Forskrift om bruk av ferdskriver for elektronisk overvåking av fangst av hval.

DatoFOR-2007-03-14-297
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2007 hefte 3
Ikrafttredelse14.03.2007
Sist endretFOR-2013-01-08-25
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§34, LOV-2008-06-06-37-§43
Kunngjort23.03.2007
KorttittelForskrift om ferdskriverbruk, hvalfangst

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 14. mars 2007 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 34 og § 43.
Endringer: Endret ved forskrift 8 jan 2013 nr. 25.

§ 1.Stedlig virkeområde

Denne forskriften gjelder for norske fartøy som driver fangst av hval i farvann under norsk fiskerijurisdiksjon eller i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon.

§ 2.Saklig virkeområde

Norske fartøy som har fått tillatelse til å drive fangst av vågehval skal ha installert ferdskriver for elektronisk overvåking av hvalfangst.

§ 3.Definisjon

Med «ferdskriver for elektronisk overvåking av hvalfangst» forstås datalogger med datakort og sensorer med tilførselskabler.

§ 4.Utstyr

Ferdskriver for elektronisk overvåking av hvalfangst skal være godkjent av Fiskeridirektoratet og installert av en av Fiskeridirektoratet godkjent installatør.

Før sesongstart skal ferdskriveren startes og samtlige funksjoner kontrolleres av godkjent installatør.

§ 5.Plikt til å påse at ferdskriveren er i drift

Ansvarshavende skal før avgang til feltet kontrollere at dioden på ferdskriveren lyser. Når fartøyet er i fangst, skal tilsvarende kontrolleres hver 24. time.

Tidspunktet for kontroll skal føres i merknadsrubrikken i fangstdagboken.

§ 6.Forbud mot å slå av, skade, ødelegge eller manipulere utstyret

Det er forbudt å slå av, skade, flytte eller på annen måte manipulere ferdskriveren.

Ansvarshavende om bord på fartøyet skal påse at:

a)ferdskriveren ikke åpnes og forseglingene ikke brytes
b)sensorer som er tilkoblet ferdskriveren ikke endres/blokkeres/flyttes/skades
c)strømforsyningen ikke brytes
d)ferdskriverutstyr ikke fjernes fra fartøyet.
§ 7.Feil i forbindelse med ferdskriveren

Dersom dioden ikke lyser eller det oppstår synlig skade eller feil på ferdskriveren inkludert alle sensorer, sikringer og strømførende kabler til utstyret, skal fartøyet avslutte fangsten. Ansvarshavende om bord skal straks ta kontakt med Fiskeridirektoratet.

Fangsten kan ikke gjenopptas før feilen er utbedret. I særlige tilfeller kan Fiskeridirektoratet gi tillatelse til at fartøyet midlertidig kan fortsette fangsten uten elektronisk ferdskriver.

§ 8.Omkostninger

Omkostninger i forbindelse med installasjon og bruk av ferdskriver skal dekkes av fartøyeier.

§ 9.Delegering

Fiskeridirektøren kan gi nærmere regler om etablering og gjennomføring av ordningen med bruk av ferdskriver, herunder regler om krav til ferdskriver, tilsyn og kontroll.

§ 10.Straff og inndragning

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 62, § 64 og § 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

0Endret ved forskrift 8 jan 2013 nr. 25.
§ 11.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.