Forskrift om rentesats etter ekteskapsloven og skifteloven.

DatoFOR-2007-02-13-164
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2007 hefte 2
Ikrafttredelse01.03.2007
Sist endret
EndrerFOR-1993-12-16-1199
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1991-07-04-47-§70, FOR-1992-12-18-1077, LOV-1930-02-21-§65, FOR-1993-12-10-1120
Kunngjort16.02.2007
KorttittelForskrift om rentesats etter el. og sl.

Hjemmel: Fastsatt av Justis- og politidepartementet 13. februar 2007 med hjemmel i lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap § 70 annet ledd, jf. delegeringsvedtak 18. desember 1992 nr. 1077, og lov 21. februar 1930 om skifte § 65 tredje ledd, jf. delegeringsvedtak 10. desember 1993 nr. 1120.

§ 1.Renten etter lov 21. februar 1930 om skifte § 65 tredje ledd annet punktum og lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap § 70 annet ledd er for hvert kalenderår en fast prosent effektiv årlig rente, som svarer til forsinkelsesrenten etter lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd første punktum, slik den er fastsatt pr. 1. januar det aktuelle året, fratrukket 5,2 prosentpoeng.
§ 2.Forskriften trer i kraft 1. mars 2007. Fra ikrafttredelsen er renten for 2007 5,3 prosent p.a. Den nye rentesatsen gjelder for både eksisterende og nye fordringer.
§ 3.Fra den tid forskriften trer i kraft oppheves forskrift 16. desember 1993 nr. 1199 om rentesats etter skifteloven § 65 tredje ledd.