Forskrift om tekniske krav mv. til luftfartøy som er unntatt fra EASA-forskriften (BSL B 2-6).

DatoFOR-2007-01-19-59
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2007 hefte 1
Ikrafttredelse01.02.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§4-1, LOV-1993-06-11-101-§15-4, FOR-1999-12-10-1273
Kunngjort23.01.2007
KorttittelForskrift om tekniske krav til luftfartøy

Hjemmel: Fastsatt av Luftfartstilsynet 19. januar 2007 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 4-1 og § 15-4, jf. delegeringsvedtak 10. desember 1999 nr. 1273.

§ 1.(Formål)

Formålet med denne forskriften er å fastsette tekniske krav mv. for luftfartøy som er unntatt fra EASA-forskriften.

§ 2.(Definisjoner)

Med hovedforordningen menes forordning (EF) nr. 1592/2002 av 15. juli 2002. Definisjonene i vedlegg 1 til dokumentasjonsforskriften gjelder tilsvarende.

§ 3.(Virkeområde)

Denne forskriften gjelder luftfartøy som nevnt i hovedforordningen artikkel 1 nr. 2, og luftfartøy som nevnt i vedlegg 2 til hovedforordningen bokstavene a, b og d. Forskriften gjelder ikke militære luftfartøy.

§ 4.(Søknad om luft- og miljødyktighetsbevis)

Luftfartstilsynet utsteder luft- og miljødyktighetsbevis etter søknad. Søknadsskjema NF 0349 skal benyttes.

Søknaden skal inneholde dokumentasjon av utførte modifikasjoner og luftdyktighetspåbud. Flygehåndbok, vedlikeholdshåndbok, tekniske journaler, oppgave over avionikkutstyr, vekt og balanseoppgave samt luftdyktighetsbevis eller eksportbevis fra eksportland skal vedlegges søknaden. Det skal også vedlegges opplysninger som viser at luftfartøyet tilfredsstiller miljøkravene i BSL B 2-2.

Søknad med tilhørende dokumentasjon skal være på engelsk eller et skandinavisk språk.

§ 5.(Klassifisering)

Luftfartstilsynet klassifiserer luftfartøy i klassene Normal, Spesial eller Eksperimental.

§ 6.(Flygehåndbok)

Flygehåndbok som følger luftfartøyet og tilhørende dokumentasjon samt endring av og supplement til håndbok eller dokumentasjon skal godkjennes av Luftfartstilsynet.

I tilfelle flygehåndbok og tilhørende dokumentasjon ikke følger luftfartøyet kan dette utarbeides av eier eller bruker.

Eier eller bruker kan endre eller legge til supplementer til godkjent flygehåndbok og dokumentasjon.

Flygehåndbok og tilhørende dokumentasjon skal medbringes under flyging.

§ 7.(Masse og balanse)

Masseforskriften gjelder tilsvarende.

For å sikre at luftfartøy holdes i kontinuerlig luftdyktig stand kan Luftfartstilsynet fastsette ytterligere krav til masse og balanse.

§ 8.(Konstruksjon knyttet til modifikasjon og reparasjon av flymateriell)

Ved større modifikasjoner og større reparasjoner skal Luftfartstilsynet på forhånd godkjenne både den organisasjon eller person som utarbeider dokumentasjonen og selve dokumentasjonen.

Ved mindre modifikasjoner og mindre reparasjoner skal Luftfartstilsynet enten godkjenne dokumentasjonen eller den organisasjon eller person som skal utarbeide dokumentasjonen.

Ved konstruksjon knyttet til modifikasjon og reparasjon av flymateriell gis Part 21 kapittel A, D, E, J og M tilsvarende anvendelse.

For å sikre at flymateriell holder designstandard kan Luftfartstilsynet fastsette ytterligere krav til konstruksjon knyttet til modifikasjon og reparasjon av flymateriell.

§ 9.(Produksjon knyttet til modifikasjon og reparasjon av flymateriell)

Ved produksjon knyttet til modifikasjon og reparasjon av flymateriell gjelder Part 21 kapittel A, F og G tilsvarende.

Produksjon av flymateriell kan bare utføres av organisasjon eller person godkjent av Luftfartstilsynet.

Det skal brukes materiell i henhold til typesertifikatholders spesifikasjoner. I tilfelle slike spesifikasjoner ikke finnes skal det brukes materiell av godkjent flykvalitet.

For å sikre at flymateriell holder produksjonsstandard kan Luftfartstilsynet fastsette ytterligere krav til produksjon av flymateriell.

§ 10.(Vedlikehold av flymateriell)

Luftfartøy med bruksområde privat skal vedlikeholdes i henhold til vedlikeholdsforskriften - privat.

Luftfartøy med bruksområde erverv og Luftfartøy som nevnt i hovedforordningen artikkel 1 nr. 2 skal vedlikeholdes i henhold til vedlikeholdsforskriften - erverv.

For å sikre at flymateriell holdes i kontinuerlig luftdyktig stand kan Luftfartstilsynet fastsette ytterligere krav til vedlikehold og vedlikeholdsorganisasjon.

§ 11.(Dispensasjon)

Luftfartstilsynet kan, når særlige grunner tilsier det, dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift.

§ 12.(Ikrafttredelse)

Forskriften trer i kraft 1. februar 2007.