Forskrift om overgangsbestemmelser til lov 15. desember 2006 nr. 88 om endringer i aksjelovgivningen mv.

DatoFOR-2006-12-15-1433
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2006 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2006-12-15-88 jf LOV-1997-06-13-44-§3-2, LOV-1997-06-13-44-§3-8, LOV-1997-06-13-44-§13-1, LOV-1997-06-13-44-§13-16, LOV-1997-06-13-44-§14-1, LOV-1997-06-13-45-§3-2, LOV-1997-06-13-45-§3-8, LOV-1997-06-13-45-§13-1, LOV-1997-06-13-45-§13-17, LOV-1997-06-13-45-§14-1
Kunngjort18.12.2006
KorttittelOvergangsbest til lov 2006:88, endr aksjelovgivn

Fastsatt ved kgl.res. 15. desember 2006 med hjemmel i lov 15. desember 2006 nr. 88 om endringer i aksjelovgivningen mv. del V nr. 4. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

§ 1.Endringen i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 3-2 annet ledd nr. 4 og endringen i lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper § 3-2 annet ledd nr. 4 gjelder bare når beslutningen om anvendelse av overkursfondet treffes etter ikraftsettingen av lov om endringer i aksjelovgivningen mv.
§ 2.Endringen i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 3-8 og endringen i lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper § 3-8 gjelder bare avtaler som inngås etter ikraftsettingen av lov om endringer i aksjelovgivningen mv.
§ 3.En fusjon eller fisjon som er besluttet i ett av de selskaper som deltar i fusjonen eller fisjonen før endringene i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 13-1 og § 14-1 og endringene i lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper § 13-1 og § 14-1 trer i kraft, kan gjennomføres etter de regler som gjaldt tidligere.
§ 4.Endringen i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 13-16 og endringen i lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper § 13-17 får anvendelse for meldinger om fusjon og fisjon (jf. aksjeloven § 14-8 første ledd og allmennaksjeloven § 14-8 første ledd) som mottas av Foretaksregisteret etter ikraftsettingen av lov om endringer i aksjelovgivningen mv.
§ 5.Forskriften her trer i kraft 1. januar 2007.