Forskrift om unntak fra forskrift om bortfall av rett til dekning av utgifter til helsetjenester mv. på grunn av gjensidighetsavtale med annet land.

DatoFOR-2007-06-08-587
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2007 hefte 5
Ikrafttredelse08.06.2007
Sist endret
EndrerFOR-2004-05-11-737
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1997-04-15-316-§3, LOV-1997-02-28-19-§5-24
Kunngjort08.06.2007
KorttittelForskrift om unntak fra avskjæringsforskriften

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 8. juni 2007 med hjemmel i forskrift 15. april 1997 nr. 316 om bortfall av rett til dekning av utgifter til helsetjenester mv. på grunn av gjensidighetsavtale med annet land § 3, jf. lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 5-24 åttende ledd.

§ 1.Generelle unntak fra avskjæring

Forskrift om bortfall av rett til dekning av utgifter til helsetjenester mv. på grunn av gjensidighetsavtale med annet land (heretter kalt avskjæringsforskriften) skal ikke gjelde for helsetjenester mv. gitt i følgende land:

-Bulgaria
-Estland
-Den tsjekkiske republikk
-Hellas
-Italia
-Kypros
-Latvia
-Litauen
-Malta
-Polen
-Romania
-Slovakia
-Slovenia
-Ungarn.
§ 2.Særlige unntak fra avskjæring

Personer som før 1. januar 1994 er blitt innlagt i en helseinstitusjon i et avtaleland for folketrygdens regning, skal være unntatt fra bestemmelsene i avskjæringsforskriften inntil vedkommende blir innplassert i en institusjon der oppholdsutgiftene dekkes etter avtalelandets lovgivning. Unntaket er begrenset til dekning av institusjonsoppholdet.

§ 3.Ikrafttredelse mv.

Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves forskrift 11. mai 2004 nr. 737 om unntak fra forskrift om bortfall av rett til dekning av utgifter til helsetjenester mv. på grunn av gjensidighetsavtale med annet land.