Forskrift om lokalstyrevalg i Longyearbyen

DatoFOR-2007-05-14-506
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2007 hefte 5 (Merknader)
Ikrafttredelse14.05.2007
Sist endretFOR-2015-04-28-421
EndrerFOR-2001-12-14-1393
Gjelder forSvalbard
HjemmelLOV-1925-07-17-11-§34
Kunngjort15.05.2007
Rettet20.07.2011 (Merknader)
KorttittelForskrift om lokalstyrevalg i Longyearbyen

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Justis- og politidepartementet (nå Justis- og beredskapsdepartementet) 14. mai 2007 med hjemmel i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 34 fjerde ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 6 juli 2011 nr. 744, 28 april 2015 nr. 421.

Kapittel 1. Formål og virkeområde. Valgstyre

§ 1-1.Formål

Formålet med forskriften er å legge forholdene til rette slik at innbyggerne i Longyearbyen ved frie, direkte og hemmelige valg skal kunne velge sine representanter til Longyearbyen lokalstyre.

§ 1-2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder ved valg av representanter til Longyearbyen lokalstyre.

§ 1-3.Valgstyre

Valget ledes av et valgstyre som velges av lokalstyret selv i dets konstituerende møte, jf. saksbehandlingsforskriften § 2.

Kapittel 2. Stemmerett og manntall

0Endret ved forskrift 28 april 2015 nr. 421.
§ 2-1.Stemmerett
(1) Stemmerett har enhver norsk statsborger som
a)vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret,
b)ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og
c)senest fire uker før valgdagen er innført i befolkningsregisteret for Svalbard som bosatt i Longyearbyen.
(2) I tillegg har personer som ikke er norske statsborgere, men som for øvrig fyller vilkårene i første ledd, stemmerett dersom de
a)har stått innført i befolkningsregisteret for Svalbard som bosatt i Longyearbyen eller har stått innført i folkeregisteret som bosatt i en kommune i Norge de tre siste årene før valgdagen, eller er registrert med en sammenlagt botid på tre år i Longyearbyen/en kommune i Norge de tre siste årene før valgdagen, eller
b)er statsborger i et annet nordisk land og står innført i befolkningsregisteret for Svalbard som bosatt i Longyearbyen.
(3) For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet på valgdagen.
0Endret ved forskrift 28 april 2015 nr. 421.
§ 2-2.Manntallet. Utsendelse av valgkort
(1) Valgstyret er ansvarlig for at det blir utarbeidet manntall.
(2) Valgstyret skal sørge for at det blir sendt ut valgkort til alle stemmeberettigede som er innført i manntallet.
0Endret ved forskrift 28 april 2015 nr. 421.
§ 2-3.Befolkningsregistermyndighetens ansvar
(1) Befolkningsregistermyndigheten plikter selv av eget tiltak, uten hinder av lovbestemt taushetsplikt, på hensiktsmessig måte å stille til disposisjon for valgstyret
a)et foreløpig manntall basert på stemmerettsvilkårene per 1. mars i valgåret, til bruk for forberedelser av valg, og
b)opplysninger om hvem som skal innføres i manntallet per 1. september.
0Endret ved forskrifter 6 juli 2011 nr. 744 (i kraft 1 jan 2012), 28 april 2015 nr. 421.
§ 2-4.Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn
(1) Valgstyret skal legge manntallet ut til offentlig ettersyn så snart det lar seg gjøre. Manntallet skal ligge ute til og med valgdagen.
(2) Valgstyret kunngjør tid og sted for utleggingen og opplyser også om adgangen til og fremgangsmåten for å kreve feil rettet.
0Endret ved forskrift 28 april 2015 nr. 421.
§ 2-5.Krav om retting. Oppdatering
(1) Den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet, kan kreve at feilen rettes opp.
(2) Kravet skal være skriftlig og begrunnet og sendes valgstyret.
(3) Valgstyret kan oppdatere manntallet så lenge det er praktisk mulig.
0Endret ved forskrift 28 april 2015 nr. 421.
§ 2-6.Underretning om endringer i manntallet

Valgstyret skal snarest sende melding til den som berøres av oppdateringer i manntallet som er foretatt på grunnlag av søknad om innføring, krav om retting eller at valgstyret er blitt oppmerksom på feil.

0Endret ved forskrift 28 april 2015 nr. 421.
§ 2-7.Utfyllende bestemmelser

Bestemmelsene i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer gjelder så langt de passer.

Kapittel 3. Valgbarhet. Plikt til å ta imot valg

§ 3-1.Valgbarhet
(1) Valgbar til lokalstyret og pliktig til å ta imot valg er alle som har stemmerett ved valget og som står innført i befolkningsregisteret for Svalbard som bosatt i Longyearbyen på valgdagen, og som ikke er utelukket eller fritatt.
(2) Utelukket fra valg til lokalstyret er:
a)Sysselmannen og assisterende sysselmann,
b)administrasjonssjefen i Longyearbyen lokalstyre og vedkommendes stedfortreder,
c)leder av forvaltningsgren i Longyearbyen lokalstyre; dette gjelder likevel ikke leder av enkeltstående virksomheter,
d)sekretær for lokalstyret,
e)ansvarlig for regnskapsfunksjonen i Longyearbyen lokalstyre,
f)revisor for Longyearbyen lokalstyre.
(3) Om en person skal utelukkes fra valg avhenger av om vedkommende innehar stillingen når lokalstyret trer i funksjon.
§ 3-2.Rett til å kreve fritak
(1) Rett til å kreve seg fritatt fra valg til lokalstyret har den som avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten.
(2) Kandidater som er satt opp på listeforslag må søke om fritak innen den frist valgstyret setter, ellers tapes retten til å strykes fra listeforslaget. Den som har fritaksgrunn, men som unnlater å påberope seg retten til fritak fra å stå på liste, kan ikke påberope seg dette forhold som fritaksgrunn etter å ha blitt valgt.
(3) En valgt representant eller vararepresentant som ikke plikter å motta valget, må sende skriftlig melding om valget mottas eller ikke, innen tre dager etter å ha mottatt melding om valget. Ellers anses valget mottatt.
0Endret ved forskrift 6 juli 2011 nr. 744 (i kraft 1 jan 2012).

Kapittel 4. Krav til og behandling av listeforslag

§ 4-1.Krav til listeforslaget
(1) Fristen for innlevering av listeforslag er kl. 12 den 15. mai i valgåret.
(2) Listeforslaget må oppfylle følgende vilkår:
a)Det må ha en overskrift som angir det parti eller den gruppe som har fremsatt forslaget. Hvis listeforslaget er satt frem av et registrert politisk parti, skal overskriften være enslydende med partiets registrerte navn. Overskriften må ellers ikke kunne forveksles med navnet på et registrert politisk parti, registrert samepolitisk enhet eller med overskriften på andre listeforslag.
b)Det må angi hvilke kandidater som stiller til valg på listen. Kandidatene må ikke være felles med kandidater på andre listeforslag. Antallet kandidater skal oppfylle kravene i § 4-2. Kandidatene skal være oppført med fornavn, etternavn og fødselsår. Opplysning om kandidatenes stilling eller bosted kan påføres. Dette skal gjøres hvis det er nødvendig for å unngå forveksling av kandidatene på listen.
c)Listeforslaget må være underskrevet av et visst antall personer, jf. § 4-3.
d)Det må inneholde navn på en tillitsvalgt og en vararepresentant blant dem som har skrevet under på listeforslaget. Disse skal ha myndighet til å forhandle med valgstyret om endringer på listeforslaget. Det bør også angis navn på et visst antall personer blant dem som har underskrevet på listeforslaget, som skal fungere som tillitsutvalg med myndighet til å trekke listeforslaget tilbake.
(3) Listeforslaget må ha vedlegg som nevnt i § 4-4.
(4) Listeforslaget skal ikke inneholde annen type informasjon til velgerne enn det som fremgår av denne paragrafen.
0Endret ved forskrift 28 april 2015 nr. 421.
§ 4-2.Antall kandidatnavn på listeforslaget
(1) Listeforslaget skal være utfylt i rekkefølge med minimum sju kandidater. Forslaget kan maksimalt inneholde et antall kandidatnavn som tilsvarer det antall representanter som skal velges, med et tillegg av inntil seks andre navn.
(2) Inntil fire av de øverste kandidatene kan gis et stemmetillegg. Kandidatene får i så fall et tillegg i sitt personlige stemmetall som tilsvarer 25 prosent av det antall stemmesedler som kommer listen til del ved valget. Disse kandidatnavnene skal stå først på listeforslaget og med uthevet skrift.
§ 4-3.Antall underskrifter på listeforslaget
(1) For partier registrert i Partiregisteret som ved forrige stortingsvalg fikk en oppslutning på minst 500 stemmer i ett fylke eller minst 5000 stemmer i hele landet, er det tilstrekkelig at listeforslaget er underskrevet av minst to av styremedlemmene for partiets lokalavdeling. Det samme gjelder for partier som er blitt registrert i Partiregisteret etter forrige stortingsvalg. Underskriverne må ha stemmerett ved valget. Hvis et registrert politisk parti stiller listeforslag sammen med en uregistrert gruppe, gjelder likevel bestemmelsene i annet ledd.
(2) Øvrige listeforslag må være underskrevet av et antall personer med stemmerett til Longyearbyen lokalstyre som tilsvarer 2 prosent av antall stemmeberettigede innbyggere ved siste lokalstyrevalg. Listeforslaget skal likevel som et minimum være underskrevet av like mange stemmeberettigede personer som det skal velges medlemmer til lokalstyret.
§ 4-4.Vedlegg til listeforslaget

Listeforslaget skal ha følgende vedlegg:

a)En oversikt over kandidatenes fødselsdato.
b)En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på listeforslaget.
c)Dersom en kandidat ikke er innført i befolkningsregisteret som bosatt i Longyearbyen når listeforslaget innleveres, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen.
d)Dersom en kandidat ikke er valgbar på grunn av sin stilling, må det legges ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil ha fratrådt stillingen når lokalstyret trer i funksjon.
§ 4-5.Tilbakekalling av listeforslaget

Innlevert listeforslag kan kalles tilbake av tillitsutvalget. Erklæring om tilbakekalling må være innlevert senest kl. 12 den 1. juni i valgåret.

0Endret ved forskrift 28 april 2015 nr. 421.
§ 4-6.Valgstyrets behandling av listeforslagene
(1) Listeforslagene skal legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn.
(2) Valgstyret avgjør innen 15. juni i valgåret om forslag til valglister og tilbakekallinger av listeforslag kan godkjennes.
(3) Dersom et listeforslag ved innleveringen ikke oppfyller forskriftens krav, skal valgstyret gjennom forhandlinger med listeforslagets tillitsvalgte forsøke å bringe forslaget i samsvar med forskriften. Det samme gjelder erklæring om tilbakekalling av listeforslag.
(4) Valgstyret skal underrette samtlige kandidater på listeforslagene om at de er satt opp på listeforslag og opplyse om adgangen til å søke om fritak. En underskriver eller en kandidat som står på flere listeforslag, skal gis pålegg om å melde fra innen en bestemt frist hvilket forslag vedkommende vil stå på. Ellers settes vedkommende opp på det listeforslaget som ble innlevert først.
§ 4-7.Offentliggjøring av godkjente valglister

Når listeforslagene er godkjent, skal valgstyret legge de offisielle valglistene ut til gjennomsyn. Valgstyret kunngjør overskriftene på de godkjente valglistene og opplyser om hvor de er lagt ut.

§ 4-8.Klage

Klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, må fremsettes innen sju dager etter offentliggjøringen av overskriftene på de godkjente valglistene. Dersom klagen er begrunnet i at enerett til partinavn er krenket, har også et registrert politisk parti klagerett. For øvrig gjelder bestemmelsene om klage i kapittel 11.

§ 4-9.Utfyllende bestemmelser

Bestemmelsene i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer gjelder så langt de passer.

Kapittel 5. Stemmesedler. Velgernes adgang til å endre på stemmesedler

§ 5-1.Trykking av stemmesedler

Valgstyret sørger for at det blir trykt stemmesedler for alle godkjente valglister før forhåndsstemmegivningen starter.

§ 5-2.Endringer på stemmeseddelen
(1) Velgeren kan gi kandidater på stemmeseddelen én personstemme. Dette gjøres ved å sette et merke ved kandidatens navn.
(2) Velgeren kan også gi en personstemme til kandidater på andre valglister. Dette gjøres ved å føre disse kandidatnavnene opp på stemmeseddelen. Slik personstemme kan gis til høyst fem kandidater fra andre lister. Når velgeren gir personstemme til valgbare kandidater på andre lister, overføres et tilsvarende antall listestemmer til den eller de listene disse kandidatene står oppført på.
(3) Andre endringer på stemmeseddelen teller ikke med ved valgoppgjøret.
§ 5-3.Utfyllende bestemmelser

Bestemmelsene i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer gjelder så langt de passer.

Kapittel 6. Forhåndsstemmegivningen

§ 6-1.Perioden for forhåndsstemmegivningen. Krav til antall stemmemottakere
(1) Velgere som ønsker det, kan avgi forhåndsstemme på Svalbard fra og med tre uker før valgdagen.
(2) Forhåndsstemmegivningen må ikke foregå senere enn siste fredag før valgdagen.
(3) Ved forhåndsstemmegivningen skal det være minst to stemmemottakere til stede ved mottak av forhåndsstemmer.
0Endret ved forskrift 28 april 2015 nr. 421.
§ 6-2.Hvem kan motta forhåndsstemmer
(1) Forhåndsstemmer mottas av stemmemottakere oppnevnt av valgstyret.
(2) Kandidat som er oppført på valgliste ved lokalstyrevalget, kan ikke oppnevnes til stemmemottaker.
(3) Dersom en velger ikke oppholder seg på Svalbard på valgdagen eller i løpet av forhåndsstemmeperioden og dermed ikke har mulighet til å oppsøke en stemmemottaker, kan vedkommende avgi stemme ved brevpost uten at en stemmemottaker er til stede ved stemmegivningen. Velgeren er selv ansvarlig for å avgi stemmen på et tidspunkt som gjør at den kommer inn til valgstyret innen valgdagen kl. 21.
0Endret ved forskrift 6 juli 2011 nr. 744 (i kraft 6 juli 2011 og 1 jan 2012).
§ 6-3.På hvilke steder kan det mottas forhåndsstemmer
(1) Stemmegivningen skal foregå i egnet og tilgjengelig lokale. Velgerne skal kunne ta seg inn i valglokalene uten hjelp. Andre lokaler skal ikke benyttes med mindre særlige grunner foreligger.
(2) Valgstyret beslutter hvor det skal mottas forhåndsstemmer.
(3) Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme etter annet ledd, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Valgstyret fastsetter selv fristen for når søknaden må være kommet inn. Fristen må fastsettes til et tidspunkt innenfor perioden mellom tirsdag og fredag siste uke før valget. Søknadsfristen skal kunngjøres.
0Endret ved forskrift 28 april 2015 nr. 421.
§ 6-4.Fremgangsmåten ved stemmegivningen
(1) Velger skal i enerom og usett brette sammen stemmeseddelen slik at det ikke er synlig hvilken valgliste velgeren stemmer på.
(2) Velger legger selv stemmeseddelen i en urne, etter at den er stemplet. Stemmemottaker setter kryss i manntallet ved velgerens navn.
(3) Ved strømbrudd eller kommunikasjonsbrudd mot manntallet skal stemmeseddelen ikke legges i urnen. Etter at stemmeseddelen er stemplet, legger velgeren denne selv i en stemmeseddelkonvolutt og limer denne igjen. Stemmemottaker legger stemmeseddelkonvolutten sammen med valgkortet i en beredskapskonvolutt.
(4) Valgstyret selv kan i særlige tilfeller bestemme at det ved enkelte forhåndsstemmemottak skal benyttes stemmeseddelkonvolutt. Etter at stemmeseddelen er stemplet, legger velgeren denne selv i en stemmeseddelkonvolutt og limer denne igjen. Stemmemottaker legger stemmeseddelkonvolutten sammen med valgkortet i en omslagskonvolutt.
(5) Velger som er ukjent for stemmemottaker, skal legitimere seg. Velgers identitet kan ved stemmegivning på institusjon i stedet bekreftes av en ansatt som legitimerer seg.
(6) Stempel som brukes ved forhåndsstemmegivningen skal skille seg fra stempel som brukes på valgtinget.
(7) Velger som har behov for det, kan selv be stemmemottaker om å få hjelp ved stemmegivningen. Velger med alvorlig psykisk eller fysisk funksjonshemning, kan selv peke ut en ekstra hjelper blant de personer som er til stede i valglokalet. Stemmemottaker skal gjøre hjelperen oppmerksom på at vedkommende har taushetsplikt etter § 13-4 (2).
(8) Valgurner som brukes ved forhåndsstemmegivningen skal være forseglet.
0Endret ved forskrifter 6 juli 2011 nr. 744, 28 april 2015 nr. 421.
§ 6-5.Valgagitasjon m.m.
(1) Valgagitasjon er ikke tillatt i det rommet der forhåndsstemmegivningen foregår.
(2) Uvedkommende må ikke få kunnskap om forbruket av de forskjellige valglistenes stemmesedler.
§ 6-6.Utfyllende bestemmelser

Bestemmelsene i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer gjelder så langt de passer.

Kapittel 7. Tidspunktet for valget. Stemmegivningen på valgtinget

§ 7-1.Tidspunktet for valget
(1) Valg av representanter til lokalstyret finner sted i oktober måned hvert fjerde år. Valget holdes samme år som det er valg til fylkesting og kommunestyrer på fastlandet. Valgstyret fastsetter dato for valget.
(2) Lokalstyret kan selv, med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene, vedta at det skal holdes valg også søndagen før den offisielle valgdagen, dersom denne er på mandag. Vedtaket må treffes senest samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes.
0Endret ved forskrift 6 juli 2011 nr. 744 (i kraft 1 jan 2012).
§ 7-2.Tid og sted for stemmegivningen. Organisering
(1) Valg til lokalstyret gjennomføres i én stemmekrets.
(2) Valgstyret bestemmer hvor stemmegivningen skal foregå og fastsetter tiden for stemmegivningen. Stemmegivningen skal foregå i egnet og tilgjengelig lokale. Velgerne skal kunne ta seg inn i valglokalene uten hjelp. Andre lokaler skal ikke benyttes med mindre særlige grunner foreligger. Lokalstyret kan selv, med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene, vedta å holde valglokalet åpent lenger enn det valgstyret har vedtatt. Slikt vedtak må treffes senest samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes. Stemmegivningen mandag må ikke foregå senere enn kl. 21.
(3) Valgstyret kunngjør tid og sted for stemmegivningen.
(4) Kandidat som er oppført på valgliste ved lokalstyrevalget, kan ikke oppnevnes til stemmemottaker eller valgfunksjonær i valglokalet.
0Endret ved forskrifter 6 juli 2011 nr. 744 (i kraft 6 juli 2011 og 1 jan 2012), 28 april 2015 nr. 421.
§ 7-3.Ordensregler
(1) I valglokalet og i de rom som velgeren må passere for å komme frem til valglokalet, er det ikke tillatt å drive valgagitasjon eller å utføre handlinger som kan forstyrre eller hindre en normal gjennomføring av valghandlingen. Det er ikke tillatt for uvedkommende å føre kontroll med hvem som møter frem og avgir stemme, eller å foreta velgerundersøkelser eller liknende utspørring av velgerne.
(2) Uvedkommende må ikke få kunnskap om forbruket av de forskjellige valglistenes stemmesedler.
(3) Valgstyrets leder eller nestleder kan om nødvendig bortvise den som opptrer i strid med reglene i denne paragrafen.
§ 7-4.Stemmegivning i valglokalet
(1) Valgstyret kan oppnevne et stemmestyre med tre medlemmer til å administrere stemmegivningen på valgdagen.
(2) Når valgtinget åpner, skal velgere som er innført i manntallet gis adgang til å avgi stemme etter hvert som de møter frem.
(3) Stemmestyret setter et kryss i manntallet ved velgerens navn. Velger som er ukjent for stemmemottaker, skal legitimere seg.
(4) Velgeren skal i enerom og usett brette sammen stemmeseddelen slik at det ikke er synlig hvilken valgliste velgeren stemmer på. Velgeren leverer stemmeseddelen til stemmestyret, som stempler den med et offisielt stempel. Velgeren legger selv stemmeseddelen ned i en urne.
(5) Velger som har behov for det, kan selv be stemmestyret om å få nødvendig hjelp ved stemmegivningen. Velger med alvorlig psykisk eller fysisk funksjonshemning kan selv peke ut en ekstra hjelper blant de personer som er til stede i valglokalet. Stemmestyret skal gjøre hjelperen oppmerksom på at vedkommende har taushetsplikt.
(6) Valgurner som brukes ved stemmegivningen på valgdagen skal være forseglet.
0Endret ved forskrifter 6 juli 2011 nr. 744, 28 april 2015 nr. 421.
§ 7-5.Stemmegivning utenfor valglokalet

Er velgeren ikke i stand til å bevege seg inn i valglokalet, kan vedkommende avgi stemme til to stemmemottakere umiddelbart utenfor valglokalet.

§ 7-6.Avslutning av stemmegivningen

Stemmelokalet stenges på det tidspunkt som er fastsatt. Velgere som da har møtt frem ved valglokalet, skal få avgi stemme.

§ 7-7.Oppbevaring og transport av valgmateriell

Alt valgmateriell skal oppbevares og transporteres på betryggende måte.

§ 7-8.Offentliggjøring av valgresultater og prognoser

Valgresultater og prognoser som er laget på grunnlag av undersøkelser foretatt den dag eller de dager valget foregår, kan ikke offentliggjøres før tidligst kl. 21 på valgdagen mandag.

0Endret ved forskrift 6 juli 2011 nr. 744.
§ 7-9.Utfyllende bestemmelser

Bestemmelsene i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer gjelder så langt de passer.

Kapittel 8. Prøving av stemmegivninger og stemmesedler, opptelling, protokollering m.m.

§ 8-1.Valgstyrets godkjenning av forhåndsstemmegivning avgitt i stemmeseddelkonvolutt
(1) En forhåndsstemmegivning skal godkjennes dersom
a)velgeren er innført i manntallet,
b)stemmegivningen inneholder tilstrekkelige opplysninger til å fastslå hvem velgeren er,
c)stemmegivningen er avgitt til rett tid,
d)stemmegivningen er levert til rett stemmemottaker med mindre den er avgitt som brevstemme,
e)omslagskonvolutten ikke er åpnet eller forsøkt åpnet,
f)velgeren ikke har avgitt godkjent stemmegivning og
g)stemmegivningen er kommet inn til valgstyret innen kl. 21 på valgdagen.
(2) Velgerens stemmegivning er godkjent når vedkommende er krysset av i listen over stemmeberettigede.
(3) Forhåndsstemmegivningene skal godkjennes før valgdagen i den utstrekning det er mulig.
0Endret ved forskrifter 6 juli 2011 nr. 744, 28 april 2015 nr. 421.
§ 8-1a.Stemmemottakers godkjenning av forhåndsstemmegivning som legges i urne
(1) En stemmegivning avgitt på forhånd i henhold til § 6-4 annet ledd skal godkjennes dersom
a)velgeren er innført i manntallet,
b)velgeren har fått anledning til å avgi stemme, og
c)velgeren ikke allerede har avgitt godkjent stemmegivning.
(2) Velgerens stemmegivning er godkjent når vedkommende er krysset av i manntallet.
0Tilføyd ved forskrift 28 april 2015 nr. 421.
§ 8-2.Godkjenning av stemmegivning avgitt på valgtinget
(1) En stemmegivning avgitt på valgtinget skal godkjennes dersom
a)velgeren er innført i manntallet,
b)velgeren har fått anledning til å avgi stemme, og
c)velgeren ikke allerede har avgitt godkjent stemmegivning.
(2) Velgerens stemmegivning er godkjent når vedkommende er krysset av i manntallet.
0Endret ved forskrift 28 april 2015 nr. 421.
§ 8-3.Godkjenning av stemmesedler
(1) En stemmeseddel skal godkjennes dersom
a)den har offentlig stempel,
b)det fremgår hvilket parti eller gruppe velgeren har stemt på, og
c)partiet eller gruppen stiller liste ved valget.
(2) En avgitt stemmeseddel anses å være enslydende med den offisielle valglisten.
(3) Dersom velgeren har benyttet en trykt stemmeseddel som ikke er enslydende med den offisielle valglisten, skal det ses bort fra eventuelle endringer foretatt av velgeren.
0Endret ved forskrift 28 april 2015 nr. 421.
§ 8-4.Prinsipper for opptelling av stemmesedler
(1) Valgstyret er ansvarlig for opptelling av stemmesedler. Opptellingen foretas av de personer og på den måten valgstyret har bestemt.
(2) Stemmesedler avgitt på forhånd og stemmesedler avgitt på valgtinget skal telles hver for seg.
(3) Stemmesedlene skal telles opp i to omganger, ved en foreløpig og en endelig opptelling.
§ 8-5.Foreløpig opptelling
(1) Foreløpig opptelling av stemmesedler avgitt på forhånd skal starte senest fire timer før stemmegivningen er avsluttet, dersom dette kan skje uten å stride mot prinsippet om hemmelig valg. I motsatt fall skal den starte så snart samtlige forhåndsstemmegivninger er godkjent.
(2) Foreløpig opptelling av stemmesedler avgitt på valgtinget skal starte så snart som mulig etter at stemmegivningen på valgtinget er avsluttet.
(3) Stemmesedler det er tvil om kan godkjennes, legges til side og holdes utenfor opptellingen.
(4) Hver listes foreløpige stemmetall finnes ved å telle hvor mange stemmesedler som er avgitt til hver liste.
§ 8-6.Endelig opptelling. Registrering av rettinger på stemmesedlene
(1) Endelig opptelling tar til umiddelbart etter at foreløpig opptelling er avsluttet og alle stemmene er kommet inn til valgstyret. Den endelige opptellingen skal foretas under valgstyrets tilsyn.
(2) Stemmesedlene fra den foreløpige opptellingen skal telles på nytt. Valgstyret avgjør om stemmesedler som ikke ble tatt med i den foreløpige opptellingen og stemmegivninger som er lagt i særskilt omslag, skal godkjennes. Godkjente stemmesedler blant disse skal telles sammen med de øvrige stemmesedlene.
(3) Ved endelig opptelling av stemmesedler registrerer valgstyret også rettinger velgerne har gjort på stemmesedlene. Deretter skal valgstyret finne de enkelte listenes listestemmetall. Hver stemmeseddel teller like mange listestemmer som det skal velges medlemmer til lokalstyret. Tallet korrigeres for listestemmer avgitt til og mottatt fra andre lister.
§ 8-7.Protokollering av valg
(1) Stemmestyret skal føre protokoll i forbindelse med gjennomføringen av valgtinget.
(2) Valgstyret skal føre protokoll i forbindelse med forberedelser og gjennomføring av valg.
(3) Til protokollføringen benyttes samme formular som fastsatt for kommunene, jf. bestemmelser i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer.
0Endret ved forskrift 28 april 2015 nr. 421.
§ 8-8.Utfyllende bestemmelser

Bestemmelsene i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyret gjelder så langt de passer.

Kapittel 9. Mandatfordelingen og kandidatkåringen

§ 9-1.Mandatfordeling og kandidatkåring
(1) Valgstyret skal foreta valgoppgjøret. Listestemmetallet skal legges til grunn for mandatfordelingen som skjer i henhold til St. Laguës modifiserte metode.
(2) St. Laguës modifiserte metode innebærer at hver listes stemmetall divideres med 1,4-3-5-7 osv. Hvert stemmetall skal divideres så mange ganger som det er nødvendig for å finne det antall mandater listen skal ha. Det første mandatet tilfaller den listen som har den største kvotienten. Det andre mandatet tilfaller den listen som har den nest største kvotienten osv. Hvis flere lister har samme kvotient, tilfaller mandatet den av listene som har størst stemmetall. Har de samme stemmetall, avgjøres det ved loddtrekning hvilken liste mandatet skal tilfalle.
(3) Når det er avgjort hvor mange mandater en valgliste skal ha, fordeler valgstyret representantplassene til kandidatene på listen. Kandidater som ikke er valgbare, settes ut av betraktning. Kandidater som er satt opp med uthevet skrift, gis det stemmetillegg de har krav på i henhold til § 4-2 andre ledd, før de personlige stemmer velgerne har gitt til kandidatene telles opp. Deretter kåres kandidatene i rekkefølge etter antall mottatte personlige stemmer. Har flere kandidater fått like mange stemmer, eller ingen stemmer, er rekkefølgen på listen avgjørende.
(4) Hver liste skal så vidt mulig tildeles så mange vararepresentanter som den får representanter, med tillegg av tre. Kandidatene til vararepresentantplassene fordeles på samme måte som representantene etter annet ledd.
(5) Dersom en valgliste får flere mandater enn det er valgbare kandidater på listen, fordeles det overskytende antall mandater mellom de øvrige listene i henhold til regelen i første ledd.
§ 9-2.Underretning til de valgte representantene

Valgstyret skal underrette de valgte representantene og vararepresentantene om valget og opplyse om retten til å søke om fritak fra valg.

Kapittel 10. Flertallsvalg

§ 10-1.Flertallsvalg

Lokalstyrevalget holdes som flertallsvalg dersom det ikke foreligger mer enn ett godkjent listeforslag. Bestemmelsene i valgloven kapittel 12 gjelder tilsvarende.

Kapittel 11. Prøving av valgets gyldighet. Klage

§ 11-1.Klage
(1) Alle som har stemmerett, kan klage over forhold i forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen av valget. Gjelder klagen spørsmål om stemmerett eller om adgangen til å avgi stemme, har også den som ikke er blitt manntallsført, klagerett.
(2) Klage må fremmes innen sju dager etter valgdagen. Klage over valgoppgjøret må fremmes innen sju dager etter at valgoppgjøret er godkjent.
(3) Klagen skal være skriftlig og skal fremsettes for valgstyret.
(4) Departementet er klageinstans. Departementet skal kjenne valget ugyldig dersom det er begått feil som antas å ha hatt innflytelse på fordelingen av mandatene mellom listene og som det ikke er mulig å rette. Departementets vedtak i klagesaker etter denne paragraf er endelige og kan ikke bringes inn for domstolene.
0Endret ved forskrift 28 april 2015 nr. 421.
§ 11-2.Kontroll av valget. Ugyldig valg - omvalg
(1) Det nyvalgte lokalstyret treffer vedtak om valget er gyldig.
(2) Lokalstyret skal kjenne valget ugyldig hvis det er begått feil som antas å ha hatt innflytelse på fordelingen av mandatene mellom listene og som det ikke er mulig å rette.
(3) Hvis lokalstyret kjenner et valg ugyldig, skal det sendes melding til departementet, som påbyr omvalg.
(4) Bestemmelsen i kommuneloven § 59 om lovlighetskontroll gjelder tilsvarende, jf. svalbardloven § 43. Fristen for å fremsette begjæring om lovlighetskontroll er likevel sju dager etter at lokalstyret har truffet vedtak etter første ledd.
§ 11-3.Gjennomføring av omvalg
(1) Ved omvalg, benyttes manntallet fra det opprinnelige valget. Listen skal oppdateres og feil rettes.
(2) Dersom det er nødvendig av hensyn til en hensiktsmessig gjennomføring av omvalget, kan departementet gjøre unntak fra bestemmelser i denne forskriften.
0Endret ved forskrift 28 april 2015 nr. 421.

Kapittel 12. Nytt valgoppgjør i perioden. Suppleringsvalg

§ 12-1.Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg
(1) Lederen i lokalstyret skal sørge for at valgstyret foretar nytt valgoppgjør dersom en representantplass blir stående ubesatt.
(2) Det skal også foretas nytt valgoppgjør når en vararepresentantplass er blitt ledig, dersom lederen i lokalstyret finner dette nødvendig.
(3) Er antallet av vararepresentanter eller av en gruppes vararepresentanter blitt utilstrekkelig, og forholdet ikke kan avhjelpes ved nytt valgoppgjør etter annet ledd, kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige vararepresentantplassen. Gruppen underretter deretter valgstyret, som velger vedkommende som vararepresentant dersom valgbarhetsvilkårene er oppfylt.
(4) Er valget holdt som flertallsvalg, utpekes kandidaten til den ledige plassen av lokalstyret. Tredje ledd annet punktum gjelder tilsvarende.
(5) For øvrig gjelder § 9-2 tilsvarende.

Kapittel 13. Forskjellige bestemmelser

§ 13-1.Forsøk
(1) Kongen kan etter søknad gi samtykke til:
a)forsøk der valg etter denne forskrift gjennomføres på andre måter enn det som følger av denne forskrift, og
b)forsøk med direkte valg av andre folkevalgte organer enn dem denne forskrift gjelder.
(2) Kongen fastsetter nærmere vilkår for forsøket og bestemmer herunder hvilke forskriftsbestemmelser det kan gjøres avvik fra.
§ 13-2.Oppbevaring, avhending og tilintetgjøring av valgmateriell

Oppbevaring, avhending og tilintetgjøring av valgmateriell etter at valget er over, skal skje i henhold til arkivlovens bestemmelser og forskrift gitt i medhold av denne.

§ 13-3.Tilgang til manntallet og det øvrige materiellet - offentlighet
(1) Om ikke annet følger av bestemmelser i denne forskrift, kan tilgang til eller avskrift av manntallseksemplarer, herunder det som er brukt til avkryssing, bare gis eller utleveres
a)til offentlig ansatte når det er nødvendig av hensyn til tjenesten, eller
b)til forskere i vitenskapelig øyemed når det foreligger samtykke fra befolkningsregistermyndigheten.
(2) Tilgang til det øvrige valgmateriellet kan bare gis til forskere i vitenskapelig øyemed og etter samtykke fra vedkommende myndighet.
0Endret ved forskrift 28 april 2015 nr. 421.
§ 13-4.Taushetsplikt
(1) Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt gjelder tilsvarende ved valg.
(2) En person som assisterer en velger ved stemmegivningen og får kjennskap til hvordan vedkommende har stemt, har taushetsplikt om dette.
§ 13-5.Beregning av frister. Oversittelse
(1)Hvis en dato som er utgangspunktet for en frist faller på en lørdag eller en helligdag, begynner fristen å løpe nærmest påfølgende hverdag.
(2)Hvis en dato for avslutningen av en frist faller på en lørdag eller en helligdag, løper fristen ut den nærmest påfølgende hverdag.
(3)Bestemmelsene i første og annet ledd gjelder tilsvarende i de tilfeller hvor en dato som er det tidligste eller seneste tidspunktet for noen handling etter denne forskrift, faller på en lørdag eller en helligdag.
(4)Melding, erklæring eller klage som gis etter utløpet av frist etter denne lov, kan bare tas til behandling hvis fristoversittingen skyldes forhold den som plikter å overholde fristen, ikke hadde herredømmer over og heller ikke kunne forutse.
0Endret ved forskrift 6 juli 2011 nr. 744.
§ 13-6.Opplysningsplikt

Alle offentlig ansatte plikter så langt det er mulig å gi valgmyndighetene de opplysninger de måtte kreve til bruk ved forberedelse og gjennomføring av valg.

§ 13-7.Oppgaver til valgstatistikk

Valgstyret plikter å gi de oppgaver som departementet eller Statistisk sentralbyrå finner er nødvendige for å publisere valgresultater eller utarbeide offisiell valgstatistikk.

§ 13-8.Valgobservasjon
(1)Departementet kan akkreditere nasjonale og internasjonale valgobservatører fra institusjoner eller organisasjoner til å observere gjennomføringen av valg til lokalstyret.
(2)Longyearbyen lokalstyre har plikt til å ta i mot akkrediterte valgobservatører og tilrettelegge for valgobservasjon.
0Tilføyd ved forskrift 6 juli 2011 nr. 744.

Kapittel 14. Ikrafttredelse. Oppheving av tidligere forskrift

§ 14-1.Ikrafttredelse. Oppheving av tidligere forskrift

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 14. desember 2001 nr. 1393 om lokalstyrevalg i Longyearbyen med hjemmel i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 34 fjerde ledd.

Merknader til forskrift om lokalstyrevalg i Longyearbyen

Til § 1-1

Bestemmelsen tilsvarer valgloven § 1-1 og er en utvidelse av tidligere forskrifts § 1 første ledd.

Til § 1-2

Bestemmelsen tilsvarer valgloven § 1-2.

Til 1-3

Bestemmelsen tilsvarer valgloven § 4-1.

Til § 2-1

Bestemmelsen bygger på valgloven § 2-1, § 2-2 og delvis § 2-4 samt tidligere forskrifts § 5. Nytt er at det foreslås et skjæringstidspunkt for når de stemmeberettigede må være innført i befolkningsregisteret for Svalbard som bosatt i Longyearbyen, fire uker før valgdagen, jf. § 2-1 (1) c). Skjæringstidspunktet er likt for norske statsborgere og statsborgere fra nordiske og andre utland. Det innebærer at de som vil stemme ved lokalstyrevalget, må sørge for at de er registrert inn i befolkningsregisteret som bosatt i Longyearbyen innen fire uker før valgdagen. Behovet for et skjæringstidspunkt henger sammen med at listene over stemmeberettigede skal legges ut til offentlig ettersyn og at listene ellers måtte oppdateres fortløpende helt fram til valgdagen.

Til § 2-2

Bestemmelsen bygger på valgloven § 2-3 og tidligere forskrifts § 6 første ledd. Det er tatt inn en bestemmelse om valgkort, som er ny. Valgstyret er gitt dette som en opsjon, på fastlandet er valgkort gjort obligatorisk.

Til § 2-3

Bestemmelsen tilsvarer valgloven § 2-5.

Til § 2-4

Bestemmelsen tilsvarer valgloven § 2-6 og tidligere forskrifts § 6 første og andre ledd. Tidligere het det at listen skulle legges ut 21 dager før valgdagen, etter forslaget vil skjæringsdatoen 20. august styre tidspunktet for når listen er klar til å legges ut.

Til § 2-5

Bestemmelsen tilsvarer valgloven § 2-7 og tidligere forskrifts § 6 tredje, fjerde og femte ledd.

Til § 2-6

Bestemmelsen tilsvarer valgloven § 2-8 og tidligere forskrifts § 6 sjette ledd.

Til § 2-7

Se særlig kapittel 1 i forskrift om valg til Stortinget mv. Merk at bestemmelsene om manntallsføring og tilgang til manntallet gjelder for oppdatering av listen over stemmeberettigede etter skjæringstidspunktet som er fire uker før valgdagen.

Til § 3-1

Bestemmelsen tilsvarer valgloven § 3-3 og i hovedsak tidligere forskrifts § 8. De foreslåtte endringene har sammenheng med omorganiseringen av Longyearbyen lokalstyre. Svalbard Samfunnsdrift AS eksisterer ikke lenger, isteden har man fått Bydrift Longyearbyen AS som bare har ansvar for teknisk infrastruktur og to kommunale foretak. Vi ser ingen grunn til at lederne for disse bør unntas særskilt fra valgbarhet, og foreslår derfor ingen særregel her. Dersom spørsmålet skulle oppstå, må valgbarheten vurderes ut fra alternativene i andre ledd c).

Til § 3-2

Bestemmelsen tilsvarer valgloven § 3-4 og tidligere forskrifts § 9.

Til § 4-1

Bestemmelsen tilsvarer valgloven § 6-1 og i hovedsak tidligere forskrifts § 11. Fristen for innlevering av listeforslaget er endret fra 1. september til 15. mai. Den endrede fristen gjør det mulig å ha listene klare før sommerferien, som er ønskelig.

Til § 4-2

Bestemmelsen tilsvarer valgloven § 6-2 og hoveddelen av tidligere forskrifts § 11 b).

Til § 4-3

Bestemmelsen tilsvarer valgloven § 6-3 og til dels tidligere- forskrifts § 11 c). Reglene for underskrifter foreslås endret noe for å komme i samsvar med valglovens regler. Den materielle betydningen av dette er liten.

Til § 4-4

Bestemmelsen tilsvarer valgloven § 6-4 og delvis tidligere forskrifts § 14 tredje ledd (c og d). Litra a og b mangler i tidligere forskrift, men kravene til vedlegg bør være i samsvar med det som gjelder etter valgloven.

Til § 4-5

Bestemmelsen tilsvarer valgloven § 6-5 og tidligere forskrifts § 12. Fristen for tilbakekalling er endret fra 15. september til 1. juni, jf. merknaden til § 4-1.

Til § 4-6

Bestemmelsen tilsvarer valgloven § 6-6 og tidligere forskrifts § 14 første og andre ledd og i hovedsak § 13. Det er satt 15. juni som frist for valgstyret til å godkjenne valglister, slik at man rekker å få disse ferdig trykt før sommerferien.

Til § 4-7

Bestemmelsen tilsvarer valgloven § 6-7 og til dels tidligere forskrifts § 15 første ledd.

Til § 4-8

Bestemmelsen tilsvarer valgloven § 6-8 og tidligere forskrifts § 14 siste ledd.

Til § 4-9

Se særlig kapittel 3 i forskrift om valg til Stortinget mv.

Til § 5-1

Bestemmelsen tilsvarer valgloven § 7-1 og delvis tidligere forskrifts § 15 andre punktum. Nytt er fastsettingen av at stemmesedlene skal være trykt før forhåndsstemmegivningen starter.

Til § 5-2

Bestemmelsen tilsvarer valgloven § 7-2, og inneholder en oppskrift for hvordan velgerne kan endre på stemmeseddelen. Den er noe forenklet i forhold til antall personstemmer. Lokalstyret blir sannsynligvis aldri så stort at det er aktuelt med mer enn fem personstemmer, i så fall bør bestemmelsen endres.

Til § 5-3

Se særlig kapittel 4 i forskrift om valg til Stortinget mv.

Til § 6-1

Bestemmelsen tilsvarer i hovedsak valgloven § 8-1, men er enklere utformet fordi vanlig forhåndsstemmegivning til lokalstyrevalget bare foregår på Svalbard. Det ville være et for stort apparat å sette alle landets kommuner i stand til å ta i mot noen få forhåndsstemmer til lokalstyrevalget på Svalbard. At forhåndsstemmegivning forskriftsfestes, er nytt i forhold til gjeldende forskrift, hvor valgstyret sto fritt til å lage retningslinjer om dette. Når forskriften knyttes tettere opp mot valgloven, er det naturlig å skrive reglene inn i forskriften. I praksis har det vært forhåndsstemmegivning på Svalbard fra tre uker før valgdagen, hvor valglovens system har vært brukt. Dette er nå forskriftsfestet.

Til § 6-2

Bestemmelsen tilsvarer i hovedsak valgloven § 8-2, men er enklere utformet, jf. merknaden til § 6-1. Forhåndsstemmegivningen må foregå på Svalbard til stemmemottaker oppnevnt av valgstyret, men det er gitt adgang til å brevstemme for den som ikke oppholder seg på Svalbard i perioden og ellers ikke ville fått stemt ved valget. Den samme adgangen er gitt i valgloven for velgere som er utenriks og ikke kommer seg til en stemmemottaker.

Til § 6-3

Bestemmelsen tilsvarer i hovedsak valgloven § 8-3, men er enklere utformet, jf. merknaden til § 6-1.

Til § 6-4

Bestemmelsen tilsvarer valgloven § 8-4, men har også med regelen om at stemmemottaker skal legge stemmeseddelkonvolutten i en omslagskonvolutt, jf. forskrift om valg til Stortinget mv. § 27.

Til § 6-5

Bestemmelsen tilsvarer valgloven § 8-5.

Til § 6-6

Se særlig kapittel 6 i forskrift om valg til Stortinget mv.

Til § 7-1

Valgtidspunktet er opprettholdt som det var etter den tidligere forskriften. Valget skal skje i oktober måned det samme året som det er kommunestyrevalg på fastlandet, det vil si i det andre året av hver stortingsperiode, jf. valgloven § 9-1. Det kan også holdes valg på søndagen før den offisielle valgdagen dersom den er fastsatt til mandag.

Til § 7-2

Bestemmelsen tilsvarer valgloven § 9-3, men er noe enklere siden valg til lokalstyret bare gjennomføres i én stemmekrets. Valgkrets og stemmekrets blir her det samme, jf. tidligere forskrifts § 2. Det innebærer at stemmegivningen foregår på ett sted.

Til § 7-3

Bestemmelsen tilsvarer valgloven § 9-4.

Til § 7-4

Bestemmelsen tilsvarer i hovedsak valgloven § 9-5. Det er gitt adgang til valgstyret å oppnevne et stemmestyre til å administrere stemmegivningen på valgdagen, slik at valgstyret ikke er bundet til å være til stede i stemmelokalet hele valgdagen. Det ville også være uheldig i forhold til valgstyrets kontrollfunksjon i etterkant av stemmegivningen.

Til § 7-5

Bestemmelsen tilsvarer valgloven § 9-6.

Til § 7-6

Bestemmelsen tilsvarer valgloven § 9-7.

Til § 7-7

Bestemmelsen tilsvarer valgloven § 9-8.

Til § 7-9

Se særlig kapittel 7 i forskrift om valg til Stortinget mv.

Til kapittel 8

Bestemmelsene i kapitlet følger helt parallelt bestemmelsene i valgloven kapittel 10, jf. også tidligere forskrifts § 17 som gjør valgloven kapittel 10 og valgforskriften kapittel 8 gjeldende gjennom henvisning. I § 8-7 gjelder henvisningen til forskrift om valg til Stortinget mv. kapittel 9. I § 8-8 er det særlig tenkt på bestemmelsene i forskrift om valg til Stortinget mv. kapittel 8.

Til kapittel 9

Kapitlets to bestemmelser samsvarer helt med valgloven § 11-12 og § 11-13, jf. også tidligere forskrifts § 18. I tillegg er tatt inn beskrivelsen av St. Laguës modifiserte metode slik den fremgår av valgloven § 11-4.

Til kapittel 10

Flertallsvalg er et unntak fra hovedregelen om forholdsvalg som er aktuelt dersom det bare foreligger ett godkjent listeforslag, jf. svalbardloven § 34 andre ledd (etter endring 16. mars 2007). Kapitlet har bare en bestemmelse som henviser til reglene i valgloven kapittel 12 om flertallsvalg.

Til kapittel 11

Bestemmelsene i kapitlet samsvarer helt med valgloven § 13-2, 13-4 og § 13-5, jf. også tidligere forskrifts § 20.

Til kapittel 12

Bestemmelsen i kapitlet samsvarer helt med valgloven § 14-2, jf. også tidligere forskrifts § 21 og § 22.

Til kapittel 13

Bestemmelsene i kapitlet er i samsvar med valgloven kapittel 15. Eventuelle søknader om forsøk etter § 13-1 vil bli vurdert i forhold til hva kommuner gis adgang til.

Til kapittel 14

Kapitlet har en bestemmelse om forskriftens ikrafttredelse og oppheving av tidligere forskrift.

Merknader til endringer innført ved forskrift 6. juli 2011 nr. 744:

Til § 2-3:

Forslaget følger opp det som allerede er gjort gjeldende for fastlandet, jf. valgloven § 2-5. Datoen 16. mai i a) er valgt fordi det er dagen etter fristen for innlevering av listeforslag. I b) er foreslått fire uker før valgdagen, som er «skjæringstidspunktet» for når en person må være innført i befolkningsregisteret for Svalbard for å kunne stemme ved valget. Ikrafttreden 1. januar 2012.

Til § 3-2 første ledd:

Forslaget følger opp endringen i valgloven § 3-4 første ledd. Ikrafttreden 1. januar 2012.

Til § 6-2 andre ledd:

Forslaget følger opp endringen i valgloven § 8-2 nytt andre ledd. Ikrafttreden 1. januar 2012.

Til § 6-2 tredje ledd andre punktum:

Endringen i åpningstid i valglokalet fra kl. 20 til kl. 21 følger opp tilsvarende endring i valgloven. Trer i kraft straks.

Til § 6-4 femte ledd:

Forslaget følger opp endringen i valgloven § 8-4 nytt femte ledd. Trer i kraft straks.

Til § 7-1:

Forslaget følger opp endring i valgloven § 9-2 andre ledd. Ikrafttreden 1. januar 2012.

Til § 7-2:

For andre ledd andre punktum vises til endring i valgloven § 9-3 andre ledd andre punktum. Ikrafttreden 1. januar 2012. For andre ledd siste punktum vises til merknaden til § 6-2 tredje ledd. Ikrafttreden straks. Forslaget til ny overskrift og nytt fjerde ledd er en oppfølging av endring i overskriften til valgloven § 9-3 og dens fjerde ledd. Ikrafttreden 1. januar 2012.

Til § 7-8

Bestemmelsen tilsvarer valgloven § 9-8.

Viser til merknaden til § 6-2 tredje ledd. Trer i kraft straks.

Til § 8-1:

Viser til merknaden til § 6-2 tredje ledd. Trer i kraft straks.

Til § 13-5:

Forslaget til ny overskrift og endret fjerde ledd er oppfølging av en endring i tvisteloven, hvor valgloven § 15-5, overskrift og fjerde ledd samtidig ble endret. Endringen i første til tredje ledd følger opp endringen i valgloven § 15-5 første til tredje ledd. Trer i kraft straks.

Til § 13-8:

Forslaget er en oppfølging av valgloven § 15-10. Forarbeidene til bestemmelsen, som er Ot.prp.nr.32 (2008–2009) viser til at Norge er forpliktet til å legge til rette for valgobservatører, gjennom vårt medlemskap i internasjonale organisasjoner som OSSE og Europarådet. Det er naturlig at dette også skal gjelde ved valg til Longyearbyen lokalstyre. Departementet som akkrediterer vil her være Justisdepartementet. I den praktiske gjennomføringen vil det være naturlig å anvende Kommunaldepartementets retningslinjer for dette. Trer i kraft straks. 

0Merknadene endret ved forskrift 6 juli 2011 nr. 744 (i kraft 6 juli 2011 og 1 jan 2012).