Forskrift om prøveprosjekt for elektronisk kommunikasjon ved tinglysing

DatoFOR-2007-05-03-476
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2007 Hefte 5 (trykt i hefte 8)
Ikrafttredelse07.05.2007
Sist endretFOR-2007-12-21-1607 fra 01.01.2008
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1935-06-07-2-§4a, LOV-1935-06-07-2-§38, FOR-2005-10-28-1241
Kunngjort08.05.2007
Rettet15.04.2008 (forskriftens tittel)
KorttittelForskrift om prøveprosjekt for e-kommunikasjon

Hjemmel: Fastsatt av Justis- og politidepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet) 3. mai 2007 med hjemmel i lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing § 38 og § 4 a, jf. delegeringsvedtak 28. oktober 2005 nr. 1241.
Endringer: Endret ved forskrift 21 des 2007 nr. 1607.
Oppheves ved forskrift 8 mars 2017 nr. 297 (i kraft 18 april 2017).

§ 1.Anvendelsesområde mv.

Forskriften gjelder prøveordning for elektronisk kommunikasjon ved tinglysing.

Ved elektronisk kommunikasjon ved tinglysing gjelder de alminnelige saksbehandlingsreglene fastsatt i lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing (tinglysingsloven), forskrift 3. november 1995 nr. 875 om tinglysing og forskrift 1. november 1995 nr. 869 om standardisert oppsett for blanketter til tinglysing, med mindre annet er fastsatt i denne forskriften.

§ 2.Godkjente brukere

Bare institusjoner som er godkjent av departementet og registrert i tinglysingsmyndighetens brukerregister kan sende inn dokumenter elektronisk. Ved innsendelse av slikt dokument skal det benyttes en betryggende metode som autentiserer innsenderen og sikrer meldingens integritet.

§ 3.Innsending av dokument

Ved elektronisk kommunikasjon av tinglysingsdata benyttes den form og fremgangsmåte som er anvist av tinglysingsmyndigheten og godkjent av Justisdepartementet i medhold av tinglysingsloven § 4a og § 38.

Ved innsendelse av kopi av papirdokumenter og tilleggsdokumentasjon som nevnt i § 4 annet ledd, skal kvitteringsark med tildelt referansenummer fra tinglysingsmyndigheten vedlegges dokumentene.

§ 4.Krav til underskrift og bekreftelse av underskrift

Når det i eller i medhold av tinglysingsloven er krav om underskrifter på dokumentet, kan det ved elektronisk tinglysing av dokumenter benyttes elektronisk signatur som oppfyller kravene i forskrift 21. november 2005 nr. 1296 om frivillig selvdeklarasjonsordning § 3 og som er oppført på publisert liste i henhold til § 11 første ledd i nevnte forskrift. Ved bruk av slike elektroniske signaturer gjøres det med hjemmel i tinglysingsloven § 4a unntak fra krav til vitnebekreftelser i tinglysingsloven § 17. Det gjøres også unntak fra krav om innsending av gjenpart etter tinglysingsloven § 6.

Ved elektronisk innsending av dokument uten bruk av slike elektroniske signaturer som nevnt i første ledd første punktum, skal innsender sende inn bekreftet kopi av dokumentet, samt eventuell annen nødvendig tilleggsdokumentasjon.

§ 5.Innføring i grunnboken

Et dokument innkommet elektronisk gis prioritet etter de alminnelige reglene i tinglysingsloven og forskrift 3. november 1995 nr. 875 om tinglysing.

Et elektronisk dokument som ikke er undertegnet med elektroniske signaturer, jf. § 4 første ledd, vil etter 7 dager bli annullert i medhold av tinglysingsloven § 13 dersom tinglysingsmyndigheten ikke har mottatt dokumentasjon som nevnt i § 4 annet ledd.

§ 6.Underretninger fra tinglysingsmyndigheten

Underretning om nekting av tinglysing etter tinglysingsloven § 9, attesteringer, herunder panteattest, og andre meldinger fra tinglysingsmyndigheten knyttet til elektroniske dokumenter, kan sendes fra tinglysingsmyndigheten til innsender elektronisk.

For slike meldinger skal det benyttes en betryggende metode som autentiserer tinglysingsmyndigheten og sikrer meldingenes integritet.

§ 7.Anke

Ved anke over avgjørelser fattet av tinglysingsmyndigheten etter reglene i tinglysingsloven § 10 og § 10a første ledd benyttes det ikke elektronisk kommunikasjon.

0Endret ved forskrift 21 des 2007 nr. 1607 (i kraft 1 jan 2008, jf endringsforskriften for overgangsregler).
§ 8.Informasjonssikkerhet

Tinglysingsmyndigheten skal ha beskrevet sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi for elektronisk kommunikasjon i virksomheten. Sikkerhetsstrategien skal inkludere relevante krav som er fastsatt i annen lov, forskrift eller instruks.

§ 9.Arkivering av dokumenter og avanserte elektroniske signaturer mv.

Tinglysingsmyndigheten skal oppbevare dokumenter i henhold til de regler som er fastsatt i eller i medhold av lov 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv.

Dokumenter som er signert med en avansert elektronisk signatur, og som blir arkivert, skal arkiveres sammen med de opplysninger som er nødvendige for å bekrefte signaturen. For dokumenter som skal konverteres til annet format, skal arkivet ved mottak verifisere signaturen, og deretter på hensiktsmessig måte bekrefte tilknytningen mellom dokumentet, dokumentets signatur og relevante opplysninger fra sertifikatet sammen med opplysning om tidspunktet for bekreftelsen.

Arkivet skal sikre at ikke dokumentene, eller dataene som bekrefter de nevnte forholdene, utilsiktet eller urettmessig endres i oppbevaringsperioden. Tilsvarende gjelder dokumenter der tilhørende sertifikaters gyldighetsperiode er kortere enn den tiden det kan være behov for å bekrefte dokumentets innhold, med mindre det benyttes tidsstempel eller annen tjeneste som sikrer at signaturen ikke endres og at den også i ettertid kan verifiseres. Dersom arkivet ikke lykkes i å verifisere signaturen, skal opplysning om dette lagres, om mulig sammen med opplysninger om årsaken til at verifisering ikke lyktes.

Dokument eller resultat av en automatisert databehandling som er bekreftet på annen måte enn ved avansert elektronisk signatur, bør lagres sammen med opplysninger om at korrekt bekreftelse har funnet sted, og om mulig hvilken teknikk som er blitt benyttet.

§ 10.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 7. mai 2007.