Forskrift om tekniske krav mv. for sivile luftfartøy med startmasse (MTOM) inntil 495 kg (BSL B 2-5).

DatoFOR-2007-01-19-58
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2007 hefte 1
Ikrafttredelse01.02.2007
Sist endret
EndrerFOR-1985-05-10-4156
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§4-1, LOV-1993-06-11-101-§15-4, FOR-1999-12-10-1273
Kunngjort23.01.2007
KorttittelForskrift om krav til sivile luftfartøy

Hjemmel: Fastsatt av Luftfartstilsynet 19. januar 2007 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 4-1 og § 15-4, jf. delegeringsvedtak 10. desember 1999 nr. 1273.

§ 1.(Formål)

Formålet med denne forskriften er å fastsette tekniske krav for sivile luftfartøy med startmasse (MTOM) inntil 495 kg.

§ 2.(Definisjoner)

Med BCAR del S menes i denne forskriften British Civil Airworthiness Requirements Section S - Small Light Aeroplanes.

Med AC 43.13-1b menes i denne forskriften Advisory Circular nr. 43.13-1b utstedt av Federal Aviation Administration.

Definisjonene i vedlegg 1 til dokumentasjonsforskriften gjelder tilsvarende.

§ 3.(Virkeområde)

Denne forskriften gjelder for følgende sivile luftfartøy;

a)fly med høyst to seter og med en minstehastighet eller minste stabile flygehastighet i landingskonfigurasjon på høyst 35 knop kalibrert flygehastighet (CAS) og en største tillatte startmasse (MTOM) som ikke overstiger:
1.300 kg for et landfly med ett sete, 315 kg i tilfelle skrogmontert nødskjerm eller
2.450 kg for et landfly med to seter, 472,5 kg i tilfelle skrogmontert nødskjerm eller
3.330 kg for et amfibiefly eller et sjøfly med ett sete, eller
4.495 kg for et amfibiefly eller et sjøfly med to seter, forutsatt at det ved bruk både som sjøfly og som landfly har en masse som ligger under begge relevante MTOM-grenseverdier, eller
b)seil- og glidefly som har en strukturmasse på mindre enn 80 kg når de har ett sete, eller 100 kg når de har to seter, herunder hengeglidere,
c)luftfartøy med en totalmasse uten flyger mindre enn 70 kg og
d)mikrolette gyroplan.
§ 4.(Import)

Luftfartøy som omfattes av forskriften kan importeres til Norge uten samtykke fra Luftfartstilsynet.

§ 5.(Flygehåndbok)

Luftfartøy som omfattes av forskriften skal ha flygehåndbok som viser luftfartøyets bruk og utrustning. Kravet til flygehåndbok gjelder ikke for luftfartøy med en totalmasse uten flyger mindre enn 70 kg.

Eier eller bruker kan utarbeide flygehåndbok. Flygehåndbok og tilhørende dokumentasjon godkjennes ikke av Luftfartstilsynet.

Flygehåndbok og tilhørende dokumentasjon skal medbringes under flyging.

§ 6.(Masse og balanse)

Luftfartøy som omfattes av forskriften skal ha vektoppgave, tyngdepunktsberegning og lasteinstruksjon. Veiing skal utføres hvert 10. år.

For å sikre at luftfartøy holdes i kontinuerlig luftdyktig stand kan Luftfartstilsynet fastsette ytterligere krav til masse og balanse.

§ 7.(Konstruksjon knyttet til modifikasjon og reparasjon av flymateriell)

Ved modifikasjon og reparasjon av flymateriell til luftfartøy som omfattes av forskriften her, skal fabrikantens underlag benyttes. Dersom slikt underlag ikke kan fremskaffes bør BCAR del S eller AC 43.13-1b benyttes.

§ 8.(Produksjon knyttet til modifikasjon og reparasjon av flymateriell)

For å sikre at flymateriell til luftfartøy som omfattes av forskriften her holdes i kontinuerlig luftdyktig stand skal deler, utstyr mv. anskaffes fra fabrikanten.

I de tilfelle flymateriell ikke leveres originalt bør deler og utstyr mv. produseres med referanse til AC 43.13-1b.

§ 9.(Vedlikehold av flymateriell)

I tilfelle hvor vedlikeholdsprogram eller vedlikeholdsinstruks er tilgjengelig, vedlikeholdes luftfartøy i henhold til vedlikeholdsprogrammet eller vedlikeholdsinstruksen.

§ 10.(Dispensasjon)

Luftfartsmyndigheten kan, når særlige grunner tilsier det, dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift.

§ 11.(Ikrafttredelse og opphevelse)

Forskriften trer i kraft 1. februar 2007. Fra samme tid oppheves forskrift 10. mai 1985 nr. 4156 om flymateriell av særlig art, mikrolett flymateriell - BSL B 5-3.