Forskrift om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalen vedlegg IV nr. 20 (forordning (EF) nr. 1228/2003 om vilkår for adgang til nett for overføring av elektrisk kraft over landegrensene og forordning (EU) nr. 774/2010 om fastsettelse av retningslinjer for oppgjøret mellom systemansvarlige nettselskaper og en felles framgangsmåte for regulering av overføringstariffer)

DatoFOR-2006-12-20-1563
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertI 2006 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2007
Sist endretFOR-2011-04-04-353
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1990-06-29-50-§10-6
Kunngjort28.12.2006
Rettet26.01.2010 (hjemmel)
KorttittelForskrift om elektrisk kraft over landegrensene

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Olje- og energidepartementet 20. desember 2006 med hjemmel i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 10-6 annet ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg IV nr. 20 (forordning (EF) nr. 1228/2003, beslutning 2006/770/EF og forordning (EU) nr. 774/2010).
Endringer: Endret ved forskrifter 16 jan 2009 nr. 40, 20 jan 2010 nr. 44, 4 april 2011 nr. 353.

§ 1.EØS-avtalen vedlegg IV nr. 20 (forordning (EF) nr. 1228/2003 som endret ved beslutning 2006/770/EF om endring av vedlegget til forordning (EF) nr. 1228/2003 om vilkår for tilgang til nett for utveksling av elektrisk kraft over landegrensene, samt forordning (EU) nr. 774/2010) gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
0Endret ved forskrifter 16 jan 2009 nr. 40, 4 april 2011 nr. 353.
§ 2.«Reguleringsmyndighet» skal i forordning (EF) nr. 1228/2003 artikkel 2 (2) b), artikkel 5 (2), artikkel 6 (6) c), artikkel 10 og artikkel 12 forstås som Norges vassdrags- og energidirektorat, og i artikkel 7 Olje- og energidepartementet. I forordning (EU) nr. 774/2010 skal «reguleringsmyndighet» i del A nr. 2.1 og 4.4 i vedlegget forstås som Norges vassdrags- og energidirektorat.
0Endret ved forskrift 4 april 2011 nr. 353.
§ 3.Enhver plikter på anmodning, og innen fastsatt tidsfrist, å gi Norges vassdrags- og energidirektorat opplysninger som nevnt i forordning (EF) nr. 1228/2003 artikkel 10.

Systemansvarlig nettselskap plikter på anmodning, og innen fastsatt tidsfrist, å gi Norges vassdrags- og energidirektorat opplysninger som nevnt i vedlegget til forordning (EU) nr. 774/2010 del A nr. 1.4.

0Endret ved forskrift 4 april 2011 nr. 353 (tidligere § 4).
§ 4.Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsene i denne forskrift kan ilegges overtredelsesgebyr, jf. energiloven § 10-7 og § 10-6 annet ledd.

Foretak kan pålegges gebyr på opptil en prosent av det foregående forretningsårs samlede omsetning, hvis foretaket forsettlig eller uaktsomt gir uriktige, ufullstendige eller villedende opplysninger som svar på en anmodning om opplysninger, eller unnlater å gi opplysningene innen en fastsatt tidsfrist, jf. § 3. Ved fastsettelsen av størrelsen på gebyret skal det tas hensyn til hvor alvorlig overtredelsen er.

0Endret ved forskrifter 20 jan 2010 nr. 44, 4 april 2011 nr. 353 (tidligere § 5).
§ 5.Forskriften trer i kraft 1. januar 2007.
0Endret ved forskrift 4 april 2011 nr. 353 (tidligere § 6).

Vedlegg

For å lese beslutning 2006/770/EF se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EF) nr. 1228/2003 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) nr. 774/2010 se her: pdf.gif  

0Vedlegget endret ved forskrifter 16 jan 2009 nr. 40, 4 april 2011 nr. 353.