Forskrift om dispensasjon fra taushetsplikten i arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 7.

DatoFOR-2007-04-30-460
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2007 hefte 5
Ikrafttredelse30.04.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2006-06-16-20-§7
Kunngjort04.05.2007
KorttittelForskrift om disp. fra taushetsplikten i NAV

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 30. april 2007 med hjemmel i lov 16. juni 2006 nr. 20 om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven) § 7 tredje ledd.

§ 1.Opplysninger om hvilke ytelser en person mottar fra Arbeids- og velferdsetaten, og størrelsen på disse ytelsene, kan uten hinder av taushetsplikten i arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 7 første ledd gis til de alminnelige namsmyndighetene og til særnamsmyndigheter til bruk under tvangsfullbyrdelse mot vedkommende.
§ 2.Forskriften her trer i kraft straks.