Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges Handelshøyskole

DatoFOR-2007-04-26-4889
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 8
Ikrafttredelse26.04.2007
Sist endretFOR-2010-02-09-1909
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-3, LOV-2005-04-01-15-§3-6, LOV-2005-04-01-15-§3-7, LOV-2005-04-01-15-§3-9, LOV-2005-04-01-15-§3-10, LOV-2005-04-01-15-§3-11
Kunngjort02.09.2011   kl. 14.20
KorttittelForskrift for ph.d. ved NHH

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Styret ved Norges Handelshøyskole 9. februar 2010 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-3, § 3-6, § 3-7, § 3-9, § 3-10 og § 3-11.
Endringer: Endret ved forskrift 9 feb 2010 nr. 1909 (kunngjort i sin helhet etter endringene).

Kapittel 1. Alminnelige regler

§ 1-1.Virkeområde

Denne forskriften gjelder for organisert doktorgradsutdanning som fører frem til graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges Handelshøyskole (NHH).

§ 1-2.Målsetting

Doktorgradsutdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet på et høyt internasjonalt faglig nivå og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt. Utdanningen skal munne ut i et selvstendig forskningsarbeid i form av en vitenskapelig avhandling på høyt faglig nivå.

Som grunnlag for arbeidet med avhandlingen skal doktorgradskandidaten gjennomføre en videregående opplæring i teori og metode som gir faglig dybde og bredde i eget fag, samtidig som faget settes inn i en større ramme. I tillegg skal kandidaten gjennom utdanningen få trening i formidling av faglig arbeid.

§ 1-3.Ansvar for doktorgradsutdanningen

Programutvalget for doktorgradsutdanning (PDU) har det overordnede ansvar for doktorgradsutdanningen, herunder at den til enhver tid er faglig, pedagogisk og ressursmessig best mulig tilpasset kompetansebehovet utdanningen er ment å dekke. PDU overvåker, koordinerer og godkjenner instituttenes undervisning og veiledning. PDU kan initiere endringer i kurstilbud, så vel som undervisnings- og eksamensopplegg. Programutvalget har det overordnede ansvar for kvalitetssikringen av utdanningen.

Instituttene har det faglige ansvaret for gjennomføringen av undervisning og veiledning.

§ 1-4.Doktorgradsutdanningens innhold

Doktorgradsutdanningen er i hovedsak aktivt, selvstendig forskningsarbeid under veiledning.

Doktorgradsutdanningen omfatter:

-Gjennomføring av et selvstendig forskningsarbeid (vitenskapelig avhandling) i samarbeid med veiledere og andre forskere
-Aktiv deltakelse i forskermiljøer, nasjonalt og internasjonalt
-Godkjent opplæringsdel.

Kapittel 2. Opptak

§ 2-1.Søkerens formelle kompetanse

Opptak til doktorgradsprogrammet forutsetter at søker har fullført en utdanning tilsvarende en femårig mastergrad i det norske utdanningssystemet. Utdanningen må være faglig relevant for vedkommendes doktorgradsutdanning.

Ved vurdering av søknad om opptak til doktorgradsprogrammet beregnes søkers karaktergjennomsnitt på bakgrunn av den femårige grad. Karaktergjennomsnittet skal normalt tilsvare minst B (4,0) i det norske karaktersystemet. Kravet til minst B (4,0) gjelder også for det selvstendige arbeidet i masterstudiet.

PDU kan dispensere fra opptakskravene for søkere som ønsker adgang til enkeltkurs i studiet.

§ 2-2.Søknadens innhold

Søknaden skal gi et best mulig grunnlag for vurdering av søkers kompetanse og mulighet til å gjennomføre doktorgradsutdanningen.

Søknad om opptak skal normalt inneholde:

-Dokumentasjon av utdanning og faglig bakgrunn for øvrig
-Tentativ prosjektbeskrivelse som skal gjøre rede for forskningstema og problemstillinger
-Plan for opplæringsdelen av doktorgradsutdanningen
-Eventuelle planer for opphold ved andre, herunder utenlandske, forskningsinstitusjoner eller virksomheter
-Fremdriftsplan for gjennomføring av utdanningen
-Eventuelt ønske om en eller flere veiledere til veiledningskomiteen
-Finansieringsplan
-Opplysninger om eventuelle immateriellrettslige restriksjoner.

Søknad om tillatelse til å benytte et annet språk enn engelsk i avhandling, prøveforelesning og disputas skal sendes sammen med søknad om opptak.

§ 2-3.Prosedyre for opptak

Utfyllende regler om søknadsfrister, opptakskrav, behandling og rangering av søknader om opptak fastsettes av PDU og vil fremgå av utfyllende bestemmelser til denne forskriften.

§ 2-4.Vedtak om opptak

Vedtak om opptak fattes på grunnlag av en samlet vurdering av søknaden.

Opptaket kan skje med forbehold om finansiering, opptakskapasitet, veiledningskapasitet, tilleggsutdanning og immaterialrettslige avtaler.

I opptaksvedtaket skal normalt hovedveileder oppnevnes og veiledningsperiode bekreftes.

§ 2-5.Avtale

Doktorgradsstudenter som er tatt opp til den organiserte doktorgradsutdanningen må undertegne skriftlig avtale som skal regulere forholdet mellom student, hovedveileder, det instituttet studenten skal knyttes til og eventuell ekstern finansieringsinstitusjon.

Avtalen skal regulere:

-tema for avhandlingen
-avtaleperioden
-finansieringsplan
-opplæringsdel, herunder karakterkrav
-veiledningsforhold
-rapportering til instituttet/milepæler
-arbeidssted
-partenes gjensidige rettigheter og plikter utover ovennevnte punkter.

PDU skal godkjenne avtalen før den undertegnes av partene. Senere endringer i avtalen skal forelegges PDU for godkjenning.

Avtalens parter kan legge frem påstand om mislighold for PDU. PDU skal vurdere påstanden og fatte vedtak i saken.

Kapittel 3. Doktorgradsutdanning

§ 3-1.Studierett

Doktorgradsutdanningen skal være lagt opp slik at den normalt skal kunne fullføres innenfor en tre års effektiv utdanningsperiode.

Studieretten er begrenset til seks år regnet fra opptak til innlevering av avhandlingen. PDU kan fatte vedtak, etter innspill fra instituttet, om at studieretten kan forlenges i særskilte tilfeller.

§ 3-2.Permisjoner, sykefravær og foreldrepermisjon

Permisjon på bakgrunn av barnefødsel, adopsjon eller langvarig sykdom skal dokumenteres til PDU og gir grunnlag for forlengelse av studieretten.

Permisjon fra studiet på annet grunnlag enn ovennevnte skal normalt ikke innvilges for mer enn ett år. Søknad om permisjon fra studiet på annet grunnlag enn ovennevnte avgjøres av PDU.

§ 3-3.Opplæringsdel

Opplæringsdelen skal inneholde den faglige skolering som er ønskelig av hensyn til arbeidet med doktoravhandlingen og for kvalifisering til yrker hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt. Opplæringsdelen skal inneholde emner tilsvarende minst 45 studiepoeng, og den skal inkludere opplæring i vitenskapsteori og etikk.

Høyskolen er ansvarlig for å gi alle doktorgradstudenter tilbud om opplæring på høyt vitenskapelig nivå. Dersom høyskolen ikke selv arrangerer hele opplæringsdelen, skal den legge forholdene til rette for studentens deltagelse i tilsvarende opplæring ved en annen institusjon som gir godkjent doktorgradsopplæring.

Opplæringen kan gis som regelmessige forelesninger eller seminarer, som kortere, intensive samlinger eller i annen form godkjent av PDU. I de tilfeller hvor det ikke foreligger egnet kurstilbud, kan individuelt selvstudium under veiledning godkjennes som en del av kursprogrammet.

Alle som er tatt opp i doktorgradsutdanningen, skal følge opplæringsprogrammet. Det kreves dokumentasjon for at kandidaten har tilegnet seg de nødvendige faglige kunnskaper. Slik dokumentasjon kan gis gjennom obligatoriske praktiske øvelser, skriftlige eller muntlige prøver, forelesning, seminarpresentasjon, skriftlig arbeid eller i annen form godkjent av PDU. Det stilles visse krav til karakterresultater i opplæringsdelen. Karakterkravene er nedfelt i avtalen som inngås, jf. § 2-5.

Det er normalt anledning til to eksamensforsøk i doktorgradskurs. Søknad om forsøk utover disse behandles i tråd med «forskrift om eksamen ved Norges Handelshøyskole (fulltidsstudiene)» § 14, 2.

PDU kan gi fritak for deltagelse i deler av opplæringsprogrammet dersom tilsvarende krav er oppfylt ved egen eller annen institusjon som gir organisert doktorgradsutdanning.

Opplæringsdelen skal være fullført og godkjent når avhandlingen innleveres.

§ 3-4.Veiledning

PDU oppnevner en veiledningskomité etter forslag fra instituttet. Hovedveileder inngår som leder av veiledningskomiteen. Komiteen skal bestå av minst én person i tillegg til hovedveileder. Medlemmene av komiteen skal ha doktorgrad eller tilsvarende vitenskapelig kompetanse. Minst ett av medlemmene i komiteen skal være ansatt ved NHH. Minst ett av medlemmene i komiteen skal være en person som ikke er ansatt ved høyskolen i full stilling.

Ønske eller behov for endringer av hovedveileder/komité skal, etter innspill fra instituttet, forelegges PDU. PDU fatter vedtak i saken.

Veiledning kan ikke påregnes etter utløp av normert studietid, jf. § 3-1, første ledd. Instituttet kan fatte vedtak om at veiledningsperioden kan forlenges i særskilte tilfeller. Instituttet skal informere PDU når et vedtak om forlengelse av veiledningsperioden fattes.

§ 3-5.Progresjon

I avtale om doktorgradsutdanningen skal det fastsettes milepæler. Instituttet er ansvarlig for å kontrollere at milepælene blir innfridd.

Dersom avtale om milepæler ikke innfris, kan instituttet forelegge saken for PDU. PDU vurderer om det foreligger vesentlig mislighold av avtalen og fatter vedtak i saken.

Både veileder og doktorgradskandidat plikter årlig å rapportere om fremdrift.

§ 3-6.Opphør av studierett

PDU kan, på selvstendig grunnlag eller etter innstilling fra instituttet, fatte vedtak om at studenten mister retten til å fortsette i doktorgradsprogrammet ved NHH.

Vedtak om opphør av studierett kan gjøres på følgende grunnlag:

-Gjentatte og vesentlige brudd fra studentens side av informasjons-, oppfølgings- eller rapporteringsplikt.
-Vesentlig forsinkelse i fremdriften av forskningsprosjektet av en slik art at det skaper begrunnet tvil om studenten vil kunne fullføre prosjektet innenfor avtalt tid. For å danne grunnlag for tvungen avslutning må den vesentlige forsinkelsen skyldes forhold som studenten selv har herredømme over.
-Vesentlig forsinkelse i gjennomføringen av opplæringsdelen, grunnet forhold som studenten selv har herredømme over.
-Brudd på de forskningsetiske retningslinjer som gjelder for fagområdet.
-Opptreden fra en student som bryter med den tillit som må foreligge mellom høyskolen og student under gjennomføringen, herunder straffbare forhold knyttet til gjennomføringen av doktorgradsutdanningen.

Opplistingen er ikke uttømmende.

Dersom doktorgradsstudenten er tilsatt, kan studieretten kun opphøre dersom vilkårene for oppsigelse i tjenestemannsloven er oppfylt.

Student og institusjon kan avtale at doktorgradsutdanningen avsluttes før avtalt tid. Ved slik frivillig avslutning av doktorgradsutdanningen skal det ved egen avtale fastsettes hvordan spørsmål knyttet til eventuelle tilsettingsforhold, finansiering, rettigheter til resultater mv. skal ordnes.

Ved frivillig avslutning som skyldes studentens ønske om å skifte prosjekt eller overgang til annet program, skal studenten søke nytt opptak på grunnlag av det nye prosjektet. Overgang til fri grad (dr.philos.) er å betrakte som frivillig avslutning.

Kapittel 4. Avhandling

§ 4-1.Krav til avhandlingen

Avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid på et høyt faglig nivå som oppfyller internasjonale publiseringsstandarder innenfor fagområdet når det gjelder problemformuleringer, begrepsmessig presisering, metodisk og teoretisk grunnlag, dokumentasjon og framstillingsform.

Avhandlingen kan være et frittstående arbeid eller en videreføring av tidligere arbeider. Normalt skal bare arbeider som er publisert de siste fem år før innlevering av avhandlingen, kunne inngå som deler av denne.

Del av fellesarbeid kan godtas til bedømmelse, også som ett av flere arbeider under forutsetning av at det representerer en selvstendig innsats som kan identifiseres. I slike tilfeller skal det innhentes erklæringer fra de øvrige forfattere og andre som har fulgt arbeidet, slik at doktorgradskandidatens innsats kan identifiseres og dokumenteres.

Flere mindre arbeider kan godkjennes som deler av doktoravhandlingen når de etter sitt innhold utgjør et hele i den grad doktorgradskandidatens selvstendige innsats kan identifiseres og dokumenteres. I tillegg til de enkelte delene skal det i disse tilfellene utarbeides et sammendrag som gjør rede for helheten i avhandlingen.

Avhandlingen skal være skrevet på engelsk, med mindre det er gitt særskilt tillatelse til å benytte et annet språk, jf. § 2-2.

§ 4-2.Arbeider som ikke godtas

Arbeid som har vært godtatt som grunnlag for tidligere eksamener, kan ikke antas til bedømmelse med mindre arbeidet inngår som en mindre del av en avhandling som består av flere, sammenhengende arbeider.

Til bedømmelse som enkeltarbeid kan ikke antas arbeid som har vært godtatt som hovedoppgave, mastergradsavhandling, magister- eller lisensiatavhandling med mindre arbeidet inngår som en mindre del av en avhandling som består av flere sammenhengende arbeider.

Et arbeid som tidligere er vurdert for doktorgraden ved annen norsk eller utenlandsk institusjon, kan ikke antas til bedømmelse, selv om arbeidet innleveres i omarbeidet form.

§ 4-3.Ny innlevering

I de tilfellene hvor en avhandling ikke blir godkjent, kan et nytt arbeid, eventuelt det opprinnelige arbeid i omarbeidet form, tidligst leveres til ny bedømmelse seks måneder etter at beslutningen om ikke å godkjenne avhandlingen ble truffet. Endelig frist for ny innlevering er to år etter at beslutningen om ikke å godkjenne avhandlingen ble truffet.

Bedømmelse på nytt kan bare finne sted en gang. Så vidt mulig skal avhandling innlevert på nytt vurderes av den opprinnelige bedømmelseskomiteen.

§ 4-4.Offentlig tilgjengelighet

Avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig senest 14 dager før disputasen holdes.

Det kan ikke legges restriksjoner på offentliggjøring og publisering av en doktorgradsavhandling, med unntak av en på forhånd avtalt utsettelse av datoen for offentliggjøring/publisering. Slik utsettelse kan skje når doktorgradsutdanningen delvis eller i sin helhet er finansiert av en ekstern part, for at den eksterne part skal kunne ta stilling til patentering/kommersialisering. Ekstern part kan ikke stille vilkår om at hele eller deler av doktorgradsavhandlingen ikke skal kunne offentliggjøres eller publiseres.

§ 4-5.Rett til kommersiell bruk av egne resultater

Kandidatens rett til kommersiell bruk av egne resultater reguleres gjennom alminnelige regler på området, dersom ikke annet er avtalt.

Kapittel 5. Bedømmelse

§ 5-1.Bedømmelse

Doktorgraden tildeles på grunnlag av godkjent:

-opplæringsdel,
-avhandling,
-prøveforelesning over oppgitt emne og
-forsvar av avhandlingen i en offentlig disputas.
§ 5-2.Innlevering

Søknad om å få avhandlingen bedømt sendes til PDU. Sammen med søknaden skal det foreligge dokumentasjon på at opplæringsdelen er fullført og godkjent samt ett skriftlig eksemplar og en elektronisk versjon av avhandlingen.

Dersom avhandlingen godkjennes til disputas, leveres et kortfattet sammendrag på engelsk og norsk som benyttes ved invitasjonen til disputas, og en norsk tekst til pressemelding.

Avhandlingen leveres i standardisert format bestemt av høyskolen.

§ 5-3.Oppnevning av bedømmelseskomité

Til å bedømme avhandlingen, prøveforelesningen og forsvaret av avhandlingen, oppnevner PDU etter forslag fra det aktuelle instituttet, en sakkyndig bedømmelseskomité på minst tre medlemmer.

Komiteen skal settes sammen slik at:

-begge kjønn, såfremt mulig, er representert,
-minst ett av medlemmene er uten tilknytning til NHH,
-minst ett av medlemmene rekrutteres fra en utenlandsk institusjon og
-alle medlemmene har doktorgrad eller tilsvarende kompetanse.

PDU oppnevner etter forslag fra det aktuelle instituttet en leder blant komiteens medlemmer.

Oppnevnt hovedveileder og andre som har bidratt vesentlig til avhandlingen, kan ikke være medlem av bedømmelseskomiteen, eller lede denne. De øvrige medlemmene av veiledningskomiteen bør så vidt mulig ikke være medlemmer i bedømmelseskomiteen.

Doktorgradskandidaten skal underrettes om komiteens sammensetning.

Kapittel 6. Bedømmelseskomiteens arbeid

§ 6-1.Tilbaketrekning og bearbeiding

En innlevert avhandling kan ikke trekkes tilbake før det er endelig avgjort om den er verdig til å forsvares for doktorgraden. Doktorgradskandidaten kan likevel rette formelle feil i avhandlingen etter innlevering. Det må i tilfelle innleveres en oversikt over rettingene senest en måned før disputasen.

§ 6-2.Opplysningsplikt

Hovedveileder kan innkalles til møter i bedømmelseskomiteen for å gjøre rede for veiledningen og arbeidet med avhandlingen.

Komiteen kan kreve doktorgradskandidatens grunnlagsmateriale og utfyllende eller oppklarende tilleggsinformasjon fremlagt.

§ 6-3.Innstilling

Komiteen avgir innstilling om hvorvidt arbeidet er verdig til å forsvares for doktorgraden. Både innstilling og eventuelle dissenser skal begrunnes.

Bedømmelseskomiteens innstilling skal foreligge innen tre måneder etter at komiteen har mottatt avhandlingen, med mindre PDU har bestemt noe annet.

Bedømmelseskomiteens innstilling med eventuelle dissenser og individuelle uttalelser sendes PDU ved Studieadministrasjonen, som så snart som mulig oversender innstilling og uttalelser til doktorgradskandidaten og ledelsen for instituttet kandidaten har vært tilknyttet. Kandidaten gis frist på 14 dager til å fremme skriftlige merknader til innstillingen. Hvis doktorgradskandidaten ikke ønsker å fremme skriftlige merknader, underrettes PDU snarest om dette.

Kapittel 7. Bedømmelseskomiteens innstilling og behandling, disputas og diplom

§ 7-1.Behandling av enstemmig innstilling

En enstemmig komitéinnstilling skal tas til følge, såfremt et flertall av medlemmene i PDU stemmer for dette. Dersom et flertall finner at det - til tross for en enstemmig komitéinnstilling - foreligger begrunnet tvil om en avhandling bør godkjennes eller ikke, skal PDU søke nærmere avklaring fra bedømmelseskomiteen eller oppnevne to nye sakkyndige, som avgir individuelle uttalelser om avhandlingen. Doktorgradskandidatens merknader vedlegges. Etter dette fatter PDU selv vedtak i saken på grunnlag av innstillingen og de innhentede uttalelsene.

Doktorgradskandidaten underrettes om resultatet av behandlingen.

§ 7-2.Behandling av delt innstilling

Dersom det foreligger dissens i komiteen, kan PDU uten å innhente ytterligere bedømmelse fatte vedtak i saken, eller søke nærmere avklaring fra bedømmelseskomiteen, eller oppnevne to nye sakkyndige, som avgir individuelle uttalelser om avhandlingen. Doktorkandidatens merknader vedlegges. Etter dette fatter PDU selv vedtak i saken på grunnlag av innstillingen og de innhentede uttalelser.

Doktorgradskandidaten underrettes om resultatet av behandlingen.

§ 7-3.Prøveforelesning og disputas

Dersom arbeidet finnes verdig til å forsvares for doktorgraden, avsluttes doktorgradsutdanningen med offentlig prøveforelesning over oppgitt emne og offentlig disputas.

Emne for prøveforelesning over oppgitt emne fastsettes av bedømmelseskomiteen og kunngjøres for kandidaten 14 dager før forelesningen. PDU kan etter søknad fra doktorgradskandidaten fastsette annen frist.

Prøveforelesningen skal holdes før disputasen. Finner bedømmelseskomiteen prøveforelesningen tilfredsstillende, skal doktorgradskandidaten forsvare doktorgradsarbeidet i en offentlig disputas.

Disputasen skal normalt avholdes innen seks måneder etter at avhandlingen ble innlevert til bedømmelse. Tid og sted for disputasen skal offentliggjøres i god tid sammen med opplysninger om hvordan avhandlingen er offentliggjort.

Forelesning og disputas skal skje på det språket som avhandlingen er skrevet på, eller et annet språk dersom det er gitt særskilt tillatelse fra PDU, jf. § 2-2.

Disputasen ledes av dekanen eller den dekanen bemyndiger. Disputasen foregår som en drøfting av avhandlingen mellom bedømmelseskomiteens medlemmer og doktorgradskandidaten. Den som leder disputasen, gjør kort rede for innleveringen og bedømmelsen av avhandlingen og for prøveforelesningen. Deretter gjør doktoranden rede for hensikten med og resultatet av den vitenskapelige undersøkelsen. Leder av disputasen fastsetter i samråd med opponentene rekkefølge og oppgavefordeling mellom doktoranden og opponentene. Øvrige tilstedeværende som ønsker å opponere ex auditorio, må under disputasen gi melding om dette til disputasens leder innen det tidspunkt som denne fastsetter.

Etter disputasen sender bedømmelseskomiteen så snart som mulig og innen 14 dager en innberetning til PDU hvor den gjør rede for hvordan den har vurdert avhandlingen, prøveforelesningen og forsvaret av avhandlingen. Innberetningen skal konkludere med om prøvene samlet sett er godkjent/ikke godkjent.

§ 7-4.Ny prøve

Dersom prøveforelesning ikke godkjennes, kan ny prøve finne sted tidligst tre måneder etter at beslutningen om ikke å godkjenne prøveforelesningen ble truffet.

Dersom disputasen ikke godkjennes, kan ny disputas avholdes tidligst seks måneder etter at beslutningen om å ikke å godkjenne disputasen ble truffet. Ved underkjent disputas kan PDU gi anledning til å levere avhandling i omarbeidet form, jf. § 4-3.

Så vidt mulig skal nye prøver vurderes av den opprinnelige bedømmelseskomiteen.

§ 7-5.Kreering og diplom/vitnemål

Når PDU har godkjent opplæring, avhandling, prøveforelesning og disputas, kreeres doktoranden til philosophiae doctor (ph.d.). PDU rapporterer om kreerte doktorer til høyskolens styre to ganger årlig.

Diplom og vitnemål utferdiges av høyskolen. På vitnemålet skal tittelen på avhandlingen føres opp sammen med temaet for prøveforelesningen og opplysninger om at opplæringsprogrammet doktorgradskandidaten har gjennomført, er godkjent.

Kapittel 8. Klagebehandling

§ 8-1.Klage

Enkeltvedtak fattet av PDU kan påklages. Klage skal oversendes Klagenemnda for NHH, dersom PDU opprettholder vedtaket. Klager behandles i tråd med forvaltningsloven.

Dersom PDU eller Klagenemnda finner grunn til det, kan det oppnevnes et utvalg eller enkeltpersoner til å foreta en vurdering av den foretatte bedømmelse og de kriterier denne bygger på, eller til å foreta en ny eller supplerende sakkyndig vurdering.

Kapittel 9. Ikrafttredelse

§ 9-1.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.