Forskrift om fleksibel bruk av luftrommet.

DatoFOR-2007-03-13-266
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2007 hefte 3
Ikrafttredelse01.04.2007
Sist endret
EndrerFOR-2003-01-16-44
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§7-4, LOV-1993-06-11-101-§9-1, LOV-1993-06-11-101-§16-1
Kunngjort16.03.2007
KorttittelForskrift om fleksibel bruk av luftrommet

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 13. mars 2007 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 7-4 andre, tredje og fjerde ledd, § 9-1, § 16-1 første ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII kap. VI nr. 66y (forordning (EF) nr. 2150/2005).

§ 1.Formål

Forskriften inkorporerer forordning (EF) nr. 2150/2005 i norsk rett. Forskriften skal legge grunnlag for at sivil og militær bruk av luftrommet skal kunne gjennomføres på en fleksibel måte uten redusert sikkerhet eller vesentlige ulemper for brukerne av luftrommet.

§ 2.Virkeområde

Denne forskrift omhandler felleseuropeiske regler for fleksibel bruk av luftrommet innenfor norsk område, samt områder hvor Norge i henhold til internasjonale konvensjoner og avtaler er forpliktet til å yte lufttrafikktjenester.

Forskriften gjelder ikke på Svalbard.

§ 3.Gjennomføring av forordning (EF) nr. 2150/2005

EØS-avtalen vedlegg XIII kap. VI nr. 66y (forordning (EF) nr. 2150/2005) om felles regler for fleksibel bruk av luftrommet (FUA-forordningen) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 4.Komité for luftromspolicy på strategisk nivå

Luftfartstilsynet skal utføre de oppgaver som fremgår av artikkel 4 nr. 1 bokstav a) til n) i FUA-forordningen.

For å løse oppgavene nevnt i første ledd, skal Luftfartstilsynet opprette en sivil-militær komité bestående av representanter fra Luftfartstilsynet og Forsvaret på høyt nivå. Komiteen skal konsulteres med målsetting om å oppnå enighet før avgjørelser treffes. Komiteen skal ved behov etablere rådgivende ekspertgrupper for å gjennomføre faglige utredninger.

Komiteen kan beslutte at den ikke skal konsulteres i enkeltsaker eller på faglig avgrensede områder.

Uavklarte saker som reiser spørsmål av politisk karakter, skal forelegges Samferdselsdepartementet. Forsvarsdepartementet skal involveres før avgjørelse treffes.

§ 5.Opprettelse av enhet for styring av luftrommet (AMC) på pretaktisk nivå

Luftfartstilsynet skal utpeke en felles sivil-militær enhet for styring av luftrommet (AMC) i henhold til artikkel 5 i FUA-forordningen. Enhetens lokalisering, sammensetning, ansvar og myndighet fastsettes av Luftfartstilsynet etter fremgangsmåten beskrevet i § 4.

§ 6.Taktisk styring av luftrommet

Forsvaret og aktuell yter av lufttrafikktjenester skal inngå avtaler for å muliggjøre taktisk styring av luftrommet i henhold til artikkel 6 i FUA-forordningen.

§ 7.Tilsyn, underretning og rapportering

Luftfartstilsynet skal føre tilsyn med at forskriften overholdes, samt foreta underretning og rapportering i henhold til artikkel 4 nr. 3 og artikkel 8 i FUA-forordningen.

§ 8.Overgangsbestemmelse

Inntil det er truffet avgjørelser i henhold til § 4 og § 5, videreføres avtale godkjent av Luftfartstilsynet mellom Forsvaret og Avinor om fleksibel bruk av luftrommet (FUA-avtalen) så langt den passer. FUA-avtalen har virkning overfor ytere av lufttrafikktjenester og alle luftfartøy som opererer i luftrom under norsk jurisdiksjon.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. april 2007. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 16. januar 2003 nr. 44 om fleksibel bruk av luftrommet.

Vedlegg 

Forordning (EF) nr. 2150/2005. pdf.gif

0Foreløpig norsk versjon av tekst under oversettelse. Henvendelser om status for oversettelsen kan rettes til Samferdselsdepartementet.