dersom transaksjonene er forutsatt benyttet til offisielle formål på utenriksstasjonen eller i den internasjonale organisasjonen,
f)transaksjoner som er nødvendige utelukkende for å gjennomføre prosjekter som EU eller EUs medlemsstater finansierer for utviklingsformål rettet direkte mot sivilbefolkningens behov eller for å fremme kjernefysisk nedrustning,
g)transaksjoner som gjelder betalinger som skal brukes til å innfri fordringer mot Nord-Korea, nordkoreanske statsborgere eller juridiske personer, enheter eller organer som er etablert eller stiftet i henhold til nordkoreansk lovgivning, og lignende transaksjoner som ikke bidrar til virksomhet som er forbudt i henhold til denne forordning, avhengig av det enkelte tilfellet og såfremt den berørte medlemsstaten har underrettet de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen minst ti dager før tillatelse ble gitt.
4. Når det gjelder transaksjoner nevnt i nr. 3 som omfatter overføring av beløp
a)over 15 000 euro eller tilsvarende, kreves det forhåndstillatelse fra vedkommende kompetente myndighet i medlemsstaten, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg II til denne forordning,
b)lik eller under 15 000 euro eller tilsvarende, kreves det ikke forhåndstillatelse.
5. Det kreves ikke forhåndstillatelse til transaksjoner eller pengeoverføringer som er nødvendige for offisielle formål på en medlemsstats utenriksstasjon eller i en internasjonal organisasjon som har immunitet i Nord-Korea i henhold til folkeretten.
6. Medlemsstatene skal underrette hverandre og Kommisjonen om enhver tillatelse som gis i henhold til nr. 4 bokstav a).
7. Når det gjelder transaksjoner som faller inn under virkeområdet for nr. 3, skal kreditt- eller finansinstitusjoner nevnt i artikkel 16 som utøver virksomhet med kreditt- eller finansinstitusjoner nevnt i nr. 2 bokstav a)–d),
a)anvende kundekontrolltiltak fastsatt i henhold til artikkel 8 og 9 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF,******
b)sikre etterlevelse av tiltak som er innført mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme i henhold til direktiv 2005/60/EF og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1781/2006,*******
c)kreve at opplysninger om betalere som skal følge med pengeoverføringer, gis slik forordning (EF) nr. 1781/2006 krever, samt opplysninger om mottakere, for eksempel mottakerens navn og kontonummer og, der det er aktuelt, et unikt identifikasjonsnummer, og avslå å behandle transaksjonen dersom noen av disse opplysningene mangler eller er ufullstendige,
d)oppbevare opplysninger om transaksjonene i samsvar med artikkel 30 bokstav b) i direktiv 2005/60/EF,
e)dersom det er rimelig grunn til å anta at pengene kan bidra til Nord-Koreas virksomhet eller programmer for kjernefysiske våpen, ballistiske missiler eller andre masseødeleggelsesvåpen (heretter kalt «finansiering av spredning»), omgående underrette enheten for finansiell etterretning, som definert i direktiv 2005/60/EF, eller andre kompetente myndigheter utpekt av den berørte medlemsstaten, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg II, uten at det berører artikkel 3 nr. 1 eller artikkel 6,
f)omgående melde fra om alle mistenkelige transaksjoner, herunder forsøk på transaksjoner,
g)avstå fra å utføre transaksjoner som de har rimelig grunn til å anta er tilknyttet finansiering av spredning, inntil de har gjennomført de tiltak som kreves i henhold til bokstav e) og fulgt instruksene fra den aktuelle enheten for finansiell etterretning eller kompetente myndighet.

For dette nummers formål skal enheten for finansiell etterretning eller en annen kompetent myndighet som tjener som nasjonalt senter for mottak og analyse av mistenkelige transaksjoner, motta rapporter om mulig finansiering av spredning, og ha rask direkte eller indirekte tilgang til opplysninger om finansielle forhold, administrasjon og rettshåndheving som er relevante og nødvendige for å utføre oppgaven forsvarlig, herunder analyse av rapporter om mistenkelige transaksjoner.

8. Kravet i nr. 3 om forhåndstillatelse gjelder uansett om pengeoverføringen gjennomføres som en enkelt operasjon eller som flere operasjoner som tilsynelatende er forbundet med hverandre. I denne forordning menes med «operasjoner som tilsynelatende er forbundet med hverandre»:
a)en serie påfølgende transaksjoner fra eller til de samme finans- eller kredittinstitusjonene som omfattes av nr. 2 eller fra eller til den samme nordkoreanske personen eller enheten eller det samme nordkoreanske organet som gjennomføres i forbindelse med en enkelt forpliktelse til å overføre penger, der hver enkelt overføring er på under 15 000 euro, men der det samlede beløpet oppfyller kriteriene for tillatelse,
b)en rekke overføringer som involverer ulike betalingsformidlere eller fysiske eller juridiske personer, og som gjelder en enkelt forpliktelse til å overføre penger.
9. Det er forbudt forsettlig å delta i virksomhet som har som formål eller virkning å omgå forbudene nevnt i denne artikkel.
******Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF av 26. oktober 2005 om tiltak for å hindre at det finansielle system brukes til hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme (EUT L 309 av 25.11.2005, s. 15).
*******Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1781/2006 av 15. november 2006 om opplysninger om betaleren som skal følge med pengeoverføringer (EUT L 345 av 8.12.2006, s. 1).
Artikkel 6
1. Alle penger og formuesgoder som tilhører, eies, innehas eller kontrolleres av personene, enhetene eller organene oppført i vedlegg IV, skal fryses. Vedlegg IV omfatter personer, enheter og organer listeført av Sanksjonskomiteen eller FNs sikkerhetsråd i samsvar med punkt 8 bokstav d) i FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1718 (2006) og punkt 8 i FNs sikkerhetsrådsresolusjon 2094 (2013).
1a. Alle fartøyer oppført i vedlegg IVa samt penger og formuesgoder som innehas av dem, skal fryses dersom Sanksjonskomiteen beslutter det. Vedlegg IVa skal omfatte de fartøyer som Sanksjonskomiteen har listeført i henhold til punkt 12 i FNs sikkerhetsrådsresolusjon 2321 (2016).
2. Alle penger og formuesgoder som tilhører, eies, innehas eller kontrolleres av personene, enhetene eller organene oppført i vedlegg V, skal fryses. Vedlegg V omfatter personer, enheter og organer som ikke står oppført i vedlegg IV, og som i samsvar med artikkel 15 nr. 1 bokstav b) i beslutning 2013/183/FUSP av Rådet anses som
a)ansvarlige for, herunder ved å støtte eller fremme, Nord-Koreas programmer for kjernefysiske våpen, andre masseødeleggelsesvåpen eller ballistiske missiler, samt personer, enheter og organer som opptrer på deres vegne eller på deres instruks, og personer, enheter og organer som eies eller kontrolleres av dem, herunder ved ulovlige midler,
b)leverandører av finansielle tjenester til eller overføring til, gjennom eller fra Den europeiske unions territorium, eller med deltakelse av statsborgere i medlemsstatene eller enheter organisert under deres lovgivning, eller personer eller finansinstitusjoner på Den europeiske unions territorium, av økonomiske eller andre aktiva eller formuesgoder som kan bidra til Nord-Koreas programmer for kjernefysiske våpen, andre masseødeleggelsesvåpen eller ballistiske missiler, samt personer, enheter eller organer som opptrer på deres vegne eller på deres instruks, og personer, enheter eller organer som eies eller kontrolleres av dem, eller
c)er involvert i, herunder gjennom yting av finansielle tjenester, levering til eller fra Nord-Korea av våpen og alle typer tilhørende materiell, eller av produkter, materialer, utstyr, varer og teknologi som kan bidra til Nord-Koreas programmer for kjernefysiske våpen, andre masseødeleggelsesvåpen eller ballistiske missiler til Nord-Korea.

Vedlegg V skal gjennomgås med jevne mellomrom og minst hver 12. måned.

2a. Alle penger og formuesgoder som tilhører, eies, innehas eller kontrolleres av personer, enheter eller organer i vedlegg Va, skal fryses. Vedlegg Va omfatter personer, enheter og organer som ikke omfattes av vedlegg IV eller V og som arbeider på vegne av eller på instruks fra en person, enhet eller organ oppført i vedlegg IV eller V eller personer som bistår med å omgå sanksjoner eller bryter bestemmelsene i denne forordning eller beslutning 2013/183/FUSP.

Vedlegg Va skal gjennomgås med jevne mellomrom og minst hver 12. måned.

3. Vedlegg IV, V og Va skal omfatte informasjon, i den grad slik informasjon er tilgjengelig, om listeførte fysiske personer slik at disse kan identifiseres på tilfredsstillende vis.

Slik informasjon kan bestå av følgende:

a)etternavn og fornavn, herunder eventuelle dekknavn og titler,
b)fødselsdato og fødested,
c)nasjonalitet,
d)passnummer og identitetskortnummer,
e)skattenummer og trygdenummer,
f)kjønn,
g)adresse eller annen informasjon om oppholdssted,
h)stilling eller yrke,
i)listeføringsdato.

Vedlegg IV, V og Va skal også inneholde begrunnelsen for listeføring, slik som yrke.

Vedlegg IV, V og Va kan også inneholde informasjon for identifikasjon som fastsatt i dette nummer om de listeførte personenes familiemedlemmer, forutsatt at denne informasjonen er nødvendig i et gitt tilfelle utelukkende for å verifisere identiteten til denne listeførte personen.

4. Ingen penger eller formuesgoder skal stilles til rådighet, verken direkte eller indirekte, eller være til fordel for de fysiske eller juridiske personene, enhetene eller organene som er oppført i vedlegg IV, V og Va.
5. Det er forbudt forsettlig å delta i virksomhet som direkte eller indirekte har som formål eller følge å omgå tiltakene omtalt i nr. 1 og 2.
6. Det er forbudt å skaffe midler eller økonomiske ressurser til personer, enheter eller organer i Nord-Koreas regjering, Nord-Koreas arbeiderparti, personer eller enheter som handler på deres vegne eller etter deres anvisning, eller enheter som eies eller kontrolleres av dem, hvor det er fastslått at de aktuelle personer, enheter eller organer har forbindelser til Nord-Koreas nukleære eller ballistiske missilprogrammer eller andre aktiviteter som er forbudt etter FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016).
7. Forbudet i nr. 6 kommer ikke til anvendelse i tilfeller av behov for midler, finansielle aktiva og økonomiske ressurser til aktiviteter som utføres av Nord-Koreas oppdrag ved FN og FNs særorganisasjoner, samt tilknyttede organisasjoner eller Nord-Koreas øvrige diplomatiske og konsulære representasjoner, eller i tilfeller av at medlemsstatenes kompetente myndigheter som oppført på nettsidene i vedlegg II, har fått forhåndsgodkjennelse av sanksjonskomitéen etter en konkret og individuell vurdering av at det er behov for midlene, de finansielle aktiva eller de økonomiske ressursene, til levering av humanitær bistand, atomnedrustning eller andre formål i overensstemmelse med målene i FNs sikkerhetsrådsresolusjon 2270 (2016).
Artikkel 6a

Det er forbudt, direkte eller indirekte, å delta i joint ventures aller andre forretningsforbindelser med de enheter som er oppført i vedlegg IV, og med fysiske personer eller enheter som handler for eller på vegne av, eller etter anvisning fra disse.

Artikkel 7
1. Som unntak fra bestemmelsene i artikkel 6 kan medlemsstatenes kompetente myndigheter, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg II, gi tillatelse, på de vilkår de finner hensiktsmessige, til å frigi eller stille visse frosne penger eller formuesgoder til rådighet når det er fastslått at pengene eller formuesgodene
a)er nødvendige for å dekke de grunnleggende behov hos fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer oppført i vedlegg IV, V eller Va og familiemedlemmene disse fysiske personene forsørger, herunder betaling av matvarer, husleie eller boliglån, medisiner og medisinsk behandling, skatter og avgifter, forsikringspremier og kommunale avgifter,
b)utelukkende skal gå til betaling av rimelige honorarer og refusjon av utgifter i forbindelse med juridisk bistand, eller
c)utelukkende skal gå til betaling av avgifter eller administrasjonsgebyr for rutinemessig oppbevaring eller forvaltning av frosne penger eller formuesgoder, og
d)den berørte medlemsstaten, når tillatelsen gjelder personer, enheter og organer oppført i vedlegg IV, har underrettet Sanksjonskomiteen om at dette er fastslått og at den vurderer å gi slik tillatelse, og Sanksjonskomiteen ikke har kommet med innsigelser mot dette innen fem arbeidsdager etter underretningen.
2. Medlemsstatenes kompetente myndigheter, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg II, kan gjøre unntak fra artikkel 6 og gi tillatelse til å frigi eller stille visse frosne penger eller formuesgoder til rådighet når det er fastslått at pengene eller formuesgodene er nødvendige for å dekke ekstraordinære utgifter, forutsatt at
a)Sanksjonskomiteen, dersom tillatelsen gjelder personer, enheter eller organer oppført i vedlegg IV, er underrettet om at dette er fastslått av medlemsstaten, og at det er godkjent av komiteen, og
b)medlemsstaten, der tillatelsen gjelder personer, enheter eller organer oppført i vedlegg V eller Va, minst to uker før tillatelsen gis, har underrettet andre medlemsstater og Kommisjonen om begrunnelsen for at den mener at denne bør gis.
3. Medlemsstaten skal informere de andre medlemsstatene og Kommisjonen om tillatelser som er gitt i henhold til nr. 1 og 2.
Artikkel 8
1. Medlemsstatenes kompetente myndigheter, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg II, kan gjøre unntak fra bestemmelsene i artikkel 6 og gi tillatelse til å frigi visse frosne penger eller formuesgoder forutsatt at
a)pengene eller formuesgodene er gjenstand for en rettslig, administrativ eller voldgiftsmessig avgjørelse fastsatt før datoen da personen, enheten eller organet omtalt i artikkel 6 ble listeført, eller for en rettslig beslutning truffet av en domstol, et forvaltningsorgan eller en voldgiftsdomstol før denne datoen,
b)pengene eller formuesgodene utelukkende skal brukes til å innfri fordringer som er sikret gjennom en slik avgjørelse eller anerkjent som gyldige i en slik rettslig beslutning, innenfor de rammer som er fastsatt i gjeldende lov og forskrift om slike fordringshaveres rettigheter,
c)avgjørelsen eller den rettslige beslutningen ikke er til fordel for personer, enheter eller organer oppført i vedlegg IV, V eller Va,
d)anerkjennelse av avgjørelsen eller den rettslige beslutningen ikke er i strid med grunnleggende rettsstatsprinsipper i den berørte medlemsstaten, og
e)medlemsstaten har underrettet Sanksjonskomiteen om avgjørelsen eller den rettslige beslutningen vedrørende personer, enheter og organer oppført i vedlegg IV.
2. I tilfeller der personer, enheter eller organer oppført i vedlegg V skal betale beløp forfalt i henhold til en kontrakt, avtale eller forpliktelse som vedkommende person, enhet eller organ har inngått eller pådratt seg før datoen da de ble listeført, kan medlemsstatenes kompetente myndigheter, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg II, gjøre unntak fra bestemmelsene i artikkel 6 og gi tillatelse, på de vilkår de finner hensiktsmessige, til å frigi visse frosne penger eller formuesgoder, forutsatt at den berørte kompetente myndighet har fastslått at
a)kontrakten ikke har tilknytning til noen av produktene, operasjonene, tjenestene eller transaksjonene omtalt i artikkel 2 nr. 1 bokstav a), artikkel 2 nr. 3 eller artikkel 3, og
b)betalingen ikke direkte eller indirekte mottas av personer, enheter eller organer oppført i vedlegg V.
3. Den berørte medlemsstaten skal minst ti dager før den gir tillatelse etter nr. 2, underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om sin beslutning og om at den har til hensikt å gi tillatelse.
Artikkel 8a
1. Uavhengig av art. 6(4) kan de kompetente myndigheter i en medlemsstat som oppført på internettsidene i vedlegg II, gi tillatelse til å stille visse fryste midler eller økonomiske ressurser til rådighet for Korean National Insurance Corporation (KNIC), hvor dette er nødvendig for utbetaling av forsikringspremie under en forsikringsavtale med en statsborger i en medlemsstat, eller en juridisk person, en enhet eller ett organ, som er stiftet eller opprettet i henhold til en medlemsstats lovgivning, forutsatt at betalingen:
a)utelukkende gjøres med henblikk på aktiviteter som det etter denne forskriften ikke er forbudt å drive med for statsborgere, juridiske personer, enheter eller organer i en medlemsstat eller som er stiftet eller opprettet i henhold til en medlemsstats lovgivning;
b)ikke direkte eller indirekte er til fordel for personer, enheter eller organer, som er oppført på listen i vedlegg IV, V eller Va, med unntak av KNIC.
2. Statsborgere i en medlemsstat og juridiske personer, enheter eller organer som er stiftet eller opprettet i henhold til en medlemsstats lovgivning, kan motta betalinger fra KNIC etter forhåndstillatelse fra de kompetente myndigheter i medlemsstatene som oppført på nettsidene i vedlegg II. En slik tillatelse kan gis, forutsatt at betalingen:
a)er forfalt i henhold til en kontrakt vedrørende forsikringsytelser som omtalt i nr. 1 bokstav a), eller i henhold til en kontrakt vedrørende forsikringsytelser som tilbys av KNIC, i forbindelse med skade som er forårsaket på EUs territorium av en part i en slik kontrakt,
b)ikke direkte eller indirekte er til fordel for personer, enheter eller organer som er oppført på listen i vedlegg IV, V eller Va,
c)ikke bidrar til en aktivitet som er forbudt etter denne forskriften,
d)ikke resulterer i frigivelse av KNICs pengemidler eller økonomiske ressurser utenfor Nord-Korea.
3. De forhåndstillatelser som er regulert i nr. 1 og 2 er ikke påkrevd i de tilfeller hvor betalingen til eller fra KNIC er nødvendig for offisielle formål med den aktuelle medlemsstats diplomatiske eller konsulære oppdrag i Nord-Korea.
4. Uavhengig av art. 6 nr. 2. kan de kompetente myndigheter i en medlemsstat som oppført på internettsidene i vedlegg II, gi tillatelse til å stille visse fryste midler eller økonomiske ressurser til rådighet for KNICs på de betingelser myndighetene finner hensiktsmessig, etter å ha fastslått at:
a)midlene eller de økonomiske ressursene utelukkende skal brukes av KNIC til betaling av en fordring som er forfalt i henhold til en kontrakt inngått før den 1. april 2016,
b)kontrakten ikke direkte eller indirekte har forbindelse med en aktivitet som er forbudt etter denne forskriften,
c)betalingen ikke direkte eller indirekte er til fordel for personer, enheter eller organer som er oppført på listen i vedlegg IV, V eller Va.

Den aktuelle medlemsstat underretter de øvrige medlemsstatene samt EU-kommisjonen om alle tillatelser som gis i medhold av denne bestemmelsen.

Artikkel 9
1. Artikkel 6 nr. 4 skal ikke forhindre finans- eller kredittinstitusjoner i EU i å godskrive frosne konti når de mottar penger overført fra tredjeparter til en konto tilhørende listeførte fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer, forutsatt at de godskrevne beløpene også fryses. Finans- eller kredittinstitusjonen skal umiddelbart underrette vedkommende kompetente myndigheter om slike transaksjoner.
2. Artikkel 6 nr. 4 gjelder ikke beløp som tilføres frosne konti i form av
a)renter eller annen avkastning på disse kontiene, eller
b)beløp forfalt til betaling i henhold til kontrakter, avtaler eller forpliktelser som var inngått eller oppstod før datoen da personen, enheten eller organet omtalt i artikkel 6 ble listeført,

når disse rentene eller andre inntekter og betalinger fryses i henhold til artikkel 6 nr. 1 eller 2.

Artikkel 9a

Det er forbudt

a)å selge eller kjøpe statsobligasjoner eller statsgaranterte obligasjoner utstedt etter 19. februar 2013, direkte eller indirekte, til eller fra følgende:
i)Nord-Korea eller landets regjering samt dets offentlige organer, foretak og etater,
ii)Nord-Koreas sentralbank,
iii)en kreditt- eller finansinstitusjon hjemmehørende i Nord-Korea eller kreditt- eller finansinstitusjoner omtalt i artikkel 11a nr. 2,
iv)fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer som opptrer på vegne av eller på instruks fra juridiske personer, enheter eller organer omtalt i nr. i) eller ii),
v)juridiske personer, enheter eller organer som eies eller kontrolleres av personer, enheter eller organer omtalt i nr. i), ii) eller iii),
b)å yte formidlingstjenester når det gjelder statsobligasjoner eller statsgaranterte obligasjoner utstedt etter 19. februar 2013 til personer, enheter eller organer omtalt i bokstav a),
c)å bistå personer, enheter eller organer omtalt i bokstav a) med å utstede statsobligasjoner eller statsgaranterte obligasjoner, ved å yte formidlingstjenester, markedsføringstjenester eller andre tjenester knyttet til slike obligasjoner.
Artikkel 9b
1. Det er forbudt å yte finansiering eller finansiell bistand til handel med Nord-Korea, herunder å tildele eksportkreditter, garantier eller forsikring til fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer involvert i slik handel.
2. Som unntak fra forbudet i nr. 1 kan vedkommende kompetente myndighet i en medlemsstat, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg II, gi tillatelse til yting av finansiell støtte til handel med Nord-Korea, forutsatt at medlemsstaten har innhentet forhåndsgodkjenning fra Sanksjonskomiteen i hvert enkelt tilfelle.
3. Vedkommende medlemsstat skal underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om alle tillatelser som gis i henhold til nr. 2.
Artikkel 9c
1. Ingen krav skal innfris i tilknytning til kontrakter eller transaksjoner der gjennomføringen er påvirket, direkte eller indirekte, helt eller delvis, av tiltakene som pålegges gjennom denne forordning, herunder erstatningskrav eller andre krav av denne typen, som krav om kompensasjon eller krav i henhold til en garanti, særlig krav om forlengelse eller innfrielse av en obligasjon, en garanti eller motgaranti, særlig finansielle garantier eller motgarantier, uansett form, dersom kravene fremsettes av
a)listeførte personer, enheter eller organer oppført i vedlegg IV eller V,
b)andre nordkoreanske personer, enheter eller organer, herunder Nord-Koreas regjering, offentlige organer, foretak og etater, eller
c)personer, enheter eller organer som handler gjennom eller på vegne av en av personene, enhetene eller organene omtalt i bokstav a) og b).
2. Oppfyllelsen av en kontrakt eller gjennomføringen av en transaksjon anses å være påvirket av tiltakene som pålegges gjennom denne forordning, når kravets eksistens eller innhold direkte eller indirekte er et resultat av disse tiltakene.
3. I forbindelse med enhver sak som gjelder inndrivelse av et krav, påhviler det personen som forsøker å få kravet inndrevet, å bevise at innfrielsen av kravet ikke er forbudt etter bestemmelsen i nr. 1.
4. Denne artikkel berører ikke den rett personene, enhetene og organene omtalt i nr. 1 har til å få prøvd lovligheten av manglende oppfyllelse av kontraktsmessige forpliktelser i samsvar med denne forordning ved domstolene.
Artikkel 10
1. Med forbehold om at gjeldende regler om rapportering, konfidensialitet og taushetsplikt overholdes, skal fysiske og juridiske personer, enheter og organer
a)omgående gi opplysninger som kan fremme overholdelse av denne forordning, herunder opplysninger om konti og beløp som er frosset i samsvar med artikkel 6, til de kompetente myndigheter i medlemsstatene som angitt på nettsidene oppført i vedlegg II der de er bosatt eller befinner seg, og gi opplysningene, direkte eller gjennom vedkommende medlemsstat, til Kommisjonen,
b)samarbeide med de kompetente myndigheter som angitt på nettsidene oppført i vedlegg II om eventuell verifisering av disse opplysningene.
2. Enhver tilleggsopplysning Kommisjonen mottar direkte, skal stilles til rådighet for den berørte medlemsstaten.
3. Enhver opplysning som gis eller mottas i henhold til denne artikkel, skal bare brukes til det formål den gis eller mottas for.
Artikkel 11
1. Dersom penger og formuesgoder fryses eller ikke stilles til rådighet og dette gjøres i god tro på det grunnlag at slike tiltak er i samsvar med denne forordning, skal dette ikke medføre noen form for ansvar for den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet som gjennomfører tiltaket, eller for deres ledere eller ansatte, med mindre det kan bevises at pengene eller formuesgodene ble fryst eller tilbakeholdt som følge av uaktsomhet.
2. Handlinger utført av fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer skal ikke medføre noen form for ansvar for disse personene, enhetene eller organene dersom de ikke hadde kjennskap til eller rimelig grunn til å anta at deres handling ville være i strid med tiltakene fastsatt i denne forordning.
Artikkel 11a
1. Det er forbudt å gi adgang til havner på EUs territorium til ethvert fartøy
a)som eies, drives eller bemannes av Nord-Korea,
b)når det er rimelig grunn til å anta at fartøyet direkte eller indirekte eies eller kontrolleres av en person eller enhet oppført i vedlegg IV,
c)når det er rimelig grunn til å anta at fartøyet har produkter om bord som det er forbudt å levere, selge, overføre eller eksportere i henhold til denne forordning,
d)som har nektet å la seg inspisere etter at fartøyets flaggstat eller registreringsstat har gitt tillatelse til slik inspeksjon,
e)om er statsløst og har nektet å la seg inspisere i samsvar med artikkel 5 nr. 1, eller
f)som er oppført i vedlegg IVa, dersom Sanksjonskomiteen beslutter det.
2. Nr. 1 får ikke anvendelse
a)i nødssituasjoner,
b)når fartøyet returnerer til sin opprinnelseshavn,
c)når fartøyet anløper en havn for inspeksjon, dersom det omfattes av bestemmelsene i nr. 1 bokstav a)–e).
3. Som unntak fra forbudet i nr. 1 kan vedkommende kompetente myndighet i medlemsstaten, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg II, gi et fartøy tillatelse til å anløpe havnen dersom det omfattes av bestemmelsene i nr. 1 bokstav a)–e), og
a)Sanksjonskomiteen på forhånd har fastslått at det er nødvendig av hensyn til humanitære formål eller andre formål i tråd med målene i FNs sikkerhetsrådsresolusjon 2270 (2016), eller
b)medlemsstaten på forhånd har fastslått at det er nødvendig av hensyn til humanitære formål eller andre formål i tråd med målene i denne forordning.
4. Som unntak fra forbudet i nr. 1 bokstav f) kan vedkommende kompetente myndighet i medlemsstaten, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg II, gi et fartøy tillatelse til å anløpe havnen dersom Sanksjonskomiteen har besluttet det.
5. Det er forbudt for luftfartøyer som drives av nordkoreanske luftfartsselskaper eller har opprinnelse i Nord-Korea, å ta av fra, lande på eller fly over EUs territorium.
6. Nr. 5 får ikke anvendelse
a)dersom luftfartøyet lander for inspeksjon,
b)ved en eventuell nødlanding.
7. Som unntak fra forbudet i nr. 5 kan vedkommende kompetente myndighet i medlemsstaten, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg II, gi et luftfartøy tillatelse til å ta av fra, lande på eller fly over EUs territorium dersom myndigheten på forhånd har fastslått at det er nødvendig av hensyn til humanitære formål eller andre formål i tråd med målene i denne forordning.
Artikkel 11b
1. Det er forbudt
a)å leie eller befrakte fartøyer eller luftfartøyer eller levere besetningstjenester til Nord-Korea, til personer eller enheter oppført i vedlegg IV, til andre nordkoreanske enheter eller til andre personer eller enheter som har medvirket til brudd på bestemmelsene i FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) eller 2321 (2016), eller til personer eller enheter som handler på vegne av eller på instruks fra slike personer eller enheter, samt til enheter som eies eller kontrolleres av dem,
b)å anskaffe besetningstjenester fra Nord-Korea til fartøyer eller luftfartøyer,
c)å eie, leie, drive, forsikre eller levere klassifiseringstjenester eller tilknyttede tjenester til fartøyer som fører nordkoreansk flagg,
d)å registrere eller videreføre registreringen av fartøyer som eies, kontrolleres eller drives av Nord-Korea eller av nordkoreanske statsborgere, eller fartøyer som er avregistrert i en annen stat i henhold til punkt 24 i FNs sikkerhetsrådsresolusjon 2321 (2016),
e)å levere forsikrings- eller gjenforsikringstjenester til fartøyer som eies, kontrolleres eller drives av Nord-Korea.
2. Som unntak fra forbudet i nr. 1 bokstav a) kan vedkommende kompetente myndighet i en medlemsstat, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg II, gi tillatelse til leie, befraktning eller levering av besetningstjenester, forutsatt at medlemsstaten har innhentet forhåndsgodkjenning fra Sanksjonskomiteen i hvert enkelt tilfelle.
3. Som unntak fra forbudet i nr. 1 bokstav b) og c) kan vedkommende kompetente myndighet i en medlemsstat, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg II, gi tillatelse til å eie, leie, drive eller levere klassifiseringstjenester eller tilknyttede tjenester til fartøyer som fører nordkoreansk flagg, eller til å registrere eller videreføre registreringen av fartøyer som eies, kontrolleres eller drives av Nord-Korea eller av nordkoreanske statsborgere, forutsatt at medlemsstaten har innhentet forhåndsgodkjenning fra Sanksjonskomiteen i hvert enkelt tilfelle.
4. Som unntak fra forbudet i nr. 1 bokstav e) kan den kompetente myndighet i en medlemsstat, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg II, gi tillatelse til å levere forsikrings- eller gjenforsikringstjenester, forutsatt at Sanksjonskomiteen på forhånd og i hvert enkelt tilfelle har fastslått at fartøyet driver virksomhet som utelukkende tjener livsnødvendige formål og ikke vil bli brukt av nordkoreanske personer eller enheter til å innbringe inntekter, eller som utelukkende tjener humanitære formål.
5. Vedkommende medlemsstat skal underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om alle tillatelser som er gitt i henhold til nr. 2, 3 og 4.
Artikkel 11c

Som unntak fra forbudene som følger av FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2070 (2016) eller 2321 (2016) kan vedkommende kompetente myndighet i en medlemsstat, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg II, gi tillatelse til virksomhet som Sanksjonskomiteen i hvert enkelt tilfelle har fastslått er nødvendig for å legge til rette for arbeid som internasjonale og ikke-statlige bistands- og nødhjelpsorganisasjoner utfører i Nord-Korea til beste for den nordkoreanske sivilbefolkningen, i henhold til punkt 46 i FNs sikkerhetsrådsresolusjon 2321 (2016).

Artikkel 12

Kommisjonen og medlemsstatene skal umiddelbart underrette hverandre om tiltak de treffer i henhold til denne forordning, og skal gi hverandre all annen relevant tilgjengelig informasjon i forbindelse med denne forordning, særlig om problemer med brudd på og håndheving av bestemmelsene samt rettsavgjørelser fra nasjonale domstoler.

Artikkel 13
1. Kommisjonen har fullmakt til
a)å endre vedlegg Ia på grunnlag av beslutninger tatt enten av Sanksjonskomiteen eller av FNs sikkerhetsråd og eventuelt legge til referansenumrene hentet fra den kombinerte nomenklaturen som fastsatt i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87,
b)å endre vedlegg II på grunnlag av informasjon fra medlemsstatene,
c)å endre vedlegg III, IIIa og IIIb for å justere eller tilpasse varelisten i vedlegget i samsvar med eventuelle definisjoner eller retningslinjer som Sanksjonskomiteen eller FNs sikkerhetsråd har utarbeidet, eller for å legge til referansenumrene hentet fra den kombinerte nomenklatur fastsatt i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87, dersom det er nødvendig eller behov for det,
d)å endre vedlegg IV og IVa på grunnlag av beslutninger truffet av Sanksjonskomiteen eller av FNs sikkerhetsråd,
e)å endre vedlegg V og VI i samsvar med beslutninger tatt vedrørende vedlegg II, III, IV og V til felles holdning 2006/795/FUSP.
f)å endre vedlegg Ic, Id og Ie på grunnlag av avgjørelse fra enten sanksjonskomitéen eller FNs Sikkerhetsråd, eller avgjørelser som fattes vedrørende disse vedleggene gjennom EUs rådsbeslutning 2013/183/FUSP.
g)å endre vedlegg Ig og Ih på grunnlag av beslutninger truffet av Sanksjonskomiteen eller av FNs sikkerhetsråd eller å legge til referansenumrene hentet fra den kombinerte nomenklatur fastsatt i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87.
h)å endre vedlegg VIII for å justere eller tilpasse varelisten i vedlegget og samtidig ta hensyn til opplysninger som medlemsstatene har gitt, samt eventuelle definisjoner eller retningslinjer som FNs statistikkontor har utgitt, eller for å legge til referansenumrene hentet fra den sentrale produktgruppering for varer og tjenester fastsatt av FNs statistikkontor.
2. Når Kommisjonen skal utføre oppgavene som påhviler den i henhold til denne forordning, skal den håndtere personopplysninger i samsvar med bestemmelsene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger.1
1EUT L 8 av 12.1.2001, s. 1
Artikkel 13a

Det er forbudt å forsettlig delta i aktiviteter som har til formål eller følge å omgå forbudene i denne forordning.

Artikkel 14
1. Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner ved brudd på denne forordning og skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at de blir gjennomført. Disse sanksjonene skal være effektive, forholdsmessige og forebyggende.
2. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om disse reglene umiddelbart etter at denne forordning er trådt i kraft, og om alle senere endringer.
Artikkel 15
1. Medlemsstatene skal utnevne de kompetente myndigheter omtalt i denne forordning og identifisere dem på eller ved hjelp av nettsidene oppført i vedlegg II.
2. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om de kompetente myndighetene som er utpekt, umiddelbart etter at denne forordning er trådt i kraft, og om alle senere endringer.
Artikkel 16

Denne forordning får anvendelse

a)på EUs territorium,
b)om bord i alle luftfartøyer og fartøyer under en medlemsstats jurisdiksjon,
c)for alle personer innenfor eller utenfor EUs territorium som er statsborgere i en medlemsstat,
d)for alle juridiske personer, enheter og organer etablert eller stiftet i henhold til en medlemsstats lovgivning,
e)for alle juridiske personer, enheter eller organer med hensyn til forretningsvirksomhet drevet helt eller delvis i EU.
Artikkel 17

Denne forordning trer i kraft den dag den kunngjøres i Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Vedlegg I.
Goods and technology referred to in articles 2 and 3

0Tilføyd ved forskrift 28 mars 2014 nr. 335.

All goods and technology listed in Annex I to Regulation (EC) No 428/2009.

Vedlegg Ia.
Goods and technology referred to in articles 2 and 3

0Tilføyd ved forskrift 28 mars 2014 nr. 335.

Other items, materials, equipment, goods and technology which could contribute to North Korea's nuclear-related, other weapons of mass destruction-related or ballistic missile-related programmes

1.Unless otherwise stated, reference numbers used in the column entitled «Description» refer to the descriptions of dual use items and technology set out in Annex I to Regulation (EC) No 428/2009.1
2.A reference number in the column entitled «Related item from Annex I to Regulation (EC) No 428/2009» means that the characteristics of the item described in the column «Description» lie outside the parameters set out in the description of the dual use entry referred to.
3.Definitions of terms between «single quotation marks» are given in a technical note to the relevant item.
4.Definitions of terms between «double quotation marks» can be found in Annex I to Regulation (EC) No 428/2009.
1Council Regulation (EC) No 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items (OJ L 134, 29.5.2009, p. 1).
 

General notes

1.The object of the prohibitions contained in this Annex should not be defeated by the export of any non-prohibited goods (including plant) containing one or more prohibited components when the prohibited component or components are the principal element of the goods and can feasibly be removed or used for other purposes. 

N.B.: In judging whether the prohibited component or components are to be considered the principal element, it is necessary to weigh the factors of quantity, value and technological know-how involved and other special circumstances which might establish the prohibited component or components as the principal element of the goods being procured. 

2.Goods specified in this Annex include both new and used goods. 

General Technology Note (GTN) 

(To be read in conjunction with Part C.)

1.The sale, supply, transfer or export of «technology» which is «required» for the «development», «production» or «use» of goods the sale, supply, transfer or export of which is prohibited in Part A (Goods) below, is prohibited in accordance with the provisions of Part B.
2.The «technology» «required» for the «development», «production» or «use» of prohibited goods remains under prohibition even when applicable to non-prohibited goods.
3.Prohibitions do not apply to that «technology» which is the minimum necessary for the installation, operation, maintenance (checking) and repair of those goods which are not prohibited.
4.Prohibitions on «technology» transfer do not apply to information «in the public domain», to «basic scientific research» or to the minimum necessary information for patent applications.

A. Goods

Nuclear materials, facilities, and equipment
I.A0. Goods

NoDescriptionRelated item from Annex I to Regulation (EC) No 428/2009
I.A0.001Hollow cathode lamps as follows:
a. Iodine hollow cathode lamps with windows in pure silicon or quartz;
b. Uranium hollow cathode lamps.
I.A0.002Faraday isolators in the wavelength range 500 nm–650 nm
I.A0.003Optical gratings in the wavelength range 500 nm–650 nm
I.A0.004Optical fibres in the wavelength range 500 nm–650 nm coated with anti-reflecting layers in the wavelength range 500 nm–650 nm and having a core diameter greater than 0,4 mm but not exceeding 2 mm.
I.A0.005Nuclear reactor vessel components and testing equipment, other than those specified in 0A001, as follows:
a. Seals;
b. Internal components;
c. Sealing, testing and measurement equipment.
0A001
I.A0.006Nuclear detection systems, other than those specified in
0A001.j. or
1A004.c., for detection, identification or quantification of radioactive materials or radiation of nuclear origin and specially designed components thereof.
N.B: For personal equipment refer to I.A1.004 below.
0A001.j.
1A004.c.
I.A0.007Bellows-sealed valves other than those specified in 0B001.c.6., 2A226 or 2B350, made of aluminium alloy or stainless steel type 304, 304L or 316L.0B001.c.6.
2A226
2B350
I.A0.008Laser mirrors, other than those specified in 6A005.e., consisting of substrates having a thermal expansion coefficient of 10-6 K⁻¹ or less at 20 °C (e.g. fused silica or sapphire).
Note: This item does not cover optical systems specially designed for astronomical applications, except if the mirrors contain fused silica.
0B001.g.5.
6A005.e.
I.A0.009Laser lenses, other than those specified in 6A005.e.2, consisting of substrates having a thermal expansion coefficient of 10-6 K⁻¹ or less at 20 °C (e.g. fused silica).0B001.g.
6A005.e.2.
I.A0.010Pipes, piping, flanges, fittings made of, or lined with nickel, or nickel alloy containing more than 40 % nickel by weight, other than those specified in 2B350.h.1.2B350
I.A0.011Vacuum pumps other than those specified in 0B002.f.2. or 2B231, as follows:
a. Turbo-molecular pumps having a flow-rate equal to or greater than 400 l/s;
b. Roots type vacuum roughing pumps having a volumetric aspiration flow-rate greater than 200m³ /h;
c. Bellows-sealed, scroll, dry compressor, and bellows-sealed, scroll, dry vacuum pumps.
0B002.f.2.
2B231
I.A0.012Shielded enclosures for the manipulation, storage and handling of radioactive substances (hot cells).0B006
I.A0.013«Natural uranium» or «depleted uranium» or thorium in the form of metal, alloy, chemical compound or concentrate and any other material containing one or more of the foregoing, other than those specified in 0C001.0C001
I.A0.014Detonation chambers having a capacity of explosion absorption of more than 2,5 kg TNT equivalent.

Special materials and related equipment
I.A1. Goods

NoDescriptionRelated item from Annex I to Regulation (EC) No 428/2009
I.A1.001Bis(2-ethylhexyl) phosphoric acid (HDEHP or D2HPA)
Chemical Abstract Number (CAS): [CAS 298-07-7] solvent in any quantity, with a purity greater than 90 %.
I.A1.002Fluorine gas CAS: [7782-41-4], with a purity of at least 95 %.
I.A1.003Ring-shaped seals and gaskets, having an inner diameter of 400 mm or less, made of any of the following materials:
a. Copolymers of vinylidene fluoride having 75 % or more beta crystalline structure without stretching;
b. Fluorinated polyimides containing 10 % by weight or more of combined fluorine;
c. Fluorinated phosphazene elastomers containing 30 % by weight or more of combined fluorine;
d. Polychlorotrifluoroethylene (PCTFE, e.g. Kel-F ®);
e. Fluoro-elastomers (e.g., Viton ®, Tecnoflon ®);
f. Polytetrafluoroethylene (PTFE).
1A001
I.A1.004Personal equipment for detecting radiation of nuclear origin, other than that specified in 1A004.c., including personal dosimeters.1A004.c.
I.A1.005Electrolytic cells for fluorine production, other than those specified in 1B225, with an output capacity greater than 100 g of fluorine per hour.1B225
I.A1.006Catalysts, other than those specified in 1A225 or 1B231, containing platinum, palladium or rhodium, usable for promoting the hydrogen isotope exchange reaction between hydrogen and water for the recovery of tritium from heavy water or for the production of heavy water.1A225
1B231
I.A1.007Aluminium and its alloys, other than those specified in 1C002.b.4. or 1C202.a, in crude or semi-fabricated form having either of the following characteristics:
a. «Capable of» an ultimate tensile strength of 460 MPa or more at 293 K (20 °C); or
b. Having a tensile strength of 415 MPa or more at 298 K (25 °C).
Technical note:
The phrase alloys «capable of» encompasses alloys before or after heat treatment.
1C002.b.4.
1C202.a.
I.A1.008Magnetic metals, of all types and of whatever form, other than those specified in 1C003.a. having an «initial relative permeability» of 120 000 or more and a thickness between 0,05 mm and 0,1 mm.
Technical note:
Measurement of «initial relative permeability» must be performed on fully annealed materials.
1C003.a.
I.A1.009«Fibrous or filamentary materials» or prepregs, other than those specified in 1C010.a., 1C010.b., 1C210.a. or 1C210.b. as follows:
a. Aramid «fibrous or filamentary materials» having either of the following characteristics:
1. A «specific modulus» exceeding 10 × 106 m; or
2. A «specific tensile strength» exceeding 17 × 104 m;
b. Glass «fibrous or filamentary materials» having either of the following characteristics:
1. A «specific modulus» exceeding 3,18 × 106 m; or
2. A «specific tensile strength» exceeding 76,2 × 10³ m;
c. Thermoset resin-impregnated continuous «yarns», «rovings», «tows» or «tapes» with a width of 15 mm or less (once prepregs), made from glass «fibrous or filamentary materials» other than those specified in I.A1.010.a. below.
d. Carbon «fibrous or filamentary materials»;
e. Thermoset resin-impregnated continuous «yarns», «rovings», «tows», or «tapes», made from carbon «fibrous or filamentary materials»;
f. Polyacrylonitrile (PAN) continuous «yarns», «rovings», «tows» or «tapes».
g. Para-aramid «fibrous or filamentary materials» (Kevlar® and other Kevlar®-like fibres).
1C010.a.
1C010.b.
1C210.a.
1C210.b.
I.A1.010Resin-impregnated or pitch-impregnated fibres (prepregs), metal or carbon-coated fibres (preforms) or «carbon fibre preforms», as follows:
a. Made from «fibrous or filamentary materials» specified in I.A1.009 above;
b. Epoxy resin «matrix» impregnated carbon «fibrous or filamentary materials» (prepregs), specified in 1C010.a., 1C010.b. or 1C010.c., for the repair of aircraft structures or laminates, of which the size of individual sheets does not exceed 50 cm × 90 cm;
c. Prepregs specified in 1C010.a., 1C010.b. or 1C010.c., when impregnated with phenolic or epoxy resins having a glass transition temperature (Tg) less than 433 K (160 °C) and a cure temperature lower than the glass transition temperature.
1C010
1C210
I.A1.011Reinforced silicon carbide ceramic composites usable for nose tips, re-entry vehicles, nozzle flaps, usable in «missiles», other than those specified in 1C107.1C107
I.A1.012Not used
I.A1.013Tantalum, tantalum carbide, tungsten, tungsten carbide and alloys thereof, other than those specified in 1C226, having both of the following characteristics:
a. In forms having a hollow cylindrical or spherical symmetry (including cylinder segments) with an inside diameter between 50 mm and 300 mm; and
b. A mass greater than 5 kg.
1C226
I.A1.014«Elemental powders» of cobalt, neodymium or samarium or alloys or mixtures thereof containing at least 20 % by weight of cobalt, neodymium or samarium, with a particle size less than 200 µm.
Technical note:
«Elemental powder» means a high purity powder of one element.
I.A1.015Pure tributyl phosphate (TBP) [CAS No 126-73-8] or any mixture having a TBP content of more than 5 % by weight.
I.A1.016Maraging steel, other than those specified by 1C116 or 1C216.
Technical notes:
1. The phrase maraging steel «capable of» encompasses maraging steel before or after heat treatment.
2. Maraging steels are iron alloys generally characterised by high nickel, very low carbon content and the use of substitutional elements or precipitates to produce strengthening and age-hardening of the alloy.
1C116
1C216
I.A1.017Metals, metal powders and material as follows:
a. Tungsten and tungsten alloys, other than those specified in 1C117, in the form of uniform spherical or atomized particles of 500 μm (micrometre) diameter or less with a tungsten content of 97 % by weight or more;
b. Molybdenum and molybdenum alloys, other than those specified in 1C117, in the form of uniform spherical or atomized particles of 500 μm diameter or less with a molybdenum content of 97 % by weight or more;
c. Tungsten materials in the solid form, other than those specified in 1C226 having material compositions as follows:
1. Tungsten and alloys containing 97 % by weight or more of tungsten;
2. Copper infiltrated tungsten containing 80 % by weight or more of tungsten; or
3. Silver infiltrated tungsten containing 80 % by weight or more of tungsten.
1C117
1C226
I.A1.018Soft magnetic alloys, other than those specified in 1C003, having a chemical composition as follows:
a Iron content between 30 % and 60 %; and
b Cobalt content between 40 % and 60 %.
1C003
I.A1.019Not used
I.A1.020Graphite, other than that specified in 0C004 or 1C107.a, designed or specified for use in Electrical Discharge Machining (EDM) machines0C004
1C107a
I.A1.021Steel alloys in sheet or plate form, having any of the following characteristics:
(a) Steel alloys «capable of» ultimate tensile strength of 1 200 MPa or more, at 293 K (20 °C); or
(b) Nitrogen-stabilised duplex stainless steel.
Note: the phrase alloys «capable of» encompasses alloys before or after heat treatment.
Technical note:
«nitrogen-stabilised duplex stainless steel» has a two-phase microstructure consisting of grains of ferritic and austenitic steel with the addition of nitrogen to stabilise the microstructure.
1C116
1C216
I.A1.022Carbon-Carbon Composite material.1A002.b.1
I.A1.023Nickel alloys in crude or semi-fabricated form, containing 60 % by weight or more nickel.1C002.c.1.a
I.A1.024Titanium alloys in sheet or plate form «capable of» an ultimate tensile strength of 900 MPa or more at 293 K (20 °C).
Note: the phrase alloys «capable of» encompasses alloys before or after heat treatment.
1C002.b.3
I.A1.025Titanium alloys, other than those specified in 1C002 and 1C202.1C002
1C202
I.A1.026Zirconium and zirconium alloys, other than those specified in 1C011, 1C111 and 1C234.1C011
1C111
1C234
I.A1.027Explosive materials other than those specified in 1C239, or materials or mixtures containing more than 2 % by weight of such explosive materials, with a crystalline density higher than 1,5 g/cm 3 and with a detonation speed higher than 5 000 m/s.1C239

Materials processing
I.A2. Goods

NoDescriptionRelated item from Annex I to Regulation (EC) No 428/2009
I.A2.001Vibration test systems, equipment and components thereof, other than those specified in 2B116:
a. Vibration test systems employing feedback or closed loop techniques and incorporating a digital controller, capable of vibrating a system at an acceleration equal to or greater than 0,1 g rms between 0,1 Hz and 2 kHz and imparting forces equal to or greater than 50 kN, measured «bare table»;
b. Digital controllers, combined with specially designed vibration test «software», with a «real-time control bandwidth» greater than 5 kHz designed for use with vibration test systems specified in a.;
Technical note:
«Real-time control bandwidth» is defined as the maximum rate at which a controller can execute complete cycles of sampling, processing data and transmitting control signals.
c. Vibration thrusters (shaker units), with or without associated amplifiers, capable of imparting a force equal to or greater than 50 kN, measured «bare table», and usable in vibration test systems specified in a.;
d. Test piece support structures and electronic units designed to combine multiple shaker units in a system capable of providing an effective combined force equal to or greater than 50 kN, measured «bare table», and usable in vibration systems specified in a.
Technical note:
«bare table» means a flat table, or surface, with no fixture or fittings.
2B116
I.A2.002Machine tools, other than those specified in 2B001.c. or 2B201.b., for grinding having positioning accuracies with «all compensations available» equal to or less (better) than 15 μm according to ISO 230/2 (1988)1 or national equivalents along any linear axis.2B001.c.
2B201.b.
I.A2.002aComponents and numerical controls, specially designed for machine tools specified in 2B001, 2B201, or I.A2.002 above.
I.A2.003Balancing machines and related equipment as follows:
a. Balancing machines, designed or modified for dental or other medical equipment, having all the following characteristics:
1. Not capable of balancing rotors/assemblies having a mass greater than 3 kg;
2. Capable of balancing rotors/assemblies at speeds greater than 12 500 rpm;
3. Capable of correcting unbalance in two planes or more; and
4. Capable of balancing to a residual specific unbalance of 0,2 g × mm per kg of rotor mass;
b. «Indicator heads» designed or modified for use with machines specified in a. above.
Technical note:
«Indicator heads» are sometimes known as balancing instrumentation.
2B119
I.A2.004Remote manipulators that can be used to provide remote actions in radiochemical separation operations or hot cells, other than those specified in 2B225, having either of the following characteristics:
a. A capability of penetrating a hot cell wall of 0,3 m or more (through the wall operation); or
b. A capability of bridging over the top of a hot cell wall with a thickness of 0,3 m or more (over the wall operation).
Technical note:
Remote manipulators provide translation of human operator actions to a remote operating arm and terminal fixture. They may be of master/slave type or operated by joystick or keypad.
2B225
I.A2.005Controlled atmosphere heat treatment furnaces or oxidation furnaces capable of operation at temperatures above 400 °C
Note: This item does not cover tunnel kilns with roller or car conveyance, tunnel kilns with conveyor belt, pusher type kilns or shuttle kilns, specially designed for the production of glass, tableware ceramics or structural ceramics.
2B226 2B227
I.A2.006Not used
I.A2.007«Pressure transducers», other than those defined in 2B230, capable of measuring absolute pressures at any point in the range 0 to 200 kPa and having both of the following characteristics:
a. Pressure sensing elements made of or protected by «Materials resistant to corrosion by uranium hexafluoride (UF6 )», and
b. Having either of the following characteristics:
1. A full scale of less than 200 kPa and an «accuracy» of better than ± 1 % of full scale; or
2. A full scale of 200 kPa or greater and an «accuracy» of better than 2 kPa.
Technical note:
For the purposes of 2B230, «accuracy» includes non-linearity, hysteresis and repeatability at ambient temperature.
2B230
I.A2.008Liquid-liquid contacting equipment (mixer-settlers, pulsed columns, plate columns, centrifugal contactors); and liquid distributors, vapour distributors or liquid collectors designed for such equipment, where all surfaces that come in direct contact with the chemical(s) being processed are made from any of the following materials:
a. Alloys with more than 25 % nickel and 20 % chromium by weight;
b. Fluoropolymers;
c. Glass (including vitrified or enamelled coating or glass lining);
d. Graphite or «carbon graphite»;
e. Nickel or alloys with more than 40 % nickel by weight;
f. Tantalum or tantalum alloys;
g. Titanium or titanium alloys;
h. Zirconium or zirconium alloys; or
i. Stainless steel.
Technical note:
«Carbon graphite» is a composition consisting of amorphous carbon and graphite, in which the graphite content is 8 % or more by weight.
2B350.e
I.A2.009Industrial equipment and components, other than those specified in 2B350.d., as follows:
Heat exchangers or condensers with a heat transfer surface area greater than 0,05m², and less than 30m² ; and tubes, plates, coils or blocks (cores) designed for such heat exchangers or condensers, where all surfaces that come in direct contact with the fluid(s) are made from any of the following materials:
a. Alloys with more than 25 % nickel and 20 % chromium by weight;
b. Fluoropolymers;
c. Glass (including vitrified or enamelled coating or glass lining);
d. Graphite or «carbon graphite»;
e. Nickel or alloys with more than 40 % nickel by weight;
f. Tantalum or tantalum alloys;
g. Titanium or titanium alloys;
h. Zirconium or zirconium alloys;
i. Silicon carbide;
j. Titanium carbide; or
k. Stainless steel.
Note: This item does not cover vehicle radiators.
Technical note:
The materials used for gaskets and seals and other implementation of sealing functions do not determine the status of control of the heat exchanger.
2B350.d.
I.A2.010Multiple-seal, and seal-less pumps, other than those specified in 2B350.i, suitable for corrosive fluids, or vacuum pumps and casings (pump bodies), preformed casing liners, impellers, rotors or jet pump nozzles designed for such pumps, in which all surfaces that come in direct contact with the chemical(s) being processed are made from any of the following materials:
a. Alloys with more than 25 % nickel and 20 % chromium by weight;
b. Ceramics;
c. Ferrosilicon;
d. Fluoropolymers;
e. Glass (including vitrified or enamelled coatings or glass lining);
f. Graphite or «carbon graphite»;
g. Nickel or alloys with more than 40 % nickel by weight;
h. Tantalum or tantalum alloys;
i. Titanium or titanium alloys;
j. Zirconium or zirconium alloys;
k. Niobium (columbium) or niobium alloys;
l. Stainless steel;
m. Aluminium alloys;
n. Rubber.
Technical notes:
The materials used for gaskets and seals and other implementations of sealing functions do not determine the status of control of the pump.
The term «rubber» encompasses all kinds of natural and synthetic rubbers.
2B350.i
I.A2.011«Centrifugal separators», other than those specified in 2B352.c., capable of continuous separation without the propagation of aerosols and manufactured from:
a. Alloys with more than 25 % nickel and 20 % chromium by weight;
b. Fluoropolymers;
c. Glass (including vitrified or enamelled coating or glass lining);
d. Nickel or alloys with more than 40 % nickel by weight;
e. Tantalum or tantalum alloys;
f. Titanium or titanium alloys; or
g. Zirconium or zirconium alloys.
Technical note:
«Centrifugal separators» include decanters.
2B352.c.
I.A2.012Sintered metal filters, other than those specified in 2B352.d., made of nickel or nickel alloy with more than 40 % nickel by weight.2B352.d.
I.A2.013Spin-forming machines and flow-forming machines, other than those specified by 2B009, 2B109 or 2B209 and specially designed components therefor.
Technical note:
For the purpose of this item, machines combining the functions of spin-forming and flow-forming are regarded as flow-forming machines.
2B009
2B109
2B209
I.A2.014Equipment and reagents, other than those specified in 2B350 or 2B352, as follows:
a. fermenters capable of cultivation of pathogenic «micro-organisms» or viruses, or capable of toxin production, without the propagation of aerosols, and having a total capacity of 10 l or more;
b. agitators for fermenters as mentioned in the paragraph above;
Technical Note:
Fermenters include bioreactors, chemostats and continuous-flow systems.
c. laboratory equipment as follows:
1. polymerase chain reaction (PCR)-equipment,
2. genetic sequencing equipment,
3. genetic synthesizers,
4. electroporation equipment,
5. specific reagents associated with the equipment in I.A2.014.c1–4 above;
d. filters, micro-filters, nano-filters or ultra-filters usable in industrial or laboratory biology for continuous filtering, except filters specially designed or modified for medical or clear water production purposes and to be used in the framework of EU or UN officially supported projects;
e. ultracentrifuges, rotors and adaptors for ultracentrifuges;
f. freeze drying equipment.
2B350,
2B352
I.A2.015Equipment, other than that specified in 2B005, 2B105 or 3B001.d, for the deposition of metallic overlays as follows, and specially designed components and accessories therefor:
a. chemical vapour deposition (CVD) production equipment;
b. physical vapour deposition (PVD) production equipment;
c. production equipment for deposition by means of inductive or resistance heating.
2B005,
2B105,
3B001.d
I.A2.016Open tanks or containers, with or without agitators, with a total internal (geometric) volume greater than 0.5 m³ (500 litres), where all surfaces that come in direct contact with the chemical(s) being processed or contained are made from any of the following materials:
a. Alloys with more than 25 % nickel and 20 % chromium by weight;
b. Fluoropolymers;
c. Glass (including vitrified or enamelled coatings or glass lining);
d. Nickel or alloys with more than 40 % nickel by weight;
e. Tantalum or tantalum alloys;
f. Titanium or titanium alloys;
g. Zirconium or zirconium alloys;
h. Niobium (columbium) or niobium alloys;
i. Stainless steel;
j. Wood;
k. Rubber.
Technical note:
The term «rubber» encompasses all kinds of natural and synthetic rubbers.
2B350
1Manufacturers calculating positioning accuracy in accordance with ISO 230/2 (1997) should consult the competent authorities of the Member State in which they are established.

Electronics
I.A3. Goods

NoDescriptionRelated item from Annex I to Regulation (EC) No 428/2009
I.A3.001High voltage direct current power supplies, other than those specified in 0B001.j.5. or 3A227, having both of the following characteristics:
a. Capable of continuously producing, over a time period of eight hours, 10 kV or more, with output power of 5 kW or more with or without sweeping; and
b. Current or voltage stability better than 0,1 % over a time period of four hours.
0B001.j.5.
3A227
I.A3.002Mass spectrometers, other than those specified in 0B002.g or 3A233, capable of measuring ions of 200 atomic mass units or more and having a resolution of better than 2 parts in 200, as follows, and ion sources therefor:
a. Inductively coupled plasma mass spectrometers (ICP/MS);
b. Glow discharge mass spectrometers (GDMS);
c. Thermal ionisation mass spectrometers (TIMS);
d. Electron bombardment mass spectrometers which have a source chamber constructed from, lined with or plated with «materials resistant to corrosion by uranium hexafluoride UF6 »;
e. Molecular beam mass spectrometers having either of the following characteristics:
1. A source chamber constructed from, lined with or plated with stainless steel or molybdenum and equipped with a cold trap capable of cooling to 193 K (-80 °C) or less; or
2. A source chamber constructed from, lined with or plated with materials resistant to UF6 ;
f. Mass spectrometers equipped with a micro-fluorination ion source designed for actinides or actinide fluorides.
0B002.g
3A233
I.A3.003Frequency changers or generators, other than those specified by 0B001.b.13 or3A225, having all of the following characteristics, and specially designed components and software therefor:
a. Multiphase output capable of providing a power of 40 W or greater;
b. Capable of operating in the frequency range between 600 and 2 000 Hz; and
c. Frequency control better (less) than 0,1 %.
Technical notes:
1. Frequency changers are also known as converters, inverters, generators, electronic test equipment, AC power supplies, variable speed motor drives or variable frequency drives.
2. The functionality specified in this item may be met by certain equipment marketed as; electronic test equipment, AC power supplies, variable speed motor drives or variable frequency drives.
0B001.b.13.
3A225
I.A3.004Spectrometers and diffractometers, designed for the indicative test or quantitative analysis of the elemental composition of metals or alloys without chemical decomposition of the material.

Sensors and lasers
I.A6. Goods

NoDescriptionRelated item from Annex I to Regulation (EC) No 428/2009
I.A6.001Yttrium aluminium garnet (YAG) rods.
I.A6.002Optical equipment and components, other than those specified in 6A002 or 6A004.b as follows:
Infrared optics in the wavelength range 9 μm–17 μm and components thereof, including cadmium telluride (CdTe) components.
6A002
6A004.b.
I.A6.003Wave front corrector systems, other than mirrors specified in 6A004.a, 6A005.e or 6A005.f., for use with a laser beam having a diameter exceeding 4 mm, and specially designed components thereof, including control systems, phase front sensors and «deformable mirrors» including bimorph mirrors.6A004.a.
6A005.e.
6A005.f.
I.A6.004Argon ion «lasers», other than those specified in 0B001.g.5, 6A005 and or 6A205.a., having an average output power equal to or greater than 5 W.0B001.g.5.
6A005.a.6.
6A205.a.
I.A6.005Semiconductor «lasers», other than those specified in 0B001.g.5., 0B001.h.6. or 6A005.b., and components thereof, as follows:
a. Individual semiconductor «lasers» with an output power greater than 200 mW each, in quantities larger than 100;
b. Semiconductor «laser» arrays having an output power greater than 20 W.
Notes:
1. Semiconductor «lasers» are commonly called «laser» diodes.
2. This item does not cover «laser» diodes with a wavelength in the range 1,2 μm–2,0 μm.
0B001.g.5.
0B001.h.6.
6A005.b.
I.A6.006Tunable semiconductor «lasers» and tunable semiconductor «laser» arrays, other than those specified in 0B001.h.6. or 6A005.b., of a wavelength between 9 μm and 17 μm, as well as array stacks of semiconductor «lasers» containing at least one tunable semiconductor «laser» array of such wavelength.
Note:
Semiconductor «lasers» are commonly called «laser» diodes.
0B001.h.6.
6A005.b.
I.A6.007Solid state «tunable» «lasers», other than those specified in 0B001.g.5., 0B001.h.6. or 6A005.c.1., and specially designed components thereof as follows:
a. Titanium-sapphire lasers,
b. Alexandrite lasers.
0B001.g.5.
0B001.h.6.
6A005.c.1.
I.A6.008Neodymium-doped (other than glass) «lasers», other than those specified in 6A005.c.2.b., having an output wavelength greater than 1,0 μm but not exceeding 1,1 μm and output energy exceeding 10 J per pulse.6A005.c.2.b.
I.A6.009Components of acousto-optics, as follows:
a. Framing tubes and solid-state imaging devices having a recurrence frequency equal to or exceeding 1 kHz;
b. Recurrence frequency supplies;
c. Pockels cells.
6A203.b.4.
I.A6.010Radiation-hardened cameras, or lenses thereof, other than those specified in 6A203.c., specially designed, or rated as radiation-hardened, to withstand a total radiation dose greater than 50 × 10³ Gy(silicon) (5 x 106 rad (silicon)) without operational degradation.
Technical note:
The term Gy(silicon) refers to the energy in Joules per kilogram absorbed by an unshielded silicon sample when exposed to ionising radiation.
6A203.c.
I.A6.011Tunable pulsed dye laser amplifiers and oscillators, other than those specified in 0B001.g.5, 6A005 and or 6A205.c., having all of the following characteristics:
a. Operating at wavelengths between 300 nm and 800 nm;
b. An average output power greater than 10 W but not exceeding 30 W;
c. A repetition rate greater than 1 kHz; and
d. Pulse width less than 100 ns.
Note:
This item does not cover single mode oscillators.
0B001.g.5.
6A005
6A205.c.
I.A6.012Pulsed carbon dioxide «lasers», other than those specified in, 0B001.h.6., 6A005.d. or 6A205.d., having all of the following characteristics:
a. Operating at wavelengths between 9μm and 11μm;
b. A repetition rate greater than 250 Hz;
c. An average output power greater than 100 W but not exceeding 500 W; and
d. Pulse width less than 200 ns.
0B001.h.6.
6A005.d.
6A205.d.
I.A6.013Lasers, other than those specified in 6A005 or 6A205.6A005
6A205

Navigation and avionics
I.A7. Goods

NoDescriptionRelated item from Annex I to Regulation (EC) No 428/2009
I.A7.001Inertial navigation systems and specially designed components thereof, as follows:
a. Inertial navigation systems which are certified for use on «civil aircraft» by civil authorities of a State participating in the Wassenaar Arrangement, and specially designed components thereof, as follows:
1. Inertial navigation systems (INS) (gimballed or strapdown) and inertial equipment designed for «aircraft», land vehicle, vessels (surface or underwater) or «spacecraft» for attitude, guidance or control, having any of the following characteristics, and specially designed components thereof:
a. Navigation error (free inertial) subsequent to normal alignment of 0,8 nautical mile per hour (nm/hr) «Circular Error Probable» (CEP) or less (better); or
b. Specified to function at linear acceleration levels exceeding 10 g;
2. Hybrid Inertial Navigation Systems embedded with Global Navigation Satellite Systems(s) (GNSS) or with «Data-Based Referenced Navigation» («DBRN») System(s) for attitude, guidance or control, subsequent to normal alignment, having an INS navigation position accuracy, after loss of GNSS or «DBRN» for a period of up to four minutes, of less (better) than 10 metres «Circular Error Probable» (CEP);
3. Inertial Equipment for Azimuth, Heading, or North Pointing having any of the following characteristics, and specially designed components thereof:
a. Designed to have an Azimuth, Heading, or North Pointing accuracy equal to, or less (better) than 6 arc minutes RMS at 45 degrees latitude; or
b. Designed to have a non-operating shock level of at least 900 g at a duration of at least 1 msec.
b . Theodolite systems incorporating inertial equipment specially designed for civil surveying purposes and designed to have an Azimuth, Heading, or North Pointing accuracy equal to, or less (better) than 6 arc minutes RMS at 45 degrees latitude, and specially designed components thereof.
c. Inertial or other equipment using accelerometers specified in 7A001 or 7A101, where such accelerometers are specially designed and developed as MWD (Measurement While Drilling) sensors for use in down-hole well services operations.
Note: The parameters of a.1. and a.2. are applicable with any of the following environmental conditions:
1. Input random vibration with an overall magnitude of 7,7 g rms in the first half hour and a total test duration of one and a half hours per axis in each of the three perpendicular axes, when the random vibration meets the following:

a. A constant power spectral density (PSD) value of 0,04 g² /Hz over a frequency interval of 15 to 1 000 Hz; and
b. The PSD attenuates with a frequency from 0,04 g² /Hz to 0,01 g² /Hz over a frequency interval from 1 000 to 2 000 Hz;
2. A roll and yaw rate equal to or greater than +2,62 radian/s (150 deg/s); or

3. According to national standards equivalent to 1. or 2. above.
Technical notes:
1. a.2. refers to systems in which an INS and other independent navigation aids are built into a single unit (embedded) in order to achieve improved performance.
2. «Circular Error Probable» (CEP) - In a circular normal distribution, the radius of the circle containing 50 percent of the individual measurements being made, or the radius of the circle within which there is a 50 percent probability of being located.
7A001
7A003
7A101
7A103

Aerospace and propulsion
I.A9. Goods

NoDescriptionRelated item from Annex I to Regulation (EC) No 428/2009
I.A9.001Explosive bolts.
I.A9.002Internal combustion engines (i.e. axial piston or rotary piston type), designed or modified for propelling «aircrafts» or «lighter-than-air-vehicles» and specially designed components therefore.
I.A9.003Trucks, other than those specified in 9A115, having more than one motorised axle and a payload exceeding 5 tonnes.
Note:
This item includes flatbed trailers, semi trailers and other trailers.
9A115

B. Software

NoDescriptionRelated item from Annex I to Regulation (EC) No 428/2009
I.B.001Software required for the development, production or use of the items in Part A. (Goods).

C. Technology

NoDescriptionRelated item from Annex I to Regulation (EC) No 428/2009
I.C.001Technology required for the development, production or use of the items in Part A. (Goods).

Vedlegg Ib.
Goods referred to in the third subparagraph of Article 2(2)

0Tilføyd ved forskrift 28 mars 2014 nr. 335.
7601Unwrought aluminium
7602Aluminium waste and scrap
7603Aluminium powders and flakes
7604Aluminium bars, rods and profiles
7605Aluminium wire
7606Aluminium plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0,2 mm
7608Aluminium tubes and pipes
7609Aluminium tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves)
7614Stranded wire, cables, plaited bands and the like, of aluminium, not electrically insulated

Vedlegg Ic.
Gold, titanium ore, vanadium ore and rare earth minerals referred to in Article 2(4)

0Tilføyd ved forskrift 7 juni 2016 nr. 603.
CodeDescription
ex 2530 90 00Ores of the rare earth metals
ex 2612Monazites and other ores used solely or principally for the extraction of uranium or thorium
ex 2614 00 00Titanium ore
ex 2615 90 00Vanadium ore
ex 2616 90 00Gold'.

Vedlegg Id.
Coal, iron and iron ore referred to in Article 2(4)

0Tilføyd ved forskrift 7 juni 2016 nr. 603.
CodeDescription
ex 2601Iron ore
2701Coal, briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal
2702Lignite, whether or not agglomerated, excluding jet
2703Peat (including peat litter), whether or not agglomerated
2704Coke and semi-coke of coal, of lignite or of peat, whether or not agglomerated; retort carbon
7201Pig iron and spiegeleisen in pigs, blocks or other primary forms
7202Ferro-alloy
7203Ferrous products obtained by direct reduction of iron ore and other spongy ferrous products, in lumps, pellets or similar forms; iron having a minimum purity by weight of 99,94 %, in lumps, pellets or similar forms
7204 10 00Waste and scrap of cast iron
ex 7204 30 00Waste and scrap of tinned iron or steel
ex 7204 41Other waste and scrap: Turnings, shavings, chips, milling waste, sawdust, filings, trimmings and stampings, whether or not in bundles
ex 7204 49Other waste and scrap: Other
ex 7204 50 00Other waste and scrap: Remelting scrap ingot
ex 7205 10 00Granules
ex 7205 29 00Powders, other than of alloy steel
ex 7206 10 00Ingots
ex 7206 90 00Other
ex 7207Semi-finished products of iron or non-alloy steel:
ex 7208Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated:
ex 7209Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, cold-rolled (cold-reduced), not clad, plated or coated:
ex 7210Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, clad, plated or coated:
ex 7211Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of less than 600 mm, not clad, plated or coated:
ex 7212Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of less than 600 mm, clad, plated or coated:
ex 7214Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked than forged, hot-rolled, hot-drawn or hot-extruded, but including those twisted after rolling:
ex 7215Other bars and rods of iron or non-alloy steel:
ex 7216Angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel:
ex 7217Wire of iron or non-alloy steel:.

Vedlegg Ie.
Aviation fuel referred to in Article 2(1)(b)

0Tilføyd ved forskrift 7 juni 2016 nr. 603.
CodeDescription
from 2710 12 31 till 2710 12 59Gasoline
2710 12 70Naptha-type jet fuel
2710192100Kerosene-type jet fuel
2710192500Kerosene-type rocket fuel.

Vedlegg If.
Petroleum products referred to in article 2(4)

0Tilføyd ved forskrift 14 okt 2016 nr. 1228.
2707Oils and other products of the distillation of high temperature coal tar; similar products in which the weight of the aromatic constituents exceeds that of the non-aromatic constituents
2709Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude
2710Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, other than crude; preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70 % or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations; waste oils
2711Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons
2712 10- Petroleum jelly
2712 20- Paraffin wax containing by weight less than 0,75 % of oil
Ex2712 90- Other
2713Petroleum coke, petroleum bitumen and other residues of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals
Ex2714Bitumen and asphalt, natural; bituminous or oil-shale and tar sands; asphaltites and asphaltic rocks
Ex2715Bituminous mixtures based on natural asphalt, on natural bitumen, on petroleum bitumen, on mineral tar or on mineral tar pitch (for example, bituminous mastics, cut-backs)
- Containing petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals
3403 11- - Preparations for the treatment of textile materials, leather, furskins or other materials
3403 19- - Other
- Other
Ex3403 91- - Preparations for the treatment of textile materials, leather, furskins or other materials
Ex3403 99- - Other
- - Chemical products or preparations, predominantly composed of organic compounds, not elsewhere specified or included
Ex3824 90 92- - - - - In the form of a liquid at 20° C
Ex3824 90 93- - - - - Other
Ex3824 90 96- - - - Other
3826 00 10- Fatty-acid mono-alkyl esters, containing by volume 96,5 % or more of esters (FAMAE)
3826 00 90- Other

Vedlegg Ig.
Goods and technology referred to in articles 2, 3 and 6

0Tilføyd ved forskrift 14 okt 2016 nr. 1228, endret ved forskrifter 4 april 2017 nr. 453, 9 mai 2017 nr. 628.
 

Weapons of mass destruction-related items, materials, equipment, goods and technology identified and designated as sensitive goods, pursuant to paragraph 25 of UN Security Council Resolution 2270. 

(a) Nuclear- and/or Missile-usable Items

(1) Ring Magnets

Permanent magnet materials having both the following characteristics:

i.Ring-shaped magnet with a relation between outer and inner diameter smaller or equal to 1.6:1; and
ii.Made of any of the following magnetic materials: aluminium-nickel-cobalt, ferrites, samarium-cobalt, or neodymium-iron-boron.
ex 8505 11 00
ex 8505 19 10
ex 8505 19 90
ex 8505 90 90
(2) Maraging Steel

Maraging steel having both the following characteristics:

i.«Capable of» an ultimate tensile strength of 1 500 MPa or more at 293 K (20 °C).
ii.In bar or tube form, with an outer diameter of 75 mm or greater.
ex 7304 49 10
ex 7304 51 81
ex 7304 51 89
ex 7304 59 92
ex 7304 59 93
ex 7304 59 99
(3) Magnetic alloy materials in sheet or thin strip form having both of the following characteristics:
(a)Thickness of 0,05 mm or less; or height of 25 mm or less, and
(b)Made of any of the following magnetic alloy materials: iron-chromium-cobalt, iron-cobalt-vanadium, iron-chromium-cobalt-vanadium, or iron-chromium.
ex 7326 19 10
ex 7326 19 90
ex 7326 90 92
ex 7326 90 94
ex 7326 90 96
ex 7326 90 98
(4) Frequency Changers (also known as converters or inverters)

Frequency changers, other than those specified in entries 0B001.b.13 or 3A225 of Annex 1, having all of the following characteristics, and specially designed software therefore:

i.Multiphase frequency output;
ii.Capable of providing a power of 40 W or greater; and
iii.Capable of operating anywhere (at any one point or more) within the frequency range of between 600 and 2 000 Hz.

Technical Notes:

(1) Frequency changers are also known as converters or inverters.
(2) The functionality specified above may be met by certain equipment described or marketed as electronic test equipment, AC power supplies, variable speed motor drives, or variable frequency drives.
ex 8504 40 84
ex 8504 40 88
ex 8504 40 90
ex 8537 10 99
ex 8537 20 91
ex 8537 20 99
(5) High-strength Aluminium Alloy

Aluminium alloys having both the following characteristics:

i.«Capable of» an ultimate tensile of strength of 415 MPa or more at 293 K (20 °C) and
ii.In bar or tube form, with an outer diameter of 75 mm or greater.

Technical Note:

The phrase «capable of» encompasses aluminium alloy before or after heat treatment.
ex 7601 20 80
ex 7604 29 10
ex 7608 20 20
ex 7608 20 81
ex 7608 20 89

(6) Fibrous or Filamentary Materials

«Fibrous or filamentary materials» and prepregs, as follows:

i.Carbon, aramid, or glass «fibrous or filamentary materials» having both of the following characteristics:
(1)A «specific modulus» exceeding 3.18 × 106 m; and
(2)A «specific tensile strength» exceeding 76.2 × 10₃ m;
ii.Prepregs: Thermoset resin-impregnated continuous «yarns», «rovings», «tows» or «tapes» with a width of 30 mm or less, made from carbon, aramid, or glass «fibrous or filamentary materials» controlled in (a) above.
ex 3916 90 10
ex 3916 90 50
ex 3916 90 90
ex 3920 92 00
ex 3920 99 28
ex 3920 99 52
ex 3920 99 59
ex 3920 99 90
ex 3921 90 55
ex 3921 90 60
ex 3921 90 90
ex 3926 90 92
ex 3926 90 97
ex 5402 11 00
ex 5402 19 00
ex 5402 31 00
ex 5402 32 00
ex 5403 10 00
ex 5404 90 90
ex 5407 10 00
ex 5407 20 90
ex 5407 41 00
ex 5407 42 00
ex 5407 43 00
ex 5407 44 00
ex 5501 10 00
ex 5501 90 00
ex 5503 11 00
ex 5503 19 00
ex 5503 20 00
ex 5503 90 00
ex 5506 10 00
ex 5506 90 00
ex 5509 11 00
ex 5509 12 00
ex 5604 90 10
ex 5607 50 11
ex 5607 50 19
ex 5607 50 30
ex 5607 50 90
ex 5609 00 00
ex 5902 10 10
ex 5902 10 90
ex 5902 20 90
ex 5902 90 10
ex 5902 90 90
ex 5903 10 10
ex 5903 10 90
ex 5903 20 10
ex 5903 20 90
ex 5903 90 10
ex 5903 90 91
ex 5903 90 99
ex 6815 10 10
ex 6815 99 00
ex 7019 12 00
ex 7019 19 10
ex 7019 19 90
ex 7019 51 00
ex 7019 59 00
ex 7019 90 00
(7) Filament Winding Machines and Related Equipment

Filament winding machines and related equipment, as follows:

i.Filament winding machines having all of the following characteristics:
(1)Having motions for positioning, wrapping, and winding fibres coordinated and programmed in two or more axes;
(2)Specially designed to fabricate composite structures or laminates from «fibrous or filamentary materials»; and
(3)Capable of winding cylindrical tubes of diameter of 75 mm or greater;
ii.Coordinating and programming controls for filament winding machines specified in (a) above;
iii.Mandrels for filament winding machines specified in (a) above.
ex 8419 89 30
ex 8419 89 98
ex 8419 90 85
ex 8444 00 10
ex 8444 00 90
ex 8446 10 00
ex 8446 21 00
ex 8446 29 00
ex 8446 30 00
ex 8447 11 00
ex 8447 12 00
ex 8447 20 20
ex 8447 20 80
ex 8447 90 00
ex 8448 19 00
ex 8448 20 00
ex 8448 39 00
ex 8448 42 00
ex 8448 49 00
ex 8448 59 00
ex 8479 89 97
ex 8479 90 20
ex 8479 90 80
ex 8537 10 10
ex 8537 10 91
ex 8537 10 99
ex 8538 10 00
ex 9022 12 00
ex 9022 19 00
ex 9022 90 00
ex 9031 80 38
ex 9031 80 98
ex 9031 90 85
(8) Flow-forming Machines

As described in INFCIRC/254/Rev.9/Part2 and S/2014/253
ex 8463 90 00
ex 8466 94 00

(9) Laser welding equipment
ex 8515 80 10
ex 8515 80 90
ex 8515 90 00
(10) 4- and 5-axis CNC machine tools
ex 8457 10 10
ex 8457 10 90
ex 8457 20 00
ex 8457 30 10
ex 8457 30 90
ex 8458 11 20
ex 8458 11 41
ex 8458 11 49
ex 8458 11 80
ex 8458 19 00
ex 8458 91 20
ex 8458 91 80
ex 8458 99 00
ex 8459 10 00
ex 8459 21 00
ex 8459 31 00
ex 8459 40 10
ex 8459 51 00
ex 8459 61 10
ex 8459 61 90
ex 8460 11 00
ex 8460 21 11
ex 8460 21 15
ex 8460 21 19
ex 8460 21 90
ex 8460 31 00
ex 8460 40 10
ex 8460 90 10
ex 8460 90 90
ex 8461 20 00
ex 8461 30 10
ex 8461 40 11
ex 8461 40 31
ex 8461 40 71
ex 8461 40 90
ex 8461 90 00
ex 8464 20 11
ex 8464 20 19
ex 8464 20 80
ex 8464 90 00
(11) Plasma cutting equipment
ex 8456 10 00
ex 8456 90 80
ex 8515 31 00
ex 8515 39 90
ex 8515 80 10
ex 8515 80 90
ex 8515 90 00

(12) Metal hydrides such as, zirconium hydride
ex 2850 00 20 

(b) Chemical/Biological Weapons-usable Items

(1) Additional chemicals suitable for the production of chemical warfare agents:
Product descriptionCn code
Sodium metal (7440-23-5)2805 11 00
Sulphur trioxide (7446-11-9)ex2811 29 10
Aluminium chloride (7446-70-0)2827 32 00
Potassium Bromide (7758-02-3)2827 51 00
Sodium bromide (7647-15-6)2827 51 00
Dichloromethane (75-09-2)2903 12 00
Isopropyl bromide (75-26-3)ex2903 39 19
Isopropyl ether (108-20-3)ex2909 19 90
Monoisopropylamine (75-31-0)ex2921 19 99
Trimethylamine (75-50-3)ex2921 11 00
Tributylamine (102-82-9)ex2921 19 99
Triethylamine (121-44-8)ex2921 19 99
N,N-Dimethylaniline (121-69-7)ex2921 42 00
Pyridine (110-86-1)ex2933 31 00
(2) Reaction vessels, reactors, agitators, heat exchangers, condensers, pumps, valves, storage tanks, containers, receivers, and distillation or absorption columns that meet performance parameters described in S/2006/853 and S/2006/853/corr.1
-Single-seal pumps with manufacturer's specified maximum flow-rate greater than 0.6 m3/h and casings (pump bodies), preformed casing liners, impellers, rotors or jet pump nozzles designed for such pumps, in which all surfaces that come into direct contact with the chemical(s) being processed are made from any of the following materials:
(a)nickel or alloys with more than 40% nickel by weight;
(b)alloys with more than 25 % nickel and 20 % chromium by weight;
(c)fluoropolymers (polymeric or elastomeric materials with more than 35 % fluorine by weight);
(d)glass or glass-lined (including vitrified or enamelled coating);
(e)graphite or carbon-graphite;
(f)tantalum or tantalum alloys;
(g)titanium or titanium alloys;
(h)zirconium or zirconium alloys;
(i)ceramics;
(j)ferrosilicon (high silicon iron alloys); or
(k)niobium (columbium) or niobium alloys.
-ex 3925 10 00
-ex 3925 90 80
-ex 3926 90 92
-ex 3926 90 97
-ex 4009 21 00
-ex 4009 22 00
-ex 4009 41 00
-ex 4009 42 00
-ex 4016 93 00
-ex 6909 11 00
-ex 6909 12 00
-ex 6909 19 00
-ex 6909 90 00
-ex 6914 90 00
-ex 7020 00 10
-ex 7020 00 30
-ex 7020 00 80
-ex 7304 41 00
-ex 7304 49 93
-ex 7304 49 95
-ex 7304 49 99
-ex 7304 51 81
-ex 7304 51 89
-ex 7304 59 92
-ex 7304 59 93
-ex 7304 59 99
-ex 7306 40 20
-ex 7306 40 80
-ex 7306 50 20
-ex 7306 50 80
-ex 7306 69 10
-ex 7306 69 90
-ex 7306 90 00
-ex 7309 00 10
-ex 7309 00 30
-ex 7309 00 51
-ex 7309 00 59
-ex 7309 00 90
-ex 7310 10 00
-ex 7310 29 10
-ex 7310 29 90
-ex 7311 00 00
-ex 7326 90 92
-ex 7326 90 94
-ex 7326 90 96
-ex 7326 90 98
-ex 7507 11 00
-ex 7507 12 00
-ex 7507 20 00
-ex 7508 90 00
-ex 8103 90 90
-ex 8108 90 50
-ex 8108 90 60
-ex 8108 90 90
-ex 8109 90 00
-ex 8112 99 30
-ex 8401 20 00
-ex 8401 40 00
-ex 8401 10 00
-ex 8412 90 20
-ex 8413 50 40
-ex 8413 60 39
-ex 8413 60 61
-ex 8413 60 69
-ex 8413 60 70
-ex 8413 60 80
-ex 8413 70 21
-ex 8413 70 29
-ex 8413 70 45
-ex 8413 70 51
-ex 8413 70 59
-ex 8413 70 65
-ex 8413 70 75
-ex 8413 70 81
-ex 8413 70 89
-ex 8413 81 00
-ex 8413 82 00
-ex 8413 91 00
-ex 8414 10 25
-ex 8414 10 81
-ex 8414 10 89
-ex 8414 40 10
-ex 8414 40 90
-ex 8414 59 20
-ex 8414 59 40
-ex 8414 59 80
-ex 8414 80 11
-ex 8414 80 19
-ex 8414 80 59
-ex 8414 80 73
-ex 8414 80 75
-ex 8414 80 78
-ex 8414 80 80
-ex 8414 90 00
-ex 8417 80 30
-ex 8417 80 50
-ex 8417 80 70
-ex 8418 69 00
-ex 8418 99 10
-ex 8419 40 00
-ex 8419 50 00
-ex 8419 89 10
-ex 8419 89 30
-ex 8419 89 98
-ex 8419 90 85
-ex 8477 80 93
-ex 8477 80 99
-ex 8479 82 00
-ex 8479 89 97
-ex 8479 90 80
(3) Conventional or turbulent air-flow clean-air rooms and self-contained fan-HEPA filter units that could be used for P3 or P4 (BSL 3, BSL 4, L3, L4) containment facilities.
ex 8414 51 00
ex 8414 59 00
ex 8414 60 00
ex 8414 80 80
ex 8421 39 20
ex 8479 89 97

Vedlegg Ih.
Copper, nickel, silver and zinc referred to in point (b) of Article 2(4)1

0Tilføyd ved forskrift 4 april 2017 nr. 453, endret ved forskrift 9 mai 2017 nr. 628.

Copper

2603Copper ores and concentrates
74Copper and articles thereof
8536 90 95 30Rivet contacts
- of copper
- plated with silver nickel alloy AgNi10 or with silver containing by weight 11,2 % (± 1,0 %) of tin oxide and of indium oxide taken together
- with a thickness of the plating of 0,3 mm (– 0/+ 0,015mm)
ex8538 90 99Copper parts suitable for use solely or principally with the apparatus of heading 8535, 8536 or 8537
- - Winding wire:
8544 11- - of copper
- Other copper electric conductors, for a voltage not exceeding 1 000 V:
ex8544 42- - Fitted with connectors
ex8544 49- - Other
- Other electric conductors, for a voltage exceeding 1 000 V:
8544 60 10- - With copper conductors

Nickel

2604Nickel ores and concentrates
Ferro-alloys:
7202 60- Ferro-nickel
Wire of stainless steel:
7223 00 11- - Containing by weight 28 % or more but not more than 31 % of nickel and 20 % or more but not more than 22 % of chromium
75Nickel and articles thereof
8105 90 00 10Bars or wires made of cobalt alloy containing, by weight:
- 35 % (± 2 %) cobalt,
- 25 % (± 1 %) nickel,
- 19 % (± 1 %) chromium and
- 7 % (± 2 %) iron
conforming to the material specifications AMS 5842, of a kind used in the aerospace industry

Silver

2616 10Silver ores and concentrates

Zinc

2608Zinc ores and concentrates
79Zinc and articles thereof
1The nomenclature codes are the ones applicable to the relevant products in the Combined Nomenclature as defined in Article 1(2) of Council Regulation (EEC) No 2658/87 and as set out in Annex I thereto.

Vedlegg II.
Websites for information on the competent authorities referred to in Articles 5, 7, 8, 10 and 15, and address for notifications to the European Commission

0Tilføyd ved forskrift 28 mars 2014 nr. 335, endret ved forskrift 9 mai 2017 nr. 628.

[Lenker er gjengitt som i Utenriksdepartementets kunngjøring i Norsk Lovtidend, Lovdatas anm.] 

BELGIUM 

http://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions 

BULGARIA 

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html 

CZECH REPUBLIC

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce 

DENMARK 

http://um.dk/da//Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/ 

GERMANY 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html 

ESTONIA 

http://www.vm.ee/est/kat_622/ 

IRELAND 

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 

GREECE 

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html 

SPAIN 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCSI_ESOoSIEVCIAN.SXSWOSadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx 

FRANCE 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/ 

CROATIA 

http://www.mvep.hr/sankcije 

ITALY 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm 

CYPRUS 

http://www.mfa.gov.cy/sanctions 

LATVIA 

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 

LITHUANIA 

http://www.urm.lt/sanctions 

LUXEMBOURG 

http://www.mae.lu/sanctions 

HUNGARY 

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf 

MALTA 

https://www.gov.mt/en/GovernmenSUSo_RD.OVo_mSPXries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx 

NETHERLANDS 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties 

AUSTRIA 

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= 

POLAND 

http://www.msz.gov.pl 

PORTUGAL 

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx 

ROMANIA 

http://www.mae.ro/node/1548 

SLOVENIA 

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/ 

SLOVAKIA 

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu 

FINLAND 

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet 

SWEDEN 

http://www.ud.se/sanktioner 

UNITED KINGDOM 

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions 

Address for notifications to the European Commission 

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Brussels

Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Vedlegg III.
Luxury goods referred to in Article 4

0Tilføyd ved forskrift 28 mars 2014 nr. 335, endret ved forskrifter 7 juni 2016 nr. 603, 9 mai 2017 nr. 628.

1. Pure-Bred Horses

0101 21 00Pure-bred breeding animals
ex0101 29 90Other

2. Caviar and caviar substitutes

1604 31 00Caviar
1604 32 00Caviar substitutes

3. Truffles and preparations thereof

0709 59 50Truffles
ex0710 80 69Other
ex0711 59 00Other
ex0712 39 00Other
ex2001 90 97Other
2003 90 10Truffles
ex2103 90 90Other
ex2104 10 00Soups and broths and preparations therefor
ex2104 20 00Homogenised composite food preparations
ex2106 00 00Food preparations not elsewhere specified or included

4. High quality wines (including sparkling wines), spirits and spirituous beverages

2204 10 11Champagne
2204 10 91Asti spumante
ex2204 10 93Other
ex2204 10 94With a protected geographical indication (PGI)
ex2204 10 96Other varietal wines
ex2204 10 98Other
ex2204 21 00In containers holding 2 litres or less
ex2204 29 00Other
ex2205 00 00Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances
ex2206 00 00Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included
ex2207 10 00Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80 % vol or higher
ex2208 00 00Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80 % vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages

5. High quality cigars and cigarillos

ex2402 10 00Cigars, cheroots and cigarillos, containing tobacco
ex2402 90 00Other

6. Luxury perfumes, toilet waters and cosmetics, including beauty and make-up products

ex3303 00 00Perfumes and toilet waters
ex3304 00 00Beauty or make-up preparations and preparations for the care of the skin (other than medicaments), including sunscreen or suntan preparations; manicure or pedicure preparations
ex3305 00 00Preparations for use on the hair
ex3307 00 00Pre-shave, shaving or aftershave preparations, personal deodorants, bath preparations, depilatories and other perfumery, cosmetic or toilet preparations, not elsewhere specified or included; prepared room deodorisers, whether or not perfumed or having disinfectant properties
ex6704 00 00Wigs, false beards, eyebrows and eyelashes, switches and the like, of human or animal hair or of textile materials; articles of human hair not elsewhere specified or included

7. High quality leather, saddlery and travel goods, handbags and similar articles

ex4201 00 00Saddlery and harness for any animal (including traces, leads, knee pads, muzzles, saddle-cloths, saddlebags, dog coats and the like), of any material
ex4202 00 00Trunks, suitcases, vanity cases, executive-cases, briefcases, school satchels, spectacle cases, binocular cases, camera cases, musical instrument cases, gun cases, holsters and similar containers; travelling-bags, insulated food or beverages bags, toilet bags, rucksacks, handbags, shopping-bags, wallets, purses, map-cases, cigarette-cases, tobacco-pouches, tool bags, sports bags, bottle-cases, jewellery boxes, powder boxes, cutlery cases and similar containers, of leather or of composition leather, of sheeting of plastics, of textile materials, of vulcanised fibre or of paperboard, or wholly or mainly covered with such materials or with paper
ex4205 00 90Other
ex9605 00 00Travel sets for personal toilet, sewing or shoe or clothes cleaning

8. High quality garments, clothing accessories and shoes (regardless of their material)

ex4203 00 00Articles of apparel and clothing accessories, of leather or of composition leather
ex4303 00 00Articles of apparel, clothing accessories and other articles of furskin
ex6101 00 00Men's or boys' overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks (including ski jackets), windcheaters, wind-jackets and similar articles, knitted or crocheted, other than those of heading 6103
ex6102 00 00Women's or girls' overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks (including ski jackets), windcheaters, wind-jackets and similar articles, knitted or crocheted, other than those of heading 6104
ex6103 00 00Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear), knitted or crocheted
ex6104 00 00Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear), knitted or crocheted
ex6105 00 00Men's or boys' shirts, knitted or crocheted
ex6106 00 00Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, knitted or crocheted
ex6107 00 00Men's or boys' underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted
ex6108 00 00Women's or girls' slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses, pyjamas, négligés, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted
ex6109 00 00T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted
ex6110 00 00Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted or crocheted
ex6111 00 00Babies' garments and clothing accessories, knitted or crocheted
ex6112 11 00Of cotton
ex6112 12 00Of synthetic fibres
ex6112 19 00Of other textile materials
6112 20 00Ski suits
6112 31 00Of synthetic fibres
6112 39 00Of other textile materials
6112 41 00Of synthetic fibres
6112 49 00Of other textile materials
ex6113 00 10Of knitted or crocheted fabrics of heading 5906
ex6113 00 90Other
ex6114 00 00Other garments, knitted or crocheted
ex6115 00 00Pantyhose, tights, stockings, socks and other hosiery, including graduated compression hosiery (for example, stockings for varicose veins) and footwear without applied soles, knitted or crocheted
ex6116 00 00Gloves, mittens and mitts, knitted or crocheted
ex6117 00 00Other made-up clothing accessories, knitted or crocheted; knitted or crocheted parts of garments or of clothing accessories
ex6201 00 00Men's or boys' overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks (including ski jackets), windcheaters, wind-jackets and similar articles, other than those of heading 6203
ex6202 00 00Women's or girls' overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks (including ski jackets), windcheaters, wind-jackets and similar articles, other than those of heading 6204
ex6203 00 00Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear)
ex6204 00 00Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear)
ex6205 00 00Men's or boys' shirts
ex6206 00 00Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses
ex6207 00 00Men's or boys' singlets and other vests, underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles
ex6208 00 00Women's or girls' singlets and other vests, slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses, pyjamas, négligés, bathrobes, dressing gowns and similar articles
ex6209 00 00Babies' garments and clothing accessories
ex6210 10 00Of fabrics of heading 5602 or 5603
6210 20 00Other garments, of the type described in subheadings 6201 11 to 6201 19
6210 30 00Other garments, of the type described in subheadings 6202 11 to 6202 19
ex6210 40 00Other men's or boys' garments
ex6210 50 00Other women's or girls' garments
6211 11 00Men's or boys'
6211 12 00Women's or girls'
6211 20 00Ski suits
ex6211 32 00Of cotton
ex6211 33 00Of man-made fibres
ex6211 39 00Of other textile materials
ex6211 42 00Of cotton
ex6211 43 00Of man-made fibres
ex6211 49 00Of other textile materials
ex6212 00 00Brassières, girdles, corsets, braces, suspenders, garters and similar articles and parts thereof, whether or not knitted or crocheted
ex6213 00 00Handkerchiefs
ex6214 00 00Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like
ex6215 00 00Ties, bow ties and cravats
ex6216 00 00Gloves, mittens and mitts
ex6217 00 00Other made-up clothing accessories; parts of garments or of clothing accessories, other than those of heading 6212
ex6401 00 00Waterproof footwear with outer soles and uppers of rubber or of plastics, the uppers of which are neither fixed to the sole nor assembled by stitching, riveting, nailing, screwing, plugging or similar processes
ex6402 20 00Footwear with upper straps or thongs assembled to the sole by means of plugs
ex6402 91 00Covering the ankle
ex6402 99 00Other
ex6403 19 00Other
ex6403 20 00Footwear with outer soles of leather, and uppers which consist of leather straps across the instep and around the big toe
ex6403 40 00Other footwear, incorporating a protective metal toecap
ex6403 51 00Covering the ankle
ex6403 59 00Other
ex6403 91 00Covering the ankle
ex6403 99 00Other
ex6404 19 10Slippers and other indoor footwear
ex6404 20 00Footwear with outer soles of leather or composition leather
ex6405 00 00Other footwear
ex6504 00 00Hats and other headgear, plaited or made by assembling strips of any material, whether or not lined or trimmed
ex6505 00 10Of fur felt or of felt of wool and fur, made from the hat bodies, hoods or plateaux of heading 6501 00 00
ex6505 00 30Peaked caps
ex6505 00 90Other
ex6506 99 00Of other materials
ex6601 91 00Having a telescopic shaft
ex6601 99 00Other
ex6602 00 00Walking sticks, seat-sticks, whips, riding-crops and the like
ex9619 00 81Napkins and napkin liners for babies

9. Carpets, rugs and tapestries, hand-made or not, valued higher than 500 USD.

ex5701 00 00Carpets and other textile floor coverings, knotted, whether or not made up
ex5702 10 00'Kelem', 'Schumacks', 'Karamanie' and similar hand-woven rugs
ex5702 20 00Floor coverings of coconut fibres (coir)
ex5702 31 80Other
ex5702 32 90Other
ex5702 39 00Of other textile materials
ex5702 41 90Other
ex5702 42 90Other
ex5702 50 00Other, not of pile construction, not made up
ex5702 91 00Of wool or fine animal hair
ex5702 92 00Of man-made textile materials
ex5702 99 00Of other textile materials
ex5703 00 00Carpets and other textile floor coverings, tufted, whether or not made up
ex5704 00 00Carpets and other textile floor coverings, of felt, not tufted or flocked, whether or not made up
ex5705 00 00Other carpets and other textile floor coverings, whether or not made up
ex5805 00 00Hand-woven tapestries of the type Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais and the like, and needle-worked tapestries (for example, petit point, cross stitch), whether or not made up

10. Pearls, precious and semi-precious stones, articles of pearls, jewellery, gold- or silversmith articles

7101 00 00Pearls, natural or cultured, whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; pearls, natural or cultured, temporarily strung for convenience of transport
7102 00 00Diamonds, whether or not worked, but not mounted or set
7103 00 00Precious stones (other than diamonds) and semi-precious stones, whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; ungraded precious stones (other than diamonds) and semi-precious stones, temporarily strung for convenience of transport
7104 20 00Other, unworked or simply sawn or roughly shaped
7104 90 00Other
7105 00 00Dust and powder of natural or synthetic precious or semi-precious stones
7106 00 00Silver (including silver plated with gold or platinum), unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form
7107 00 00Base metals clad with silver, not further worked than semi-manufactured
7108 00 00Gold (including gold plated with platinum), unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form
7109 00 00Base metals or silver, clad with gold, not further worked than semi-manufactured
7110 11 00Unwrought or in powder form
7110 19 00Other
7110 21 00Unwrought or in powder form
7110 29 00Other
7110 31 00Unwrought or in powder form
7110 39 00Other
7110 41 00Unwrought or in powder form
7110 49 00Other
7111 00 00Base metals, silver or gold, clad with platinum, not further worked than semi-manufactured
7113 00 00Articles of jewellery and parts thereof, of precious metal or of metal clad with precious metal
7114 00 00Articles of goldsmiths' or silversmiths' wares and parts thereof, of precious metal or of metal clad with precious metal
7115 00 00Other articles of precious metal or of metal clad with precious metal
7116 00 00Articles of natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones (natural, synthetic or reconstructed)

11. Coins and banknotes, not being legal tender

ex4907 00 30Banknotes
7118 10 00Coin (other than gold coin), not being legal tender
ex7118 90 00Other

12. Cutlery of precious metal or plated or clad with precious metal

7114 00 00Articles of goldsmiths' or silversmiths' wares and parts thereof, of precious metal or of metal clad with precious metal
7115 00 00Other articles of precious metal or of metal clad with precious metal
ex8214 00 00Other articles of cutlery (for example, hair clippers, butchers' or kitchen cleavers, choppers and mincing knives, paperknives); manicure or pedicure sets and instruments (including nail files)
ex8215 00 00Spoons, forks, ladles, skimmers, cake-servers, fish-knives, butter-knives, sugar tongs and similar kitchen or tableware
ex9307 00 00Swords, cutlasses, bayonets, lances and similar arms and parts thereof and scabbards and sheaths therefor

13. Tableware of porcelain, china, stone- or earthenware or fine pottery, valued higher than 100 USD.

ex6911 00 00Tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, of porcelain or china
ex6912 00 23Stoneware
ex6912 00 25Earthenware or fine pottery
ex6912 00 83Stoneware
ex6912 00 85Earthenware or fine pottery
ex6914 10 00Of porcelain or china
ex6914 90 00Other

14. Items of lead crystal

ex7009 91 00Unframed
ex7009 92 00Framed
ex7010 00 00Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules and other containers, of glass, of a kind used for the conveyance or packing of goods; preserving jars of glass; stoppers, lids and other closures, of glass
ex7013 22 00Of lead crystal
ex7013 33 00Of lead crystal
ex7013 41 00Of lead crystal
ex7013 91 00Of lead crystal
ex7018 10 00Glass beads, imitation pearls, imitation precious or semi-precious stones and similar glass smallwares
ex7018 90 00Other
ex7020 00 80Other
ex9405 10 50Of glass
ex9405 20 50Of glass
ex9405 50 00Non-electrical lamps and lighting fittings
ex9405 91 00Of glass

15. High end electronic items for domestic use

ex8414 51 00Table, floor, wall, window, ceiling or roof fans, with a self-contained electric motor of an output not exceeding 125 W
ex8414 59 00Other
ex8414 60 00Hoods having a maximum horizontal side not exceeding 120 cm
ex8415 10 00Window or wall types, self-contained or 'split-system'
ex8418 10 00Combined refrigerator-freezers, fitted with separate external doors
ex8418 21 00Compression-type
ex8418 29 00Other
ex8418 30 00Freezers of the chest type, not exceeding 800 litres capacity
ex8418 40 00Freezers of the upright type, not exceeding 900 litres capacity
ex8419 81 00For making hot drinks or for cooking or heating food
ex8422 11 00Of the household type
ex8423 10 00Personal weighing machines, including baby scales; household scales
ex8443 12 00Offset printing machinery, sheet fed, office type (using sheets with one side not exceeding 22 cm and the other side not exceeding 36 cm in the unfolded state)
ex8443 31 00Machines which perform two or more of the functions of printing, copying or facsimile transmission, capable of connecting to an automatic data-processing machine or to a network
ex8443 32 00Other, capable of connecting to an automatic data-processing machine or to a network
ex8443 39 00Other
ex8450 11 00Fully-automatic machines
ex8450 12 00Other machines, with built-in centrifugal drier
ex8450 19 00Other
ex8451 21 00Each of a dry linen capacity not exceeding 10 kg
ex8452 10 00Sewing machines of the household type
ex8469 00 00Typewriters other than printers of heading 8443 ; word-processing machines
ex8470 10 00Electronic calculators capable of operation without an external source of electric power and pocket-size data-recording, reproducing and displaying machines with calculating functions
ex8470 21 00Incorporating a printing device
ex8470 29 00Other
ex8470 30 00Other calculating machines
ex8471 00 00Automatic data-processing machines and units thereof; magnetic or optical readers, machines for transcribing data onto data media in coded form and machines for processing such data, not elsewhere specified or included
ex8479 60 00Evaporative air coolers
ex8508 11 00Of a power not exceeding 1 500 W and having a dust bag or other receptacle capacity not exceeding 20 l
ex8508 19 00Other
ex8508 60 00Other vacuum cleaners
ex8509 40 00Food grinders and mixers; fruit or vegetable juice extractors
ex8509 80 00Other appliances
ex8516 31 00Hairdryers
ex8516 50 00Microwave ovens
ex8516 60 10Cookers (incorporating at least an oven and a hob)
ex8516 71 00Coffee or tea makers
ex8516 72 00Toasters
ex8516 79 00Other
ex8517 11 00Line telephone sets with cordless handsets
ex8517 12 00Telephones for cellular networks or for other wireless networks
ex8517 18 00Other
ex8517 61 00Base stations
ex8517 62 00Machines for the reception, conversion and transmission or regeneration of voice, images or other data, including switching and routing apparatus
ex8517 69 00Other
ex8526 91 00Radio navigational aid apparatus
ex8529 10 31For reception via satellite
ex8529 10 39Other
ex8529 10 65Inside aerials for radio or television broadcast receivers, including built-in types
ex8529 10 69Other
ex8531 10 00Burglar or fire alarms and similar apparatus
ex8543 70 10Electrical machines with translation or dictionary functions
ex8543 70 30Aerial amplifiers
ex8543 70 50Sunbeds, sunlamps and similar suntanning equipment
ex8543 70 90Other
9504 50 00Video game consoles and machines, other than those of subheading 9504 30
9504 90 80Other

16. High end electrical/electronic or optical apparatus for recording and reproducing sound and images

ex8519 00 00Sound recording or sound reproducing apparatus
ex8521 00 00Video recording or reproducing apparatus, whether or not incorporating a video tuner
ex8525 80 30Digital cameras
ex8525 80 91Only able to record sound and images taken by the television camera
ex8525 80 99Other
ex8527 00 00Reception apparatus for radio-broadcasting, whether or not combined, in the same housing, with sound recording or reproducing apparatus or a clock
ex8528 71 00Not designed to incorporate a video display or screen
ex8528 72 00Other, colour
ex9006 00 00Photographic (other than cinematographic) cameras; photographic flashlight apparatus and flashbulbs other than discharge lamps of heading 8539
ex9007 00 00Cinematographic cameras and projectors, whether or not incorporating sound recording or reproducing apparatus

17. Luxury vehicles for the transport of persons on earth, air or sea including teleferics, chairlifts, ski-draglines, traction mechanisms for funiculars, as well as their accessories and spare parts

ex4011 10 00Of a kind used on motor cars (including station wagons and racing cars)
ex4011 20 00Of a kind used on buses or lorries
ex4011 30 00Of a kind used on aircraft
ex4011 40 00Of a kind used on motorcycles
ex4011 69 00Other
ex4011 99 00Other
ex7009 10 00Rear-view mirrors for vehicles
ex8407 00 00Spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston engines
ex8408 00 00Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi-diesel engines)
ex8409 00 00Parts suitable for use solely or principally with the engines of heading 8407 or 8408
ex8411 00 00Turbojets, turbopropellers and other gas turbines
8428 60 00Teleferics, chairlifts, ski-draglines, traction mechanisms for funiculars
ex8431 39 00Parts and acccessories of teleferics, chairlifts, ski-draglines, traction mechanisms for funiculars
ex8483 00 00Transmission shafts (including cam shafts and crank shafts) and cranks; bearing housings and plain shaft bearings; gears and gearing; ball or roller screws; gear boxes and other speed changers, including torque converters; flywheels and pulleys, including pulley blocks; clutches and shaft couplings (including universal joints)
ex8511 00 00Electrical ignition or starting equipment of a kind used for spark-ignition or compression-ignition internal combustion engines (for example, ignition magnetos, magneto-dynamos, ignition coils, sparking plugs and glow plugs, starter motors); generators (for example, dynamos, alternators) and cut-outs of a kind used in conjunction with such engines
ex8512 20 00Other lighting or visual signalling equipment
ex8512 30 10Burglar alarms of a kind used for motor vehicles
ex8512 30 90Other
ex8512 40 00Windscreen wipers, defrosters and demisters
ex8544 30 00Ignition wiring sets and other wiring sets of a kind used in vehicles, aircraft or ships
ex8603 00 00Self-propelled railway or tramway coaches, vans and trucks, other than those of heading 8604
ex8605 00 00Railway or tramway passenger coaches, not self-propelled; luggage vans, post office coaches and other special purpose railway or tramway coaches, not self-propelled (excluding those of heading 8604 )
ex8607 00 00Parts of railway or tramway locomotives or rolling stock
ex8702 00 00Motor vehicles for the transport of ten or more persons, including the driver
ex8703 00 00Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons (other than those of heading 8702 ), including station wagons and racing cars, including snowmobiles valued over 2 000 USD
ex8706 00 00Chassis fitted with engines, for the motor vehicles of headings 8701 to 8705
ex8707 00 00Bodies (including cabs), for the motor vehicles of headings 8701 to 8705
ex8708 00 00Parts and accessories of the motor vehicles of headings 8701 to 8705
ex8711 00 00Motorcycles (including mopeds) and cycles fitted with an auxiliary motor, with or without side-cars; side-cars
ex8712 00 00Bicycles and other cycles (including delivery tricycles), not motorised
ex8714 00 00Parts and accessories of vehicles of headings 8711 to 8713
ex8716 10 00Trailers and semi-trailers of the caravan type, for housing or camping
ex8716 40 00Other trailers and semi-trailers
ex8716 90 00Parts
ex8801 00 00Balloons and dirigibles; gliders, hang gliders and other non-powered aircraft
ex8802 11 00Of an unladen weight not exceeding 2 000 kg
ex8802 12 00Of an unladen weight exceeding 2 000 kg
ex8802 20 00Aeroplanes and other aircraft, of an unladen weight not exceeding 2 000 kg
ex8802 30 00Aeroplanes and other aircraft, of an unladen weight exceeding 2 000 kg but not exceeding 15 000 kg
ex8802 40 00Aeroplanes and other aircraft, of an unladen weight exceeding 15 000 kg
ex8803 10 00Propellers and rotors and parts thereof
ex8803 20 00Undercarriages and parts thereof
ex8803 30 00Other parts of aeroplanes or helicopters
ex8803 90 10Of kites
ex8803 90 90Other
ex8805 10 00Aircraft launching gear and parts thereof; deck-arrestor or similar gear and parts thereof
ex8901 10 00Cruise ships, excursion boats and similar vessels principally designed for the transport of persons; ferry-boats of all kinds
ex8901 90 00Other vessels for the transport of goods and other vessels for the transport of both persons and goods
ex8903 00 00Yachts and other vessels for pleasure or sports; rowing boats and canoes

18. Luxury clocks and watches and their parts

9101 00 00Wristwatches, pocket-watches and other watches, including stopwatches, with case of precious metal or of metal clad with precious metal
ex9102 00 00Wristwatches, pocket-watches and other watches, including stopwatches, other than those of heading 9101
ex9103 00 00Clocks with watch movements, excluding clocks of heading 9104
ex9104 00 00Instrument panel clocks and clocks of a similar type for vehicles, aircraft, spacecraft or vessels
ex9105 00 00Other clocks
ex9108 00 00Watch movements, complete and assembled
ex9109 00 00Clock movements, complete and assembled
ex9110 00 00Complete watch or clock movements, unassembled or partly assembled (movement sets); incomplete watch or clock movements, assembled; rough watch or clock movements
ex9111 00 00Watch cases and parts thereof
ex9112 00 00Clock cases and cases of a similar type for other goods of this chapter, and parts thereof
ex9113 00 00Watch straps, watch bands and watch bracelets, and parts thereof
ex9114 00 00Other clock or watch parts

19. High quality musical instruments

ex9201 00 00Pianos, including automatic pianos; harpsichords and other keyboard stringed instruments
ex9202 00 00Other string musical instruments (for example, guitars, violins, harps)
ex9205 00 00Wind musical instruments (for example, keyboard pipe organs, accordions, clarinets, trumpets, bagpipes), other than fairground organs and mechanical street organs
ex9206 00 00Percussion musical instruments (for example, drums, xylophones, cymbals, castanets, maracas)
ex9207 00 00Musical instruments, the sound of which is produced, or must be amplified, electrically (for example, organs, guitars, accordions)

20. Works of art, collectors' pieces and antiques

9700 00 00Works of art, collectors' pieces and antiques

21. Articles and equipment for sports, including skiing, golf, diving and water sports

ex4015 19 00Other
ex4015 90 00Other
ex6210 40 00Other men's or boys' garments
ex6210 50 00Other women's or girls' garments
6211 11 00Men's or boys'
6211 12 00Women's or girls'
6211 20 00Ski suits
ex6216 00 00Gloves, mittens and mitts
6402 12 00Ski-boots, cross-country ski footwear and snowboard boots
ex6402 19 00Other
6403 12 00Ski-boots, cross-country ski footwear and snowboard boots
6403 19 00Other
6404 11 00Sports footwear; tennis shoes, basketball shoes, gym shoes, training shoes and the like
6404 19 90Other
ex9004 90 00Other
9020 00 00Other breathing appliances and gas masks, excluding protective masks having neither mechanical parts nor replaceable filters
9506 11 00Skis
9506 12 00Ski-fastenings (ski-bindings)
9506 19 00Other
9506 21 00Sailboards
9506 29 00Other
9506 31 00Clubs, complete
9506 32 00Balls
9506 39 00Other
9506 40 00Articles and equipment for table tennis
9506 51 00Lawn-tennis rackets, whether or not strung
9506 59 00Other
9506 61 00Lawn-tennis balls
9506 69 10Cricket and polo balls
9506 69 90Other
9506 70Ice skates and roller skates, including skating boots with skates attached
9506 91Articles and equipment for general physical exercise, gymnastics or athletics
9506 99 10Cricket and polo equipment, other than balls
9506 99 90Other
9507 00 00Fishing rods, fish-hooks and other line fishing tackle; fish landing nets, butterfly nets and similar nets; decoy 'birds' (other than those of heading 9208 or 9705 ) and similar hunting or shooting requisites

22. Articles and equipment for billiard, automatic bowling, casino games and games operated by coins or banknotes

9504 20 00Articles and accessories for billiards of all kinds
9504 30 00Other games, operated by coins, banknotes, bank cards, tokens or by any other means of payment, other than automatic bowling alley equipment
9504 40 00Playing cards
9504 50 00Video game consoles and machines, other than those of subheading 9504 30
9504 90 80Other.

Vedlegg IIIa.
Statues referred to in Article 4c(1)

0Tilføyd ved forskrift 4 april 2017 nr. 453, endret ved forskrift 9 mai 2017 nr. 628.
ex4420 10Statues and statuettes of wood
- Statues and statuettes of stone
ex6802 91- - Marble, travertine and alabaster
ex6802 92- - Other calcareous stone
ex6802 93- - Granite
ex6802 99- - Other stone
ex6809 90Statues and statuettes of plaster or of compositions based on plaster
ex6810 99Statues and statuettes of cement, of concrete or of artificial stone, whether or not reinforced
ex6913Ceramic statues and statuettes
Articles of goldsmiths' or silversmiths' wares
- Of precious metal whether or not plated or clad with precious metal
ex7114 11- - Statuettes of silver, whether or not plated or clad with other precious metal
ex7114 19- - Statuettes of other precious metal, whether or not plated or clad with precious metal
ex7114 20- Statues and statuettes of base metal clad with precious metal
- Statues and statuettes of base metal
ex8306 21- - Statues and statuettes plated with precious metal
ex8306 29- - Other statues and statuettes
ex9505Statues and statuettes for festive, carnival or other entertainment use
ex9602Statuettes of worked vegetable or mineral carving material
ex9703Original statuary, of any material

Vedlegg IIIb.
Helicopters and vessels referred to in Article 4d(1)

0Tilføyd ved forskrift 4 april 2017 nr. 453, endret ved forskrift 9 mai 2017 nr. 628.

Helicopters

8802 11Of an unladen weight not exceeding 2 000 kg
8802 12Of an unladen weight exceeding 2 000 kg
 

Vessels

8901Cruise ships, excursion boats, ferry-boats, cargo ships, barges and similar vessels for the transport of persons or goods
8902Fishing vessels; factory ships and other vessels for processing or preserving fishery products
8903Yachts and other vessels for pleasure or sports; rowing boats and canoes
8904Tugs and pusher crafts
8906Other vessels, including warships and lifeboats other than rowing boats
8907 10Inflatable rafts

Vedlegg IV

0Tilføyd ved forskrift 28 mars 2014 nr. 335, endret ved forskrifter 16 nov 2014 nr. 1447, 7 juni 2016 nr. 603, 4 april 2017 nr. 453.

FNs liste over personer og enheter identifisert av FNs sikkerhetsråds komité etablert i medhold av Sikkerhetsresolusjon 1718 (2006), er tilgjengelig her.

VEDLEGG IVa
The vessels that have been designated by the Sanctions Committee pursuant to paragraph 12 of UNSCR 2321 (2016).

0Tilføyd ved forskrift 4 april 2017 nr. 453.

Vedlegg V

0Tilføyd ved forskrift 28 mars 2014 nr. 335, endret ved forskrifter 16 nov 2014 nr. 1447, 1 des 2015 nr. 1448, 7 juni 2016 nr. 603.

EUs konsoliderte liste over personer og enheter underlagt restriktive tiltak er tilgjengelig her. Listeførte med landkode («programme») PRK er listeført under denne forskrift.

Vedlegg Va.
List of persons, entities or bodies referred to in Article 6(2a)

0Overskrift tilføyd ved forskrift 28 mars 2014 nr. 335.

Vedlegg VI.
List of credit and financial institutions, branches and subsidiaries referred to in Article 11a

0Overskrift tilføyd ved forskrift 28 mars 2014 nr. 335.

Vedlegg VII.
List of gold, precious metals and diamonds referred to in Article 4a

0Tilføyd ved forskrift 28 mars 2014 nr. 335.
HS CodeDescription
7102Diamonds, whether or not worked, but not mounted or set
7106Silver (including silver plated with gold or platinum), unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form
7108Gold (including gold plated with platinum), unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form
7109Base metals or silver, clad with gold, not further worked than semi-manufactured
7110Platinum, unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form
7111Base metals, silver or gold, clad with platinum, not further worked than semi-manufactured
7112Waste and scrap of precious metal or of metal clad with precious metal; other waste and scrap containing precious metal or precious-metal compounds, of a kind used principally for the recovery of precious metal

Vedlegg VIII.
List of services referred to in Article 3c

0Tilføyd ved forskrift 9 mai 2017 nr. 628.
 

NOTES:

1.Central Products Classification (CPC) codes are set out in Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers, Series M, No. 77, Provisional Central Product Classification, 1991.
2.Only the parts of the CPC codes described below are covered by the prohibition. 

Part A:
Services incidental to mining and manufacturing in the chemical, mining and refining industry: 

Description of servicesStemming from CPC Code
Tunnelling, overburden removal and other development and preparation work of mineral properties and sites, except for mining oil and gas.CPC 5115
Geological, geophysical, geochemical and other scientific consulting services as they relate to the location of mineral deposits, oil and gas and groundwater by studying the properties of the earth and rock formations and structures. Included here are the services of analysing the results of subsurface surveys, the study of earth sample and core, and assistance and advice in developing and extracting mineral resources.CPC 86751
Gathering services of information on subsurface earth formations by different methods, including seismographic, gravimetric, magnetometric and other subsurface surveying methods.CPC 86752
Gathering services of information on the shape, position and/or boundaries of a portion of the Earth's surface by different methods, including transit, photogrammetric and hydrographic surveying, for the purpose of preparing maps.CPC 86753
Oil and gas field service activities provided on a fee or contract basis as follows: directional drilling and redrilling; «spudding in»; derrick building, repairing and dismantling; cementing oil and gas well casings; pumping wells and plugging and abandoning wells.CPC 8830
Manufacture of coke - operation of coke ovens chiefly for the production of coke or semi-coke from hardcoal and lignite, of retort carbon and residual products such as coal tar or pitch;
Agglomeration of coke;
Manufacture of refined petroleum products - production of liquid or gaseous fuels (e.g. ethane, butane or propane), illuminating oils, lubricating oils or greases or other products from crude petroleum or bituminous minerals or their fractionation products;
Manufacture or extraction of such products as petroleum jelly, paraffin wax, other petroleum waxes and such residual products as petroleum coke and petroleum bitumen;
Manufacture of nuclear fuel - extraction of uranium metal from pitchblende or other uranium bearing ores;
Manufacture of alloys, dispersions or mixtures of natural uranium or its compounds;
Manufacture of enriched uranium and its compounds, plutonium and its compounds, or alloys, dispersions or mixtures of these compounds;
Manufacture of uranium depleted in U 235 and its compounds, thorium and its compounds, or alloys, dispersions or mixtures of these compounds;
Manufacture of other radio-active elements, isotopes or compounds; and
Manufacture of non-irradiated fuel elements for use in nuclear reactors.
CPC 8845
Manufacture of basic chemicals, except fertilizers and nitrogen compounds;
Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds;
Manufacture of plastics in primary forms and of synthetic rubber;
Manufacture of pesticides and other agro-chemical products;
Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics;
Manufacture of botanical products;
Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations, perfumes and toilet preparations and
Manufacture of man-made fibres.
CPC 8846
Manufacture of basic metals on a fee or contract basis, in the chemical, mining and refining industry.CPC 8851
Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment, on a fee or contract basis, in the chemical, mining and refining industry.CPC 8852
Manufacture of machinery and equipment on a fee or contract basis, in the chemical, mining and refining industry.CPC 8853
Manufacture of office, accounting and computing machinery, on a fee or contract basis, in the chemical, mining and refining industry.CPC 8854
Manufacture of electrical machinery and apparatus on a fee or contract basis in the chemical, mining and refining industry.CPC 8855
Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers, on a fee or contract basis, in the chemical, mining and refining industry.CPC 8858
Manufacture of other transport equipment, on a fee or contract basis, in the chemical, mining and refining industry.CPC 8859
Repair services of fabricated metal products, except machinery and equipment, on a fee or contract basis, in the chemical, mining and refining industry.CPC 8861
Repair services of machinery and equipment on a fee or contract basis, in the chemical, mining and refining industry.CPC 8862
Repair services of office, accounting and computing machinery, on a fee or contract basis, in the chemical, mining and refining industry.CPC 8863
Repair services of electrical machinery and apparatus on a fee or contract basis, in the chemical, mining and refining industry.CPC 8864
Repair services of motor vehicles, trailers and semi-trailers, on a fee or contract basis, in the chemical, mining and refining industry.CPC 8867
Repair services of other transport equipment, on a fee or contract basis, in the chemical, mining and refining industry.CPC 8868

Part B:
Computer and related services (CPC: 84) 

Description of servicesStemming from CPC Code
Consultancy services related to the installation of computer hardware;
Software implementation services;
Data processing services;
Data base services;
Maintenance and repair services of office machinery and equipment including computers;
Data preparation services;
Training services for staff of clients.