Forskrift om løsning av tvister mellom Arbeids- og velferdsetaten og kommunene etter arbeids- og velferdsforvaltningsloven

DatoFOR-2007-03-12-294
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2007 hefte 3
Ikrafttredelse12.03.2007
Sist endretFOR-2014-03-10-259
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2006-06-16-20-§14
Kunngjort23.03.2007
KorttittelForskrift om tvisteløsning mellom NAV og kommune

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet (nå Arbeids- og sosialdepartementet) 12. mars 2007 med hjemmel i lov 16. juni 2006 nr. 20 om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven) § 14 fjerde ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 7 jan 2010 nr. 12, 10 mars 2014 nr. 259.

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften gjelder for løsning av tvister som hindrer inngåelse og gjennomføring av avtale om felles lokale kontorer mellom Arbeids- og velferdsetaten og kommunene, jf. arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 14 siste ledd.

Kontoret skal ivareta oppgaver for etaten og kommunens oppgaver etter lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, jf. loven § 13.

Det felles lokale kontoret skal opprettes ved avtale mellom Arbeids- og velferdsetaten og kommunen, jf. loven § 14 første ledd.

For å sikre at det opprettes felles lokale kontorer for alle landets kommuner, skal fylkesmannen mekle i tvist mellom Arbeids- og velferdsetaten og kommunen når uenighet mellom partene hindrer at avtale blir inngått. Oppnås ikke enighet ved mekling, fastsettes de avtalevilkårene det tvistes om av en tvisteløsningsnemnd.

0Endret ved forskrift 10 mars 2014 nr. 259.
§ 2.Mekling

Tvistesak fremmes for fylkesmannen av Arbeids- og velferdsetaten eller av kommunen. Et interkommunalt organ eller en vertskommune som har fått delegert myndighet fra annen kommune, vil og kunne fremme tvistesak for fylkesmannen og opptre som part i saken.

Saken fremmes skriftlig og begge parter skal gi sin skriftlige framstilling av saken før mekling.

Fylkesmannen mekler i møte med begge partene til stede. Partene møter på beslutningsdyktig nivå. Når det av fylkesmannen anses hensiktsmessig for å oppnå enighet mellom partene, kan fylkesmannen gi sin vurdering av saken under møtet og fremme forslag til meklingsløsning.

§ 3.Gjenstand for mekling

Det skal mekles for å oppnå en avtale som bestemmer lokalisering og utforming, organisering og drift av kontoret og hvordan kontoret skal samhandle med representanter for kontorets brukere og med kommunens øvrige tjenestetilbud.

Det kan også mekles for å oppnå avtale om at andre kommunale tjenester enn økonomisk stønad skal inngå i kontoret og hvilke tjenester dette skal være, jf. loven § 13 annet ledd.

Det kan også mekles for at avtalen skal inneholde bestemmelser om å utføre oppgaver på hverandres myndighetsområder, jf. loven § 14 annet ledd.

Oppstår det uenighet mellom partene ved gjennomføring eller praktiseringen av avtalen, kan partene prøve å oppnå enighet ved mekling hos fylkesmannen for å hindre oppsigelse av avtalen.

§ 4.Tvisteløsningsnemnd

Finner fylkesmannen at mekling ikke fører til enighet, avsluttes meklingen.

Saken sendes senest innen tre uker til tvisteløsningsnemnda for avgjørelse. Dersom fylkesmannen har fremmet forslag til meklingsløsning, skal dette forslaget legges ved saken. Det sendes samtidig kopi av saksdokumentene til KS og Arbeids- og velferdsdirektoratet til orientering.

Nemnda tar stilling til de forhold som partene ikke har inngått avtale om, jf. § 3 første ledd.

Saker etter § 3 annet til fjerde ledd kan ikke behandles av nemnda.

§ 5.Tvisteløsningsnemndas oppnevning og sammensetning

Tvisteløsningsnemnda skal ha en leder og to faste medlemmer med personlige stedfortredere.

Departementet oppnevner nemndas leder med stedfortreder. KS og Arbeids- og velferdsdirektoratet oppnevner ett medlem hver med stedfortredere. Nemnda oppnevnes for fire år av gangen.

Nemndas leder og stedfortreder må fylle kravene etter domstolsloven § 54 annet ledd.

Godtgjørelse til nemndas leder og medlemmer fastsettes av departementet.

0Endret ved forskrift 7 jan 2010 nr. 12.
§ 6.Saksbehandling mv.

Tvisteløsningsnemnda behandler tvisten på grunnlag av de skriftlige fremstillinger som partene har gitt. Nemnda kan be partene om ytterligere dokumentasjon dersom det er nødvendig for sakens opplysning.

Nemndas vedtak skal, eventuelt supplert med bestemmelser avtalt mellom partene, oppfylle krav til avtale mellom Arbeids- og velferdsetaten og kommunen etter loven § 14 første ledd.

Nemnda skal årlig avgi rapport til departementet om nemndas virksomhet.

0Endret ved forskrift 7 jan 2010 nr. 12.
§ 7.Vedtaksførhet

Tvisteløsningsnemnda er vedtaksfør når leder og begge medlemmer eller deres stedfortredere er til stede.

Nemndas vedtak fattes ved alminnelig flertall. Det skal føres protokoll.

§ 8.Forholdet til forvaltningsloven

Forvaltningsloven gjelder for tvisteløsningsnemndas saksbehandling. Nemndas vedtak kan ikke påklages.

§ 9.Vedtakets virkning

Tvisteløsningsnemndas vedtak, eventuelt supplert med bestemmelser avtalt mellom partene, har virkning som en avtale og gjelder inntil partene inngår avtale som erstatter denne.

§ 10.Sakskostnader

Hver av partene dekker egne sakskostnader ved mekling og ved behandling i tvisteløsningsnemnda.

Kostnader til nemndas leder og medlemmer med stedforetredere dekkes av departementet.

§ 11.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.