Forskrift om stengning av et område i Kongsfjorden på Svalbard for fiskeaktivitet.

DatoFOR-2007-02-02-136
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2007 hefte 2
Ikrafttredelse02.02.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forSvalbard
HjemmelLOV-1925-07-17-11-§4
Kunngjort09.02.2007
KorttittelForskrift om fiskeaktivitet i Kongsfjorden

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 2. februar 2007 med hjemmel i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

§ 1.Formål

Forskriftens formål er å avverge interessekonflikt mellom forskning og trålfiske i et område av Kongsfjorden på Svalbard som er av spesiell verdi for forskningen i Ny-Ålesund.

§ 2.Fiske med trål - omfang av begrepet

Denne forskriften omfatter alt fiske med trål som drives i ervervsøyemed. Fiske med trål inkluderer også annen lignende aktivitet som vil kunne skade bunnforholdene i fjorden, herunder tråling etter tang, tare og skjell. Fiske til forskningsformål eller fangst av hval er ikke omfattet av forskriften.

Sysselmannen på Svalbard kan i konkrete tilfeller avgjøre hvorvidt en aktivitet omfattes av forskriften eller ikke.

§ 3.Forbud mot fiske med trål

Alt fiske med trål er forbudt i følgende sammenhengende område i Kongsfjorden på Svalbard:

Øst for en rett linje mellom følgende posisjoner:

A: 78° 58,00′ N11° 19,45′ Ø
B: 79° 02,24′ N11° 15,02′ Ø
C: 79° 00,57′ N11° 29,16′ Ø
D: 79° 03,55′ N11° 38,51′ Ø.

Grensen for det området hvor fiskeriaktivitet er forbudt fremgår av vedlagte kart i målestokk 1:200.000, datert 18. mars 2005.

Forskriften med kart oppbevares hos Justis- og politidepartementet.

§ 4.Kontroll

Sysselmannen på Svalbard håndhever denne forskriften. Det kan gis direktiver til Kystvakten, jf. lov 13. juni 1997 nr. 42 om Kystvakten § 12 annet ledd, jf. § 19 tredje ledd og § 22.

§ 5.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift eller medvirkning til det, straffes etter lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4 annet ledd.

§ 6.Ikrafttredelse og endring

Denne forskrift trer i kraft straks. Justis- og politidepartementet kan gjøre endringer i denne forskrift.