Vedtak om fastsettelse av renter for beskatning av kraftforetak for inntektsåret 2006.

DatoFOR-2007-01-22-62
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2007 hefte 1
IkrafttredelseInntektsåret 2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1999-11-19-1158-§18-8 jf LOV-1999-03-26-14-§18-2, LOV-1999-03-26-14-§18-3, LOV-1999-03-26-14-§18-4, LOV-1999-03-26-14-§18-5
Kunngjort23.01.2007
KorttittelVedtak om renter for kraftforetak, 2006

Fastsatt av Finansdepartementet 22. januar 2007 med hjemmel i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 § 18-8. 

For inntektsåret 2006 er rentesatsene for beskatning av kraftforetak:

1.Den normerte risikofrie renten settes til 3,2 prosent.
2.Rentesatsen for fremføring av ubenyttet fradrag for naturressursskatt etter skatteloven § 18-2 fjerde ledd tredje punktum settes til 2,7 prosent.
3.Rentesatsen for friinntekt etter skatteloven § 18-3 tredje ledd bokstav b settes til 7,2 prosent.
4.Rentesats for fremføring av negativ grunnrente etter skatteloven § 18-3 fjerde ledd annet punktum settes til 5,2 prosent.
5.Rentesats for kapitalisering ved verdsettelse av formue i kraftanlegg etter skatteloven § 18-5 niende ledd settes til 4,7 prosent.