Forskrift om klageadgang ved Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid.

DatoFOR-2007-03-01-270
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2007 hefte 3
Ikrafttredelse01.03.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2006-12-15-1456-§20, LOV-1967-02-10-§28
Kunngjort20.03.2007
KorttittelForskrift om klage, Stipendprogram for kunstnere

Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2007 med hjemmel i forskrift 15. desember 2006 nr. 1456 til forvaltningsloven (forvaltningslovforskriften) § 20, jf. lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 28.

§ 1.Klage
(1) Følgende avgjørelser skal regnes som enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b:
a)avslag på søknad om opptak til Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid;
b)avslag på godkjenning av den obligatoriske del av programmet;
c)vedtak om at en kandidats deltakelse i programmet må avsluttes fordi fremdriften i prosjektet ikke er tilfredsstillende;
d)programstyrets innstilling og godkjenning av om en kandidat kan fremmes for en bedømmelseskomité;
e)bedømmelseskomiteens vedtak i vurderingen av om et prosjekt skal godkjennes eller ikke.
(2) Enkeltvedtak etter første ledd kan bare påklages av den som vedtaket retter seg mot. Klageinstans er klagenemnden ved Kunsthøgskolen i Bergen. Faglige vurderinger ved denne type vedtak, kan ikke påklages.
(3) Klagen skal utformes skriftlig og må være fremsatt innen tre uker etter at søkeren/kandidaten var eller burde vært kjent med det forhold som begrunner klagen.
(4) Finner klagenemnden ved Kunsthøgskolen i Bergen at det foreligger formelle feil ved en bedømmelse, og det er rimelig å anta at dette kan ha hatt betydning for en eller flere kandidaters prestasjon eller bedømmelse av denne, kan klagenemnden bestemme at kandidaten skal fremmes for en ny bedømmelseskomité.
(5) Klage som er behandlet etter reglene i denne paragraf, kan ikke påklages.
§ 2.Ny innlevering

Ved ikke godkjent prosjekt kan kandidaten fremstille seg for ny bedømming tidligst seks måneder etter at endelig vedtak om dette ble fattet. Bedømmelse på ny kan bare skje en gang.

§ 3.Iverksettelse

Forskriften trer i kraft straks.