Forskrift om statlig refusjon av utgifter til kommunale presteboliger.

DatoFOR-2007-06-01-570
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2007 hefte 5
Ikrafttredelse01.06.2007
Sist endret
EndrerFOR-1981-05-29
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-06-07-31-§33
Kunngjort05.06.2007
KorttittelForskr. om refusjon av utgifter til prestebolig

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 1. juni 2007 med hjemmel i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven) § 33. Fremmet av Kultur- og Kirkedepartementet. 

1.For presteboliger som eies av kommunen, får kommunen dekket sine utgifter til boligen ved et årlig refusjonsbeløp fra staten. I refusjonsbeløpet inngår tre utgiftskomponenter: a) et kapitaltilskudd til forrentning av boligens anskaffelseskostnad, b) et vedlikeholdstilskudd og c) et tilskudd for dekning av kommunale avgifter. Disse beregnes slik: 
a)Det årlige kapitaltilskuddet til forrentning av anskaffelsesbeløpet beregnes etter rentesatsen i Opplysningsvesenets fond for lån til presteboliger per 15. mars hvert år. Anskaffelsesbeløpet som skal forrentes, nedskrives lineært over 25 år. Utgifter til oppgradering av en prestebolig, når dette er en investeringsutgift for kommunen, refunderes tilsvarende. 
b)Vedlikeholdsutgiftene refunderes med et årlig tilskudd på kr 170 per m² boligareal. Vedlikeholdstilskuddet reguleres årlig i henhold til endringene i byggekostnadsindeksen for boliger i tre. 
c)Kommunale avgifter refunderes med et årlig tilskudd på kr 10 500 per bolig. Beløpet reguleres årlig i henhold til endringer i konsumprisindeksen.

Dersom refusjonsbeløpet for en prestebolig beregnet etter a), b) og c) er lavere enn prestens årlige husleie, skal refusjonsbeløpet være identisk med husleiebeløpet. 

2.For andelsbolig (borettslagsleilighet/aksjeleilighet) som kommunen stiller til disposisjon som prestebolig, gis et kapitaltilskudd som tilsvarer forrentning av anskaffelsesbeløpet (innskuddsbeløpet) etter samme regler som i pkt. 1 a). I tillegg gis full dekning av boligens husleie. Vedlikeholdsutgiftene dekkes ved et tilskudd på kr 48 per m² boligareal, som reguleres årlig i henhold til endringene i byggekostnadsindeksen for boliger i tre.

Dersom utgifter til oppgradering av boligen ikke innarbeides i fellesutgiftene for boligen ved husleieøkning, refunderes disse som angitt under pkt. 1 a). 

3.Når kommunen leier bolig av andre, fastsettes den statlige refusjonen i det enkelte tilfelle i lys av kommunens leiekontrakt og refusjonsreglene for øvrig. 
4.Den enkelte bolig må være godkjent av departementet. Departementets myndighet kan delegeres. 
5.Vilkåret for statens årlige refusjon er at vedkommende prestebolig er godkjent som prestebolig, at den til enhver tid holdes i stand og at den tjener sitt formål. I motsatt fall kan statens refusjon avkortes eller holdes tilbake. 
6.Departementet kan gi nærmere bestemmelser til utfylling av denne forskriften, herunder veiledende normer for standard og størrelse. 
7.Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves regler for dekning av utgiftene ved kommunale presteboliger fastsatt ved kongelig resolusjon 29. mai 1981.