Forskrift om forsikringsselskapers opplysningsplikt for avtaler om annen forsikring enn livsforsikring

DatoFOR-2007-05-03-469
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2007 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2008
Sist endretFOR-2015-09-30-1137 fra 01.01.2016
EndrerFOR-1995-05-05-582, FOR-2007-01-22-63
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1989-06-16-69-§2-3
Kunngjort04.05.2007
KorttittelForskr. om forsikringsselskaps opplysningsplikt

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Kredittilsynet (nå Finanstilsynet) 3. mai 2007 med hjemmel i lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler § 2-3.
Endringer: Endret ved forskrifter 30 aug 2007 nr. 1016, 30 sep 2015 nr. 1137.

Kapittel 1. Virkeområde

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for forsikringsselskap som tilbyr annen forsikring enn livsforsikring og som dekker en risiko som består her i riket.

Forskriften gjelder bare direkte forsikring.

Kapittel 2. Opplysningsplikt om premieendring

§ 2.Opplysningsplikt

Ved fornyelse av forsikringsavtaler regulert av forsikringsavtalelovens del A skal forsikringsselskapet på forsiden av premievarselet opplyse om den totale forsikringspremien i forrige avtaleperiode og ny total forsikringspremie.

Forsikringsselskapet skal også i premievarselet spesifisere forrige og ny forsikringspremie for hver dekning.

Denne bestemmelsen gjelder ikke forsikringsavtaler knyttet til næringsvirksomhet.

0Endret ved forskrift 30 aug 2007 nr. 1016.

Kapittel 3. Opplysningsplikt for selskaper med hovedsete i annen stat i EØS

§ 3-1.Opplysningsplikt

Forsikringsselskap med hovedsete i annen EØS-stat som inngår avtaler som dekker risiko som består her i riket, skal i forbindelse med tegningen av en forsikring underrette forsikringstaker om i hvilken stat det hovedkontor, det agentur eller den filial som avtalen inngås med, er etablert.

Dersom dokumenter utleveres til forsikringstaker eller til den sikrede skal de inneholde de opplysninger som er nevnt i første ledd.

Avtalen eller andre dokumenter som opplyser om forsikringsdekningen, samt forsikringssøknaden dersom den er bindende for forsikringstaker, skal inneholde adressen til det etablerte forretningssted som foretar avdekningen, samt hovedkontorets adresse.

Inngås avtalen av et skadeforsikringsselskap som har et etablert forretningssted her i riket skal selskapet i dokumenter som nevnt i annet ledd også oppgi navn og adresse på filialens generalagent.

§ 3-2.Unntak for store risikoer

Bestemmelsene i § 2-2 første og annet ledd gjelder likevel ikke for store risikoer. Som store risikoer regnes avtaler som gjelder følgende forsikringsklasser:

a)
-rullende jernbanemateriell
-luftfartøy
-havgående fartøy og fartøy på innsjø, elv og kanal
-gods under transport
-ansvarsforsikring for luftfartøyer
-ansvarsforsikring for havgående fartøyer på innsjø, elv og kanal
b)
-kreditt
-kausjon

når forsikringstakeren utøver handels- eller industrivirksomhet eller ett fritt yrke, og avtalen gjelder for virksomheten.

c)
-brann- og naturskader
-annen skade på eiendom og eiendeler
-alminnelig ansvarsforsikring
-diverse økonomisk tap av motordrevne landkjøretøy og ikke-motordrevne landkjøretøy
-alt ansvar som følger av bruk av motorvogner på land (herunder førerens ansvar)

når forsikringstakeren er et foretak som omfattes av forsikringsavtalelovens § 1-3 annet ledd bokstav a.

For forsikring tegnet av foretak som inngår i konsern (foretaksgruppe), som det utarbeides konsolidert regnskap for i henhold til direktiv 83/349/EØF, skal kriteriene som fremgår av forsikringsavtaleloven § 1-3 annet ledd bokstav a anvendes på grunnlag av det konsoliderte regnskap.

0Endret ved forskrift 30 aug 2007 nr. 1016.
§ 3-3.Språk

Opplysningene skal gis på norsk. Selskapet kan likevel gi opplysningene på et annet språk når forsikringstaker anmoder om det. Dette gjelder også for forsikringsvilkår og forsikringsbevis som nevnt i forsikringsavtaleloven § 2-2 når forsikringstaker er en forbruker.

Kapittel 4. Opplysningsplikt om garanti for skadeforsikringsforpliktelser

§ 4.Opplysningsplikt om garanti for skadeforsikringsforpliktelser

Selskaper som tilbyr direkte skadeforsikring her i riket skal ved tegning og fornyelse av en forsikring skriftlig informere forsikringstakeren om det gjelder en garantiordning for forsikringsvirksomheten og eventuelt om hvilken garanti for forsikringsforpliktelsene ordningen gir.

Kapittel 5. Opplysningsplikt om forsikringsskjønn

0Tilføyd ved forskrift 30 sep 2015 nr. 1137 (i kraft 1 jan 2016).
§ 5-1.Opplysningsplikt om forsikringsskjønn

Er adgang til å kreve forsikringsskjønn ved forsikringsoppgjør inntatt i forsikringsavtalen, skal selskapet særskilt informere sikrede om adgangen til å velge forsikringsskjønn og gi nærmere informasjon om forsikringsskjønn.

Selskapets opplysningsplikt inntrer når det er inntruffet en skade og anslått skadekostnad overstiger 3 ganger grunnbeløpet i folketrygden, eller i alle tilfeller, på forespørsel fra sikrede.

0Tilføyd ved forskrift 30 sep 2015 nr. 1137 (i kraft 1 jan 2016).
§ 5-2.Opplysningsplikt ved manglende adgang til forsikringsskjønn

Hvis selskapet ikke har inntatt adgangen til forsikringsskjønn ved forsikringsoppgjør i forsikringsavtalen, skal selskapet i forbindelse med tegningen av en forsikring og ved fornyelser opplyse om dette. Dette gjelder ikke forsikringsavtaler der det ikke er vanlig å avtale adgang til å kreve forsikringsskjønn.

0Tilføyd ved forskrift 30 sep 2015 nr. 1137 (i kraft 1 jan 2016).

Kapittel 6. Ikrafttreden og oppheving av forskrifter

0Endret ved forskrift 30 sep 2015 nr. 1137 (i kraft 1 jan 2016, tidligere kapittel 5).
§ 6-1.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 1. januar 2008.

0Endret ved forskrift 30 sep 2015 nr. 1137 (i kraft 1 jan 2016, tidligere § 5-1).
§ 6-2.Oppheving av forskrifter

Følgende forskrifter oppheves fra 1. januar 2008:

-Forskrift 5. mai 1995 nr. 582 om opplysningsplikt for avtaler om annen forsikring enn livsforsikring.
-Forskrift 22. januar 2007 nr. 63 om opplysningsplikt om garanti for skadeforsikringsforpliktelser.
0Endret ved forskrift 30 sep 2015 nr. 1137 (i kraft 1 jan 2016, tidligere § 5-2).