Forskrift om kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks store engasjementer

DatoFOR-2006-12-22-1615
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2007 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2007
Sist endretFOR-2016-12-09-1528 fra 01.01.2017
EndrerFOR-1997-04-23-376
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1988-06-10-40-§2-10, LOV-2007-06-29-75-§9-15 jf LOV-2015-04-10-17-§23-2
Kunngjort04.01.2007
KorttittelForskrift om store engasjementer

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 22. desember 2006 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2-10 annet ledd og lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel § 8-11 annet ledd.
Tilføyd hjemmel: Lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel § 9-15.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg IX nr. 14 (direktiv 2000/12/EF, direktiv 2006/48/EF) og nr. 31 (direktiv 93/6/EØF, direktiv 2006/49/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 3 mai 2007 nr. 468, 29 juni 2007 nr. 876, 18 des 2009 nr. 1726, 20 des 2010 nr. 1714, 24 jan 2011 nr. 69, 20 des 2011 nr. 1415, 22 aug 2014 nr. 1105, 9 des 2016 nr. 1528.

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder banker, kredittforetak, finansieringsforetak, holdingforetak i finanskonsern, verdipapirforetak med tillatelse til å drive virksomhet etter verdipapirhandelloven § 9-1, jf. verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 2, 3, 6 og 7, og morselskap som nevnt i verdipapirhandelloven § 9-21 første ledd nr. 3.

0Endret ved forskrifter 29 juni 2007 nr. 876 (i kraft 1 nov 2007), 20 des 2010 nr. 1714 (i kraft 1 jan 2011), 9 des 2016 nr. 1528 (i kraft 1 jan 2017).
§ 2.Definisjoner

I denne forskrift betyr: 

Ansvarlig kapital: Ansvarlig kapital beregnet etter forskrift 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak del B. Tilleggskapitalen som kan medregnes kan maksimalt tilsvare en tredjedel av kjernekapitalen. 

Institusjon: Foretak som nevnt i § 1. 

IRB-metoden: Med IRB-metode menes interne målemetoder for beregning av kredittrisiko etter bestemmelsene i kapitalkravsforskriften del III. 

Kapitalkravsforskriften: Forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingsselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond mv. (kapitalkravsforskriften). 

Samlet engasjement: Som samlet engasjement regnes summen av alle eiendelsposter og ikke-balanseførte poster, det vil si engasjementer, eksponeringer og posisjoner i og utenfor balansen som institusjonen har med en enkelt motpart. Engasjementene, eksponeringen og posisjonene risikovektes etter bestemmelsene i § 6. 

Standardmetoden: Med standardmetoden menes regelverket for risikovekting av engasjementer i kapitalkravsforskriften del II. 

Stort engasjement: Samlet engasjement som utgjør 10 prosent eller mer av institusjonens ansvarlige kapital. 

Supplerende ansvarlig kapital: Ansvarlig kapital fratrukket kravene til ansvarlig kapital som følger av bestemmelsene i kapitalkravsforskriften, del III, V og VII.

0Endret ved forskrift 22 aug 2014 nr. 1105 (i kraft 30 sep 2014).
§ 3.Motpart

Grensene for høyest samlet engasjement med en enkelt motpart gjelder også for engasjementer med to eller flere motparter når bestemmende innflytelse eller økonomiske forbindelser mellom disse er slik at økonomiske vansker hos den ene sannsynligvis vil medføre betalingsvanskeligheter for den eller de andre.

Finanstilsynet avgjør i tvilstilfelle om to eller flere personer eller foretak skal regnes som én motpart.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 4.Samlet engasjement

Ved beregning av samlet engasjement skal engasjementet vurderes til bokført beløp etter fradrag for individuelle nedskrivninger, men uten å ta hensyn til eventuelle nedskrivninger på gruppen av utlån som engasjementet tilhører. IRB-metode kan ikke benyttes.

Ved engasjement mot andeler eller transjer, slik som verdipapirfondsandeler og verdipapiriseringer skal beregning av samlet engasjement omfatte de underliggende eksponeringene. Institusjonen skal foreta en vurdering av den økonomiske substansen og risikoen som ligger i transaksjonens struktur.

Samlet engasjement omfatter ikke:

a)Eksponeringer som oppstår i forbindelse med oppgjør av valutatransaksjoner og kjøp og salg av verdipapirer defineres normalt ikke som en del av en institusjons engasjementer, med unntak av situasjoner der det oppstår en forsinkelse eller vesentlig tidsforskjell i oppgjøret. Valutatransaksjoner der oppgjør skjer senere enn 48 timer etter avtalt oppgjørstidspunkt skal uansett inkluderes i en institusjons engasjementer. Det samme gjelder kjøp eller salg av verdipapirer der oppgjøret ikke skjer innen 5 virkedager etter avtalt oppgjørstidspunkt.
b)Eksponeringer som er trukket fra i den ansvarlige kapitalen i samsvar med forskrift 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak kapital § 17 første ledd bokstav a til n, andre ledd og tredje ledd.
c)Eksponering som oppstår som følge av sent innkommende betalinger knyttet til kundeaktivitet og andre engasjementer i forbindelse med betalingsformidling, eller ved avregning, oppgjør og deponering av finansielle instrumenter for kunders regning, og som gjøres opp innen utløpet av påfølgende virkedag.
d)Eksponering mot institusjoner som tilbyr betalingsformidling, og som gjøres opp innen utgangen av samme virkedag.
e)Eksponering mot utsteder av sikkerhet, herunder eksponering mot restverdigarantist. Institusjonene skal etablere rammer og rutiner for å kontrollere og håndtere risiko som følge av eksponering mot utsteder av sikkerhet, herunder eksponering mot restverdigarantist. Har institusjonen andre eksponeringer mot utsteder av sikkerhet skal disse ses i sammenheng med utstedelsen av sikkerhet. Dersom de internt fastsatte rammene overstiges, skal institusjonen varsle Finanstilsynet, og redusere eksponeringen eller øke sin ansvarlige kapital.
f)Engasjementer med institusjoner som gjøres opp innen påfølgende virkedag, forutsatt at engasjementet er notert i NOK, DKK eller SEK, og ikke inngår i motpartens ansvarlige kapital.
0Endret ved forskrifter 3 mai 2007 nr. 468, 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009), 20 des 2010 nr. 1714 (i kraft 1 jan 2011), 22 aug 2014 nr. 1105 (i kraft 30 sep 2014).
§ 5.Høyeste grense for samlet engasjement

En institusjon kan ikke ha høyere samlet engasjement enn det som til enhver tid er forsvarlig. Samlet engasjement må ikke overstige et beløp tilsvarende 25 prosent av institusjonens ansvarlige kapital.

Finanstilsynet kan i særlige tilfelle stille strengere krav enn fastsatt i første ledd.

Når institusjonens ansvarlige kapital er mellom 150 millioner euro og 600 millioner euro og motparten er et annet foretak omfattet av denne forskriften, kan samlet engasjement ikke overstige 150 millioner euro. Når institusjonens ansvarlige kapital er lavere enn 150 millioner euro, skal institusjonens samlede engasjement med foretaket ikke overstige 100 prosent av institusjonens ansvarlige kapital. Dersom samlet engasjement omfatter obligasjoner med fortrinnsrett, skal engasjementet før anvendelse av risikovekt i § 6 første ledd nr. 2 bokstav a likevel ikke overstige 250 prosent av ansvarlig kapital. Dette ledd gjelder ikke for engasjementer som er risikovektet i samsvar med § 6 første ledd nr. 3 bokstav a.

Institusjonen skal til enhver tid overholde de fastsatte øvre grenser. Dersom engasjementene overstiger de øvre grensene, skal melding om dette straks sendes Finanstilsynet. Finanstilsynet kan fastsette en frist for institusjonen til å tilpasse seg de øvre grensene, og kan pålegge fradrag i den ansvarlige kapitalen.

0Endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009), 20 des 2010 nr. 1714 (i kraft 1 jan 2011), 9 des 2016 nr. 1528 (i kraft 1 jan 2017).
§ 6.Risikovekting av engasjementer

Ved anvendelsen av grensene i § 5 kan engasjementene som ikke risikovektes 100 prosent gis følgende risikovekter:

1.Engasjementer med risikovekt 0 prosent:
a)Engasjementer med og engasjementer garantert av eller andre typer fordringer på stater, sentralbanker, offentlig eide foretak, internasjonale organisasjoner eller multilaterale utviklingsbanker dersom usikrede fordringer på disse debitorene gir 0 prosent risikovekt etter standardmetoden. Det kan ikke tas hensyn til statsgarantier for engasjementer med institusjoner dersom garantien er stillet som følge av midlertidige krisetiltak.
b)Engasjementer sikret ved pant i verdipapirer utstedt eller garantert av stater, sentralbanker, offentlig eide foretak, internasjonale organisasjoner eller multilaterale utviklingsbanker dersom usikrede fordringer på disse debitorene gir 0 prosent risikovekt etter standardmetoden. Det kan ikke tas hensyn til statsgarantier for engasjementer sikret med pant i verdipapirer utstedt av institusjoner dersom garantien er stillet som følge av midlertidige krisetiltak.
c)Engasjementer med eller fordringer på stater eller sentralbanker som lyder på debitors valuta og som er finansiert ved innlån i samme valuta.
d)Engasjementer med pant i institusjonens egne mottatte innskudd eller tilsvarende instrumenter. Tilsvarende gjelder for engasjementer med pant i innskudd mottatt av morselskapet eller datterselskap av institusjonen.
e)Engasjementer med datterselskap og engasjementer garantert av datterselskap, dersom mor- og datterselskap er undergitt tilsyn på konsolidert grunnlag.
f)Ubenyttede kredittfasiliteter kategorisert under kapitalkravsforskriften § 6-1 tiende ledd, såfremt det er inngått avtale med motparten slik at kredittfasiliteten bare kan benyttes dersom det er konstatert at det ikke vil resultere i at grensene i § 5 første og tredje ledd overskrides.
g)Handelsengasjementer med anerkjente oppgjørssentraler og andeler i anerkjente oppgjørssentralers misligholdsfond.
2.Engasjementer med risikovekt 10 prosent:
a)Engasjementer i form av obligasjoner med fortrinnsrett. Tilsvarende gjelder for obligasjoner med fortrinnsrett som er utstedt av utenlandsk kredittinstitusjon og som oppfyller kravene i forordning (EU) nr. 575/2013 artikkel 129, og kravene som er fastsatt av myndighetene i vedkommende stat
3.Engasjementer med risikovekt 20 prosent:
a)Engasjementer med eller garantert av finansforetak i samme konsern, dersom foretakene er undergitt tilsyn på konsolidert grunnlag. Dette gjelder likevel ikke engasjementer som nevnt under første ledd nr. 1 bokstav e.
b)Engasjementer med og engasjementer garantert av norske kommuner. Engasjementer med og garantert av regionale og lokale myndigheter i andre EØS-stater kan gis samme risikovekt som den risikovekt nasjonale myndigheter tillater for slike engasjementer.

Poster utenom balansen etter kapitalkravsforskriften kapittel 6, skal multipliseres med en konverteringsfaktor på 100 prosent og risikovektes etter denne forskrift. For derivater mv. gjelder motpartsrisikobestemmelsene i kapitalkravsforskriften del V og VII.

Finanstilsynet kan gi tillatelse til at morselskap yter lån eller stiller garanti for annet konsernselskap ut over begrensningene i § 5.

Stilte sikkerheter må oppfylle kravene i kapitalkravsforskriften del IV for å kunne bli tatt hensyn til i denne paragraf.

0Endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009), 20 des 2010 nr. 1714 (i kraft 1 jan 2011), 24 jan 2011 nr. 69, 22 aug 2014 nr. 1105 (i kraft 30 sep 2014), 9 des 2016 nr. 1528 (i kraft 1 jan 2017).
§ 7.Anerkjennelse av sikkerhet for engasjement

Ved anvendelsen av grensene i § 5 gjelder følgende for finansielt pant:

a)Institusjoner kan beregne effekten av sikkerhetsstillelse etter kapitalkravsforskriften § 18-3 og benytte justert engasjementsbeløp (E*) ved fastsettelse av samlet engasjement.
b)Institusjoner som har tillatelse til å benytte avansert IRB-metode, og som beregner effektene av finansielt pant separat fra øvrige faktorer i LGD-estimatene, kan med Finanstilsynets tillatelse ta hensyn til disse effektene i beregningen av samlet engasjement.
c)Institusjoner som har tillatelse til å benytte avansert IRB-metode, og som ikke benytter metoden i bokstav b, kan beregne effektene av finansielt pant etter bokstav a eller etter metoden i fjerde ledd bokstav b.

Institusjoner som fastsetter samlet engasjement etter første ledd skal foreta regelmessige stresstester for å måle konsentrasjon av kredittrisiko og volatilitet i verdiene av sikkerhetene. Dersom stresstestene viser at verdien av sikkerhetene er overvurdert, skal verdien av sikkerhetene reduseres tilsvarende.

Pant i boligeiendom kan anerkjennes med inntil 50 prosent av engasjementsbeløpet. Pantet må tilfredsstille kravene i kapitalkravsforskriften § 5-9, med unntak av andre ledd bokstav a og b.

For engasjementer garantert eller sikret med pant utstedt av en tredjepart, med lik eller lavere risikovekt enn den opprinnelige motparten etter kapitalkravsforskriften del II, kan institusjonen anse

a)den garanterte delen av engasjementet som et engasjement med garantisten og
b)markedsverdien av den pantesikrede delen av engasjementet som et engasjement med utstederen av sikkerheten, forutsatt at det ikke foreligger løpetidsforskjeller mellom engasjementet og sikkerheten.

Ved anvendelse av fjerde ledd bokstav a gjelder følgende:

a)Dersom engasjement og garanti er denominert i ulik valuta, skal det engasjementsbeløp som skal anses som dekket av garantien beregnes i henhold til kapitalkravsforskriften § 18-6 andre og tredje ledd.
b)Løpetidsforskjell mellom engasjement og garanti skal behandles i henhold til kapitalkravsforskriften kapittel 19.
c)Delvis dekning kan anerkjennes i henhold til kapitalkravsforskriften § 18-7.

Metoden i fjerde ledd bokstav b kan kun anvendes i kombinasjon med metoden i første ledd bokstav a for engasjementer som er omfattet av kapitalkravsforskriften § 3-3 andre ledd og kapitalkravsforskriften § 3-4.

0Tilføyd ved 20 des 2010 nr. 1714 (i kraft 1 jan 2011).

Kapittel 2. Regler for beregning av engasjementer i handelsporteføljen

§ 8.Virkeområde

Bestemmelsene i dette kapittel gjelder institusjoner som skal beregne kapitalkrav til dekning av posisjonsrisiko og oppgjørs- og motpartsrisiko etter bestemmelsene om markedsrisiko i kapitalkravsforskriftens del VII og motpartsrisiko etter bestemmelsene om motpartsrisiko i kapitalkravsforskriftens del V.

0Endret ved forskrift 20 des 2010 nr. 1714 (i kraft 1 jan 2011, tidligere § 7).
§ 9.Beregning av engasjementer i handelsporteføljen

Engasjementer med enkeltmotparter knyttet til handelsporteføljen skal beregnes ved summering av følgende komponenter:

a)differansen mellom institusjonens lange og korte posisjoner i finansielle instrumenter utstedt av vedkommende motpart, dersom denne er positiv,
b)nettoposisjoner i emisjoner, redusert med faktorene som beskrevet i kapitalkravsforskriften del VII kapittel 36 § 36-1.
c)engasjementer knyttet til uoppgjorte transaksjoner i samsvar med kapitalkravsforskriften del VII kapittel 37.

Summen av alle engasjementene i handelsporteføljen skal legges sammen med de øvrige engasjementene med samme motpart.

Interne målemetoder for beregning av engasjement i samsvar med kapitalkravsforskriftens del III kan ikke benyttes.

Det kan ikke beregnes lavere risikovekt som følge av at det er stilt sikkerhet for engasjementer i handelsporteføljen. Følgende engasjementer er unntatt:

a)Gjenkjøpsavtaler og omvendte gjenkjøpsavtaler.
b)Ut- eller innlån av verdipapirer eller varer.

Motpartsrisikoen for engasjementer i handelsporteføljen kan risikovektes i samsvar med bestemmelsene i § 6.

0Endret ved forskrift 20 des 2010 nr. 1714 (i kraft 1 jan 2011, tidligere § 8).
§ 10.Overskridelse

Differansen mellom summen av alle engasjementer med samme motpart, jf. § 9 annet ledd, og grensene i § 5 første ledd eller § 5 tredje ledd regnes som overskridelse etter denne forskrift.

Institusjonen kan overskride grensene i § 5 dersom overskridelsen utelukkende skyldes engasjementer som er knyttet til handelsporteføljen. Ved overskridelse må institusjonen oppfylle krav til supplerende ansvarlig kapital beregnet etter § 11. Summen av handelsportefølje-engasjementer med en enkelt motpart kan likevel ikke overstige 500 prosent av institusjonens ansvarlige kapital.

Alle overskridelser som har funnet sted de seneste tre måneder og som skyldes engasjementer som er knyttet til handelsporteføljen, skal hver tredje måned rapporteres til Finanstilsynet. For hvert tilfelle der det er slik overskridelse skal overskridelsens omfang og navnet på den enkelte kunde rapporteres.

0Endret ved forskrift 20 des 2010 nr. 1714 (i kraft 1 jan 2011, tidligere § 9).
§ 11.Beregning av supplerende ansvarlig kapital ved overskridelse

Overskridelse som nevnt i § 10 skal tilordnes engasjementer i handelsporteføljen etter reglene i denne paragraf. Engasjementene rangeres etter vektene for spesifikk posisjonsrisiko og oppgjørs- og motpartsrisiko, slik at engasjementet med den høyeste vekten regnes med først. Hvert engasjement som inngår i overskridelsen multipliseres med den tilhørende risikovekt og en multiplikator lik 2. Summen av de vektede engasjementene utgjør beregningsgrunnlaget. Den supplerende ansvarlige kapitalen skal minst være lik 8 prosent av dette beregningsgrunnlaget.

Dersom overskridelsen har vart i mer enn ti dager, skal beregningsgrunnlaget etter første ledd omregnes ved å erstatte multiplikatoren med en multiplikator som følger av denne tabellen:

Overskridelse i prosent av ansvarlig kapitalMultiplikator
inntil 40 prosent2
mellom 40 og 60 prosent3
mellom 60 og 80 prosent4
mellom 80 og 100 prosent5
mellom 100 og 250 prosent6
over 250 prosent9

Engasjementene rangeres slik at engasjementet med høyest risikovekt multipliseres med den største multiplikatoren.

0Endret ved forskrift 20 des 2010 nr. 1714 (i kraft 1 jan 2011, tidligere § 10).
§ 12.Grense for overskridelse summert over enkeltmotparter

Summen av overskridelser på enkeltmotparter i handelsporteføljen som har vart i mer enn ti dager, skal ikke overstige 600 prosent av institusjonens ansvarlige kapital.

0Endret ved forskrift 20 des 2010 nr. 1714 (i kraft 1 jan 2011, tidligere § 11).

Kapittel 3. Rapporteringskrav

§ 13.Rapportering

Institusjoner skal rapportere følgende opplysninger om alle store engasjementer til Finanstilsynet, herunder store engasjementer som unntatt fra samlet engasjement etter § 4 tredje ledd eller som gis risikovekt 0 prosent etter § 6 første ledd nr. 1, minst to ganger per år:

a)Identifikasjon av de motparter, herunder motparter som nevnt i § 3, som institusjonen har et stort engasjement med.
b)Engasjementets verdi før det tas hensyn til virkningen av sikkerhet for engasjement etter § 7.
c)Eventuell type av finansiert eller ikke-finansiert kredittbeskyttelse.
d)Engasjementets verdi når det tas hensyn til virkningen av sikkerhet for engasjement etter § 7.

Institusjoner som benytter IRB-metode etter kapitalkravsforskriften del III skal i tillegg til opplysningene nevnt i første ledd opplyse om de 20 største engasjementene på konsolidert basis, eksklusive de engasjementer som er unntatt fra samlet engasjement etter § 4 tredje ledd eller som gis risikovekt 0 prosent etter § 6 første ledd nr. 1.

Institusjoner skal, i den grad det er mulig, analysere sine engasjementer med utstedere av sikkerhetsstillelse og leverandører av ikke-finansiert kredittbeskyttelse, samt sine underliggende eksponeringer som nevnt i § 4 andre ledd, for å fastslå eventuelle risikokonsentrasjoner. Institusjonene skal på grunnlag av analysen avgjøre om det bør treffes tiltak, og skal i alle tilfelle underrette Finanstilsynet om vesentlige funn.

Finanstilsynet kan fastsette nærmere regler om rapporteringen.

0Endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009), 20 des 2010 nr. 1714 (i kraft 1 jan 2011, tidligere § 12).

Kapittel 4. Ikrafttredelse og overgangsordninger

0Overskriften endret ved forskrift 20 des 2010 nr. 1714 (i kraft 1 jan 2011).
§ 14.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2007. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 23. april 1997 nr. 376 om tilsyn og kontroll med kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks store engasjementer.

0Endret ved forskrift 20 des 2010 nr. 1714 (i kraft 1 jan 2011, tidligere § 13).
§ 15.(Opphevet 30 sep 2014 ved forskrift 22 aug 2014 nr. 1105.)