Forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser

DatoFOR-2007-03-30-366
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2007 hefte 4
Ikrafttredelse01.01.2008
Sist endretFOR-2016-06-03-566
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-17-62-§1-4, LOV-2005-06-17-62-§4-1
Kunngjort02.04.2007
KorttittelForskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet (nå Arbeids- og sosialdepartementet) 30. mars 2007 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-4 første ledd og § 4-1 sjette ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 27 nov 2007 nr. 1329, 3 mai 2011 nr. 438 som endret ved forskrift 30 juni 2011 nr. 752, 1 juli 2015 nr. 852, 3 juni 2016 nr. 566.

§ 1.Formål

Forskriftens formål er å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for virksomhet som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser.1 Med arbeid som utføres på bygge- og anleggsplasser, jf. byggherreforskriften § 2, jf. § 4, menes:

1.oppføring av bygninger
2.innrednings-, utsmykkings- og installasjonsarbeid
3.montering og demontering av prefabrikkerte elementer
4.riving, demontering, ombygging og istandsetting
5.sanering og vedlikehold
6.alminnelig anleggsvirksomhet
7.graving, sprengning og annet grunnarbeid
8.annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid.
0Endret ved forskrift 3 mai 2011 nr. 438 (i kraft 1 juni 2011).
1Jf. forskrift 21. april 1995 nr. 377 om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) § 2 a).
§ 3.Vilkår for utstedelse av HMS-kort i bygge- og anleggsbransjen

Det er et vilkår for utstedelse av HMS-kort at pålagt registreringsplikt til ett eller flere av følgende offentlige registre er oppfylt:

-Enhetsregisteret
-Det sentrale folkeregister
-Merverdiavgiftsregisteret
-Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret
-Rapporteringsplikten etter likningsloven § 5-6.

Bemanningsforetak, jf. forskrift 4. juni 2008 nr. 541 om bemanningsforetak § 1, som driver utleie av arbeidstakere innenfor denne forskriftens virkeområde, skal i tillegg være registrert i Arbeidstilsynets register over bemanningsforetak.

0Tilføyd ved forskrift 3 mai 2011 nr. 438 (i kraft 1 juni 2011 og 1 sep 2011 jf. forskrift 30 juni 2011 nr. 752), endret ved forskrift 1 juli 2015 nr. 852.
§ 4.Arbeidsgivers plikter

Arbeidsgiver og enkeltpersonforetak skal sørge for at alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser skal ha HMS-kort utstedt av en kortutsteder utpekt av departementet.

Arbeidsgiver plikter å sørge for nødvendig identitetskontroll av arbeidstaker før bestilling av HMS-kort. HMS-kort kan bare bestilles av ansatte i, eller innehaver av, virksomheten som skal utføre arbeidet HMS-kortet er knyttet til.

Arbeidstakere eller innehavere av enkeltpersonforetak som er omfattet av forskrift 8. mai 2012 nr. 408 om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester § 9, er unntatt fra kravet om HMS-kort etter forskriften her.

0Endret ved forskrifter 3 mai 2011 nr. 438 (i kraft 1 juni 2011, tidligere § 3), 1 juli 2015 nr. 852, 3 juni 2016 nr. 566.
§ 5.Kortinnehavers ansvar

HMS-kortet er personlig og skal ikke overdras til andre.

HMS-kortet skal bæres godt synlig under opphold på bygge- og anleggsplasser, og kortet skal på oppfordring vises til Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet, skattemyndighetene, politiet, verneombud, virksomhet med ansvar for samordning av vernetiltak etter arbeidsmiljøloven § 2-2 og byggherre, byggherres representant og koordinator for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø etter byggherreforskriften.

Bestemmelsen gjelder også for arbeidstakere og innehavere av enkeltpersonforetak som er omfattet av § 4 tredje ledd.

0Endret ved forskrifter 3 mai 2011 nr. 438 (i kraft 1 juni 2011, tidligere § 6), 1 juli 2015 nr. 852, 3 juni 2016 nr. 566.
§ 6.Kortutsteders plikter

Departementet er å anse som behandlingsansvarlig i henhold til personopplysningsloven § 2 nr. 4. Ved utstedelsen av HMS-kort opptrer kortutsteder på vegne av departementet.

Kortutsteder skal påse at vilkårene for å utstede HMS-kort er oppfylt før kort utstedes, herunder foreta identitetskontroll av arbeidstaker.

Kortutsteder skal opprette og føre et register over godkjente bestillere.

Kortutsteder skal opprette og føre et register over alle utstedte kort, med tilhørende data.

0Tilføyd ved forskrift 3 mai 2011 nr. 438 (i kraft 1 juni 2011), endret ved forskrift 1 juli 2015 nr. 852.
§ 7.Krav til opplysninger på HMS-kortet

HMS-kortet skal inneholde følgende opplysninger på norsk og engelsk:

a)navn på arbeidsgiver eller enkeltpersonforetak
b)organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter
c)navn på kortinnehaveren
d)bilde av kortinnehaveren
e)fødselsdato og kjønn
f)kortinnehaverens signatur
g)gyldighetsperiode
h)kortnummer
i)navn og adresse til utsteder av kortet.
0Endret ved forskrifter 3 mai 2011 nr. 438 (i kraft 1 juni 2011, tidligere § 4), 1 juli 2015 nr. 852.
§ 8.Kortets gyldighet, kontroll og inndragning

HMS-kortet utstedes for en periode på to år. Kortet er kun gyldig så lenge ansettelsesforholdet består.

Den som er omfattet av oppregningen i § 5 annet ledd, kan gjennom oppslag i registrene nevnt i § 3 kontrollere om registerpliktene etter § 3 er oppfylt. Dersom oppslaget gir grunn til å tro at registerpliktene ikke er oppfylt, skal det gis melding til Arbeidstilsynet eller Petroleumstilsynet, og til kortinnehaverens arbeidsgiver.

Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet, skattemyndighetene og politiet kan inndra HMS-kort som er ugyldige fordi gyldighetsperioden er utløpt, arbeidsforholdet eller virksomheten er opphørt, eller dersom kortet eller bruken av kortet av andre grunner er ugyldig.

0Endret ved forskrifter 3 mai 2011 nr. 438 (i kraft 1 juni 2011, tidligere § 5), 1 juli 2015 nr. 852, 3 juni 2016 nr. 566.
§ 8a.Arbeidsgivers plikt til å innlevere HMS-kort

Etter utløpet av kortets gyldighetsperiode skal virksomheten straks sørge for at HMS-kortet innleveres og sendes til kortutsteder for makulering. Det samme gjelder ved opphør av arbeidsforholdet eller når virksomheten opphører.

0Tilføyd ved forskrift 3 juni 2016 nr. 566.
§ 9.Tap av HMS-kort

Ved tapt eller stjålet HMS-kort skal det umiddelbart gis melding til arbeidsgiver. Arbeidsgiver skal umiddelbart melde fra til kortutsteder slik at kortet gjøres ugyldig og nytt kort utstedes. Tilsvarende gjelder for enkeltpersonforetak.

Dersom tapt HMS-kort kommer til rette skal det sendes kortutsteder for makulering.

0Endret ved forskrift 3 mai 2011 nr. 438 (i kraft 1 juni 2011, tidligere § 7), 1 juli 2015 nr. 852.
§ 10.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift eller vedtak gitt i medhold av denne, eller medvirkning til dette, er straffbart i henhold til arbeidsmiljøloven kapittel 19.

0Endret ved forskrift 3 mai 2011 nr. 438 (i kraft 1 juni 2011, tidligere § 8).
§ 11.Ikrafttredelse

Forskriften gjelder fra den tid departementet bestemmer.1

0Endret ved forskrift 3 mai 2011 nr. 438 (i kraft 1 juni 2011, tidligere § 9).
11 jan 2008, jf. forskrift 27 nov 2007 nr 1329.