Forskrift for verdsetting av skog

DatoFOR-2006-12-19-1514
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2006 hefte 16
Ikrafttredelse19.12.2006, med virkning for inntektsåret 2006
Sist endretFOR-2016-03-04-216 fra inntektsåret 2016
EndrerFOR-1989-11-14-1211
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-24-§7-1, FOR-1982-01-22-1998
Kunngjort22.12.2006
KorttittelForskrift for verdsetting av skog

Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet 19. desember 2006 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 7-1 nr. 3, jf. delegeringsvedtak 22. januar 1982 nr. 1998.
Endringer: Endret ved forskrifter 19 des 2007 nr. 1564, 22 april 2009 nr. 444, 4 mars 2016 nr. 216.

§ 1.Forskriftens virkeområde

Denne forskriften for fastsetting av formuesverdi på skogeiendommer gjelder den avkastningsverdien som skogen gir på lengre sikt ved rasjonell skjøtsel og drift. Forskriften gjelder bare for økonomisk drivbare arealer. Den gjelder ikke fastsettelse av verdi av sandtak, torvtak, steinbrudd, tomter, jaktrettigheter, fiskerettigheter og lignende.

Med økonomisk drivbare arealer menes arealer med skog i hogstklassene 1-5 hvor driftsforholdene (terreng og avstand til vei mv.) er slik at avvirkningen, når skogen er hogstmoden, gir økonomisk overskudd per avvirket kubikkmeter trevirke.

0Endret ved forskrift 22 april 2009 nr. 444 (fom inntektsåret 2009).
§ 2.Hvem har rapporteringsplikt etter denne forskrift

Alle som eier økonomisk drivbar skog med tilvekst ut over det som er tilstrekkelig til å dekke gårdens behov for brensel, gjerdematerialer og til mindre reparasjoner, skal fastsette formuesverdien i skjemaet RF-1016, «Formue av skogeiendom», fastsatt av Skattedirektoratet.

0Endret ved forskrifter 22 april 2009 nr. 444 (fom inntektsåret 2009), 4 mars 2016 nr. 216 (fom inntektsåret 2016).
§ 3.Verdsetting

Fastsetting av formuesverdien på skogeiendommer skal skje ved å kapitalisere en soneberegnet nettoverdi av den årlige nyttbare tilveksten.

Nettoverdien per kubikkmeter tilvekst fremkommer ved at det fra gjennomsnittspriser som nevnt i § 5, gjøres fradrag for kostnader som nevnt i § 6.

0Endret ved forskrift 4 mars 2016 nr. 216 (fom inntektsåret 2016).
§ 4.Årlig nyttbar tilvekst

Skogeiendommens årlig nyttbare tilvekst fremkommer ved å multiplisere eiendommens økonomisk drivbare areal, fordelt på 4 bonitetsklasser, med den fastsatte tilvekstraten for den enkelte bonitetsklasse.

Skogeieren skal oppgi størrelsen på det økonomisk drivbare skogarealet på sin eiendom, og hvordan dette fordeler seg på de fire bonitetsklassene, Super (H 23-26), Høy (H 17-20), Middels (H 11-14) og Lav (H 6-8).

Tilvekstratene for de enkelte bonitetsklassene er fastsatt til:

Svært høy 0,7 m³ per daa

Høy 0,4 m³ per daa

Middels 0,25 m³ per daa

Lav 0,08 m³ per daa.

0Endret ved forskrift 4 mars 2016 nr. 216 (fom inntektsåret 2016).
§ 5.Priser

Ved verdsettingen legges til grunn at landets skogareal deles i tre prissoner. I hver sone fastsetter Skattedirektoratet en beregnet gjennomsnittspris. Det er ikke adgang til å foreta individuell korreksjon av prisene.

§ 6.Kostnader

Ved verdsettingen legges til grunn at landets skogareal deles i tre kostnadssoner. I hver sone fastsetter Skattedirektoratet en gjennomsnittskostnad (kostnadssjablong) som beregnes på grunnlag av erfaringstall for faste kostnader og driftskostnader. Det er ikke adgang til å avvike fra gjennomsnittskostnaden (kostnadssjablongen) med mindre dette følger av § 7.

§ 7.Korreksjon for spesielt høye kostnader

Er skogeierens reelle driftskostnader (inkludert indirekte kostnader) vesentlig høyere enn den kostnadssjablongen som gjelder for den kommunen eiendommen ligger i, og årsaken er enten vanskelig terreng eller gjennomsnittlig lang driftsvei, kan skattyteren kreve å nytte en høyere kostnadssjablong.

0Endret ved forskrift 22 april 2009 nr. 444 (fom inntektsåret 2009).
§ 8.Korreksjon for unormal hogstklassefordeling

Kan det dokumenteres at arealet med ungskog (hogstklassene 1, 2 og 3) utgjør 70% eller mer av det økonomisk drivbare arealet, reduseres formuesverdien med 15%. Tilsvarende vil ungskogsareal på 85% eller mer av det økonomisk drivbare arealet, gi en reduksjon i formuesverdien på 25%.

§ 9.Kapitalisering

Ved kapitalisering av nettoverdien av den årlige nyttbare tilveksten, er skogfaktoren fastsatt til 5.

0Endret ved forskrift 22 april 2009 nr. 444 (fom inntektsåret 2009).
§ 10.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 22 april 2009 nr. 444 (fom inntektsåret 2009).
§ 11.Manglende eller ufullstendig rapportering

Unnlater skogeieren å levere skjemaet RF-1016 «Formue av skogeiendom», eller det oppgis uriktige tall, vil skogeiendommens formuesverdi bli fastsatt ved skjønn. Ved skjønnet kan skattekontoret innhente veiledende grunnlagsmateriale fra den lokale skogforvaltning.

0Endret ved forskrifter 19 des 2007 nr. 1564 (i kraft 1 jan 2008), 4 mars 2016 nr. 216 (fom inntektsåret 2016).
§ 12.Generelle revisjoner

Generelle revisjoner av skogens formuesverdi skal skje når Skattedirektoratet bestemmer det.

§ 13.Enkeltrevisjoner

Formuesverdien på den enkelte skogeiendom skal revideres når den formuesverdi som ble fastsatt ved siste revisjon, er uriktig som en følge av følgende forhold:

tilkjøp

frasalg

fredning

naturskader

dokumentasjon av endret fordeling av areal på bonitetsklasser (eks. ny skogbruksplan, områdeplan eller lignende).

Revisjonen foretas etter initiativ fra skogeieren, eller når de lokale likningsmyndigheter finner det nødvendig.

0Endret ved forskrifter 19 des 2007 nr. 1564 (i kraft 1 jan 2008), 22 april 2009 nr. 444 (fom inntektsåret 2009).
§ 14.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks med virkning for inntektsåret 2006. Ved ikrafttredelsen oppheves forskrift 14. november 1989 nr. 1211 for taksering og verdsetting av skog.