Forskrift om innskrenkning av COTIF-lovens virkeområde.

DatoFOR-2007-06-08-588
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2007 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2008
Sist endretFOR-2014-04-04-381
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2004-12-10-82-§7
Kunngjort08.06.2007
KorttittelForskrift om innskrenkning av COTIF-loven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 8. juni 2007 med hjemmel i lov 10. desember 2004 nr. 82 om Overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk (COTIF-loven) § 7. Fremmet av Samferdselsdepartementet.
Endringer: Endret ved forskrift 4 april 2014 nr. 381.

§ 1.Innskrenkning i lovens virkeområde

Dersom bestemmelsene i § 2 i lov 10. desember 2004 nr. 82 om Overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk (COTIF-loven) er i konflikt med EØS-avtalens bestemmelser, og disse er gjennomført i norsk rett, har sistnevnte forrang.

0Endret ved forskrift 4 april 2014 nr. 381.
§ 2.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2008.