Forskrift om sanksjoner og tiltak mot Iran

DatoFOR-2007-02-09-149
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertI 2007 hefte 2
Ikrafttredelse09.02.2007
Sist endretFOR-2016-10-11-1321
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1968-06-07-4, LOV-2001-04-27-14
Kunngjort09.02.2007
Rettet27.04.2017 (vedlegg III, riktig versjon)
KorttittelForskrift om sanksjoner og tiltak mot Iran

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 9. februar 2007 med hjemmel i lov 7. juni 1968 nr. 4 om gjennomføring av bindende vedtak av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråd, jf. Sikkerhetsrådets resolusjon 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) og 1929 (2010). Fremmet av Utenriksdepartementet.
Tilføyd hjemmel: Lov 27. april 2001 nr. 14 om iverksetjing av internasjonale, ikkje-militære tiltak i form av avbrot eller avgrensing av økonomisk eller anna samkvem med tredjestatar eller rørsler, jf. EUs rådsbeslutning 2010/413/FUSP, forordning (EU) nr. 961/2010, forordning (EU) nr. 503/2011, EUs rådsbeslutning 2011/235/FUSP, EUs rådsbeslutning 2011/670/FUSP, Rådsforordning (EU) nr. 1245/2011, Rådets gjennomføringsforordning (EU) nr. 54/2012 og rådsforordning (EU) nr. 56/2012.
Endringer: Endret ved forskrifter 30 mars 2007 nr. 375, 6 des 2007 nr. 1358, 27 mars 2008 nr. 308, 17 aug 2010 nr. 1195, 14 jan 2011 nr. 30 (hele forskriften gitt på nytt), 23 nov 2011 nr. 1168, 16 des 2011 nr. 1416, 3 feb 2012 nr. 123, 15 juni 2012 nr. 680 (hele forskriften gitt på nytt), 1 mars 2013 nr. 286, 3 april 2013 nr. 335, 3 sep 2013 nr. 1047, 17 jan 2014 nr. 35, 7 mai 2015 nr. 489, 2 okt 2015 nr. 1158, 15 jan 2016 nr. 22, 11 okt 2016 nr. 1321.
Rettelser: 04.01.2012 (Vedlegg III og VIII), 10.08.2012 (vedlegg VI overskriften), 01.10.2012 (§ 28 a) første komma), 10.09.2013 (vedl IX, I B tallet 161 tilføyd), 12.02.2016 (Vedlegg i midlertidig pdf-fil erstattet av html-versjoner), 23.11.2016 (Vedlegg I, III og VIIB iht endring 11 oktober 2016 nr. 1321, 27.04.2017 (pdf vedlegg III, riktig versjon).

Kapittel I. Definisjoner

§ 1.I denne forskriften betyr:
a)filial av en finans- eller kredittinstitusjon: et forretningssted som utgjør en juridisk avhengig del av finans- eller kredittinstitusjonen, og som direkte utfører alle eller noen av transaksjonene som forretningsvirksomheten til finans- og kredittinstitusjoner innebærer,
b)meglervirksomhet:
i)forhandling eller styring av transaksjoner med henblikk på kjøp, salg eller levering av varer og teknologi eller av finansielle og tekniske tjenester, herunder fra et tredjeland til et annet tredjeland, eller
ii)salg eller kjøp av varer og teknologi eller av finansielle og tekniske tjenester, herunder i tilfeller der de befinner seg i et tredjeland med henblikk på overføring til et annet tredjeland.
c)krav: ethvert omtvistet eller uomtvistet krav som er fremsatt før eller etter datoen for denne forskriftens ikrafttredelse, i henhold til eller i tilknytning til en kontrakt eller en transaksjon, særlig:
i)et krav om oppfyllelse av enhver forpliktelse som har oppstått i henhold til eller i tilknytning til en kontrakt eller transaksjon,
ii)et krav om forlengelse eller innfrielse av en obligasjon, en finansiell garanti eller motgaranti uansett form,
iii)et erstatningskrav i forbindelse med en kontrakt eller transaksjon,
iv)et motkrav,
v)et krav om anerkjennelse eller fullbyrdelse, også ved eksigibilitet, av en dom, en voldgiftsdom eller en tilsvarende avgjørelse, uansett hvor den er avsagt eller truffet,
d)kontrakt eller transaksjon: enhver transaksjon, uansett form og uansett hvilke lover som kommer til anvendelse, bestående av en eller flere kontrakter eller lignende forpliktelser som er inngått mellom samme eller forskjellige parter; for dette formål inkluderer uttrykket «kontrakt» obligasjoner, garantier og motgarantier, spesielt finansielle garantier og motgarantier, og enhver kreditt, enten den er juridisk uavhengig av kontraktsforholdet eller ikke, samt enhver tilknyttet bestemmelse som oppstår i henhold til eller i forbindelse med transaksjonen,
e)- - -
f)kredittinstitusjon: foretak hvis virksomhet består i å motta innskudd eller andre tilbakebetalingspliktige midler fra allmennheten og å yte lån for egen regning, jf. lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 1-5, herunder dets filialer i og utenfor Norge,
g)tollområdet: det norske fastlandet med tilhørende territorialfarvann, jf. lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 1-1 h),
h)formuesgode: aktiva av enhver art, både materielle og immaterielle, også penger, og så vel løsøre som fast eiendom, som kan omsettes til penger, varer eller tjenester,
i)finansinstitusjon:
i)foretak som ikke er en kredittinstitusjon og som driver finansieringsvirksomhet, jf. lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 1-3, jf. § 1-2, og inkluderer for denne forskriftens formål også:
ii)forsikringsselskap som driver virksomhet etter forsikringsvirksomhetsloven 10. juni 2005 nr. 44,
iii)verdipapirforetak som yter investeringstjenester iht. lov 29 juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel,
iv)foretak som driver forvaltning av verdipapirfond i henhold til lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond,
v)virksomheter som driver forsikringsformidling etter lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling § 1-2 nr. 1, unntatt forsikringsagentvirksomhet, jf. § 1-2 nr. 4, når de formidler livsforsikringer og andre investeringsrelaterte forsikringer, inkludert filialer i eller utenfor Norge, herunder foretakenes filialer i og utenfor EØS-området.
j)og k): frysing av formuesgoder: å forhindre at formuesgoder kan brukes til å oppnå penger, varer eller tjenester, inkludert, men ikke begrenset til å selge, leie ut eller pantsette dem, og for pengers vedkommende: å forhindre enhver form for flytting, overføring, endring, bruk av, tilgang på eller håndtering av pengene, som på noe vis ville innebære en endring av pengenes omfang, beløp, lokalisering, eierskap, besittelse, karakter, bestemmelsessted eller en annen endring som ville gjøre bruk av pengene mulig, herunder ved porteføljeforvaltning,
l)penger: finansielle aktiva og fordeler av enhver art, herunder, men ikke begrenset til:
i)kontante pengebeløp, sjekker, fordringer, veksler, anvisninger og andre betalingsinstrumenter,
ii)innestående hos finansinstitusjoner eller hos andre virksomheter, saldoer på konti, tilgodehavende og tilgodehavendebevis,
iii)børsnoterte og unoterte finansielle instrumenter og gjeldsinstrumenter, herunder aksjer og andre eierandeler, verdipapirsertifikat, obligasjoner, gjeldsbrev, kjøps- eller tegningsretter, usikrede verdipapirer og derivatkontrakter,
iv)renter, utbytte og andre inntekter eller verdier påløpt eller generert av aktiva,
v)kreditter, motregningsretter, garantier, oppfyllelsesgarantier eller andre finansielle forpliktelser,
vi)remburser, konnossementer og pantebrev, og
vii)dokumentasjon av en interesse i penger eller finansielle ressurser,
m)varer: produkter, materialer og utstyr,
n)forsikring: et tilsagn om eller en forpliktelse for en eller flere fysiske eller juridiske personer, mot betaling og i tilfellet forsikringsbegivenheten inntrer, å yte en eller flere andre personer erstatning eller en fordel som presisert i tilsagnet eller forpliktelsen,
o)iransk person, enhet eller organ:
i)staten Iran eller offentlige myndigheter i landet,
ii)enhver fysisk person i eller med bopel i Iran,
iii)enhver juridisk person, ethvert selskap eller enhver annen selvstendig enhet som er registrert som hjemmehørende i Iran,
iv)enhver juridisk person, enhver enhet eller ethvert organ, i eller utenfor Iran, som er eid og/eller direkte eller indirekte kontrollert av en eller flere av de ovennevnte personer eller organer,
p)- - -
q)Sanksjonskomiteen: komiteen som er opprettet under FNs sikkerhetsråd i henhold til punkt 18 i FNs sikkerhetsråds resolusjon (UNSCR) 1737 (2006),
r)teknisk bistand: enhver form for teknisk støtte i forbindelse med reparasjon, utvikling, fremstilling, samling, prøving, vedlikehold eller enhver annen form for teknisk tjeneste, uansett om bistanden ytes i form av instruksjon, rådgivning, opplæring, overføring av driftskunnskaper eller ferdigheter eller konsulentservice; teknisk bistand omfatter også muntlig bistand,
s)Norge: norsk territorium, herunder også Svalbard, Jan Mayen og de norske biland, samt tilhørende territorialfarvann og luftrom,
t)- - -
u)felles kommisjon: en felles kommisjon bestående av representanter fra Iran samt fra Frankrike, Kina, Russland, Storbritannia, Tyskland og USA og EUs høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk («høyrepresentanten»), som vil bli nedsatt for å overvåke gjennomføringen av den overordnede felles handlingsplanen («handlingsplanen» – Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)) av 14. juli 2015, og som vil utføre de oppgaver som er fastsatt i handlingsplanen i overensstemmelse med punkt ix i handlingsplanens «Fortale og alminnelige bestemmelser» samt handlingsplanens vedlegg IV.
v)Utenriksdepartementets vareliste I: Vedlegg I til forskrift 19. juni 2013 nr. 718 om eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester.
w)Utenriksdepartementets vareliste II: Vedlegg II til forskrift 19. juni 2013 nr. 718 om eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester.
0Endret ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).

Kapittel II. Eksport- og importrestriksjoner

§ 2.
1.- - -
2.- - -
3.- - -
4.- - -
5.Det er forbudt å selge, levere, overføre eller eksportere, direkte eller indirekte, utstyr som kan brukes til intern undertrykkelse og som er oppført i vedlegg B, uansett om disse har norsk opprinnelse eller ikke, til iranske personer, enheter eller organer eller til bruk i Iran.
0Endret ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).
§ 2a.
1.Følgende krever forhåndstillatelse fra Utenriksdepartementet:
a)salg, leveranse, overførsel eller eksport, direkte eller indirekte, av varer og teknologi som er oppført i vedlegg I, uansett om disse har norsk opprinnelse eller ikke, til iranske personer, enheter eller organer eller til bruk i Iran,
b)leveranse av teknisk bistand eller meglervirksomhet i tilknytning til varene og den teknologien som er oppført i vedlegg I, eller i tilknytning til levering, fremstilling, vedlikehold og bruk av varer og teknologi som er oppført i vedlegg I, direkte eller indirekte, til iranske personer, enheter eller organer eller til bruk i Iran,
c)å tilby finansiering eller finansiell bistand i tilknytning til varene og teknologien som er oppført i vedlegg I, herunder gavebistand, lån eller eksportkredittforsikring i forbindelse med salg, levering, overføring eller eksport av slike produkter, eller til levering av tilknyttet teknisk bistand eller meglervirksomhet, direkte eller indirekte, til iranske personer, enheter eller organer eller til bruk i Iran,
d)å inngå ordninger med iranske personer, enheter eller organer eller med personer eller enheter som handler på deres vegne eller på deres instruks, herunder godtakelse av lån eller kreditter som ytes av slike personer, enheter eller organer som vil gjøre det mulig for dem å delta eller øke sin deltakelse, enten på selvstendig grunnlag eller som del av et joint venture eller en annen form for partnerskap, i næringsvirksomhet som involverer følgende:
i)bryting og utvinning av uran,
ii)produksjon eller bruk av kjernefysiske materialer oppført på del 1 av listen til Nuclear Suppliers Group.

Dette inkluderer å gi lån eller kreditter til en slik person, enhet eller organ,

e)kjøp, import eller transport fra Iran av varer og teknologi oppført i vedlegg I, uansett om disse har iransk opprinnelse eller ikke.
0Tilføyd ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).
§ 3.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).
§ 3a.
1.Følgende krever individuell forhåndstillatelse fra Utenriksdepartementet:
a)salg, leveranse, overførsel eller eksport, direkte eller indirekte, av varer og teknologi som er oppført i vedlegg II, uansett om disse har norsk opprinnelse eller ikke, til iranske personer, enheter eller organer eller til bruk i Iran,
b)leveranse av teknisk bistand eller meglervirksomhet i tilknytning til varene og den teknologien som er oppført i vedlegg II, eller i tilknytning til levering, fremstilling, vedlikehold og bruk av varer som er oppført i vedlegg II, direkte eller indirekte, til iranske personer, enheter eller organer eller til bruk i Iran,
c)å tilby finansiering eller finansiell bistand i tilknytning til varene og teknologien som er oppført i vedlegg II, herunder gavebistand, lån eller eksportkredittforsikring i forbindelse med salg, levering, overføring eller eksport av slike produkter, eller til levering av tilknyttet teknisk bistand eller meglervirksomhet, direkte eller indirekte, til iranske personer, enheter eller organer eller til bruk i Iran,
d)å inngå ordninger med iranske personer, enheter eller organer eller med personer eller enheter som handler på deres vegne eller på deres instruks, herunder godtakelse av lån eller kreditter som ytes av slike personer, enheter eller organer som vil gjøre det mulig for dem å delta eller øke sin deltakelse, enten på selvstendig grunnlag eller som del av et joint venture eller en annen form for partnerskap, i næringsvirksomhet som omfatter teknologi oppført i vedlegg II,
e)kjøp, import eller transport fra Iran av varer og teknologi oppført i vedlegg II, uansett om disse har iransk opprinnelse eller ikke.
0Tilføyd ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).
§ 4.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).
§ 4a.Det er forbudt å selge, levere, overføre eller eksportere, direkte eller indirekte, varer og teknologi oppført i vedlegg III eller enhver annen gjenstand som Utenriksdepartementet anser at kan bidra til utvikling av leveringssystemer for kjernevåpen, uansett om disse har norsk opprinnelse eller ikke, til iranske personer, enheter eller organer eller til bruk i Iran.
0Tilføyd ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).
§ 4b.Det er forbudt:
a)direkte eller indirekte å levere teknisk bistand eller meglervirksomhet i tilknytning til varene og teknologien som er oppført i vedlegg III, eller i tilknytning til levering, fremstilling, vedlikehold og bruk av varer som er oppført i vedlegg III, direkte eller indirekte, til iranske personer, enheter eller organer eller til bruk i Iran,
b)direkte eller indirekte å tilby finansiering eller finansiell bistand i tilknytning til varene og teknologien som er oppført i vedlegg III, herunder gavebistand, lån eller eksportkredittforsikring i forbindelse med salg, levering, overføring eller eksport av slike produkter, eller til levering av tilknyttet teknisk bistand eller meglervirksomhet, direkte eller indirekte, til iranske personer, enheter eller organer eller til bruk i Iran,
c)å inngå ordninger med iranske personer, enheter eller organer eller med personer eller enheter som handler på deres vegne eller på deres instruks, herunder godtakelse av lån eller kreditter som ytes av slike personer, enheter eller organer som vil gjøre det mulig for dem å delta eller øke sin deltakelse, enten på selvstendig grunnlag eller som del av et joint venture eller en annen form for partnerskap, i næringsvirksomhet som omfatter teknologi oppført i vedlegg III.
0Tilføyd ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).
§ 4c.Det er forbudt, direkte eller indirekte, å kjøpe, importere eller transportere varer og teknologi oppført i vedlegg III fra Iran, uansett om varene eller teknologien har iransk opprinnelse eller ikke.
0Tilføyd ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).
§ 5.
1.Det er forbudt å:
a)direkte eller indirekte levere teknisk bistand, meglervirksomhet og andre tjenester i tilknytning til varene og den teknologien som er oppført i Utenriksdepartementets vareliste I, og i tilknytning til levering, fremstilling, vedlikehold og bruk av varer og teknologi på denne listen, til iranske personer, enheter eller organer eller til bruk i Iran,
b)tilby, direkte eller indirekte, finansiering eller finansiell bistand i tilknytning til varene og teknologien som er oppført i Utenriksdepartementets vareliste I, herunder gavebistand, lån eller eksportkredittforsikring i forbindelse med salg, levering, overføring eller eksport av disse produktene, eller til levering av tilknyttet teknisk bistand eller meglervirksomhet, til iranske personer, enheter eller organer eller til bruk i Iran,
c)å inngå ordninger for deltakelse, eller økt deltakelse, med iranske personer, enheter eller organer som er involvert i fremstilling av varer eller teknologi oppført i Utenriksdepartementets vareliste I, om det er uavhengig eller som en del av et joint venture eller annet samarbeid. Dette omfatter å tilby lån eller kreditt til slike personer, enheter eller organer.
2.- -
3.- -
4.Forbudene i nr. 1 bokstav a) til c) gjelder tilsvarende i forhold til utstyr som kan brukes til intern undertrykkelse og som er oppført i vedlegg B.
5.Følgende krever tillatelse fra Utenriksdepartementet:
a)å selge, selge, levere, overføre eller eksportere, direkte eller indirekte, utstyr, teknologi eller programvare som er oppført i vedlegg C, uansett om det har norsk opprinnelse eller ikke, til personer, enheter eller organer i Iran eller til bruk i Iran,
b)å levere, direkte eller indirekte, teknisk bistand eller meglervirksomhet i tilknytning til utstyr, teknologi og programvare som er oppført i vedlegg C, eller i tilknytning til levering, framstilling, vedlikehold og bruk av utstyr og teknologi som er oppført i vedlegg C eller til levering, installering, drift eller oppdatering av programvare som er oppført i vedlegg C, til personer, enheter eller organer i Iran eller til bruk i Iran,
c)å tilby, direkte eller indirekte, finansiering eller finansiell bistand i tilknytning til utstyr, teknologi og programvare som er oppført i vedlegg C, til personer, enheter eller organer i Iran eller til bruk i Iran,
d)å yte enhver form for tjeneste som gjelder overvåking eller avlytting av telekommunikasjoner eller internett-forbindelser til, eller til direkte eller indirekte fordel for, Irans regjering, dens offentlige organer, foretak og virksomheter eller til personer eller enheter som handler på deres vegne eller deres instruks.
6.Det vil ikke bli gitt slik tillatelse dersom det er rimelig grunn til å fastslå at utstyret, teknologien eller programvaren ville bli brukt av Irans regjering, offentlige organer, foretak og virksomheter eller av personer eller enheter som handler på deres vegne eller på deres instruks, til overvåking eller avlytting av telekommunikasjoner eller Internett-forbindelser i Iran.
7.Vedlegg C omfatter utstyr, teknologi eller programvare som kan brukes til overvåking eller avlytting av internett-forbindelser eller telekommunikasjoner.
8.Med «overvåking eller avlytting av telekommunikasjoner eller internett-forbindelser» i nr. 5 bokstav d), menes tjenester som, særlig ved hjelp av utstyr, teknologi eller programvare oppført i vedlegg C, gir tilgang til og utlevering av innholdet i en persons innkommende og utgående telekommunikasjoner og trafikkdata med sikte på uttrekk, avkoding, opptak, behandling, analyse og lagring eller enhver annen tilhørende aktivitet.
0Endret ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).
§ 6.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 1 mars 2013 nr. 286, opphevet ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).
§ 7.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).
§ 8.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 1 mars 2013 nr. 286, opphevet ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).
§ 9.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 1 mars 2013 nr. 286, opphevet ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).
§ 10.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 1 mars 2013 nr. 286, opphevet ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).
§ 10a.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 1 mars 2013 nr. 286, opphevet ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).
§ 10b.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 1 mars 2013 nr. 286, opphevet ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).
§ 10c.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 1 mars 2013 nr. 286, opphevet ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).
§ 10d.
1.Følgende krever forhåndstillatelse fra Utenriksdepartementet:
a)salg, leveranse, overføring eller eksport av programvare som er oppført i vedlegg VIIA til iranske personer, enheter eller organer eller til bruk i Iran,
b)leveranse av teknisk bistand eller meglervirksomhet i tilknytning til programvaren som er oppført i vedlegg VIIA, eller i tilknytning til levering, fremstilling, vedlikehold og bruk av slike varer til iranske personer, enheter eller organer eller til bruk i Iran,
c)å finansiere eller yte finansiell bistand i tilknytning til programvaren som er oppført i vedlegg VIIA, herunder gavebistand, lån eller eksportkredittforsikring i forbindelse med salg, levering, overføring eller eksport av disse produktene, eller til levering av tilknyttet teknisk bistand eller meglervirksomhet, til iranske personer, enheter eller organer eller til bruk i Iran.
2.Det vil ikke bli gitt slik tillatelse dersom:
a)det er skjellig grunn til å fastslå at salg, leveranse, overføring eller eksport av programvare er, har til hensikt å bli brukt, i tilknytning til følgende:
(i)reprosesserings- eller anrikingsrelaterte, tungtvannsrelaterte eller andre nukleærrelaterte aktiviteter som er i strid med handlingsplanen,
(ii)Irans militære eller ballistiske missilprogram, eller
(iii)direkte eller indirekte til fordel for Den Iranske Revolusjonsgarde,
b)kontrakter om levering av slike varer eller bistand ikke inkluderer tilfredsstillende sluttbrukergarantier.
0Tilføyd ved forskrift 1 mars 2013 nr. 286, endret ved forskrifter 3 april 2013 nr. 335, 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).
§ 10e.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 1 mars 2013 nr. 286, opphevet ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).
§ 10f.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 1 mars 2013 nr. 286, opphevet ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).
§ 11.(Opphevet)
0Endret ved forskrifter 1 mars 2013 nr. 286, 17 jan 2014 nr. 35 (i kraft 20 jan 2014), opphevet ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).
§ 12.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 1 mars 2013 nr. 286, opphevet ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).
§ 13.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 17 jan 2014 nr. 35 (i kraft 20 jan 2014), opphevet ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).
§ 14.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 1 mars 2013 nr. 286, opphevet ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).
§ 14a.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 1 mars 2013 nr. 286, opphevet ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).
§ 15.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 17 jan 2014 nr. 35 (i kraft 20 jan 2014), opphevet ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).
§ 15a.
1.Følgende krever forhåndstillatelse fra Utenriksdepartementet:
a)salg, leveranse, overføring eller eksport av grafitt og råmetall eller halvfabrikat av metall, som oppført i vedlegg VIIB, til iranske personer, enheter eller organer eller til bruk i Iran,
b)leveranse av teknisk bistand eller meglervirksomhet i tilknytning til grafitt og råmetall eller halvfabrikat av metall som er listet i vedlegg VIIB, eller i tilknytning til levering, fremstilling, vedlikehold og bruk av slike varer til iranske personer, enheter eller organer eller til bruk i Iran,
c)å finansiere eller yte finansiell bistand i tilknytning til grafitt og råmetall eller halvfabrikat av metall, som er listet i vedlegg VIIB, herunder gavebistand, lån eller eksportkredittforsikring i forbindelse med salg, levering, overføring eller eksport av disse produktene, eller til levering av tilknyttet teknisk bistand eller meglervirksomhet, til iranske personer, enheter eller organer eller til bruk i Iran.
2.Det vil ikke bli gitt slik tillatelse dersom:
a)det er skjellig grunn til å fastslå at salg, leveranse, overføring eller eksport av grafitt og råmetall eller halvfabrikat av metall, er eller har til hensikt å bli brukt, i tilknytning til følgende:
(i)reprosesserings- eller anrikingsrelaterte, tungtvannsrelaterte eller andre nukleærrelaterte aktiviteter som er i strid med handlingsplanen,
(ii)Irans militære eller ballistiske missilprogram, eller
(iii)direkte eller indirekte til fordel for Den Iranske Revolusjonsgarde,
b)kontrakter om levering av slike varer eller bistand ikke inkluderer tilfredsstillende sluttbrukergarantier.
3.Bestemmelsene i nr. 1 og 2 får ikke anvendelse på produkter som er oppført på listene i vedlegg I, II og III eller på Utenriksdepartementets Liste II – flerbruksvarer.
0Tilføyd ved forskrift 1 mars 2013 nr. 286, endret ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).
§ 15b.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 1 mars 2013 nr. 286, opphevet ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).
§ 15c.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 1 mars 2013 nr. 286, opphevet ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).
§ 16.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).

Kapittel III. Restriksjoner på finansiering av visse virksomheter

§ 17.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).
§ 18.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).
§ 19.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).
§ 20.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).
§ 21.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).
§ 22.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).

Kapittel IV. Frysing av formuesgoder

§ 23.
1.Alle formuesgoder som tilhører, eies, besittes eller direkte eller indirekte kontrolleres av personene, enhetene eller organene som er oppført i vedlegg VIII, skal fryses. Vedlegg VIII inneholder en liste over personer, enheter og organer som FNs sikkerhetsråd eller Sanksjonskomiteen har fastsatt i henhold til Sikkerhetsrådets resolusjoner 1737 (2006), 1803 (2008) eller 1929 (2010).
2.Alle formuesgoder som tilhører, eies, besittes eller direkte eller indirekte kontrolleres av personene, enhetene eller organene som er oppført i vedlegg IX, skal fryses. Vedlegg IX inneholder en liste over fysiske og juridiske personer, enheter og organer som i denne forskrift anses som:
a)å være involvert i eller direkte assosiert med eller å støtte Irans spredningsfølsomme kjernefysiske aktiviteter eller Irans utvikling av leveringssystemer for kjernevåpen, herunder ved å være involvert i kjøp av forbudte varer og forbudt teknologi, eller å være eiet eller kontrollert av en slik person, enhet eller organ, herunder når dette skjer ved ulovlige midler, eller å handle på deres vegne eller på deres instruks,
b)å være en fysisk eller juridisk person, en enhet eller et organ som har bistått listeførte personer, enheter eller organer, med å omgå eller bryte FNs eller Norges sanksjonsbestemmelser overfor Iran,
c)å være medlem av Den islamske revolusjonsgarden eller en juridisk person, en enhet eller et organ som eies eller kontrolleres av Den islamske revolusjonsgarden eller av et eller flere av dets medlemmer, eller av fysiske eller juridiske personer som handler på deres vegne eller leverer forsikringsytelser eller andre vesentlige tjenester til dem,
d)å være andre personer, enheter eller organer som gir støtte, slik som materiell, logistisk eller økonomisk støtte, til Irans regjering, samt enheter som eies eller kontrolleres av den eller av personer og enheter som er knyttet til den,
e)å være en juridisk person, en enhet eller et organ som eies eller kontrolleres av Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) eller en fysisk eller juridisk person, en enhet eller et organ som handler på deres vegne.

I overensstemmelse med plikten til å fryse formuesgoder hos IRISL og utpekte enheter som eies eller kontrolleres av IRISL, er det forbudt å laste eller losse gods på og fra skip som eies eller er chartret av IRISL eller dets enheter i norske havner. Plikten til å fryse formuesgoder hos IRISL og utpekte enheter som eies eller kontrolleres av IRISL, innebærer ikke et krav om beslagleggelse eller arrest i skip som eies av slike enheter, eller av lasten dersom lasten tilhører tredjemann, og den innebærer heller ikke et krav om å holde tilbake besetningsmedlemmer som er ansatt av dem.

3.Alle formuesgoder som tilhører, eies, besittes eller direkte eller indirekte kontrolleres av personer som er oppført i vedlegg A, skal fryses. Vedlegg A inneholder en liste over personer som EUs råd har fastslått er ansvarlige for alvorlige brudd på menneskerettighetene i Iran.
4.Ingen formuesgoder skal stilles til rådighet, verken direkte eller indirekte, eller være til fordel for de fysiske og juridiske personene, enhetene eller organene som er oppført i vedlegg VIII, IX og A.
5.Med forbehold om unntakene i § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 28a, § 28b eller § 29 er det forbudt å tilby spesialiserte finansielle meldingstjenester som brukes til å utveksle finansielle data med fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer oppført i vedlegg VIII, IX og A.
6.Vedlegg VIII, IX og A inneholder årsakene til at personer, enheter og organer er listeført, som angitt av FNs sikkerhetsråd, Sanksjonskomiteen eller EUs råd.
7.Vedlegg VIII, IX og A inneholder også, der det er tilgjengelig, den nødvendige informasjon for å identifisere de berørte fysiske eller juridiske personene, enhetene og organene, som angitt av Sikkerhetsrådet, Sanksjonskomiteen eller EUs råd. For fysiske personer kan dette omfatte navn, herunder dekknavn, fødselsdato og fødested, statsborgerskap, passnummer og identitetskortnummer, kjønn, adresse, dersom denne er kjent, og stilling eller yrke. For juridiske personer, enheter og organer kan dette omfatte navn, registreringsdato og registreringssted, registreringsnummer og forretningssted. For flyselskaper og shippingselskaper inneholder også vedlegg VIII og IX, der det er tilgjengelig, den nødvendige informasjon for å kunne identifisere det enkelte skip eller fly som tilhører et listeført selskap, slik som det opprinnelige registreringsnummeret eller navnet. Vedlegg VIII, IX og A skal også inneholde listeføringsdatoen.
8.Den som fryser midler eller økonomiske ressurser i samsvar med bestemmelsen i første, andre eller tredje ledd, skal umiddelbart underrette Utenriksdepartementet om dette.
9.Den som et vedtak om frys av midler i medhold av denne paragraf retter seg mot, kan anmode FNs kontaktpunkt om å bli fjernet fra listen i samsvar med FNs Sikkerhetsråds resolusjon 1730 (2006).1
0Endret ved forskrifter 1 mars 2013 nr. 286, 3 sep 2013 nr. 1047, 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).
1Resolusjon 1730 (2006)

Vedtatt på Sikkerhetsrådets 5599. møte 19. desember 2006.

Fremgangsmåte ved avlisting

Sikkerhetsrådet ber Generalsekretæren om at det opprettes et kontaktpunkt i Sekretariatet (del av FN-sekretariatet) som kan ta imot anmodninger om avlisting. Søkere som ønsker å fremsette en anmodning om avlisting, kan gjøre dette som angitt nedenfor gjennom kontaktpunktet, eller via staten de er bosatt i eller er statsborger av.

Kontaktpunktet skal ha følgende oppgaver:

1. Motta anmodninger om avlisting fra søkere (enkeltperson eller -personer, grupper, foretak og/eller virksomheter som står på Sanksjonskomiteens lister).
2. Kontrollere om det dreier seg om en ny eller en gjentatt anmodning.
3. Dersom det dreier seg om en gjentatt anmodning og den ikke inneholder nye opplysninger, sende anmodningen tilbake til søker.
4. Bekrefte overfor søker at anmodningen er mottatt, og informere søker om ordinær saksgang ved behandling av anmodningen.
5. Sende anmodningen til de utpekende myndigheter og til myndighetene i den eller de stater som søkeren er statsborger av og er bosatt i, til orientering og eventuelt kommentar. Sistnevnte myndigheter oppfordres til å konsultere de utpekende myndigheter før de eventuelt tilrår avlisting. De kan i den anledning henvende seg til kontaktpunktet, som vil sette dem i forbindelse med den eller de utpekende stater dersom disse gir tillatelse til det.
6.
a) Dersom noen av de nevnte myndigheter tilrår avlisting etter en slik konsultasjon, skal vedkommende myndigheter sende sin innstilling, sammen med en redegjørelse, via kontaktpunktet eller direkte til Sanksjonskomiteens leder. Komitélederen sørger deretter for at avlistingsanmodningen blir satt på komiteens saksliste.
b) Dersom noen av myndighetene som ble konsultert i forbindelse med avlistingsanmodningen etter punkt 5 ovenfor, gjør innsigelse mot anmodningen, skal kontaktpunktet underrette komiteen om dette og oversende kopi av anmodningen. Komitémedlemmer som sitter inne med opplysninger til støtte for avlistingsanmodningen, oppfordres til å la myndighetene som har vurdert anmodningen i henhold til punkt 5, få del i disse opplysningene.
c) Dersom ingen av myndighetene som har vurdert avlistingsanmodningen i henhold til punkt 5 ovenfor, etter en rimelig frist (3 måneder) har kommentarer eller tilkjennegir overfor komiteen at de fortsatt arbeider med anmodningen og trenger mer tid, som må fastsettes nærmere, skal kontaktpunktet underrette samtlige komitémedlemmer om dette og oversende kopi av avlistingsanmodningen. Ethvert komitémedlem kan, etter å ha rådført seg med de utpekende myndigheter, tilrå avlisting ved å sende anmodningen sammen med en redegjørelse til Sanksjonskomiteens leder. (For at saken skal bli satt på komiteens saksliste, kreves det bare at ett komitémedlem tilrår avlisting.) Dersom ingen av komitémedlemmene etter én måned har tilrådd avlisting, anses anmodningen for å være avslått, og komiteens leder skal underrette kontaktpunktet om dette.
7. Kontaktpunktet skal oversende samtlige meddelelser som den mottar fra medlemsstatene, til komiteen til orientering.
8. Informere søker om
a) at Sanksjonskomiteen har besluttet å innvilge søknaden om avlisting, eller
b) at komiteen har ferdigbehandlet avlistingsanmodningen, og at søker blir stående på komiteens liste.
§ 23a.
1.Alle formuesgoder som tilhører, eies, besittes eller direkte eller indirekte kontrolleres av personene, enhetene eller organene som er oppført i vedlegg XIII, skal fryses. Vedlegg XIII inneholder en liste over fysiske og juridiske personer, enheter og organer som FNs sikkerhetsråd har fastsatt i henhold til art. 6(c) i Vedlegg B til Sikkerhetsrådets resolusjon 2231 (2015).
2.Alle formuesgoder som tilhører, eies, besittes eller direkte eller indirekte kontrolleres av personene, enhetene eller organene som er oppført i vedlegg XIV, skal fryses. Vedlegg XIV inneholder en liste over fysiske og juridiske personer, enheter og organer som i denne forskrift anses som:
a)å være involvert i eller direkte assosiert med eller å støtte Irans spredningsfølsomme kjernefysiske aktiviteter i strid med Irans forpliktelser i henhold til handlingsplanen eller Irans utvikling av leveringssystemer for kjernevåpen, herunder ved å være involvert i kjøp av forbudte gjenstander, varer, utstyr, materialer og teknologi, spesifisert i uttalelsen inntatt i vedlegg B til Sikkerhetsrådets resolusjon 2231 (2015) samt vedleggene til denne forskrift,
b)å bistå listeførte personer eller enheter med å omgå eller bryte handlingsplanen, Sikkerhetsrådets resolusjon 2231 (2015) eller denne forskrift,
c)å handle på vegne av eller etter instruks fra listeførte personer eller enheter, eller
d)å være en juridisk person, enhet eller et organ som eies eller kontrolleres av listeførte personer eller enheter.
3.Ingen formuesgoder skal stilles til rådighet, verken direkte eller indirekte, eller være til fordel for de fysiske og juridiske personene, enhetene eller organene som er oppført i vedlegg XIII og XIV.
4.Med forbehold om unntakene i § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 28a, § 28b eller § 29 er det forbudt å tilby spesialiserte finansielle meldingstjenester som brukes til å utveksle finansielle data med fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer oppført i vedlegg XIII og XIV.
5.Vedlegg XIII og XIV inneholder årsakene til at juridiske eller fysiske personer, enheter eller organer er listeført.
6.Vedlegg XIII og XIV inneholder også, der det er tilgjengelig, den nødvendige informasjon for å identifisere de berørte fysiske eller juridiske personene, enhetene eller organene. For fysiske personer kan dette omfatte navn, herunder dekknavn, fødselsdato og fødested, statsborgerskap, passnummer og identitetskortnummer, kjønn, adresse, dersom denne er kjent, og stilling eller yrke. For juridiske personer, enheter og organer kan dette omfatte navn, registreringsdato og registreringssted, registreringsnummer og forretningssted. Vedlegg XIII og XIV skal også inneholde listeføringsdatoen.
7.Den som fryser midler eller økonomiske ressurser i samsvar med bestemmelsene i nr. 1, 2, eller 3, skal umiddelbart underrette Utenriksdepartementet om dette.
0Tilføyd ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).
§ 24.Utenriksdepartementet kan gjøre unntak fra § 23 eller § 23a og gi tillatelse til å frigi visse frosne formuesgoder forutsatt at:
a)formuesgodene er gjenstand for dom, kjennelse eller annen avgjørelse om tilbakeholdelsesrett truffet av domstol, namsmann eller voldgiftsdomstol før den dato da personen, enheten eller organet nevnt i § 23 eller § 23a ble listeført av Sanksjonskomiteen, Sikkerhetsrådet eller Norge,
b)formuesgodene utelukkende skal brukes til å oppfylle krav som er sikret gjennom en slik tilbakeholdelsesrett eller anerkjent som gyldige i en slik avgjørelse innenfor rammer fastsatt av gjeldende lov og forskrift om slike fordringshaveres rettigheter,
c)avgjørelsen om tilbakeholdelsesrett ikke er til fordel for en fysisk eller juridisk person eller enhet som er oppført i vedlegg VIII, IX, XIII, XIV eller A,
d)anerkjennelse av tilbakeholdsretten eller avgjørelsen ikke er i strid med grunnleggende rettsstatsprinsipper, og
e)Utenriksdepartementet, når fryspålegget er hjemlet i § 23 nr. 1 eller § 23a nr. 1, har underrettet FNs sikkerhetsråd om tilbakeholdsretten eller avgjørelsen.
0Endret ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).
§ 25.Utenriksdepartementet kan gjøre unntak fra § 23 eller § 23a og gi tillatelse til å frigi visse frosne formuesgoder når en person, enhet eller organ som er oppført i vedlegg VIII, IX, XIII, XIV eller A skal betale forfalte beløp i henhold til en kontrakt, avtale eller forpliktelse som vedkommende person, enhet eller organ har inngått eller pådratt seg før datoen for listeføringen, dersom følgende vilkår er oppfylt:
a)departementet har fastslått at:
i)formuesgodene skal brukes til betaling fra en av personene, enhetene eller organene som er oppført i vedlegg VIII, IX, XIII, XIV eller A,
ii)betalingen ikke vil bidra til en aktivitet som er forbudt i henhold til denne forskrift. Hvis betaling er vederlag for handel, som allerede er utført og Utenriksdepartementet forutgående har bekreftet at aktiviteten ikke var forbudt da den ble utført, skal det anses at betalingen ikke bidrar til en forbudt aktivitet, og
iii)betalingen ikke er i strid med § 23 nr. 4 eller § 23a nr. 3, og
b)departementet, når fryspålegget er hjemlet i § 23 nr. 1 eller § 23a nr. 1, har underrettet FNs sikkerhetsråd om at vilkårene i bokstav a) er oppfylt, og at det vurderer å gi slik tillatelse, og FNs sikkerhetsråd ikke har kommet med innsigelser mot dette senest ti arbeidsdager etter underretningen.
0Endret ved forskrifter 1 mars 2013 nr. 286, 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).
§ 26.Utenriksdepartementet kan gjøre unntak fra § 23 eller § 23a og gi tillatelse til å frigi visse frosne formuesgoder eller stille disse til rådighet, dersom følgende vilkår er oppfylt:
a)departementet har fastslått at formuesgodene er:
i)nødvendige for å dekke vitale behov hos de fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer som er oppført i vedlegg VIII, IX, XIII, XIV eller A samt for familiemedlemmer de forsørger, herunder for betaling av matvarer, husleie eller renter og avdrag på pantelån i bolig, medisiner og legebehandling, skatter, forsikringspremier og offentlige avgifter,
ii)utelukkende skal brukes til betaling av rimelige honorarer og refusjon av utgifter i forbindelse med juridisk bistand, eller
iii)utelukkende skal brukes til betaling av avgifter eller administrasjonsgebyr for oppbevaring eller forvaltning av frosne formuesgoder, og
b)departementet, når tillatelsen gjelder en person, enhet eller organ som er oppført i vedlegg XIII, har underrettet Sikkerhetsrådet om at vilkårene i bokstav a) er oppfylt, og at det vurderer å gi slik tillatelse, og Sikkerhetsrådet ikke har kommet med innsigelser mot dette innen fem arbeidsdager etter underretningen.
0Endret ved forskrifter 1 mars 2013 nr. 286, 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).
§ 27.Utenriksdepartementet kan gjøre unntak fra § 23 nr. 2 og 4 eller § 23a nr. 2 og 3 og gi tillatelse til å frigi visse frosne formuesgoder eller stille disse til rådighet når det har fastslått at formuesgodene skal overføres til eller fra en konto tilhørende en utenriksstasjon eller internasjonal organisasjon som har immunitet i henhold til folkeretten, forutsatt at overførslene er til offisielle formål for utenriksstasjonen eller den internasjonale organisasjonen.
0Endret ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).
§ 28.Utenriksdepartementet kan gjøre unntak fra § 23 eller § 23a og gi tillatelse til å frigi eller stille visse frosne formuesgoder til rådighet, når det har fastslått at formuesgodene er nødvendige for å dekke ekstraordinære utgifter såfremt departementet, når tillatelsen gjelder en person, enhet eller organ som er oppført i vedlegg XIII, har underrettet Sikkerhetsrådet om at det har fastslått dette, og Sikkerhetsrådet har gitt sin godkjennelse.
0Endret ved forskrift 1 mars 2013 nr. 286, 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).
§ 28a.Utenriksdepartementet kan gjøre unntak fra § 23 nr. 2 og 4 eller § 23a nr. 2 og 3 og gi tillatelse til å frigi visse frosne formuesgoder eller stille disse til rådighet når det har fastslått at formuesgodene er nødvendige for aktiviteter direkte relatert til utstyr nevnt i art. 2(c) første avsnitt i vedlegg B til Sikkerhetsrådets resolusjon 2231 (2015) for lettvannsreaktorer.
0Tilføyd ved forskrift 1 mars 2013 nr. 286, endret ved forskrifter 7 mai 2015 nr. 489, 2 okt 2015 nr. 1158, 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).
§ 28b.Utenriksdepartementet kan gjøre unntak fra § 23 eller § 23a og gi tillatelse til å frigi frosne formuesgoder eller gjøre disse tilgjengelige, på de vilkår som departementet finner hensiktsmessige, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:
a)departementet har fastslått at formuesgodene er:
i)nødvendige for sivile nukleære samarbeidsprosjekter beskrevet i vedlegg III til handlingsplanen;
ii)nødvendige for aktiviteter direkte relatert til produkter spesifisert i § 2a og § 3a, eller til enhver annen aktivitet som er nødvendig for implementeringen av handlingsplanen, og
b)hvor tillatelsen gjelder en person, enhet eller organ oppført i vedlegg XIII, at Sikkerhetsrådet er underrettet om beslutningen, og at Sikkerhetsrådet har gitt sin godkjennelse.
0Tilføyd ved forskrift 17 jan 2014 nr. 35 (i kraft 20 jan 2014), endret ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).
§ 29.
1.Bestemmelsen i § 23 nr. 4 eller § 23a nr. 3 er ikke til hinder for at finans- eller kredittinstitusjoner godskriver frosne konti med penger mottatt fra tredjeperson som en overføring til en konto tilhørende en listeført person, enhet eller organ, forutsatt at alle tilførte beløp på disse kontiene også fryses. Finans- eller kredittinstitusjonen skal straks underrette Utenriksdepartementet om slike transaksjoner.
2.Forutsatt at renter eller annen avkastning og betalinger fryses i samsvar med § 23 nr. 1 eller 2 eller § 23a nr. 1 eller 2, kommer ikke § 23 nr. 4 eller § 23a nr 3 til anvendelse på beløp som tilføres frosne konti i form av:
a)renter eller andre former for avkastning på disse kontiene, eller
b)beløp forfalt til betaling i henhold til kontrakter, avtaler eller forpliktelser som var inngått eller oppstod før datoen da personen, enheten eller organet som er omhandlet i § 23 eller 23a ble listeført av Sanksjonskomiteen, Sikkerhetsrådet eller Norge.
0Endret ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).

Kapittel V. Restriksjoner på pengeoverføringer og på finansielle tjenester

§ 30.(Opphevet)
0Endret ved forskrifter 1 mars 2013 nr. 286, 17 jan 2014 nr. 35 (i kraft 20 jan 2014), opphevet ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).
§ 30a.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 1 mars 2013 nr. 286, endret ved forskrift 17 jan 2014 nr. 35 (i kraft 20 jan 2014), opphevet ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).
§ 30b.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 1 mars 2013 nr. 286, opphevet ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).
§ 31.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 1 mars 2013 nr. 286, opphevet ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).
§ 32.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 1 mars 2013 nr. 286.
§ 33.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 1 mars 2013 nr. 286, opphevet ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).
§ 34.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 1 mars 2013 nr. 286, opphevet ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).
§ 35.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).

Kapittel VI. Transportrestriksjoner

§ 36.Den som gir forhåndsvarsel i tråd med reglene i tollforskriften 17. desember 2008 nr. 1502 § 3-1 til § 3-1-7, jf. tolloven § 3-1, skal fremlegge eventuell eksportlisens samt detaljert informasjon om denne.
0Endret ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).
§ 37.
1.Det er forbudt å yte bunkringstjenester og andre tjenester til skip som eies eller kontrolleres, direkte eller indirekte, av iranske personer, enheter eller organer dersom tjenestetilbyderen har opplysninger som gir rimelig grunn til å fastslå at skipene transporterer varer som er omfattet av Utenriksdepartementets vareliste I, eller varer som det er forbudt å levere, selge, overføre eller eksportere i henhold til denne forskriften, med mindre det er nødvendig å levere slike ytelser av humanitære og sikkerhetsmessige grunner.
2.Det er forbudt å levere teknisk service og vedlikeholdstjenester til luftfartøy som direkte eller indirekte eies eller kontrolleres av iranske personer, enheter eller organer, dersom tjenestetilbyderen har opplysninger som gir rimelig grunn til å fastslå at det aktuelle luftfartøyet transporterer varer som er omfattet av Utenriksdepartementets vareliste I eller varer som det er forbudt å levere, selge, overføre eller eksportere i henhold til denne forskriften, med mindre det er nødvendig å levere slike ytelser av humanitære og sikkerhetsmessige grunner.
3.Forbudene i nr. 1 og 2 i denne paragraf gjelder inntil lasten er inspisert og om nødvendig beslaglagt eller destruert, alt etter hva som er aktuelt.
§ 37a.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 1 mars 2013 nr. 286, opphevet ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).
§ 37b.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 1 mars 2013 nr. 286, endret ved forskrift 17 jan 2014 nr. 35 (i kraft 20 jan 2014), opphevet ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).

Kapittel VII. Alminnelige og avsluttende bestemmelser

§ 38.
1.Ingen krav med tilknytning til kontrakter eller transaksjoner hvis oppfyllelse eller gjennomføring direkte eller indirekte, helt eller delvis, er blitt påvirket av tiltak innført med denne forskriften, herunder krav om skadesløsholdelse og andre tilsvarende krav, som krav om erstatning eller et krav under en garanti, særlig krav om forlengelse eller innfrielse av en obligasjon, garanti eller skadesløserklæring, spesielt en finansiell garanti eller motgaranti, uansett form, skal oppfylles dersom kravene gjøres gjeldende av:
a)personer, enheter eller organer som er oppført i vedlegg VIII, IX, XIII og XIV eller A,
b)andre iranske personer, enheter eller organer, herunder den iranske regjeringen,
c)personer, enheter eller organer som handler gjennom eller på vegne av en av personene, enhetene og organene omhandlet i bokstav a) og b).
2.Oppfyllelse av en kontrakt eller gjennomføring av en transaksjon anses for å være påvirket av de tiltakene som er innført med denne forskriften, når eksistensen eller innholdet av kravet direkte eller indirekte er et resultat av disse tiltakene.
3.I forbindelse med enhver sak som gjelder inndrivelse av et krav, påhviler det personen som forsøker å få kravet inndrevet, å bevise at innfrielsen av kravet ikke er forbudt etter bestemmelsen i nr. 1.
4.Denne paragrafen berører ikke rettigheten personene, enhetene og organene omhandlet i nr. 1 har til ved domstolene å få prøvet lovligheten av manglende oppfyllelse av kontraktsmessige forpliktelser i overensstemmelse med denne forskriften.
0Endret ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).
§ 39.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).
§ 40.
1.Med forbehold om at gjeldende regler om rapportering, konfidensialitet og taushetsplikt overholdes, skal fysiske og juridiske personer, enheter og organer:
a)øyeblikkelig viderebringe opplysninger som vil fremme overholdelse av denne forskriften, herunder opplysninger om konti og beløp som er frosset i medhold av § 23 eller § 23a, til Utenriksdepartementet,
b)samarbeide med Utenriksdepartementet om verifiseringen av disse opplysningene.
2.Alle opplysninger som gis eller mottas i medhold av denne paragrafen, må kun brukes til de formål som de er gitt eller mottatt for.
0Endret ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).
§ 41.Det er forbudt forsettlig å delta i aktiviteter som har som formål eller følge å omgå tiltakene nevnt i § 2, § 2a, § 3a, § 4a, § 4b, § 5, § 10d, § 15a, § 23, § 23a eller § 37.
0Endret ved forskrift 1 mars 2013 nr. 286.
§ 42.
1.Fysiske og juridiske personer, enheter og organer som implementerer forskriften, herunder disses ledelse og personell, kan ikke stilles til ansvar for å ha frosset formuesgoder eller for å ha avvist å stille formuesgoder til rådighet når det er gjort i aktsom god tro, dvs. i forvissning om at dette er i overensstemmelse med denne forskriften.
2.Overtredelser av tiltak som denne forskriften oppstiller, medfører ikke ansvar for de aktuelle fysiske eller juridiske personene, enhetene eller organene, dersom de befant seg i unnskyldelig rettsvillfarelse da de foretok handlingene.
0Endret ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).
§ 43.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 1 mars 2013 nr. 286, opphevet ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).
§ 43a.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 1 mars 2013 nr. 286, opphevet ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).
§ 43b.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 2 okt 2015 nr. 1158, opphevet ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).
§ 43c.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 2 okt 2015 nr. 1158, opphevet ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).
§ 44.Denne forskriften gjelder:
a)i Norge, herunder i norsk luftrom,
b)om bord på fly eller skip under norsk jurisdiksjon,
c)for alle personer i eller utenfor Norge som er norske statsborgere,
d)for alle juridiske personer, enheter eller organer som er opprettet eller stiftet i henhold til norsk lovgivning,
e)for alle juridiske personer, enheter eller organer for så vidt angår forretningsvirksomhet som foregår i Norge.
§ 45.Utenriksdepartementet gis fullmakt til å endre, suspendere eller oppheve denne forskrift med vedlegg.

Utenriksdepartementet kan i særskilte tilfeller dispensere fra forskriften dersom den får en klart utilsiktet virkning, og forutsatt at det ikke strider mot Norges folkerettslige forpliktelser eller hensynene bak tiltakene og sanksjonene mot Iran.

0Endret ved forskrift 1 mars 2013 nr. 286.
§ 46.Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg I. Varer og teknologi omtalt i § 2a 

For å lese vedlegg I se her: pdf.gif

0Tilføyd ved forskrift 1 mars 2013 nr. 286, endret ved forskrifter 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016), 11 okt 2016 nr. 1321.

Vedlegg II. Andre varer og teknologi, inkludert programvare, omtalt i § 3a 

INTRODUCTORY NOTES

1.Unless otherwise stated, reference numbers used in the column entitled «Description» refer to the descriptions of dual-use items set out in Annex I to Regulation (EC) No 428/2009.
2.A reference number in the column entitled «Related item from Annex I to Regulation (EC) No 428/2009» means that the characteristics of the item described in the column «Description» lie outside the parameters set out in the description of the dual-use entry referred to.
3.Definitions of terms between 'single quotation marks' are given in a technical note to the relevant item.
4.Definitions of terms between «double quotation marks» can be found in Annex I to Regulation (EC) No 428/2009. 

GENERAL NOTES

1.The object of the controls contained in this Annex should not be defeated by the export of any non-controlled goods (including plant) containing one or more controlled components when the controlled component or components are the principal element of the goods and can feasibly be removed or used for other purposes.

N.B.: In judging whether the controlled component or components are to be considered the principal element, it is necessary to weigh the factors of quantity, value and technological know-how involved and other special circumstances which might establish the controlled component or components as the principal element of the goods being procured.

2.The goods specified in this Annex include both new and used goods. 

GENERAL TECHNOLOGY NOTE (GTN)

(To be read in conjunction with section II.B.)

1.The sale, supply, transfer or export of «technology» which is «required» for the «development», «production» or «use» of goods the sale, supply, transfer or export of which is controlled in Part A (Goods) below, is controlled in accordance with the provisions of Section II.B.
2.The «technology»«required» for the «development», «production» or «use» of goods under control remains under control even when applicable to non-controlled goods.
3.Controls do not apply to that «technology» which is the minimum necessary for the installation, operation, maintenance (checking) and repair of those goods which are not controlled or the export of which has been authorised in accordance with Regulation (EC) No 423/2007 or this Regulation.
4.Controls on «technology» transfer do not apply to information «in the public domain», to «basic scientific research» or to the minimum necessary information for patent applications.

II.A. GOODS

A0. Nuclear Materials, Facilities, and Equipment
NoDescriptionRelated
item from Annex I to
Regulation (EC)
No 428/2009
II.A0.001Hollow cathode lamps as follows:
a. Iodine hollow cathode lamps with windows in pure silicon or quartz
b. Uranium hollow cathode lamps
II.A0.002Faraday isolators in the wavelength range 500 nm – 650 nm
II.A0.003Optical gratings in the wavelength range 500 nm – 650 nm
II.A0.004Optical fibres in the wavelength range 500 nm – 650 nm coated with anti-reflecting layers in the wavelength range 500 nm – 650 nm and having a core diameter greater than 0,4 mm but not exceeding 2 mm
II.A0.005Nuclear reactor vessel components and testing equipment, other than those specified in 0A001, as follows:0A001
1. Seals
2. Internal components
3. Sealing, testing and measurement equipment
II.A0.006Nuclear detection systems for detection, identification or quantification of radioactive materials and radiation of nuclear origin and specially designed components thereof other than those specified in 0A001.j. or 1A004.c.0A001.j
1A004.c
II.A0.007Bellows-sealed valves made of aluminium alloy or stainless steel type 304, 304L or 316L.0B001.c.6
2A2
Note: This item does not cover bellow valves defined in 0B001.c.6 and 2A226.
II.A0.008Laser mirrors, other than those specified in 6A005.e, consisting of substrates having a thermal expansion coefficient of 10- 6 K- ¹ or less at 20 °C (e.g. fused silica or sapphire).0B001.g.5, 6A005
Note: This item does not cover optical systems specially designed for astronomical applications, except if the mirrors contain fused silica.
II.A0.009Laser lenses, other than those specified in 6A005.e.2, consisting of substrates having a thermal expansion coefficient of 10- 6 K- ¹ or less at 20 °C (e.g. fused silica).0B001.g, 6A005.e.2
II.A0.010Pipes, piping, flanges, fittings made of, or lined with, nickel or nickel alloy containing more than 40 % nickel by weight, other than those specified in 2B350.h.1.2B350
II.A0.011Vacuum pumps other than those specified in 0B002.f.2 or 2B231, as follows:0B002.f.2, 2B2
Turbomolecular pumps having a flowrate equal to or greater than 400 l/s,
Roots type vacuum roughing pumps having a volumetric aspiration flowrate greater than 200m³ /h.
Bellows-sealed, scroll, dry compressor, and bellows-sealed, scroll, dry vacuum pumps
II.A0.012Shielded enclosures for the manipulation, storage and handling of radioactive substances (Hot cells).0B006
II.A0.013'Natural uranium' or 'depleted uranium' or thorium in the form of metal, alloy, chemical compound or concentrate and any other material containing one or more of the foregoing, other than those specified in 0C001.0C001
II.A0.014Detonation chambers having a capacity of explosion absorption of more than 2.5 kg TNT equivalent.
II.A0.015'Glove Boxes', specially designed for radioactive isotopes, radioactive sources or radionuclides.0B006
Technical Note:
'Glove Boxes' means equipment providing protection to the user, from hazardous vapour, particles or radiation, from materials inside the equipment being handled or processed by a person outside the equipment, by means of manipulators or gloves integrated into the equipment.
II.A0.016Toxic gas monitoring systems designed for continuous operation and detection of Hydrogen Sulphide, and specially designed detectors therefore.0A001
0B001.c
II.A0.017Helium Leak Detectors.0A001
0B001.c
A1. Materials, chemicals, 'microorganisms' and 'toxins'
II.A1.001Bis(2-ethylhexyl) phosphoric acid (HDEHP or D2HPA) CAS 298-07-7 solvent in any quantity, with a purity greater than 90 %.
II.A1.002Fluorine gas (Chemical Abstract Number (CAS): 7782-41-4), with a purity of at least 95 %.
II.A1.003Ring-shaped seals and gaskets, having an inner diameter of 400 mm or less, made of any of the following materials:
a. Copolymers of vinylidene fluoride having 75 % or more beta crystalline structure without stretching;
b. Fluorinated polyimides containing 10 % by weight or more of combined fluorine;
c. Fluorinated phosphazene elastomers containing 30 % by weight or more of combined fluorine;
d. Polychlorotrifluoroethylene (PCTFE, e.g. Kel-F ®);
e. Fluoro-elastomers (e.g., Viton ®, Tecnoflon ®);
f. Polytetrafluoroethylene (PTFE).
II.A1.004Personal equipment for detecting radiation of nuclear origin, including personal dosimeters.1A004
Note: This item does not cover nuclear detection systems defined in item 1A004.c.
II.A1.005Electrolytic cells for fluorine production with an output capacity greater than 100 g of fluorine per hour.1B225
Note: This item does not cover electrolytic cells defined in item 1B225.
II.A1.006Catalysts, other than those prohibited by 1A225, containing platinum, palladium or rhodium, usable for promoting the hydrogen isotope exchange reaction between hydrogen and water for the recovery of tritium from heavy water or for the production of heavy water.1B231, 1A225
II.A1.007Aluminium and its alloys, other than those specified in 1C002.b.4 or 1C202.a, in crude or semi-fabricated form having either of the following characteristics:1C002.b.4, 1C202
a. Capable of an ultimate tensile strength of 460 MPa or more at 293 K (20 °C); or
b. Having a tensile strength of 415 MPa or more at 298 K (25 °C).
II.A1.008Magnetic metals, of all types and of whatever form, having an initial relative permeability of 120 000 or more and a thickness between 0,05 and 0,1 mm.1C003.a
II.A1.009'Fibrous or filamentary materials' or prepregs, as follows:1C010.a
1C010.b
N.B. SEE ALSO II.A1.019.A.
1C210.a
1C210.b
a. Carbon or aramid 'fibrous or filamentary materials' having either of the following characteristics:
  1. A 'specific modulus' exceeding 10 × 106 m; or
  2. A 'specific tensile strength' exceeding 17 × 104 m;
b. Glass 'fibrous or filamentary materials' having either of the following characteristics:
  1. A 'specific modulus' exceeding 3,18 × 106 m; or
  2. A 'specific tensile strength' exceeding 76,2 × 10³ m;
c. Thermoset resin-impregnated continuous 'yarns', 'rovings', 'tows' or 'tapes' with a width of 15 mm or less (once prepregs), made from carbon or glass 'fibrous or filamentary materials' other than those specified in II.A1.010.a. or b.
Note: This item does not cover 'fibrous or filamentary materials' defined in items 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a and 1C210.b.
II.A1.010Resin-impregnated or pitch-impregnated fibres (prepregs), metal or carbon-coated fibres (preforms) or 'carbon fibre preforms', as follows:1C010.e.
1C210
a. Made from 'fibrous or filamentary materials' specified in II.A1.009 above;
b. Epoxy resin 'matrix' impregnated carbon 'fibrous or filamentary materials' (prepregs), specified in 1C010.a, 1C010.b or 1C010.c, for the repair of aircraft structures or laminates, of which the size of individual sheets does not exceed 50 cm × 90 cm;
c. Prepregs specified in 1C010.a, 1C010.b or 1C010.c, when impregnated with phenolic or epoxy resins having a glass transition temperature (Tg) less than 433 K (160 °C) and a cure temperature lower than the glass transition temperature.
Note: This item does not cover 'fibrous or filamentary materials' defined in item 1C010.e.
II.A1.011Reinforced silicon carbide ceramic composites usable for nose tips, re-entry vehicles, nozzle flaps, usable in 'missiles', other than those specified in 1C107.1C107
II.A1.012Maraging steels, other than those specified in 1C116 or 1C216, 'capable of' an ultimate tensile strength of 2 050 MPa or more, at 293 K (20 °C).1C216
Technical Note:
The phrase 'maraging steel capable of' encompasses maraging steel before or after heat treatment.
II.A1.013Tungsten, tantalum, tungsten carbide, tantalum carbide and alloys, having both of the following characteristics:1C226
a. In forms having a hollow cylindrical or spherical symmetry (including cylinder segments) with an inside diameter between 50 mm and 300 mm; and
b. A mass greater than 5 kg.
Note: This item does not cover tungsten, tungsten carbide and alloys defined in item 1C226.
II.A1.014Elemental powders of cobalt, neodymium or samarium or alloys or mixtures thereof containing at least 20 % by weight of cobalt, neodymium or samarium, with a particle size less than 200 μm.
II.A1.015Pure tributyl phosphate (TBP) [CAS No 126-73-8] or any mixture having a TBP content of more than 5 % by weight.
II.A1.016Maraging steel, other than those prohibited by 1C116, 1C216 or II.A1.012
Technical Note:
Maraging steels are iron alloys generally characterised by high nickel, very low carbon content and the use of substitutional elements or precipitates to produce strengthening and age-hardening of the alloy.
II.A1.017Metals, metal powders and material as follows:
a. Tungsten and tungsten alloys, other than those prohibited by 1C117, in the form of uniform spherical or atomized particles of 500 μm diameter or less with a tungsten content of 97 % by weight or more;
b. Molybdenum and molybdenum alloys, other than those prohibited by 1C117, in the form of uniform spherical or atomized particles of 500 μm diameter or less with a molybdenum content of 97 % by weight or more;
c. Tungsten materials in the solid form, other than those prohibited by 1C226, or II.A1.013 having material compositions as follows:
  1. Tungsten and alloys containing 97 % by weight or more of tungsten;
  2. Copper infiltrated tungsten containing 80 % by weight or more of tungsten; or
  3. Silver infiltrated tungsten containing 80 % by weight or more of tungsten.
II.A1.018Soft magnetic alloys having a chemical composition as follows:
(a) Iron content between 30 % and 60 %, and
(b) Cobalt content between 40 % and 60 %.
II.A1.019«Fibrous or filamentary materials» or prepregs, not prohibited by Annex I or by Annex II (under II.A1.009, II.A1.010) of this Regulation, or not specified by Annex I of Regulation (EC) No 428/2009, as follows:
(a) Carbon «fibrous or filamentary materials»;
Note: II.A1.019a. does not cover fabrics.
(b) Thermoset resin-impregnated continuous «yarns», «rovings», «tows», or «tapes», made from carbon «fibrous or filamentary materials»;
(c) Polyacrylonitrile (PAN) continuous «yarns», «rovings», «tows» or «tapes»
II.A1.020Steel alloys in sheet or plate form, having any of the following characteristics:1C116
1C216
(a) Steel alloys 'capable of' ultimate tensile strength of 1 200 MPa or more, at 293 K (20 °C); or
(b) Nitrogen-stabilised duplex stainless steel.
Note: The phrase alloys 'capable of' encompasses alloys before or after heat treatment
Technical Note:
'Nitrogen-stabilised duplex stainless steel' has a two-phase microstructure consisting of grains of ferritic and austenitic steel with the addition of nitrogen to stabilise the microstruct
II.A1.021Carbon-Carbon Composite material.1A002.b.1
II.A1.022Nickel alloys in crude or semi-fabricated form, containing 60 % by weight or more nickel.1C002.c.1.a
II.A1.023Titanium alloys in sheet or plate form 'capable of' an ultimate tensile strength of 900 MPa or more at 293 K (20 °C).1C002.b.3
Note: The phrase alloys 'capable of' encompasses alloys before or after heat treatment.
II.A1.024Propellants and constituent chemicals for propellants as follows:1C111
(a) Toluene Diisocyanate (TDI)
(b) Methyl Diphenyl Diisocyanate (MDI)
(c) Isophorone Diiscocyanate (IPDI)
(d) Sodium Perchlorate
(e) Xylidine
(f) Hydroxy Terminated Polyether (HTPE)
(g) Hydroxy Terminated Caprolactone Ether (HTCE)
Technical Note:
This item refers to pure substance and any mixture containing at least 50 % of one of the chemicals mentioned above.
II.A1.025'Lubricating materials' containing, as their principal ingredients, any of the following:1C006
(a) Perfluoroalkylether, (CAS 60164-51-4);
(b) Perfluoropolyalkylether, PFPE, (CAS 6991-67-9).
'Lubricating materials' means oils and fluids.
II.A1.026Beryllium-Copper or Copper-Beryllium Alloys in plate, sheet, strip or rolled bar form, having a composition comprising Copper as the major element by weight and other elements including less than 2 % by weight Beryllium.1C002.b
A2. Materials Processing
II.A2.001Vibration test systems, equipment and components thereof, other than those specified in 2B116:2B116
a. Vibration test systems employing feedback or closed loop techniques and incorporating a digital controller, capable of vibrating a system at an acceleration equal to or greater than 0,1 g rms between 0,1 Hz and 2 kHz and imparting forces equal to or greater than 50 kN, measured 'bare table';
b. Digital controllers, combined with specially designed vibration test 'software', with a real-time bandwidth greater than 5 kHz designed for use with vibration test systems specified in a.;
c. Vibration thrusters (shaker units), with or without associated amplifiers, capable of imparting a force equal to or greater than 50 kN, measured 'bare table', and usable in vibration test systems specified in a.;
d. Test piece support structures and electronic units designed to combine multiple shaker units in a system capable of providing an effective combined force equal to or greater than 50 kN, measured 'bare table', and usable in vibration systems specified in a.
Technical Note:
'Bare table' means a flat table, or surface, with no fixture or fittings.
II.A2.002Machine tools and components and numerical controls for machine tools, as follows:2B201.b
2B001.c
a. Machine tools for grinding having positioning accuracies with «all compensations available» equal to or less (better) than 15 μm according to ISO 230/2 (1988) (1) or national equivalents along any linear axis;
Note: This item does not cover machine tools for grinding defined in items 2B201.b and 2B001.c.
b. Components and numerical controls, specially designed for machine tools specified in 2B001, 2B201, or under a.
II.A2.003Balancing machines and related equipment as follows:2B119
a. Balancing machines, designed or modified for dental or other medical equipment, having all the following characteristics:
  1. Not capable of balancing rotors/assemblies having a mass greater than 3 kg;
  2. Capable of balancing rotors/assemblies at speeds greater than 12 500 rpm;
  3. Capable of correcting imbalance in two planes or more; and
  4. Capable of balancing to a residual specific imbalance of 0,2 g × mm per kg of rotor mass;
b. Indicator heads designed or modified for use with machines specified in a. above.
Technical Note:
Indicator heads are sometimes known as balancing instrumentation.
II.A2.004Remote manipulators that can be used to provide remote actions in radiochemical separation operations or hot cells, other than those specified in 2B225, having either of the following characteristics:2B225
a. A capability of penetrating a hot cell wall of 0,3 m or more (through the wall operation); or
b. A capability of bridging over the top of a hot cell wall with a thickness of 0,3 m or more (over the wall operation).
II.A2.006Furnaces capable of operation at temperatures above 400 °C as follows:2B226,
2B227
a. Oxidation furnaces
b. Controlled atmosphere heat treatment furnaces
Note: This item does not cover tunnel kilns with roller or car conveyance, tunnel kilns with conveyor belt, pusher type kilns or shuttle kilns, specially designed for the production of glass, tableware ceramics or structural ceramics.
II.A2.007«Pressure transducers», other than those defined in 2B230, capable of measuring absolute pressures at any point in the range 0 to 200 kPa and having both of the following characteristics:2N230
a. Pressure sensing elements made of or protected by «Materials resistant to corrosion by uranium hexafluoride (UF6 )», and
b. Having either of the following characteristics:
  1. A full scale of less than 200 kPa and an «accuracy» of better than ± 1 % of full scale; or
  2. A full scale of 200 kPa or greater and an «accuracy» of better than 2 kPa.
II.A2.008Liquid-liquid contacting equipment (mixer-settlers, pulsed columns, centrifugal contactors); and liquid distributors, vapour distributors or liquid collectors designed for such equipment, where all surfaces that come in direct contact with the chemical(s) being processed are made from the following materials:2B350.e
N.B. SEE ALSO II.A2.014
1. Stainless steel.
Note: for stainless steel with more than 25 % nickel and 20 % chromium by weight see entry II.A2.014.a
II.A2.009Industrial equipment and components, other than those specified in 2B350.d, as follows:2B350.d
N.B. SEE ALSO II.A2.015
Heat exchangers or condensers with a heat transfer surface area greater than 0,05 m², and less than 30 m² ; and tubes, plates, coils or blocks (cores) designed for such heat exchangers or condensers, where all surfaces that come in direct contact with the fluid(s) are made from the following materials:
1. Stainless steel.
Note 1: for stainless steel with more than 25 % nickel and 20 % chromium by weight see entry II.A2.015a
Note 2: This item does not cover vehicle radiators.
Technical Note:
The materials used for gaskets and seals and other implementation of sealing functions do not determine the status of control of the heat exchanger.
II.A2.010Multiple-seal, and seal-less pumps, other than those specified in 2B350.i, suitable for corrosive fluids, with manufacturer's specified maximum flow-rate greater than 0,6m³ /hour, or vacuum pumps with manufacturer's specified maximum flow-rate greater than 5m³ /hour [measured under standard temperature (273 K or 0 °C) and pressure (101,3 kPa) conditions]; and casings (pump bodies), preformed casing liners, impellers, rotors or jet pump nozzles designed for such pumps, in which all surfaces that come in direct contact with the chemical(s) being processed are made from the following materials:2B350.e
N.B. SEE ALSO II.A2.016
1. Stainless steel;
Note: for stainless steel with more than 25 % nickel and 20 % chromium by weight see entry II.A2.016a
Technical Note:
The materials used for gaskets and seals and other implementation of sealing functions do not determine the status of control of the pump.
II.A2.011Centrifugal separators, capable of continuous separation without the propagation of aerosols and manufactured from:2B352.c
1. Alloys with more than 25 % nickel and 20 % chromium by weight;
2. Fluoropolymers;
3. Glass (including vitrified or enamelled coating or glass lining);
4. Nickel or alloys with more than 40 % nickel by weight;
5. Tantalum or tantalum alloys;
6. Titanium or titanium alloys; or
7. Zirconium or zirconium alloys.
Note: This item does not cover centrifugal separators defined in item 2B352.c.
II.A2.012Sintered metal filters made of nickel or nickel alloy with more than 40 % nickel by weight.2B352.d
Note: This item does not cover filters defined in item 2B352.d.
II.A2.013Spin-forming machines and flow-forming machines, other than those controlled by 2B009, 2B109 or 2B209, having a roller force of more than 60 kN and specially designed components therefor.
Technical Note:
For the purpose of II.A2.013, machines combining the functions of spin-forming and flow-forming are regarded as flow-forming machines.
II.A2.014Liquid-liquid contacting equipment (mixer-settlers, pulsed columns, centrifugal contactors); and liquid distributors, vapour distributors or liquid collectors designed for such equipment where all surfaces that come in direct contact with the chemical(s) being processed are any of the following:2B350.e
N.B. SEE ALSO II.A2.008.
a. Made from any of the following materials:
  1. Alloys with more than 25 % nickel and 20 % chromium by weight;
  2. Fluoropolymers;
  3. Glass (including vitrified or enamelled coating or glass lining);
4. Graphite or 'carbon graphite';
  5. Nickel or alloys with more than 40 % nickel by weight;
  6. Tantalum or tantalum alloys;
  7. Titanium or titanium alloys; or
  8. Zirconium or zirconium alloys; or
b. Made from both stainless steel and one or more of the materials specified in II.A2.014.a.
Technical Note:
'Carbon graphite' is a composition consisting of amorphous carbon and graphite, in which the graphite content is 8 % or more by weight.
II.A2.015Industrial equipment and components, other than those specified in 2B350.d, as follows:2B350.d
N.B. SEE ALSO II.A2.009.
Heat exchangers or condensers with a heat transfer surface area greater than 0,05 m², and less than 30 m² ; and tubes, plates, coils or blocks (cores) designed for such heat exchangers or condensers, where all surfaces that come in direct contact with the fluid(s) are any of the following:
a. Made from any of the following materials:
  1. Alloys with more than 25 % nickel and 20 % chromium by weight;
  2. Fluoropolymers;
  3. Glass (including vitrified or enamelled coating or glass lining);
  4. Graphite or 'carbon graphite';
  5. Nickel or alloys with more than 40 % nickel by weight;
  6. Tantalum or tantalum alloys;
  7. Titanium or titanium alloys;
  8. Zirconium or zirconium alloys;
  9. Silicon carbide; or
  10. Titanium carbide; or
b. Made from both stainless steel and one or more of the materials specified in II.A2.015.a.
Note: This item does not cover vehicle radiators.
Technical Note:
The materials used for gaskets and seals and other implementation of sealing functions do not determine the status of control of the heat exchanger
II.A2.016Multiple-seal, and seal-less pumps, other than those specified in 2B350.i, suitable for corrosive fluids, with manufacturer's specified maximum flow-rate greater than 0,6m³ /hour, or vacuum pumps with manufacturer's specified maximum flow-rate greater than 5m³ /hour [measured under standard temperature (273 K or 0 °C) and pressure (101,3 kPa) conditions]; and casings (pump bodies), preformed casing liners, impellers, rotors or jet pump nozzles designed for such pumps, in which all surfaces that come in direct contact with the chemical(s) being processed are any of the following:2B350.i
NB. SEE ALSO II.A2.010.
a. Made from any of the following materials:
  1. Alloys with more than 25 % nickel and 20 % chromium by weight;
  2. Ceramics;
  3. Ferrosilicon;
  4. Fluoropolymers;
  5. Glass (including vitrified or enamelled coatings or glass lining);
  6. Graphite or 'carbon graphite'
  7. Nickel or alloys with more than 40 % nickel by weight;
  8. Tantalum or tantalum alloys;
  9. Titanium or titanium alloys;
  10. Zirconium or zirconium alloys;
  11. Niobium (columbium) or niobium alloys; or
  12. Aluminium alloys; or
b. Made from both stainless steel and one or more of the materials specified in II.A2.016.a.
Technical Note:
The materials used for gaskets and seals and other implementation of sealing functions do not determine the status of control of the pump.
II.A2.017Electrical Discharge Machine (EDM) tools for removing or cutting metals, ceramics or «composites», as follows, and specially designed ram, sinker or wire electrodes therefor:2B001.d
(a) Ram or sinker electrode Electrical Discharge Machines;
(b) Wire electrode Electrical Discharge Machines.
Note: Electrical Discharge Machines are also known as Spark Erosion Machines or Wire Erosion Machines.
II.A2.018Computer controlled or «numerically controlled» co-ordinate measuring machines (CMM), or dimensional inspection machines, having a three dimensional (volumetric) maximum permissible error of indication (MPPE ) at any point in the operating range of the machine (i.e. within the length axes) equal to or less (better) than (3 + L/1 000) μm (L is the measured length in mm), tested according to ISO 10360-2 (2001), and measurement probes designed therefor.2B006.a
2B206.a
II.A2.019Computer controlled or «numerically controlled» Electron Beam Welding Machines, and specially designed components therefor.2B001.e.1.b
II.A2.020Computer controlled or «numerically controlled» Laser Welding and Laser Cutting Machines, and specially designed components therefor.2B001.e.1.c
II.A2.021Computer controlled or «numerically controlled» Plasma Cutting Machines, and specially designed components therefor.2B001.e.1
II.A2.022Vibration Monitoring Equipment specially designed for rotors or rotating equipment and machinery, capable of measuring any frequency in the range 600–2 000 Hz.2B116
II.A2.023Liquid Ring Vacuum Pumps, and specially designed components therefore.
2B231
2B350.i
II.A2.024Rotary Vane Vacuum Pumps, and specially designed components therefore.2B231
2B235.i
0B002.f
Note 1: II.A2.024 does not control rotary vane vacuum pumps that are specially designed for specific other equipment.
Note 2: The control status of rotary vane vacuum pumps that are specially designed for specific other equipment is determined by the control status of the other equipment
II.A2.025Air filters, as follows, having one or more physical size dimension exceeding 1 000 mm:2B352.d
(a) High Efficiency Particulate Air (HEPA) filters;
(b) Ultra-Low Penetration Air (ULPA) filters.
Note: II.A2.025 does not control air filters specially designed for medical equipment.
A3. Electronics
II.A3.001High voltage direct current power supplies having both of the following characteristics:3A227
a. Capable of continuously producing, over a time period of eight hours, 10 kV or more, with output power of 5 kW or more with or without sweeping; and
b. Current or voltage stability better than 0,1 % over a time period of four hours.
Note: This item does not cover power supplies defined in items 0B001.j.5 and 3A227.
II.A3.002Mass spectrometers, other than those specified in 3A233 or 0B002.g, capable of measuring ions of 200 atomic mass units or more and having a resolution of better than 2 parts in 200, as follows, and ion sources thereof:3A233
a. Inductively coupled plasma mass spectrometers (ICP/MS);
b. Glow discharge mass spectrometers (GDMS);
c. Thermal ionisation mass spectrometers (TIMS);
d. Electron bombardment mass spectrometers which have a source chamber constructed from, lined with or plated with 'materials resistant to corrosion by uranium hexafluoride UF6 ';
e. Molecular beam mass spectrometers having either of the following characteristics:
  1. A source chamber constructed from, lined with or plated with stainless steel or molybdenum and equipped with a cold trap capable of cooling to 193 K (– 80 °C) or less; or
  2. A source chamber constructed from, lined with or plated with 'materials resistant to corrosion by uranium hexafluoride (UF6 )';
f. Mass spectrometers equipped with a microfluorination ion source designed for actinides or actinide fluorides.
II.A3.003Spectrometers and diffractometers, designed for the indicative test or quantitative analysis of the elemental composition of metals or alloys without chemical decomposition of the material.
II.A3.004Frequency changers or generators, and Variable Speed electrical drives, other than those prohibited by 0B001 or 3A225, having all of the following characteristics, and specially designed components and software therefor:3A225
0B001.b.13
a. Multiphase output capable of providing a power of 10 W or greater;
b. Capable of operating at a frequency of 600 Hz or more; and
c. Frequency control better (less) than 0,2 %.
Technical Note:
Frequency changers are also known as converters or invert
1. Item II.A3.004 does not control frequency changers that include communication protocols or interfaces designed for specific industrial machinery (such as machine tools, spinning machines, printed circuit board machines) so that the frequency changers cannot be used for other purposes while meeting the performance characteristics above.
2. Item II.A3.004 does not control frequency changers specially designed for vehicles and which operate with a control sequence that is mutually communicated between the frequency changer and the vehicle control unit.
A6. Sensors and Lasers
II.A6.001Yttrium aluminium garnet (YAG) rods
II.A6.002Optical equipment and components, other than those specified in 6A002, 6A004.b as follows:6A002
6A004.b
Infrared optics in the wavelength range 9 000 nm – 17 000 nm and components thereof, including cadmium telluride (CdTe) components.
II.A6.003Wave front corrector systems for use with a laser beam having a diameter exceeding 4 mm, and specially designed components thereof, including control systems, phase front sensors and 'deformable mirrors' including bimorph mirrors.6A003
Note: This item does not cover mirrors defined in 6A004.a, 6A005.e and 6A005.f.
II.A6.004Argon ion «lasers» having an average output power equal to or greater than 5 W.6A005.a.6
6A205.a
Note: This item does not cover argon ion 'lasers' defined in items 0B001.g.5, 6A005 and 6A205.a.
II.A6.005Semiconductor «lasers» and components thereof, as follows:6A005.b
a. Individual semiconductor «lasers» with an output power greater than 200 mW each, in quantities larger than 100;
b. Semiconductor «laser» arrays having an output power greater than 20 W.
  1. Semiconductor «lasers» are commonly called «laser» diodes.
  2. This item does not cover «lasers» defined in items 0B001.g.5, 0B001.h.6 and 6A005.b.
  3. This item does not cover «laser» diodes with a wavelength in the range 1 200 nm – 2 000 nm.
II.A6.006Tunable semiconductor «lasers» and tunable semiconductor 'laser' arrays, of a wavelength between 9 μm and 17 μm, as well as array stacks of semiconductor 'lasers' containing at least one tunable semiconductor 'laser' array of such wavelength.6A005.b
1. Semiconductor «lasers» are commonly called «laser» diodes.
2. This item does not cover semiconductor «lasers» defined in items 0B001.h.6 and 6A005.b
II.A6.007Solid state «tunable»«lasers» and specially designed components thereof as follows:6A005.c.1
a. Titanium-sapphire lasers,
b. Alexandrite lasers.
Note: This item does not cover titanium-sapphire and alexandrite lasers defined in items 0B001.g.5, 0B001.h.6 and 6A005.c.1.
II.A6.008Neodymium-doped (other than glass) «lasers», having an output wavelength greater than 1 000 nm but not exceeding 1 100 nm and output energy exceeding 10 J per pulse.6A005.c.2
Note: This item does not cover neodymium-doped (other than glass) 'lasers' defined in item 6A005.c.2.b.
II.A6.009Components of acousto-optics, as follows:6A203.b.4.c
a. Framing tubes and solid-state imaging devices having a recurrence frequency equal to or exceeding 1 kHz;
b. Recurrence frequency supplies;
c. Pockels cells.
II.A6.010Radiation-hardened cameras, or lenses thereof, other than those specified in 6A203.c., specially designed, or rated as radiation-hardened, to withstand a total radiation dose greater than 50 × 10³ Gy (silicon) (5 × 106 rad (silicon)) without operational degradation.6A203.c
Technical Note:
The term Gy(silicon) refers to the energy in Joules per kilogram absorbed by an unshielded silicon sample when exposed to ionising radiation.
II.A6.011Tunable pulsed dye laser amplifiers and oscillators, having all of the following characteristics:6A205.c
1. Operating at wavelengths between 300 nm and 800 nm;
2. An average output power greater than 10 W but not exceeding 30 W;
3. A repetition rate greater than 1 kHz; and
4. Pulse width less than 100 ns.
Notes:
1. This item does not cover single mode oscillators.
2. This item does not cover tunable pulsed dye laser amplifiers and oscillators defined in item 6A205.c, 0B001.g.5 and 6A005.
II.A6.012Pulsed carbon dioxide «lasers» having all of the following characteristics:6A205.d
1. Operating at wavelengths between 9 000 nm and 11 000 nm;
2. A repetition rate greater than 250 Hz;
3. An average output power greater than 100 W but not exceeding 500 W; and
4. Pulse width less than 200 ns.
Note: This item does not cover pulsed carbon dioxide laser amplifiers and oscillators defined in item 6A205.d., 0B001.h.6. and 6A005.d.
II.A6.013Copper vapour 'lasers' having both of the following characteristics:6A005.b
1. Operating at wavelengths between 500 and 600 nm; and
2. An average output power equal to or greater than 15 W.
II.A6.014Pulsed carbon monoxide 'lasers' having all of the following characteristics:
1. Operating at wavelengths between 5 000 and 6 000 nm;
2. A repetition rate greater than 250 Hz;
3. An average output power greater than 100 W; and
4. Pulse width of less than 200 ns.
Note: This item does not control the higher power (typically 1 to 5 kW) industrial carbon monoxide lasers used in applications such as cutting and welding, as these latter lasers are either continuous wave or are pulsed with a pulse width greater than 200 ns.
II.A6.015'Vacuum pressure gauges', being electrically powered and having measurement accuracy of 5 % or less (better).0B001.b
'Vacuum pressure gauges' include Pirani Gauges, Penning Gauges and Capacitance Manometers.
II.A6.016Microscopes and related equipment and detectors, as follows:6B
(a) Scanning Electron Microscopes;
(b) Scanning Auger Microscopes;
(c) Transmission Electron Microscopes;
(d) Atomic Force Microscopes;
(e) Scanning Force Microscopes;
(f) Equipment and detectors, specially designed for use with the microscopes specified in II.A6.013 a) to e) above, employing any of the following materials analysis techniques:
  1. X-ray Photo Spectroscopy (XPS);
  2. Energy-dispersive X-ray Spectroscopy (EDX, EDS); or
  3. Electron Spectroscopy for Chemical Analysis (ESCA).
A7. Navigation and Avionics
II.A7.001Inertial navigation systems and specially designed components thereof, as follows:7A003
7A103
I. Inertial navigation systems which are certified for use on «civil aircraft» by civil authorities of a State participating in the Wassenaar Arrangement, and specially designed components thereof, as follows:
  a. Inertial navigation systems (INS) (gimballed or strapdown) and inertial equipment designed for «aircraft», land vehicle, vessels (surface or underwater) or 'spacecraft' for attitude, guidance or control, having any of the following characteristics, and specially designed components thereof:
    1. Navigation error (free inertial) subsequent to normal alignment of 0,8 nautical mile per hour (nm/hr) 'Circular Error Probable' (CEP) or less (better); or
    2. Specified to function at linear acceleration levels exceeding 10 g;
  b. Hybrid Inertial Navigation Systems embedded with Global Navigation Satellite Systems(s) (GNSS) or with «Data-Based Referenced Navigation» («DBRN») System(s) for attitude, guidance or control, subsequent to normal alignment, having an INS navigation position accuracy, after loss of GNSS or «DBRN» for a period of up to four minutes, of less (better) than 10 metres 'Circular Error Probable' (CEP);
  c. Inertial Equipment for Azimuth, Heading, or North Pointing having any of the following characteristics, and specially designed components thereof:
    1. Designed to have an Azimuth, Heading, or North Pointing accuracy equal to, or less (better) than 6 arc/minutes RMS at 45 degrees latitude; or
    2. Designed to have a non-operating shock level of at least 900 g at a duration of at least 1 msec.
Note: The parameters of I.a. and I.b. are applicable with any of the following environmental conditions:
      1. Input random vibration with an overall magnitude of 7,7 g rms in the first half hour and a total test duration of one and a half hours per axis in each of the three perpendicular axes, when the random vibration meets the following:
        a. A constant power spectral density (PSD) value of 0,04 g² /Hz over a frequency interval of 15 to 1 000 Hz; a
        b. The PSD attenuates with a frequency from 0,04 g² /Hz to 0,01 g² /Hz over a frequency interval from 1 000 to 2 000 Hz;
      2. A roll and yaw rate equal to or greater than + 2,62 radian/s (150 deg/s); or
      3. According to national standards equivalent to 1. or 2. above.
  1. I.b. refers to systems in which an INS and other independent navigation aids are built into a single unit (embedded) in order to achieve improved performance.
  2. 'Circular Error Probable' (CEP) – In a circular normal distribution, the radius of the circle containing 50 percent of the individual measurements being made, or the radius of the circle within which there is a 50 percent probability of being located.
II. Theodolite systems incorporating inertial equipment specially designed for civil surveying purposes and designed to have an Azimuth, Heading, or North Pointing accuracy equal to, or less (better) than 6 arc minutes RMS at 45 degrees latitude, and specially designed components thereof.
III. Inertial or other equipment using accelerometers specified in 7A001 or 7A101, where such accelerometers are specially designed and developed as MWD (Measurement While Drilling) sensors for use in downhole well services operations.
II.A7.002Accelerometers containing piezoelectric ceramic transducer element, having a sensitivity of 1 000 mV/g or better (higher)7A001
A9. Aerospace and Propulsion
II.A9.001Explosive bolts.
II.A9.002'Load Cells' capable of measuring rocket motor thrust having a capacity exceeding 30 kN.9B117
Technical Note:
'Load Cells' means devices and transducers for the measurement of force in both tension and in compression.
Note: II.A9.002 does not include equipment, devices or transducers, specially designed for the measurement of the weight of vehicles, e.g. weigh bridges.
II.A9.003Electrical power generation gas turbines, components and related equipment as follows:9A001
9A002
(a) Gas Turbines specially designed for electrical power generation, having an output exceeding 200 MW;9A003
9B001
(b) Vanes, Stators, Combustion Chambers and Fuel Injection Nozzles, specially designed for electrical power generation gas turbines specified in II.A9.003.a;9B003
9B004
(c) Equipment specially designed for the «development» and «production» of electrical power generation gas turbines specified in II. A9.003.a.

II.B. TECHNOLOGY

NoDescriptionRelated item from Annex I to
Regulation (EC) No 428/2009
II.B.001Technology required for the development, production, or use of the items in Part II.A. (Goods) above.
Technical Note: The term 'technology' includes software.
 
0Endret ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).

Vedlegg III. Produkter, inkludert programvare og teknologi, inntatt i Missile Technology Control Regime list, omtalt i § 4a 

For å lese vedlegg III se her: pdf.gif

0Endret ved forskrifter 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016), 11 okt 2016 nr. 1321.

Vedlegg IV. (Opphevet)

0Opphevet ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).

Vedlegg IVA. (Opphevet)

0Tilføyd ved forskrift 1 mars 2013 nr. 286, opphevet ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).

Vedlegg V. (Opphevet)

0Opphevet ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).

Vedlegg VI. (Opphevet)

0Opphevet ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).

Vedlegg VIA. (Opphevet)

0Tilføyd ved forskrift 1 mars 2013 nr. 286, opphevet ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).

Vedlegg VIB. (Opphevet)

0Tilføyd ved forskrift 1 mars 2013 nr. 286, opphevet ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).

Vedlegg VII. (Opphevet)

0Opphevet ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).

Vedlegg VIIA. Programvare omtalt i § 10d

1. Enterprise Resource Planning software, designed specifically for use in nuclear and military industries
Explanatory
note:
Enterprise Resource Planning software is software used for financial accounting, management accounting, human resources, manufacturing, supply chain management, project management, customer relationship management, data services, or access control.
 
0Tilføyd ved forskrift 1 mars 2013 nr. 286, endret ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).

Vedlegg VIIB. Grafitt og råmetall eller halvfabrikat av metall, omtalt i § 15a 

For å lese vedlegg VIIB se her: pdf.gif  

0Tilføyd ved forskrift 1 mars 2013 nr. 286, endret ved forskrifter 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016), 11 okt 2016 nr. 1321.

Vedlegg VIII. Liste over personer og enheter som omtalt i § 23 nr. 1

FNs konsoliderte liste over personer og enheter underlagt sanksjoner er tilgjengelig her. Listeførte med landkode («Two Digit Country ISO Code») IR er listeført under denne forskrift.

0Endret ved forskrifter 1 mars 2013 nr. 286, 3 sep 2013 nr. 1047, 7 mai 2015 nr. 489, 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).

Vedlegg IX. Liste over personer og enheter som omtalt i § 23 nr. 2

EUs konsoliderte liste over personer og enheter underlagt restriktive tiltak er tilgjengelig her. Listeførte med landkode («programme») IRN er listeført under denne forskrift.

0Endret ved forskrifter 1 mars 2013 nr. 286, 3 sep 2013 nr. 1047, 2 okt 2015 nr. 1158, 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).

Vedlegg X. (Opphevet)

0Opphevet ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).

Vedlegg XIII. Liste over personer, enheter og organer omtalt i § 23a (1)

A.Natural persons
B.Entities and bodies
0Tilføyd ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).

Vedlegg XIV. Liste over personer, enheter og organer omtalt i § 23a (2)

A.Natural persons
B.Entities and bodies
0Tilføyd ved forskrift 17 jan 2014 nr. 35 (i kraft 20 jan 2014), endret ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).

Vedlegg XV. (Opphevet)

0Tilføyd ved forskrift 17 jan 2014 nr. 35 (i kraft 20 jan 2014), opphevet ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016).

Vedlegg A. Liste over personer omtalt i § 23 nr. 3

EUs konsoliderte liste over personer og enheter underlagt restriktive tiltak er tilgjengelig her. Listeførte med landkode («programme») IRN er listeført under denne forskrift.

0Tilføyd ved forskrift 3 april 2013 nr. 335, endret ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016, tidligere vedlegg XI).

Vedlegg B. Liste over utstyr som kan brukes til intern undertrykkelse, jf. § 2 nr. 5

1. Fire-arms, ammunition and related accessories therefor, as follows:
1.1 Firearms not controlled by ML 1 and ML 2 of the Common Military List;
1.2 Ammunition specially designed for the firearms listed in item 1.1 and specially designed components therefor;
1.3 Weapon-sights not controlled by the Common Military List.
2. Bombs and grenades not controlled by the Common Military List.
3. Vehicles as follows:
3.1 Vehicles equipped with a water cannon, specially designed or modified for the purpose of riot control;
3.2 Vehicles specially designed or modified to be electrified to repel borders;
3.3 Vehicles specially designed or modified to remove barricades, including construction equipment with ballistic protection;
3.4 Vehicles specially designed for the transport or transfer of prisoners and/or detainees;
3.5 Vehicles specially designed to deploy mobile barriers;
3.6 Components for the vehicles specified in items 3.1 to 3.5 specially designed for the purposes of riot control.

Note 1 This item does not control vehicles specially designed for the purposes of fire-fighting.

Note 2 For the purposes of item 3.5 the term «vehicles» includes trailers.

4. Explosive substances and related equipment as follows:
4.1 Equipment and devices specially designed to initiate explosions by electrical or non-electrical means, including firing sets, detonators, igniters, boosters and detonating cord, and specially designed components therefor; except those specially designed for a specific commercial use consisting of the actuation or operation by explosive means of other equipment or devices the function of which is not the creation of explosions (e.g., car air-bag inflaters, electric-surge arresters of fire sprinkler actuators);
4.2 Linear cutting explosive charges not controlled by the Common Military List;
4.3 Other explosives not controlled by the Common Military List and related substances as follows:
a.amatol;
b.nitrocellulose (containing more than 12,5 % nitrogen);
c.nitroglycol;
d.pentaerythritol tetranitrate (PETN);
e.picryl chloride;
f.2,4,6-trinitrotoluene (TNT).
5. Protective equipment not controlled by ML 13 of the Common Military List as follows:
5.1 Body armour providing ballistic and/or stabbing protection;
5.2 Helmets providing ballistic and/or fragmentation protection, anti-riot helmets, antiriot shields and ballistic shields.

Note: This item does not control:

-equipment specially designed for sports activities;
-equipment specially designed for safety of work requirements.
6. Simulators, other than those controlled by ML 14 of the Common Military List, for training in the use of firearms, and specially designed software therefor.
7. Night vision, thermal imaging equipment and image intensifier tubes, other than those controlled by the Common Military List.
8. Razor barbed wire.
9. Military knives, combat knives and bayonets with blade lengths in excess of 10 cm.
10. Production equipment specially designed for the items specified in this list.
11. Specific technology for the development, production or use of the items specified in this list.
0Endret ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016, tidligere vedlegg XII).

Vedlegg C. Utstyr, teknologi og programvare, jf. § 5 nr. 7 

General Note

Notwithstanding the contents of this Annex, it shall not apply to:

(a)equipment, technology or software which are specified in Annex I to Council Regulation (EC) 428/20091 or the Common Military List; or
(b)software which is designed for installation by the user without further substantial support by the supplier and which is generally available to the public by being sold from stock at retail selling points, without restriction, by means of:
(i)over the counter transactions;
(ii)mail order transactions;
(iii)electronic transactions; or
(iv)telephone order transactions; or
(c)software which is in the public domain.

The categories A, B, C, D and E refer to the categories referred to in Regulation (EC) No 428/2009.

The «equipment, technology and software» referred to in Article 1b is: 

A. List of equipment

-Deep Packet Inspection equipment
-Network Interception equipment including Interception Management Equipment (IMS) and Data Retention Link Intelligence equipment
-Radio Frequency monitoring equipment
-Network and Satellite jamming equipment
-Remote Infection equipment
-Speaker recognition/processing equipment
-IMSI,2 MSISDN,3 IMEI,4 TMSI5 interception and monitoring equipment
-Tactical SMS6 /GSM7 /GPS8 /GPRS9 /UMTS10 / CDMA11 /PSTN12 interception and monitoring equipment
-DHCP13 /SMTP,14 GTP15 information interception and monitoring equipment
-Pattern Recognition and Pattern Profiling equipment
-Remote Forensics equipment
-Semantic Processing Engine equipment
-WEP and WPA code breaking equipment
-Interception equipment for VoIP proprietary and standard protocol 

B. Not used 

C. Not used 

D. «Software» for the «development», «production» or «use» of the equipment specified in A above. 

E. «Technology» for the «development», «production» or «use» of the equipment specified in A above.

Equipment, technology and software falling within these categories is within the scope of this Annex only to the extent that it falls within the general description «internet, telephone and satellite communications interception and monitoring systems».

For the purpose of this Annex «monitoring» means «acquisition, extraction, decoding, recording, processing, analysis and archiving call content or network data».

1Council Regulation (EC) No 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items (OJ L 134, 29.5.2009, p. 1).
2IMSI stands for International Mobile Subscriber Identity. It is a unique identification code for each mobile telephony device, integrated in the SIM card and which allows identification of such SIM via GSM and UMTS networks.
3MSISDN stands for Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number. It is a number uniquely identifying a subscription in a GSM or a UMTS mobile network. Simply put, it is the telephone number to the SIM card in a mobile phone and therefore it identifies a mobile subscriber as well as IMSI, but to route calls through him.
4IMEI stands for International Mobile Equipment Identity. It is a number, usually unique to identify GSM, WCDMA and IDEN mobile phones as well as some satellite phones. It is usually found printed inside the battery compartment of the phone. interception (wiretapping) can be specified by its IMEI number as well as IMSI and MSISDN.
5TMSI stands for Temporary Mobile Subscriber Identity. It is the identity that is most commonly sent between the mobile and the network.
6SMS stands for Short Message System.
7GSM stands for Global System for Mobile Communications.
8GPS stands for Global Positioning System.
9GPRS stands for General Package Radio Service.
10UMTS stands for Universal Mobile Telecommunication System.
11CDMA stands for Code Division Multiple Access.
12PSTN stands for Public Switch Telephone Networks.
13DHCP stands for Dynamic Host Configuration Protocol.
14SMTP stands for Simple Mail Transfer Protocol.
15GTP stands for GPRS Tunnelling Protocol.
 
0Endret ved forskrift 15 jan 2016 nr. 22 (i kraft 16 jan 2016, tidligere vedlegg XIII).