Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av fiskevarer fra Guinea.

DatoFOR-2007-02-05-137
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2007 hefte 2
Ikrafttredelse05.02.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§23
Kunngjort09.02.2007
KorttittelForskrift om tiltak mot fiskevarer fra Guinea

Hjemmel: Fastsatt av Det sentrale Mattilsynet ved hovedkontoret 5. februar 2007 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 23 tredje ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I (vedtak 2007/82/EF).

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å sikre at fisk og fiskevarer som omsettes i Norge beregnet til humant konsum, er helsemessig trygge.

§ 2.Omfang

Forskriften gjelder fisk og fiskevarer som har opprinnelse i republikken Guinea, og er beregnet til humant konsum.

§ 3.Forbud mot import

Import av fisk og fiskevarer som forskriften omfatter, er forbudt.

Forbudet gjelder alle varepartier som mottas på grensekontrollstasjonene etter ikrafttredelsen av denne forskriften, uavhengig av om varepartiet ble produsert, lagret eller sertifisert i avsenderlandet før ikrafttredelsen av forskriften.

§ 4.Utgifter og kostnadsdekning

Alle kostnader tilknyttet håndhevingen av denne forskriften, skal pålegges ansvarlig for varepartiet eller dennes representant jf. forskrift 18. oktober 1999 nr. 1163 om tilsyn og kontroll ved import og transitt mv. av animalske næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse mv. fra tredjeland § 21.

§ 5.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften er straffbar, jf. matloven § 28.

§ 6.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.