Forskrift om tollnedsettelser for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet

DatoFOR-2007-06-01-580
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2007 hefte 5
Ikrafttredelse01.07.2007
Sist endretFOR-2016-04-01-348
EndrerFOR-2005-06-20-663
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-12-21-119-§7-4, FOR-2007-12-21-1708
Kunngjort08.06.2007
Rettet17.11.2015 (korttittel)
KorttittelUB-forskriften

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 1. juni 2007 med hjemmel i tolltariffens innledende bestemmelser § 17 nr. 2 bokstav d.
Tilføyd hjemmel: Lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 7-4. Delegeringsvedtak 21. desember 2007 nr. 1708.
Endringer: Endret ved forskrifter 10 okt 2008 nr. 1132, 1 juli 2011 nr. 753, 22 aug 2011 nr. 860, 11 okt 2013 nr. 1234, 3 sep 2014 nr. 1144, 1 april 2016 nr. 348.
Rettelser: 01.01.2009 (hjemmel), 15.09.2009 (hjemmel), 14.10.2009 (hjemmel), 17.11.2015 (korttittel).

§ 1.Formål

Formålet med tollnedsettelser etter denne forskriften er å legge til rette for at virksomheter kan gjennomføre produksjonstilpasninger gjennom utenlands bearbeiding av landbruksvarer, samtidig som det tas tilbørlig hensyn til muligheter for avtak og foredling av landbruksvarer i Norge.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften kommer til anvendelse ved fastsettelse av tollsats for landbruksvarer som gjeninnføres til Norge etter bearbeiding i utlandet. Med landbruksvarer menes varer som hører under tolltariffens kapittel 2–24, posisjon 35.01, 35.02, 35.05, samt varenummer 01.06.1910, 38.23.1110, 38.23.1210, 38.23.1310, 38.23.1910 og 38.23.7010.

Forskriften kommer ikke til anvendelse for varer som i tolltariffen har tollsats som er fastsatt til null.

Forskriften kommer ikke til anvendelse for varer som er innvilget tillatelse til nedsatt toll eller nedsatt tollsats innenfor fastsatt tollkvote etter gjeldende forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer §§ 18b t.o.m. 18d.

0Endret ved forskrifter 1 juli 2011 nr. 753, 22 aug 2011 nr. 860.
§ 3.Generelle vilkår for tollnedsettelse

Tollnedsettelse gis på de vilkår som følger av denne forskriften.

Tollnedsettelse skal ikke gis dersom det ved utførselen er eller vil bli tilbakebetalt toll for den utførte varen, med mindre refusjonsbeløpet innbetales til tollmyndighetene eller krav om refusjon frafalles.

Tollnedsettelse er betinget av at

a)innførsel foretas av den samme som utførte varen,
b)innførsel finner sted innen ett år etter utførselen,
c)de utførte varene inngår i den innførte varen, og
d)den innførte varen inneholder mer enn en ubetydelig andel utførte landbruksvarer.

Tollmyndighetene påser at vilkårene i annet ledd og tredje ledd bokstav a-c er oppfylt.

§ 4.Vilkår for tollnedsettelse ved bearbeiding av kjøtt, kjøttvarer og meierivarer

Med mindre annet følger av fjerde ledd, er tollnedsettelse ved utenlands bearbeiding av kjøtt, kjøttvarer og meierivarer betinget av at virksomheten har fått tildelt kvoteandel ved auksjon.

Kvotene for innførsel fordeles ved auksjon, og beregnes ved å multiplisere følgende årlige kvoter med antall år i en kvoteperiode:

VaregruppeKlassifisering i tolltariffenÅrlig kvote
KjøttKapittel 21080 tonn
MeierivarerKapittel 4 (unntatt varenummer 04.03.1020, 04.03.1030, 04.03.1091, 04.03.9001, 04.03.9002, posisjon 04.07 til 04.10)3120 tonn
KjøttvarerPosisjon 16.01 og 16.025520 tonn
ReinsdyrkjøttVarenummer 02.08.9010, 02.08.9021 og ex.02.08.9029 (spiselig slakteavfall)200 tonn

Kvoteperioden fastsettes av Landbruksdirektoratet for inntil 3 år.

Hver enkelt budgiver kan maksimalt få tildelt 75 % av en kvote ved første gangs auksjon. Dersom hele eller deler av en kvote ikke fordeles ved denne auksjonen, kan Landbruksdirektoratet fordele restkvantum ved å avholde tilleggsauksjon. Ved gjennomføring av auksjonene, gjelder bestemmelsene i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer (tollkvoteforskriften), så langt disse passer.

Dersom kvoten for en varegruppe er fordelt i samsvar med reglene i tredje ledd, kan Landbruksdirektoratet gi tollnedsettelse til virksomheter som godtgjør et behov for å foreta prøveproduksjon utenlands av en vare innenfor denne gruppen med henblikk på senere varig produksjon av den samme varen i Norge.

Tollnedsettelse innenfor kvoten for reinsdyrkjøtt er betinget av at levende reinsdyr (varenummer 01.06.1910 i tolltariffen) utføres ved en grensestasjon mellom Norge og Finland.

0Endret ved forskrifter 10 okt 2008 nr. 1132, 22 aug 2011 nr. 860, 11 okt 2013 nr. 1234, 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 5.Søknad om tollnedsettelse

Søknad om tollnedsettelse sendes til Landbruksdirektoratet.

Landbruksdirektoratet kan fastsette krav til søknadens form og innhold.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 6.Fastsettelse av tollsats for industrielt bearbeidede jordbruksvarer

Ved innførsel av industrielt bearbeidede jordbruksvarer som omfattes av gjeldende forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede jordbruksvarer (RÅK-forskriften), 1 beregnes det ikke toll for andelen norske eller tidligere fortollede varer. For andel varer som er tilført utenlands, fastsettes tollsatsen i samsvar med gjeldende RÅK-forskrift.

1Jf. forskrift 21. desember 2001 nr. 1647 om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede jordbruksvarer.
§ 7.Fastsettelse av tollsats for andre landbruksvarer

Ved innførsel av andre landbruksvarer enn de som er omfattet av § 6, beregnes det ikke toll for andelen norske eller tidligere fortollede varer.

For andel varer som er tilført utenlands, fastsettes tollsatsen i samsvar med tolltariffen, med mindre varen kan gis tollnedsettelse etter bestemmelsene om individuelle tollnedsettelser i gjeldende forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer. 1 For varer som har ulik tollsats i tolltariffen i ulike deler av året, skal den høyeste tollsatsen benyttes.

1Jf. forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer, § 10-§ 13.
§ 8.Tillatelse til tollnedsettelse

Tollnedsettelser etter denne forskriften kan gis av Landbruksdirektoratet i form av tillatelse til nedsatt toll med inntil ett års gyldighet. Til virksomheter som har fått tildelt kvoteandel ved auksjon etter § 4, utstedes likevel importtillatelse for tollkvote med gyldighet innenfor kvoteperioden.

Tillatelse til tollnedsettelse etter første ledd må foreligge før utførsel finner sted. Dersom varen som gjeninnføres avviker fra denne tillatelsen, fastsettes tollsatsen på nytt ut fra hva den ville vært på fortollingstidspunktet. For andelen norske varer som gjeninnføres kan det ikke gis tollfritak i større utstrekning enn for det kvantum som er registrert utført. For andelen vare tilført utenlands fastsettes tollsatsen i medhold av § 6 og § 7.

Importtillatelse for tollkvote og tillatelse til nedsatt toll for prøveproduksjon etter § 4 skal angi mengde som tillates innført.

0Endret ved forskrifter 3 sep 2014 nr. 1144, 1 april 2016 nr. 348.
§ 9.Særlig adgang til å avslå søknad

Landbruksdirektoratet kan avslå søknad om tollnedsettelse i tilfeller der produksjonstilpasninger gjennom utenlands bearbeiding av landbruksvarer gir vesentlige økonomiske skadevirkninger for norsk landbruk og næringsmiddelindustri.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 10.Opplysningsplikt

Virksomheter som søker om, eller har fått innvilget tollnedsettelse etter denne forskriften, plikter å oppgi alle opplysninger som Landbruksdirektoratet krever. Videre plikter virksomhetene straks å informere om endringer i tidligere gitte opplysninger dersom de kan være av betydning for tollfastsettelsen.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 11.Kontroll

Landbruksdirektoratet fører kontroll med at bestemmelsene i denne forskriften blir overholdt. Myndighetene kan foreta stedlig kontroll av dokumenter, herunder regnskapsmateriale, forretningspapirer og lignende dokumenter, samt be om vareprøver. Virksomheten plikter å yte bistand ved slik kontroll.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 12.Tilbaketrekking av tillatelse mv.

Ved brudd på denne forskriften eller vilkår satt i medhold av denne forskriften, kan Landbruksdirektoratet trekke tilbake tillatelse til nedsatt toll eller importtillatelse innenfor tollkvote, og nekte innrømmelse av ny tillatelse i inntil ett år.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 13.Dispensasjon

Landbruksdirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriftens bestemmelser.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 14.Ikrafttredelses- og overgangsbestemmelser

Forskriften trer i kraft 1. juli 2007. Fra samme tid oppheves forskrift 20. juni 2005 nr. 663 om tollnedsettelser for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet.

Kvoter for varegrupper nevnt i § 4 fordeles første gang ved auksjon i september 2007. For varer som omfattes av bestemmelsen, kan Landbruksdirektoratet gi tillatelse til nedsatt toll i samsvar med § 7, men med begrenset gyldighet frem til 31. desember 2007.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.