Forskrift om behandling av etikk og redelighet i forskning.

DatoFOR-2007-06-08-593
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2007 hefte 5
Ikrafttredelse01.07.2007
Sist endretFOR-2015-02-13-122
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2006-06-30-56-§6
Kunngjort12.06.2007
KorttittelForskrift om behandling av etikk i forskning

Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 8. juni 2007 med hjemmel i lov 30. juni 2006 nr. 56 om behandling av etikk og redelighet i forskning § 6.
Endringer: Endret ved forskrifter 17 mars 2008 nr. 262, 11 juli 2013 nr. 914, 13 feb 2015 nr. 122.

§ 1.Formål

Forskriften gjelder oppnevningen av og saksbehandlingen i komiteer og utvalg som skal bidra til å styrke etikk og redelighet i forskning.

§ 2.Nasjonale forskningsetiske komiteer - oppnevning

De nasjonale forskningsetiske komiteene skal ha 12 medlemmer og to numeriske varamedlemmer. Etter å ha innhentet forslag fra relevante fagmiljøer og institusjoner, foreslår Norges forskningsråd leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer. Kunnskapsdepartementet oppnevner leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer for en periode på fire år. Ingen kan oppnevnes for mer enn to perioder i sammenheng. Kunnskapsdepartementet kan løse et medlem eller varamedlem fra vervet før periodens utløp.

§ 3.Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag som klageorgan - oppgaver

Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag skal behandle klager over vedtak truffet av de regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk om godkjenning eller ikke godkjenning av forskningsprosjekter, jf. forskningsetikkloven § 4.

§ 4.Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk - oppnevning

De regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk skal ha ni medlemmer med personlige varamedlemmer. Kunnskapsdepartementet oppnevner leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer for en periode på fire år. Ingen kan oppnevnes for mer enn to perioder i sammenheng. Kunnskapsdepartementet kan løse et medlem eller varamedlem fra vervet før periodens utløp.

§ 5.Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning - oppnevning

Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning skal ha syv medlemmer og fire numeriske varamedlemmer. Minst ett medlem bør være tilknyttet et forskningsmiljø i et annet land. Etter å ha innhentet forslag fra relevante fagmiljøer og institusjoner, foreslår Norges forskningsråd leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer. Kunnskapsdepartementet oppnevner leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer for en periode på fire år. Ingen kan oppnevnes for mer enn to perioder i sammenheng. Dersom det foreligger særlige grunner, kan en periode forlenges med inntil ett år om gangen. Kunnskapsdepartementet kan løse et medlem eller varamedlem fra vervet før periodens utløp.

0Endret ved forskrift 13 feb 2015 nr. 122.
§ 6.Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning - oppgaver

Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning skal behandle saker om påstått vitenskapelig uredelighet. Utvalget vurderer selv om en henvendelse gir grunn til videre undersøkelser eller er åpenbart grunnløs. Utvalget kan også behandle saker av eget tiltak.

Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning bør bidra til at en forsker som urettmessig har fått sitt navn knyttet til en påstand om uredelig forskning, får gjenopprettet sitt omdømme, under forutsetning av at parten legger fram all relevant informasjon som vedkommende besitter.

§ 7.Ad hoc-utvalg for klagebehandling av granskinger av redelighet i forskning

Et ad hoc-utvalg for klagebehandling av granskinger av redelighet i forskning skal ha syv medlemmer. Minst ett medlem bør være tilknyttet et forskningsmiljø i et annet land. Etter å ha innhentet forslag fra relevante fagmiljøer og institusjoner, foreslår Norges forskningsråd leder, nestleder og medlemmer. Kunnskapsdepartementet oppnevner leder, nestleder og medlemmer.

0Endret ved forskrift 11 juli 2013 nr. 914.
§ 8.Saksbehandlingen

Saksbehandlingen i komiteer og utvalg etter § 2, § 4, § 5 og § 7 følger forvaltningsloven. Ved begynnelsen av hvert møte skal leder minne medlemmene om at de plikter å vurdere sin habilitet. Komiteer og utvalg kan la seg bistå av en eller flere eksterne sakkyndige under behandlingen av en sak.

Komiteer og utvalg etter § 3, § 5 og § 7 samt parter og deres fullmektig kan innkalle parter og vitner til å forklare seg. Opplysningene som framkommer, skal dokumenteres på forsvarlig måte og forelegges den som har forklart seg, til uttalelse. En part skal ha rett til å forklare seg muntlig eller skriftlig for utvalget og å gjøre seg kjent med og kommentere forklaringer fra andre parter, vitner og sakkyndige.

0Endret ved forskrift 11 juli 2013 nr. 914.
§ 9.Beslutningsdyktighet

Komiteen etter § 3 er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst syv andre medlemmer eller varamedlemmer er til stede.

Komiteer etter § 4 er beslutningsdyktige når leder eller nestleder og minst fem andre medlemmer eller varamedlemmer er til stede.

Utvalg etter § 5 er beslutningsdyktig når syv medlemmer eller varamedlemmer er til stede.

Utvalg etter § 7 er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst fire andre medlemmer er til stede.

Avgjørelser av komiteer og utvalg nevnt i § 3, § 4, § 5 og § 7 treffes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders, eller om leder ikke er til stede, nestleders stemme avgjørende. Ved leders fravær ledes møtene av nestleder, og leders varamedlem blir vanlig medlem i utvalget.

0Endret ved forskrifter 17 mars 2008 nr. 262, 11 juli 2013 nr. 914.
§ 10.Avgjørelser

Komiteen etter § 3 og utvalg etter § 5 og § 7 treffer avgjørelser i møte. Også forklaringer og annen bevisføring bør skje i møte, med mindre noe annet er ubetenkelig.

Komiteer etter § 4 treffer som hovedregel avgjørelser i møte. Komiteen kan allikevel selv delegere myndighet til å treffe avgjørelse innen komiteen. Komiteen kan videre delegere vedtaksmyndighet til sekretariatet i saker som ikke byr på vesentlige tvilsspørsmål. Komiteen skal orienteres om avgjørelser som er truffet ved delegering.

En avgjørelse skal være skriftlig og begrunnet, og det skal framgå om den er enstemmig. Ved dissens kan mindretallet kreve inntatt sin begrunnelse for dissensen.

I utvalg etter § 5 og § 7 skal utvalgets konklusjon være at innklagede enten har opptrådt uredelig eller ikke. Det kreves klar sannsynlighetsovervekt for å legge til grunn at innklagede har opptrådt uredelig. En avgjørelse skal inneholde saksframstilling, kort gjengivelse av partenes uttalelser, utvalgenes begrunnelse og konklusjon. En avgjørelse skal meddeles partene skriftlig, og dersom innklagedes forskning har foregått som ansatt, også til den institusjon vedkommende er ansatt ved.

0Endret ved forskrift 11 juli 2013 nr. 914.
§ 11.Årsmelding

Komiteer og utvalg etter § 2, § 4 og § 5 skal hvert år innen utgangen av mars, avgi en offentlig årsmelding om sin virksomhet. Avgjørelser truffet av utvalg etter § 5 skal være i anonymisert form.

0Endret ved forskrift 11 juli 2013 nr. 914.
§ 12.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2007.