Forskrift om reisegaranti og stiftelsen Reisegarantifondet (reisegarantiforskriften)

DatoFOR-2007-01-03-3
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2007 hefte 1
Ikrafttredelse03.01.2007
Sist endretFOR-2017-01-25-97 fra 01.03.2017
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-08-25-57-§10-4, LOV-1995-08-25-57-§10-6, LOV-1995-08-25-57-§11-6
Kunngjort09.01.2007
Rettet10.10.2013 (§ 7 gebyrsatser)
KorttittelReisegarantiforskriften

Hjemmel: Fastsatt av Barne- og likestillingsdepartementet (nå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet) 3. januar 2007 med hjemmel i lov 25. august 1995 nr. 57 om pakkereiser og reisegaranti (pakkereiseloven) § 10-4, § 10-6 og § 11-6.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIX nr. 7 (direktiv 90/314/EØF art. 7).
Endringer: Endret ved forskrifter 13 okt 2009 nr. 1275, 25 jan 2017 nr. 97.
Rettelser: 13.01.2012 (§ 6 gebyrsatser), 10.10.2013 (§ 7 gebyrsatser).

§ 1.Reisegarantifondets formål og organisering

Reisegarantifondets formål er å administrere garantiordningen etter lov 25. august 1995 nr. 57 om pakkereiser (pakkereiseloven). Reisegarantifondet skal også kreve inn gebyr til finansiering av nemnd for behandling av tvister etter pakkereiseloven.

Reisegarantifondet er organisert som en privat stiftelse etter lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser, jf. pakkereiseloven § 11-2 annet ledd.

§ 2.Reisegarantifondets kapital

Reisegarantifondets grunnkapital er 100.000 kroner. Fondets forvaltningskapital utgjøres av de beløp som innbetales til fondet i medhold av denne forskrift.

§ 3.Reisegarantifondets styre

Reisegarantifondet skal ha et styre som består av tre medlemmer. Barne- og likestillingsdepartementet oppnevner styrets leder, som skal ha kvalifikasjoner som dommer, ett styremedlem samt dennes vararepresentant. Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon oppnevner ett styremedlem og dennes vararepresentant. Varigheten av styreverv og funksjon som vararepresentant er fire år, med mulighet for gjenoppnevning.

§ 4.Garantiplikt

Plikt til å stille reisegaranti påhviler:

a)arrangør. Som arrangør anses den som tilrettelegger pakkereiser, jf. pakkereiseloven § 2-1, og som tilbyr eller selger slike enten direkte eller gjennom formidler. Vedkommende regnes likevel ikke som arrangør når virksomheten bare utøves leilighetsvis og ikke er ledd i næringsvirksomhet. Arrangøren er også garantipliktig for transport som skjer sammen med en pakkereise, forutsatt at den hovedsakelig er til personlig bruk for kunden.
b)formidler av pakkereise for utenlandsk arrangør med mindre det godtgjøres at arrangøren selv har stilt garanti. Som formidler anses den som tilbyr eller selger pakkereiser som er tilrettelagt av en arrangør.
c)den som selger separate transport- og innkvarteringstjenester som sammen har vesentlige likheter med en pakkereise, forutsatt at reisen er til personlig bruk for kunden.
§ 5.Garantistillelse - den individuelle garanti

Den garantipliktige etter § 4 skal stille individuell garanti overfor Reisegarantifondet. Slik garanti skal stilles av bank eller forsikringsselskap. Reisegarantifondets styre kan godta at det stilles annen betryggende sikkerhet.

For virksomhet som tilrettelegger, tilbyr eller selger reiser utelukkende for mål i Norge skal garantien lyde på kr 50.000.

For virksomhet som tilrettelegger, tilbyr eller selger reiser for mål utenfor Norge skal det stilles garanti basert på en omsetning for salg av slike reiser, beregnet ut fra:

a)gjennomsnittlig budsjettert omsetning i de tre sammenhengende kalendermåneder der den andre måneden skal være den hvor det er budsjettert med høyest reisevirksomhet for kommende år, eller
b)dersom budsjettet for de tre månedene viser lavere tall enn det som fremgår av siste års regnskap for de tre tilsvarende høysesongmåneder, legges de aktuelle regnskapstall til grunn, med mindre styret finner at den budsjetterte omsetning bør legges til grunn, eller
c)dersom budsjettert omsetning i den kalendermåneden hvor det er budsjettert med høyest reisevirksomhet for kommende år, eller siste års regnskap for tilsvarende måned, er større eller lik kr 10.000.000, legges dette tallet til grunn i beregningen etter femte ledd.

Omsetning som nevnt i foregående ledd utgjør den garantiforpliktende omsetning. Garantiens størrelse i henhold til foregående ledd alternativ a og b fastsettes i henhold til følgende skala:

Garantiforpliktende omsetning under kr 250.000

og deretter:

100% av garantiforpliktende omsetning mellom kr 250.000 og kr 2.000.000

75% av garantiforpliktende omsetning mellom kr 2.000.000 og kr 5.000.000

50% av garantiforpliktende omsetning mellom kr 5.000.000 og kr 10.000.000.

For garantipliktig som har en garantiforpliktende omsetning som nevnt i tredje ledd alternativ c fastsettes garantiens størrelse etter følgende formel:

X · (N/30) + (M-N)/30 · A · D + X · 0,25.

Variablene i formelen fastsettes slik:

X = budsjettert garantiforpliktende omsetning for kommende år i den måned den er størst eller omsetningstall fra tilsvarende måned året før om dette er større

N = gjennomsnittlig antall dager mellom sluttinnbetaling og avreise

M = gjennomsnittlig antall dager mellom deposituminnbetaling og avreise

A = budsjettert antall reisende under garantiplikt i den måneden garantiforpliktende omsetning er størst

D = depositumsbeløp per reisende ved bestilling.

Virksomheter som tilrettelegger, tilbyr eller selger reiser både for mål i og utenfor Norge, skal bare stille garanti etter fjerde eller femte ledd ovenfor. Dersom bare en mindre del av den garantiforpliktende omsetning skriver seg fra reiser for mål utenfor Norge, kan styret etter søknad fra den garantipliktige bestemme at det bare skal stilles garanti etter annet ledd ovenfor, eller at beregningsgrunnlaget skal fastsettes på grunnlag av fordeling av omsetningen fra reiser for mål i og utenfor Norge.

§ 6.Innbetaling til fondet - årsgebyr

Den garantipliktige etter § 4 skal innbetale et årsgebyr til Reisegarantifondet. Gebyrmassen skal dels dekke Reisegarantifondets utgifter til administrasjon av reisegarantiordningen, dels vedlikeholde fondets egenkapital.

Virksomhetene som stiller garanti til Reisegarantifondet deles opp i følgende fire gebyrklasser:

Gebyrklasse 1: Virksomheter som stiller garanti under kr 250 000

Gebyrklasse 2: Virksomheter som stiller garanti fra kr 250 000 til og med kr 1 000 000

Gebyrklasse 3: Virksomheter som stiller garanti mellom kr 1 000 000 til og med kr 100 000 000

Gebyrklasse 4: Virksomheter som stiller garanti over kr 100 000 000.

Årsgebyret for året 20101 fastsettes slik:

For virksomhet i gebyrklasse 1: kr 3 500

For virksomhet i gebyrklasse 2: kr 7 000

For virksomhet i gebyrklasse 3: kr 17 500

For virksomhet i gebyrklasse 4: kr 70 000.

Så lenge ikke annet er bestemt gjelder gebyrsatsene for 2010. De påfølgende driftsår kan styret i Reisegarantifondet foreslå andre gebyrsatser med siktemål at fondets egenkapital vedlikeholdes på et nivå på kr 15 000 000 i tillegg til driften. Slike forslag skal eventuelt oversendes departementet innen 1. oktober forut for det aktuelle driftsår og må godkjennes av departementet før endrede gebyr kan innkreves av Reisegarantifondet.

Innbetaling skal første gang skje sammen med garantistillelsen, og senere innen 1. desember hvert år for det påfølgende driftsår.

0Endret ved forskrift 13 okt 2009 nr. 1275.
1Årsgebyret er endret slik med virkning for 2012:

For virksomhet i gebyrklasse 1: kr 2 000.

For virksomhet i gebyrklasse 2: kr 3 500.

For virksomhet i gebyrklasse 3: kr 10 000.

For virksomhet i gebyrklasse 4: kr 70 000.

§ 7.Gebyr til finansiering av klagenemnd for pakkereiser

Virksomhet som stiller garanti til Reisegarantifondet skal betale et gebyr til drift av nemnd for behandling av tvister etter pakkereiseloven, jf. pakkereiseloven § 10-4 annet ledd. Gebyret skal innkreves av Reisegarantifondet.

Virksomhetene som stiller garanti til Reisegarantifondet deles opp i følgende fire gebyrklasser:

Gebyrklasse 1: Virksomheter som stiller garanti opptil kr 250.000

Gebyrklasse 2: Virksomheter som har garantiforpliktende omsetning mellom kr 250.000 og kr 10.000.000

Gebyrklasse 3: Virksomheter som har garantiforpliktende omsetning mellom kr 10.000.000 og kr 40.000.000

Gebyrklasse 4: Virksomheter som har garantiforpliktende omsetning over kr 40.000.000.

Fergerederier skal innplasseres i gebyrklasse 2, med mindre de faller inn under gebyrklasse 1.

For driftsåret skal styret i klagenemnda for pakkereiser sette opp forslag til budsjett for nemndas drift og forslag til gebyrsatser. Forslagene skal sendes til departementet innen 1. oktober hvert år og må godkjennes av departementet før gebyr kan innkreves av Reisegarantifondet.

Med virkning fra 1. januar 2017 er årsgebyret:

For virksomhet i gebyrklasse 1: kr 1 438

For virksomhet i gebyrklasse 2: kr 3 450

For virksomhet i gebyrklasse 3: kr 17 250

For virksomhet i gebyrklasse 4: kr 57 500.

I tillegg til gebyr nevnt i fjerde ledd, skal virksomheter betale et gebyr på kr 1.000 per sak som de helt eller delvis har tapt i klagenemnda for pakkereiser siden siste innbetaling etter sjette ledd.

Innbetaling av gebyr til Reisegarantifondet etter denne bestemmelse skal første gang skje når departementet godkjenner nemndas vedtekter og senere innen 1. desember hvert år for det påfølgende driftsår. For nye medlemmer i Reisegarantifondet skal innbetalingen skje samtidig med garantistillelsen. Nemndas styre kan bestemme at virksomhet som trer ut av reisegarantiordningen skal betale gebyr som nevnt i femte ledd.

0Endret ved forskrift 25 jan 2017 nr. 97 (i kraft 1 mars 2017).
§ 8.Unntak fra garantiplikten

Reisegarantifondets styre kan etter en konkret vurdering gjøre unntak fra plikten til å stille garanti, eller fastsette lavere garantibeløp enn det som følger av § 5 og § 6, dersom de reisende på annen måte må anses tilfredsstillende sikret.

Hvor virksomheten på årsbasis er sterkt varierende i omfang, kan styret etter søknad bestemme at den individuelle garantien skal nedsettes eller la den falle bort for den tid virksomheten er redusert eller ikke drives.

§ 9.Fastsettelse av høyere garanti

Dersom det for en virksomhet oppstår risiko for tap som ikke dekkes av den individuelle garantien, kan styret fastsette en høyere garanti enn det som følger av § 5 annet, fjerde og femte ledd. Dette gjelder også ved vesentlig økning i omsetningsvolumet i kalenderåret.

Arrangøren plikter både uoppfordret og på forespørsel å gi de opplysninger til Reisegarantifondet som er nødvendige for å vurdere om garantien skal økes. Brudd på opplysningsplikten kan innebære at virksomhetens representanter (daglig leder/styret) blir holdt personlig ansvarlige for tap som fondet lider fordi den individuelle garantien har blitt satt for lavt som følge av feilaktig informasjon. Det samme gjelder dersom virksomheten har mangelfulle rutiner for å gi fondet den til enhver tid nødvendige informasjon.

0Endret ved forskrift 13 okt 2009 nr. 1275.
§ 10.Endring av beregningssatsene

Reisegarantifondets styre skal løpende vurdere beregningssatsene og skal innen 31. oktober hvert år skriftlig rapportere til departementet om det er behov for å endre disse.

Dersom det inntrer ekstraordinære forhold som tilsier en endring av beregningssatsene, skal styret straks rapportere om dette til Barne- og likestillingsdepartementet.

§ 11.Innsendelse av opplysninger - kontroll med garantiene

Innen 1. desember i året forut for budsjettåret skal den garantipliktige, med mindre Reisegarantifondet i det enkelte tilfelle bestemmer noe annet, sende inn en egenerklæring om budsjettert omsetning. Sammen med egenerklæringen skal det følge revisorbekreftede regnskapstall for foregående år for de tre måneder som nevnt i § 5 tredje ledd bokstav b). Dersom styret ikke har mottatt denne dokumentasjonen innen 1. mars i budsjettåret, anses garantien for utilstrekkelig og virksomheten må stanse. Styret kan i det enkelte tilfelle forlenge fristen med inntil fire uker.

Styret skal sørge for at det på en betryggende måte blir kontrollert at hver enkelt garantistillelse etter § 5 og innbetaling etter § 6 er i samsvar med pakkereiseloven og de vilkår som for øvrig fremgår av denne forskrift.

§ 12.Opplysningsplikt i annonser mv.

Arrangører plikter i annonser, salgsbrosjyrer o.l. å opplyse at garanti er stilt i samsvar med pakkereiseloven og denne forskriften.

Reisegarantifondet skal føre kontroll med at informasjonsplikten blir fulgt.

§ 13.Reisegarantifondets regress

Ved utbetaling fra Reisegarantifondet kan fondet søke regress av den som foranlediget utbetalingen.

Reisegarantifondets styre kan bestemme at regress skal gjøres gjeldende for et mindre beløp, eller at kravet helt skal bortfalle.

§ 14.Bortfall av retten til å drive garantipliktig virksomhet

Retten til å tilrettelegge, tilby eller selge reiser som nevnt i § 4 opphører en måned før utløpet av oppsigelsestiden for den individuelle garanti, med mindre Reisegarantifondets styre bestemmer noe annet for perioden frem til garantiens utløp.

§ 15.Opptak av lån

Reisegarantifondets styre kan ved låneopptak skaffe midler til dekning av krav som overstiger fondsmidlene og den enkelte arrangørs garanti.

§ 16.Forretningsfører

Reisegarantifondets styre kan engasjere den hjelp det finner hensiktsmessig for å administrere garantiordningen. Styret fastsetter nærmere instruks for dette arbeidet.

§ 17.Nærmere regler

Reisegarantifondets styre fastsetter nærmere retningslinjer for garantiordningen innen rammen av denne forskrift, herunder nærmere retningslinjer for kontroll med de innsendte oppgaver.

§ 18.Straff

Overtredelse av bestemmelsene i denne forskrift om å stille garanti medfører straff etter pakkereiseloven § 11-7.

§ 19.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.