Forskrift om grunnskoleopplæring og videregående opplæring på Svalbard.

DatoFOR-2007-01-18-76
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2007 hefte 2
Ikrafttredelse18.01.2007
Sist endret
EndrerFOR-1981-06-12-3380
Gjelder forSvalbard
HjemmelLOV-1925-07-17-11-§4
Kunngjort26.01.2007
KorttittelForskrift om grunnskoleopplæring mv., Svalbard

Hjemmel: Fastsatt ved Regjeringens res. 18. januar 2007 med hjemmel i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4. Fremmet av Kunnskapsdepartementet.

§ 1.Rett og plikt til grunnskoleopplæring

Barn og unge av norske statsborgere har samme rett og plikt til grunnskoleopplæring den tiden de er bosatt på Svalbard som de ville hatt på fastlandet, jf. opplæringsloven § 2-1. Barn av utenlandske statsborgere har rett til slik grunnskoleopplæring den tiden de bor på Svalbard.

§ 2.Lokalstyrets ansvar for opplæring

Longyearbyen lokalstyre skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring på Svalbard. Lokalstyret kan også drive videregående opplæring.

§ 3.Regelverk for opplæringsvirksomheten

Opplæringsloven og forskrifter gitt med hjemmel i opplæringsloven gjelder så langt de etter forholdene passer. Kunnskapsdepartementet avgjør hvilke bestemmelser som passer.

§ 4.Opprettelse av egne skoler

Kunnskapsdepartementet kan pålegge utenlandske firmaer på Svalbard å opprette egne skoler for barn av deres ansatte dersom de ansatte ikke ønsker at deres barn skal gå i norsk skole. Slike skoler skal opprettes etter de retningslinjer som gjelder i de land hvor firmaene er registrert.

§ 5.Iverksetting

Denne forskriften gjelder fra 18. januar 2007.

Fra samme dato blir forskrift 12. juni 1981 nr. 3380 om grunnskole og videregående skole på Svalbard opphevet.