Forskrift om forbud mot doping av hest

DatoFOR-2007-03-01-231
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2007 hefte 3
Ikrafttredelse01.01.2008
Sist endretFOR-2010-08-06-1147
EndrerFOR-1987-01-30-65
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2001-06-15-75-§23, LOV-2009-06-19-97-§9, LOV-2009-06-19-97-§19, LOV-2009-06-19-97-§26, FOR-2010-06-11-814
Kunngjort06.03.2007
KorttittelForskrift om forbud mot doping av hest

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 1. mars 2007 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 9, § 19 og § 26, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814, og lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 23.
Endringer: Endret ved forskrifter 5 juni 2007 nr. 583, 6 aug 2010 nr. 1147.

§ 1.Formål

Forskriften skal fremme god velferd for hester som deltar i konkurranser og prestasjonsprøver, herunder bidra til å beskytte hester best mulig mot skade, smerte og annen lidelse som følge av doping.

§ 2.Definisjoner

I denne forskriften gjelder følgende definisjoner:

a)«hest»: Dyr av hestefamilien.
b)«doping»: Brudd på § 4 og § 5.
c)«konkurranse»: Travløp, galoppløp, ridestevne, kjørestevne, utstilling og andre aktiviteter som arrangeres for å få rangert de deltakende hestene eller ekvipasjene etter prestasjon.
d)«prestasjonsprøve»: Annen organisert aktivitet som arrangeres for å teste hesters eller ekvipasjers prestasjonsevner. Begrepet omfatter ikke prøver som foretas i forbindelse med veterinærmedisinsk behandling.
e)«dyreholder»: Eier, trener eller annen juridisk eller fysisk person som har ansvar for hesten.
f)«dyrehelsepersonell»: Veterinærer, dyrepleiere og annet personell som omfattes av dyrehelsepersonelloven.
g)«arrangører»: Fysiske eller juridiske personer som har ansvaret for organisering og gjennomføring av konkurranser og prestasjonsprøver.
h)«arrangørorganisasjoner»: Det Norske Travselskap, Norsk Jockeyklub, Norges Rytterforbund, Norsk Hestesenter og andre som organiserer eller for øvrig legger til rette for arrangører av konkurranser og prestasjonsprøver.
i)«behandling»: All bruk av legemidler og bruk av substanser eller metoder som kan påvirke hesters prestasjonsevne. Bruk av pisk og andre mekaniske hjelpemidler skal ikke regnes som behandling.
§ 3.Opplysningsplikt

Før en hest behandles, skal dyreholder eller den som har ansvar for hestens deltakelse i konkurranse eller prestasjonsprøve, så langt som mulig gi behandleren fullstendige og korrekte opplysninger om hvorvidt og når hesten skal delta.

Dyrehelsepersonell skal gi dyreholderen fullstendige og korrekte opplysninger om behandlingens rettsvirkninger etter denne forskriften og reglement, jf. § 7.

Arrangører og arrangørorganisasjoner som får grunn til mistanke om alvorlige brudd på denne forskriften, skal så snart som mulig melde fra om dette til Mattilsynet.

§ 4.Forbud mot deltakelse

Dyreholder skal ikke la en hest delta i konkurranse eller prestasjonsprøve dersom deltakelsen vil være dyrevernmessig uforsvarlig på grunn av at hesten har fått behandling. Dersom det påvises virksomme rester etter eller virkninger av behandling i eller på hesten på deltakelsestidspunktet, skal tiden som har gått siden behandlingen, ikke ha betydning for forsvarlighetsvurderingen.

Forbudet etter første ledd gjelder selv om behandlingen ikke har påvirket hestens prestasjonsevne.

§ 5.Forbud mot behandling

Brudd på forbudet mot deltakelse etter § 4 medfører at også behandlingen som førte til bruddet, var forbudt. Forbudet rammer ikke person som ikke visste eller burde ha visst at hesten skulle delta i konkurransen eller prestasjonsprøven.

Forbudet etter første ledd gjelder ikke behandling som er påbudt etter dyrevelferdsloven § 24 annet ledd bokstav b og dyrehelsepersonelloven § 14. Forbudet gjelder heller ikke dyrehelsepersonell eller andre som i forbindelse med behandlingen har gitt dyreholderen opplysninger etter § 3 og frarådet deltakelse.

0Endret ved forskrift 6 aug 2010 nr. 1147.
§ 6.Dokumentasjonsplikt

Arrangørene skal dokumentere at de utfører kontroller, følger opp påviste avvik og iverksetter tiltak for å hindre gjentakelse av avvik etter reglementene, jf. § 7.

Dyreholder skal sørge for at hestens helsekort etter forskrift 2. juni 2005 nr. 505 om velferd for hest § 6 følger hesten og alltid er tilgjengelig i forbindelse med konkurranser eller prestasjonsprøver.

§ 7.Reglementsplikt

Arrangørene skal ha og håndheve reglement med bestemmelser som er utfyllende eller skjerpende i forhold til forbudet mot doping.

Arrangørorganisasjonene skal påse at arrangørene oppfyller reglementsplikten etter første ledd. Arrangørorganisasjonene kan utarbeide og håndheve reglementet på vegne av arrangørene. Arrangørorganisasjonene skal samordne reglementene slik at bestemmelsene ikke får unødvendig ulikt innhold. Nye reglement og endringer i reglementene skal legges fram for Mattilsynet.

Reglementene skal inneholde bestemmelser om:

a)Hvilke behandlinger som medfører forbud mot deltakelse resten av hestens levetid, jf. § 4.
b)Hvilke behandlinger som medfører forbud mot deltakelse i et begrenset tidsrom, jf. § 4.
c)Hvor lenge det er forbudt å delta («karenstider») etter behandlinger som nevnt i bokstav b, jf. § 4.
d)Hvor store verdier av legemidler og andre stoffer som skal regnes som virksomme rester og medføre forbud mot deltakelse, jf. § 4.
e)Forbud mot oppbevaring av legemidler og behandlingsutstyr på steder hvor det arrangeres konkurranser og prestasjonsprøver.
f)Arrangørens egne uttak og håndtering av prøver som gir tilstrekkelig grunnlag for å vurdere om en deltakelse er forbudt, jf. § 4.
g)Selvdømmerett som gir arrangørene og arrangørorganisasjonene tilstrekkelig rettslig grunnlag for å få etterforsket og pådømt deltakeres brudd på reglementene.
h)Forsvarlig utredning av saker ved mistanke om brudd på reglementene, herunder bruk av sakkyndige.
i)Sanksjoner som bidrar til å forebygge brudd på reglementene.
§ 8.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og fatter nødvendige vedtak for å gjennomføre bestemmelsene i denne forskriften.

§ 9.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særskilte tilfeller dispensere fra denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 10.Straff

Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av forskriften, er straffbart i henhold til dyrevelferdsloven § 37 og dyrehelsepersonelloven § 37.

0Endret ved forskrift 6 aug 2010 nr. 1147.
§ 11.Ikrafttredelse mv.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2008.

På samme tidspunkt oppheves forskrift 30. januar 1987 nr. 65 om forbud mot bruk av legemidler m.m. til og visse former for behandling av konkurransehest («doping»).

0Endret ved forskrift 5 juni 2007 nr. 583.