Forskrift om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring

DatoFOR-2007-05-14-513
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2007 hefte 5
Ikrafttredelse01.06.2007
Sist endretFOR-2017-03-17-354
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§7-4, LOV-1993-06-11-101-§9-1, LOV-1993-06-11-101-§16-1, FOR-2014-12-19-1846-§4
Kunngjort18.05.2007
Rettet17.08.2016 (to forordninger i pdf tilføyd)
KorttittelForskrift om samvirkingsevnen i EATMN

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Luftfartstilsynet 14. mai 2007 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 7-4 andre, tredje og fjerde ledd, § 9-1 og § 16-1 første ledd, jf. forskrift 19. desember 2014 nr. 1846 om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom § 4.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII kap. VI nr. 66wb (forordning (EF) nr. 1032/2006 som endret ved forordning (EF) nr. 30/2009), nr. 66wc (forordning (EF) nr. 1033/2006 som endret ved forordning (EU) nr. 929/2010, forordning (EU) nr. 428/2013, forordning (EU) nr. 923/2012 og forordning (EU) 2016/2120), nr. 66wba (forordning (EF) nr. 633/2007 endret ved forordning (EU) nr. 283/2011), nr. 66we (forordning (EU) nr. 1079/2012 endret ved forordning (EU) nr. 657/2013 og forordning (EU) 2016/2345), nr. 66wg (forordning (EF) nr. 29/2009 endret ved forordning (EU) 2015/310), nr. 66wh (forordning (EF) nr. 262/2009 endret ved forordning (EU) 2016/2345), nr. 66wj (forordning (EU) nr. 1206/2011), nr. 66wl (forordning (EU) nr. 1207/2011 endret ved forordning (EU) nr. 1028/2014) og nr. 66wo (forordning (EF) nr. 73/2010 endret ved forordning (EU) nr. 1029/2014).
Endringer: Endret ved forskrifter 4 feb 2008 nr. 106, 29 april 2008 nr. 414, 2 okt 2009 nr. 1249, 23 okt 2009 nr. 1300, 14 des 2011 nr. 1484, 26 mars 2012 nr. 252, 28 jan 2014 nr. 71, 14 feb 2014 nr. 123, 5 nov 2014 nr. 1403, 22 des 2014 nr. 1899, 7 mai 2015 nr. 518, 16 juli 2015 nr. 907, 28 april 2016 nr. 439, 17 mars 2017 nr. 354.
Rettelser: 21.10.2009 (tilføyelse av forordninger), 22.07.2015 (uoff. oversettelser av forordninger erstattet med lenker til oversettelser på EFTAs nettsted), 22.07.2015 (uoff. oversettelser av forordninger erstattet med lenker til oversettelser på EFTAs nettsted), 24.07.2015 (fjernet eng. versjoner av rettsakter der off. no. oversettelser foreligger), 17.08.2016 (to forordninger i pdf tilføyd).

§ 1.Formål

Forskriften skal gjennomføre nærmere gjennomføringsbestemmelser for samvirkingsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring.

§ 2.Gjennomføring av bestemmelser i henhold til EØS-avtalen

Følgende bestemmelser i EØS-avtalen vedlegg XIII kap. VI gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig:

1.Nr. 66wb (forordning (EF) nr. 1032/2006) om fastsettelse av krav til automatiske systemer for utveksling av flygedata med sikte på underretning om, koordinering av og overføring av flyginger mellom flygekontrollenheter, endret ved forordning (EF) nr. 30/2009.
2.Nr. 66wc (forordning (EF) nr. 1033/2006) om fastsettelse av krav til prosedyrene for reiseplaner i førflygingsfasen for Det felles europeiske luftrom, endret ved forordning (EU) nr. 428/2013, forordning (EU) nr. 923/2012 og forordning (EU) 2016/2120.
3.Nr. 66wba (forordning (EF) nr. 633/2007) om krav til overføringsprotokoller som skal brukes med sikte på underretning om, koordinering av og overføringer av flyginger mellom flygekontrollenheter, endret ved forordning (EU) nr. 283/2011.
4.Nr. 66we (forordning (EU) nr. 1079/2012) av 16. november 2012 om fastsettelse av kanalavstand ved talekommunikasjon i det felles europeiske luftrom, endret ved forordning (EU) nr. 657/2013 og forordning (EU) 2016/2345.
5.Nr. 66wg (forordning (EF) nr. 29/2009) om fastsettelse av krav til dataforbindelsestjenester i Det felles europeiske luftrommet, endret ved gjennomføringsforordning (EU) 2015/310.
6.Nr. 66wh (forordning (EF) nr. 262/2009) om krav til koordinert tildeling og bruk av Mode S interrogator koder i Det felles europeiske luftrommet, endret ved forordning (EU) 2016/2345.
7.Nr. 66wj (gjennomføringsforordning (EU) nr. 1206/2011) om fastsettelse av krav til identifikasjon av luftfartøy for overvåking av Det felles europeiske luftrom.
8.Nr. 66wl (gjennomføringsforordning (EU) nr. 1207/2011) om fastsettelse av krav til ytelse og samvirkingsevne for overvåkingen av Det felles europeiske luftrom, endret ved gjennomføringsforordning (EU) nr. 1028/2014.
9.Nr. 66wo (forordning (EF) nr. 73/2010 om fastsettelse av krav til kvaliteten på luftfartsdata og luftfartsinformasjon for Det felles europeiske luftrom, endret ved gjennomføringsforordning (EU) nr. 1029/2014.
0Endret ved forskrifter 4 feb 2008 nr. 106, 29 april 2008 nr. 414, 2 okt 2009 nr. 1249, 23 okt 2009 nr. 1300, 14 des 2011 nr. 1484, 26 mars 2012 nr. 252, 28 jan 2014 nr. 71, 14 feb 2014 nr. 123, 5 nov 2014 nr. 1403, 22 des 2014 nr. 1899 (i kraft 1 jan 2015), 7 mai 2015 nr. 518, 16 juli 2015 nr. 907, 28 april 2016 nr. 439 (i kraft 1 juni 2016), 17 mars 2017 nr. 354.
§ 3.Anvendelse på Svalbard

Forskriften gjelder på Svalbard med unntak av § 2 nr. 4 som kun får anvendelse for den del av luftrommet innenfor norsk flygeinformasjonsregion som tilhører ICAO EUR-regionen.

Artikkel 2 nr. 1 bokstav b, c og d i forordning (EF) nr. 73/2010 får kun anvendelse for Svalbard lufthavn, Longyearbyen.

0Endret ved forskrifter 29 april 2008 nr. 414, 28 april 2016 nr. 439 (i kraft 1 juni 2016).
§ 4.Overtredelsesgebyr

Overtredelsesgebyr etter luftfartsloven § 13a-5 kan ilegges den som ikke oppfyller sine plikter i henhold til forordning (EU) nr. 1207/2011

a)artikkel 4
b)artikkel 5 nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 8
c)artikkel 7 nr. 1, 2 og 4
d)artikkel 8 nr. 5 og 7
e)artikkel 11 nr. 1 og 2
f)artikkel 12 nr. 1, 2 og 3.
0Tilføyd ved forskrift 22 des 2014 nr. 1899 (i kraft 1 jan 2015).
§ 5.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. juni 2007.

0Endret ved forskrift 22 des 2014 nr. 1899 (i kraft 1 jan 2015, tidligere § 4).

Forordninger 

For å lese offisiell norsk oversettelse av forordning (EF) nr. 1032/2006 se EFTAs nettside. 

For å lese offisiell norsk oversettelse av forordning (EF) nr. 1033/2006 i offisiell norsk oversettelse se EFTAs nettside. 

For å lese offisiell norsk oversettelse av forordning (EF) nr. 633/2007 se EFTAs nettside. 

For å lese offisiell norsk oversettelse av forordning (EF) nr. 1265/2007 se EFTAs nettside. 

For å lese offisiell norsk oversettelse av forordning (EF) nr. 29/2009 se EFTAs nettside. 

For å lese offisiell norsk oversettelse av forordning (EF) nr. 30/2009 se EFTAs nettside. 

For å lese offisiell norsk oversettelse av forordning (EF) nr. 262/2009 se EFTAs nettside. 

For å lese engelsk versjon av forordning (EU) nr. 73/2010 se her: pdf.gif  

For å lese engelsk versjon av forordning (EU) nr. 283/2011 se her: pdf.gif  

For å lese engelsk versjon av forordning (EU) nr. 1206/2011 se her: pdf.gif  

For å lese engelsk versjon av forordning (EU) nr. 1207/2011 se her: pdf.gif  

For å lese engelsk versjon av forordning (EU) nr. 923/2012 se her: pdf.gif  

For å lese engelsk versjon av forordning (EU) nr. 1028/2014 se her: pdf.gif  

For å lese engelsk versjon av forordning (EU) nr. 1029/2014 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) 2015/310 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) 2016/2120 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) 2016/2345 se her: pdf.gif  

0Endret ved forskrifter 4 feb 2008 nr. 106, 29 april 2008 nr. 414, 2 okt 2009 nr. 1249, 23 okt 2009 nr. 1300, 14 des 2011 nr. 1484, 5 nov 2014 nr. 1403, 22 des 2014 nr. 1899 (i kraft 1 jan 2015), 7 mai 2015 nr. 518. Endret uten kunngjøring 22 juli 2015 og 24 juli 2015. Endret ved forskrift 16 juli 2015 nr. 907. Endret uten kunngjøring 17 aug 2016. Endret ved forskrift 17 mars 2017 nr. 354.