Forskrift om iverksetting av matrikkelen

DatoFOR-2007-02-09-151
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2007 hefte 2 (Merknader)
Ikrafttredelse09.02.2007
Sist endretFOR-2009-02-27-244
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-17-101-§2, LOV-2005-06-17-101-§5a, LOV-2005-06-17-101-§22, LOV-2005-06-17-101-§30, LOV-2005-06-17-101-§31, LOV-2005-06-17-101-§32, LOV-2005-06-17-101-§50, LOV-2005-06-17-101-§51, LOV-1978-06-23-70-§2-4, LOV-1978-06-23-70-§2-5, LOV-1978-06-23-70-§4-1, LOV-1978-06-23-70-§5-5, FOR-1979-10-19-4, FOR-2009-02-27-243
Kunngjort09.02.2007
KorttittelForskrift om iverksetting av matrikkelen

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet) 9. februar 2007 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 2, § 5a, § 22, § 30, § 31, § 32, § 50 og § 51, jf. lov 23. juni 1978 nr. 70 om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (Delingsloven) § 2-4, § 2-5, § 4-1 og § 5-5 og forskrift 19. oktober 1979 nr. 4 til lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (delingsloven). Del. av myndighet.
Tilføyd hjemmel: Forskrift 27. februar 2009 nr. 243 om bruk av lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) på Svalbard.
Endringer: Endret ved forskrift 27 feb 2009 nr. 244.

I

§ 1.Statens kartverk bestemmer når matrikkelen skal settes i verk for den enkelte kommune og for Svalbard. Der hvor matrikkelen er satt i verk, gjelder bestemmelsene i § 2 og § 3.

Kommuner kan før iverksettingen etter avtale med Statens kartverk føre matrikkelen sammen med GAB-registeret og eiendomskart. Føringen skal skje etter bestemmelsen i § 3.

0Endret ved forskrift 27 feb 2009 nr. 244.
§ 2.Matrikkelen erstatter GAB-registeret og kommunens eiendomskart. Når det i lov eller forskrift direkte eller indirekte vises til GAB-registeret eller kommunens eiendomskartverk, skal bestemmelsen gjelde matrikkelen tilsvarende.
§ 3.Føring av opplysninger i matrikkelen skal følge instruks fastsatt av Statens kartverk. Lov 23. juni 1978 nr. 70 om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (delingsloven) og lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 25, med tilhørende forskrifter, gjelder ellers så langt de passer.
0Endret ved forskrift 27 feb 2009 nr. 244.
§ 4.Statens kartverk bestemmer når kommunen skal overføre data fra kommunale grunneiendoms-, adresse- og bygningsregistre og digitale eiendomskart til matrikkelen, og på hvilken måte. Bestemmelsen gjelder tilsvarende for Longyearbyen lokalstyre.
0Tilføyd ved forskrift 27 feb 2009 nr. 244.

II

Forskriften trer i kraft straks.

Merknader til de enkelte bestemmelsene

Til § 1

Planen for iverksettingen av matrikkelen består av en pilotfase (prøveperiode) og en ordinær gjennomføringsfase. Første ledd gjelder den ordinære gjennomføringsfasen, mens andre ledd gjelder pilotfasen. I pilotfasen vil GAB og matrikkelen bli ført parallelt med hverandre. GAB vil i denne perioden fremdeles være det offisielle eiendomsregisteret.

Pilotfasen startet januar 2007 etter avtale med 15 kommuner. Pilotfasen vil gå fram til 15. april 2007. Gjennomføringsfasen skal etter planen løpe fra mai 2007 til mars 2008. I løpet av gjennomføringsfasen skal samtlige kommuner få iverksatt matrikkelen. Kommunene skal etter planen deles i fire grupper. Første gruppe vil få iverksetting av matrikkelen i mai eller juni 2007, mens siste gruppe får iverksettingen i februar eller mars 2008. Basert på erfaringene fra pilotfasen vil Statens kartverk sette opp en endelig gjennomføringsplan og bekjentgjøre gruppeinndelinger og iverksettingsdatoer. Det kan bli aktuelt å endre gruppeinndelingen underveis basert på situasjonen i den enkelte kommunen. Statens kartverk vil varsle kommunene i god tid om dette.

Til § 2

Matrikkelen erstatter GAB-registeret og kommunens eiendomskartverk. Når det i lov eller forskrift vises til GAB-registeret eller kommunens eiendomskart, skal vedkommende bestemmelse gjelde matrikkelen tilsvarende. Det gjelder også indirekte henvisninger, f.eks. i form av henvisning til delingsloven. Slike direkte eller indirekte henvisninger finnes bl.a. i:

-lov 23. juni 1978 nr. 70 om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (Delingsloven)
-forskrift 19. oktober 1979 nr. 4 til lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (delingsloven). Del. av myndighet
-forskrift 26. juni 2003 nr. 968 om føringen av grunneiendoms-, adresse- og bygningsregisteret (GAB-registeret)
-lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner
-forskrift 24. juni 2003 nr. 749 om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK)
-forskrift 5. juli 1991 nr. 456 om skrivemåten m.v. av stadnamn.

Til § 3

Iverksettingen av matrikkelen innebærer i utgangspunktet ikke noe mer enn at matrikkelen erstatter GAB og kommunens eiendomskartverk. All saksbehandling som ligger til grunn for føring av opplysninger i matrikkelen skal fortsatt skje etter delingslovens system. Det gjelder både grunneiendoms-, adresse- og bygningsdelen, og kartdelen. Føring av matrikkelen skal bl.a. basere seg på data fra kart- og delingsforretninger gjennomført etter bestemmelsene i delingsloven og tilhørende forskrifter. Kommunen skal fortsatt utarbeide målebrev etter reglene i delingsloven. Dokumentflyt og ansvarsdeling mellom kommunen og tinglysingsmyndigheten i saker som krever tinglysing, skjer uendret. Kommunen skal sende melding til tinglysning i samsvar med delingsloven § 4-2 og § 4-3. For kart- og delingsforretninger og annet arbeid etter delingsloven, skal det betales gebyr etter delingsloven § 5-2.

Klagebehandlingen skal skje etter reglene i delingsloven, jf. § 1-6, med unntak av klage på vedtak om utlevering av opplysninger fra matrikkelen. Klage på slikt vedtak skjer etter reglene i forvaltningsloven.

Innsyn i matrikkelen skal skje etter reglene i GAB-forskriften § 4. For øvrig gjelder personopplysningsloven. Utlevering av opplysninger fra matrikkelen skal skje etter § 30 i lov om eiendomsregistrering. I den grad denne bestemmelsen krever utfyllende bestemmelser, gjelder forskrift om føringen av grunneiendoms-, adresse- og bygningsregisteret (GAB-registeret) så langt den passer.

Konvertering av opplysninger fra GAB-registeret og eiendomskart til matrikkelen og matrikkelføring er unntatt fra personopplysningslovens krav til informasjon, melding og konsesjonsplikt, jf. lov om eiendomsregistrering § 22 åttende ledd.