Forskrift om garantiordning for skadeforsikring

DatoFOR-2006-12-22-1617
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2007 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2007
Sist endretFOR-2009-12-18-1726 fra 21.12.2009
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-12-06-75-§2a-1, LOV-1996-12-06-75-§2a-2, LOV-1996-12-06-75-§2a-3, LOV-1996-12-06-75-§2a-4, LOV-1996-12-06-75-§2a-5, LOV-1996-12-06-75-§2a-6, LOV-1996-12-06-75-§2a-7, FOR-2006-12-22-1609 jf LOV-2015-04-10-17-§23-2 jf FOR-2015-12-21-1794-§3
Kunngjort04.01.2007
KorttittelForskrift om garantiordning, skadeforsikring

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 22. desember 2006 med hjemmel i lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker, forsikringsselskapenes garantiordninger og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner § 2A-1 annet ledd annet punktum, tredje ledd og fjerde ledd, § 2A-2 fjerde ledd annet punktum, § 2A-3 tredje ledd, § 2A-4 første ledd annet punktum og annet ledd, § 2A-5 annet ledd, § 2A-6 annet ledd og § 2A-7, jf. delegeringsvedtak 22. desember 2006 nr. 1609.
Endringer: Endret ved forskrifter 24 mai 2007 nr. 543, 18 des 2009 nr. 1726.

Kapittel 1. Garantiordningens virkeområde

§ 1-1.Forsikret risiko som består her i riket
(1) Garantiordningen dekker bare krav som gjelder en forsikret risiko som består her i riket.
(2) En forsikret risiko anses for å bestå her i riket ved
a)forsikring av fast eiendom eller fast eiendom med innbo som er dekket av samme avtale, når eiendommen ligger her i riket,
b)forsikring av transportmidler, når transportmidlet er registrert her i riket,
c)forsikring som dekker risikoer i forbindelse med reiser eller ferier, dersom forsikringen er tegnet her i riket og avtalen har en varighet på maksimalt fire måneder, eller
d)annen forsikring enn forsikring som nevnt i bokstav a, b og c, når forsikringen dekker forsikringstaker eller sikret som har sitt vanlige bosted her i riket eller, dersom forsikringstaker eller sikret er en juridisk person, når den virksomhet som avtalen gjelder befinner seg her i riket.
§ 1-2.Forsikret risiko som ikke dekkes av garantiordningen
(1) Garantiordningen dekker ikke:
a)kredittforsikring,
b)livsforsikringer som nevnt i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. § 1-3 annet ledd annet punktum, som skadeforsikringsselskaper kan tilby etter tillatelse fra Finanstilsynet,
c)energiforsikringer,
d)luftfartsforsikringer,
e)sjøforsikring, unntatt når forsikringen gjelder skip som ikke er registreringspliktige jf. lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) § 11 annet ledd, eller fiskefartøyer opp til og med 50 bruttotonn som er registrert i Skipsregisteret, jf. sjøloven § 11 første ledd første punktum,
f)næringslivsforsikringer, når forsikringen gjelder foretak som ved avtaleinngåelsen eller senere fornyelser oppfyller minst to av følgende vilkår
-har flere enn 250 ansatte,
-har en omsetning på minst 100 millioner kroner i følge siste årsoppgjør, eller
-har eiendeler i følge siste balanse på minst 50 millioner kroner,
g)forsikringskrav som er reassurert i selskap som nevnt i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonskasser og deres virksomhet mv. § 15-8 (egenforsikringsselskap) når forsikringsavtalen er inngått av en som tilhører den krets som egenforsikringsselskapet er opprettet for,
h)forsikringskrav fra offentlige organer.
(2) Garantiordningen dekker likevel ansvarsforsikring tegnet for å oppfylle pålegg gitt i eller i medhold av lov (tvungen ansvarsforsikring).
(3) Garantiordningen skal ikke dekke mer enn 90 prosent av hvert enkelt krav. Krav etter forsikringer som gjelder bolig og tvungen ansvarsforsikring skal likevel dekkes med 100 prosent.
(4) Garantiordningen skal ikke dekke forsikringskrav utover 20 millioner kroner for hvert krav for hver sikret for hvert skadetilfelle, jf. lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler § 1-2 bokstav c første punktum.
0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 1-3.Anvendelse av offentlighetsloven og forvaltningsloven
(1) Lov 19. juni 1970 nr. 69 om offentlighet i forvaltningen (offentlighetsloven) får anvendelse for garantiordningens virksomhet.
(2) Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kapittel II, § 13 til § 13f, § 18 til § 21 og § 35 gjelder for garantiordningens virksomhet. I forhold til vedtak om utbetaling fra garantiordningen gjelder § 23 - § 25 og § 27, samt kapittel VI så langt de passer.

Kapittel 2. Medlemskap i garantiordningen

§ 2-1.Medlemskap
(1) Forsikringsselskap som er gitt tillatelse til å drive direkte skadeforsikring her i riket, skal være medlem av garantiordningen. Det samme gjelder livsforsikringsselskap med tillatelse til å tilby skadeforsikring som nevnt i forskrift 18. september 1995 nr. 797 om inndeling i forsikringsklasser som grunnlag for konsesjonstildeling § 2 klasse nr. 1 og 2, jf. § 7.
(2) Norsk filial av forsikringsselskap med hovedsete i annen EØS-stat som driver direkte skadeforsikring her i riket skal være medlem av garantiordningen.
(3) Følgende selskaper skal ikke være medlem av garantiordningen
a)selskaper som nevnt i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. § 15-8, (egenforsikringsselskap),
b)gjensidige selskaper som har rett til og årlig foretar etteravregning overfor forsikringstakerne, og
c)selskaper som ikke dekker risiko som faller innenfor garantiordningens dekningsområde jf. banksikringsloven § 2A-1 og denne forskrift § 1-1 og § 1-2.
(4) Selskaper som nevnt i tredje ledd skal likevel være medlem av garantiordningen hvis de dekker ansvarsforsikring tegnet for å oppfylle pålegg gitt i eller i medhold av lov (tvungen ansvarsforsikring).
§ 2-2.Unntak for filialer av forsikringsselskap med hovedsete i annen EØS-stat
(1) Norsk filial av forsikringsselskap med hovedsete i annen EØS-stat som driver direkte skadeforsikring her i riket er unntatt fra plikten til medlemskap i garantiordningen dersom forsikringsselskapet er medlem av en garantiordning for skadeforsikring i hjemlandet og filialen dokumenterer at ordningen i tilnærmet samme utstrekning dekker forsikringer som faller inn under den norske garantiordningen.

Kapittel 3. Medlemmenes opplysningsplikt overfor forsikringstakeren

§ 3-1.Opplysningsplikt

Finanstilsynet gir regler om opplysningsplikt for medlemmene av garantiordningen om hvilken garantiordning som gjelder for virksomheten og om hvilken garanti for forsikringsforpliktelsene ordningen gir.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).

Kapittel 4. Medlemmenes ansvar overfor garantiordningen

§ 4-1.Beregningsgrunnlaget for medlemmenes ansvar

I beregningsgrunnlaget for medlemmenes ansvar overfor garantiordningen etter banksikringsloven § 2A-4 første ledd første punktum, skal det gjøres fradrag for premieinntekter fra energiforsikringer, luftfartsforsikringer, sjøforsikringer unntatt kystkasko og forsikret risiko som ikke består her i riket, jf. denne forskrift § 1-1 og § 1-2 første ledd bokstav c til e.

§ 4-2.Medlemmenes avsetninger
(1) Hvert medlem skal på egen passivapost i balanseregnskapet avsette 1 prosent årlig av direkte opptjent brutto premie som omfattes av § 4-1 inntil summen av avsatte midler utgjør 1,5 prosent av summen av slik opptjent brutto premieinntekt i de siste 3 år.
(2) For senere år skal det avsettes manglende beløp, eller avsetningen eventuelt reduseres, slik at den samlede avsetning til enhver tid tilsvarer det volum som nevnt i første ledd.
(3) Etter innkalling av midler etter banksikringsloven § 2A-5 gir Finanstilsynet regler om gjenoppretting av volumet.
(4) Avkastning av de avsatte midler skal tilfalle selskapet.
(5) Første til fjerde ledd gjelder ikke for filial av forsikringsselskap med hovedsete i annen EØS-stat, jf. § 2-1 annet ledd.
0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).

Kapittel 5. Utbetaling fra garantiordningen

§ 5-1.Grunnlaget for garantiordningens vedtak om utbetaling

Garantiordningens styre kan basere sitt vedtak om utbetaling på at forsikringskravet er prøvet og godkjent i administrasjonsboet i henhold til reglene i banksikringsloven § 4-10 annet ledd jf. konkursloven kapittel VIII flg. Dersom forsikringskravet bestrides av forsikringsselskapet eller dets administrasjonsbo, kan den som fremsetter kravet henvises til å reise sak mot forsikringsselskapet eller boet.

§ 5-2.Utbetaling gjennom administrasjonsboet

Garantiordningens styre kan inngå avtale med administrasjonsboet om at boet skal foreta utbetalinger på garantiordningens vegne. Innbetalinger fra garantiordningen til administrasjonsboet for videreformidling til dekningsberettigede inngår ikke i administrasjonsboets formuesmasse.

§ 5-3.Garantiordningens dekning av krav
(1) Garantiordningen dekker ikke rentekrav. Dette gjelder likevel ikke rentekrav knyttet til forsikring som gjelder bolig og ansvarsforsikring tegnet for å oppfylle pålegg gitt i eller i medhold av lov (tvungen ansvarsforsikring), jf. denne forskrift § 1-2 annet ledd.
(2) Styret kan fastsette terminer for utbetaling. Ved utbetaling fra garantiordningen til dekning av forsikringsforpliktelser kan styret beslutte først å dekke inntil 5 millioner kroner, inkludert renter, av hvert krav for hver sikret for hvert skadetilfelle, jf. denne forskrift § 1-2 fjerde ledd. Dersom styret finner det nødvendig kan det beslutte å bare dekke deler av et krav (avkortning). I vurderingen av om krav skal avkortes og i hvilket omfang tas det hensyn til den dekningsberettigede, type forsikring og forholdene for øvrig.
(3) Vedtak om utbetaling fra garantiordningen kan påklages til Finansdepartementet.

Kapittel 6. Garantiordningens styre og dets arbeid

§ 6-1.Styresekretariat

Finanstilsynet er styresekretariat for garantiordningen.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 6-2.Finanstilsynets adgang til å sammenkalle styret

Finanstilsynet kan sammenkalle styret når det finner det nødvendig. Finanstilsynet skal sammenkalle styret når det er grunn til å frykte for at et medlem av garantiordningen ikke vil være i stand til å oppfylle sine forpliktelser etter forsikringskontraktene.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 6-3.Adgang til å etablere rammekreditt og oppta likviditetslån
(1) For å sikre garantiordningens likviditet, kan styret etablere en rammekreditt.
(2) Dersom innbetalingene fra medlemmene ikke er tilstrekkelig til å dekke garantiordningens ansvar, kan det tas opp et likviditetslån for å kunne utbetale det som følger av ansvaret.
§ 6-4.Rapporteringsplikt

Garantiordningen skal utarbeide årsregnskap og årsmelding. Disse skal være gjenstand for revisjon.

0Endret ved forskrift 24 mai 2007 nr. 543.

Kapittel 7. Gjennomføring av filialers medlemskap og samordning med andre garantiordninger og hjemstatens myndigheter

§ 7-1.Rapporteringsplikt for filialer av selskap med hovedsete i annen EØS-stat

Norsk filial av forsikringsselskap med hovedsete i annen EØS-stat som driver direkte skadeforsikring her i riket, jf. denne forskrift § 2-1 annet ledd, skal årlig rapportere til Finanstilsynet brutto opptjent premie i den norske filialen knyttet til direkte skadeforsikring som omfattes av garantiordningen.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 7-2.Avtale mellom forsikringsselskapenes garantiordning og hjemstatens garantiordning

Dersom en filial av utenlandsk forsikringsselskap er medlem av en garantiordning i hjemstaten, skal den norske garantiordningen søke å inngå en avtale med hjemstatens garantiordning der det blant annet fremgår

a)hvilke krav som er dekket av henholdsvis den norske garantiordningen og hjemstatens garantiordning,
b)at garantiordningen sikres informasjon fra hjemstatens garantiordning som er nødvendig for å kunne beregne den norske garantiordningens dekningsforpliktelser i situasjoner der slike forpliktelser utløses,
c)hvordan ansvaret for dekning av krav fordeles mellom garantiordningene.
§ 7-3.Finanstilsynets rolle i en administrasjons- eller konkurssituasjon
(1) I en administrasjons- eller konkurssituasjon, jf. banksikringsloven § 4-5, skal Finanstilsynet sikre at interessene til forsikringstakerne i filial her i riket blir ivaretatt.
(2) I en administrasjons- eller konkurssituasjon kan filialen her i riket ikke tegne nye eller fornye forsikringer uten Finanstilsynets tillatelse, jf. banksikringsloven § 4-11 første ledd.
(3) Finanstilsynet skal konsultere hjemlandets tilsynsmyndigheter før Finanstilsynet godkjenner utbetaling til forsikringstakerne i medhold av banksikringsloven § 4-6 første ledd bokstav d.
0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).

Kapittel 8. Ikraftsettings- og overgangsbestemmelser

§ 8-1.Ikraftsettings- og overgangsbestemmelser
(1) Forskriften gjelder fra og med 1. januar 2007. Garantiordningen for skadeforsikring overtar samtidig skadeforsikringsselskapenes garantiordnings rettigheter og plikter.
(2) Bestemmelsene om garantiordningens dekningsområde og om garantiordningens utbetalinger gjelder for administrasjonsboer der vedtaket om offentlig administrasjon er truffet fra og med 1. januar 2007.