Forskrift om kontroll med Salmonella i fjørfe, fjørfefôr, fjørfekjøtt og egg

DatoFOR-2007-06-08-603
DepartementLandbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2007 hefte 6
Ikrafttredelse08.06.2007
Sist endretFOR-2016-10-19-1217
EndrerFOR-1996-05-09-489
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§5, LOV-2003-12-19-124-§6, LOV-2003-12-19-124-§7, LOV-2003-12-19-124-§10, LOV-2003-12-19-124-§12, LOV-2003-12-19-124-§13, LOV-2003-12-19-124-§14, LOV-2003-12-19-124-§15, LOV-2003-12-19-124-§16, LOV-2003-12-19-124-§17, LOV-2003-12-19-124-§19, LOV-2003-12-19-124-§22, LOV-2003-12-19-124-§23, LOV-2003-12-19-124-§24, LOV-2003-12-19-124-§25, LOV-2003-12-19-124-§26, LOV-2003-12-19-124-§28, LOV-2003-12-19-124-§29, LOV-2003-12-19-124-§33, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2005-12-23-1703-§1, FOR-2004-05-05-884
Kunngjort15.06.2007
KorttittelForskrift om kontroll med Salmonella i fjørfe

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet 8. juni 2007 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 5, § 6, § 7, § 10, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 19, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 28, § 29 og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og forskrift 23. desember 2005 nr. 1703 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 2160/2003 av 17. november 2003 om kontroll av salmonella og visse andre matbårne zoonotiske smittestoff § 1.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.

EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 7.1 nr. 8b (forordning (EF) nr. 2160/2003 som endret ved forordning (EF) nr. 1237/2007), del 7.2 nr. 52 (forordning (EF) nr. 199/2009), nr. 29 (forordning (EF) nr. 1177/2006), nr. 51 (forordning (EU) nr. 1190/2012), nr. 53 (forordning (EU) nr. 200/2010), nr. 55 (forordning (EU) nr. 517/2011) og nr. 57 (forordning (EU) nr. 200/2012).
Endringer: Endret ved forskrifter 29 juni 2007 nr. 834, 28 aug 2007 nr. 1014, 2 jan 2008 nr. 17, 5 jan 2010 nr. 8, 19 feb 2010 nr. 293, 11 nov 2010 nr. 1449, 4 juli 2011 nr. 735, 13 feb 2012 nr. 142, 29 okt 2012 nr. 1000, 17 juni 2013 nr. 675, 18 des 2015 nr. 1588, 19 okt 2016 nr. 1217.

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å fremme god dyrehelse for å sikre helsemessig trygge næringsmidler gjennom kartlegging av og kontroll med Salmonella.

0Endret ved forskrift 5 jan 2010 nr. 8.
§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for virksomhet hvor fjørfe klekkes, holdes eller slaktes, virksomhet som tilvirker fjørfefôr samt virksomhet som mottar, sorterer, pakker og distribuerer egg.

Forskriften gjelder i tillegg for laboratorier som analyserer prøver tatt som ledd i den ovennevnte kartleggingen og kontrollen.

Forskriften gjelder ikke for:

-virksomhet som holder fjørfe på hobbybasis der eventuelle produkter fra besetningen kun benyttes i egen husholdning,
-virksomhet som holder fjørfe for direkte levering av små mengder råvarer eller ferskt kjøtt direkte til den endelige forbruker eller til lokal detaljist som igjen leverer direkte til den endelige forbruker.
0Endret ved forskrift 5 jan 2010 nr. 8.
§ 3.Definisjoner

I denne forskriften menes med:

a)Fjørfe: høns, kalkuner, perlehøns, ender og gjess som oppdrettes eller holdes i fangenskap for produksjon av kjøtt eller egg samt avl av høns, kalkuner, perlehøns, ender og gjess for slik produksjon.
b)Flokk: alt fjørfe med samme helsestatus som holdes innen samme inngjerding eller i samme rom, og som utgjør en epidemiologisk enhet. For fjørfe holdt i bursystemer, gjelder dette alle fugler som deler felles luftrom.
c)Nasjonalt referanselaboratorium: laboratorium oppnevnt av Mattilsynet.
d)Nasjonalt Salmonella kontrollprogram: program for kartlegging av og kontroll med Salmonella basert på prøvetaking i denne forskriften.
e)Offisielt laboratorium: laboratorium godkjent av Mattilsynet for å utføre analyser i regi av nasjonalt Salmonella kontrollprogram.
f)Positiv prøve: prøve der Salmonella er påvist etter analyse ved en metode spesifisert i § 19, og bekreftet positiv av nasjonalt referanselaboratorium.
g)Salmonella: alle serovar av Salmonella enterica.
0Endret ved forskrift 5 jan 2010 nr. 8.

Kapittel II. Generelle bestemmelser

§ 4.Generelle plikter for virksomheten

Levende fjørfe som tas inn i virksomheten, skal være undersøkt for Salmonella med negativt resultat eller stamme fra en virksomhet som er omfattet av nasjonalt Salmonella kontrollprogram eller av et tilsvarende kontrollprogram. Dette kravet gjelder ikke for virksomheter som skal foreta sanitetsslakting.

Rugeegg som tas inn i virksomheten, skal være undersøkt for Salmonella med negativt resultat eller stamme fra en virksomhet som er omfattet av nasjonalt Salmonella kontrollprogram eller av et tilsvarende kontrollprogram.

Konsumegg som tas inn i virksomheten, skal stamme fra en virksomhet som er omfattet av nasjonalt Salmonella kontrollprogram eller et tilsvarende kontrollprogram. Ved samhandel og import må konsumegg i tillegg være fulgt av et sertifikat som viser at eggene er lagt av fjørfe undersøkt ved metode beskrevet i vedtak 95/168/EF med negativt resultat. Annet punktum gjelder ikke for konsumegg fra land med salmonellagaranti tilsvarende den norske.

En virksomhet kan likevel ta inn egg der det er mistanke om eller påvist Salmonella for produksjon av eggprodukt, der produksjonsmetoden sikrer fjerning av Salmonella.

Egg og avlivede fjørfe som etter bestemmelsene i denne forskriften ikke skal gå til humant konsum, skal behandles i samsvar med forskrift 14. september 2016 nr. 1064 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum.

0Endret ved forskrifter 5 jan 2010 nr. 8, 19 okt 2016 nr. 1217.
§ 5.Informasjonsplikt

Ved mistanke om eller påvist Salmonella har virksomheten plikt til å informere andre virksomheter som det er levert levende fjørfe, fjørfefôr, fjørfekjøtt eller egg til. Likeledes skal virksomheten informere virksomheter som det er mottatt levende fjørfe, fjørfefôr, fjørfekjøtt eller egg fra.

§ 6.Opplysninger til husdyrregisteret om hold av levende fjørfe

Virksomhet der fjørfe holdes, plikter å gi opplysninger om fjørfeholdet til Mattilsynet, herunder opplysninger om virksomhetens adresse, produksjonsform og produksjonskapasitet, samt navn og adresse til driftsansvarlig for virksomheten.

Endringer i opplysninger om hold av fjørfe og om opphør eller oppstart av hold av fjørfe skal meldes Mattilsynet innen én måned.

Kapittel III. Bestemmelser om prøvetaking

§ 7.Krav til prøvetaking, oppbevaring og transport av prøver til laboratoriet

Krav til prøvetaking, oppbevaring og transport av prøver til laboratoriet fremgår av vedlegg 4.

Prøvene skal sendes til offisielt laboratorium for undersøkelse. Sammen med prøvene skal det sendes opplysninger om dato og sted prøvene ble tatt, samt identifikasjon av flokken. Driftsansvarlig for virksomhet skal dessuten sende andre opplysninger om prøvene eller om flokken prøvene stammer fra, når nasjonalt referanselaboratorium eller Mattilsynet krever det.

Dersom virksomhet er pålagt å ta prøve samtidig som Mattilsynet tar ut offisiell prøve i henhold til nasjonalt Salmonella kontrollprogram, kan prøve tatt av Mattilsynet erstatte virksomhetens prøve.

§ 8.Avlsfjørfe

Den løpende kartleggingen av forekomsten av Salmonella hos avlsfjørfe og rugeegg skal skje ved uttak av prøver henhold til vedlegg 1.

§ 9.Slaktefjørfe

Den løpende kartleggingen av forekomsten av Salmonella hos levende fjørfe som skal slaktes til humant konsum, skal skje ved uttak av prøver i henhold til vedlegg 2. Resultat av prøvene skal foreligge før dyrene sendes til slakt.

§ 10.Egg til konsum

Den løpende kartleggingen av forekomsten av Salmonella i egg til konsum skal skje ved uttak av prøver hos eggproduserende fjørfe i henhold til vedlegg 3.

§ 11.Fjørfefôr

Den løpende kartleggingen av forekomsten av Salmonella i fjørfefôr skal skje ved uttak av prøver i fôrvarevirksomhet i henhold til forskrift 7. november 2002 nr. 1290 om fôrvarer.

Kapittel IV. Tiltak

§ 12.Plikt til å iverksette tiltak

Ved mistanke om eller påvisning av Salmonella i en flokk av fjørfe eller i lokalet der flokken holdes og i rugeri, gjelder bestemmelsene for B-sykdom i forskrift 27. juni 2002 nr. 732 om bekjempelse av dyresjukdommer.

§ 13.Forbud mot bruk av antibakterielle midler som tiltak

Det er forbudt å bruke antibakterielle midler som tiltak i de besetningene som omfattes av denne forskriften, i samsvar med forskrift 23. desember 2005 nr. 1703 om kontroll av Salmonella og andre matbårne zoonotiske smittestoffer § 3.

0Endret ved forskrifter 28 aug 2007 nr. 1014, 5 jan 2010 nr. 8.
§ 14.Tiltak i flokker

Egg fra flokker der det er mistanke om eller påvist Salmonella, skal enten behandles etter § 4 femte ledd eller gjennomgå behandling som sikrer fjerning av Salmonella før bruk til humant konsum.

Fjørfe fra flokker der det er mistanke om eller påvist Salmonella, skal enten avlives og behandles etter § 4 femte ledd eller slaktes og behandles i henhold til § 17.

0Endret ved forskrift 5 jan 2010 nr. 8.
§ 15.Tiltak i rugerier

Ved påvisning av Salmonella i en flokk på rugeriet, eller ute i en flokk som har levert egg til rugeriet, skal rugeegg fra flokken destrueres og behandles etter § 4 femte ledd. Likeledes skal daggamle kyllinger fra flokken avlives og behandles etter § 4 femte ledd. Ikke-rugede egg kan likevel brukes til humant konsum etter behandling som sikrer fjerning av Salmonella.

Ved påvisning av Salmonella skal alle kyllinger som har vært samtidig i klekkemaskinen, avlives og behandles etter § 4 femte ledd. De besetningene som har mottatt slike kyllinger, skal betraktes som smittede besetninger.

0Endret ved forskrift 5 jan 2010 nr. 8.
§ 16.Tiltak i eggpakkerier

Egg fra partier eller flokker der det er mistanke om eller påvist Salmonella, skal merkes og lagres adskilt fra øvrige egg i virksomheten.

Egg fra partier eller flokker der det er mistanke om eller påvist Salmonella, skal enten behandles etter § 4 femte ledd eller gjennomgå behandling som sikrer fjerning av Salmonella før bruk til humant konsum.

0Endret ved forskrift 5 jan 2010 nr. 8.
§ 17.Tiltak i slakterier ved mistanke om eller påvist Salmonella hos dyr som skal slaktes

Slakting av fjørfe fra flokk der det er mistanke om eller bekreftet forekomst av Salmonella, skal først skje etter at Mattilsynet har gitt særskilt tillatelse.

Slakt skal holdes tilbake inntil Salmonella undersøkelse er foretatt og resultatene foreligger.

Ved påvisning av Salmonella skal hele partiet av fjørfeslakt enten behandles etter § 4 femte ledd eller gjennomgå behandling som sikrer fjerning av Salmonella før bruk til humant konsum.

0Endret ved forskrift 5 jan 2010 nr. 8.

Kapittel V. Bestemmelser om laboratorier

§ 18.Nasjonalt referanselaboratorium

Nasjonalt referanselaboratorium i nasjonalt kontrollprogram for Salmonella i fjørfe, fjørfefôr, fjørfekjøtt og egg er Veterinærinstituttet.

Oppgavene til nasjonalt referanselaboratorium framgår av forskrift 23. desember 2005 nr. 1703 om kontroll av Salmonella og andre matbårne zoonotiske smittestoffer § 1, jf. forordning (EF) nr. 2160/2003 artikkel 12 og forskrift 2. januar 2008 nr. 16 om ansvar og oppgaver til nasjonale referanselaboratorier for salmonella.

0Endret ved forskrifter 2 jan 2008 nr. 17, 5 jan 2010 nr. 8.
§ 19.Behandling av prøver og referansemetoder for bruk i laboratorier og nasjonalt referanselaboratorium

Prøver tatt ut i henhold til forskriftens vedlegg, skal oppbevares og forbehandles i henhold til vedlegg 5.

For prøver tatt ut i henhold til vedlegg 1, 2 og 3 skal metode anbefalt av EUs referanselaboratorium i Bilthoven, Nederland, modifisert ISO 6579 (2002) Annex D, benyttes.

For prøver tatt av virksomheten kan alternative analysemetoder angitt i forordning (EF) nr. 882/2004 artikkel 11 brukes ved forbehandling og analysering av prøvene hvis metoden er validert i henhold til EN/ISO 16140/2003.

0Endret ved forskrift 5 jan 2010 nr. 8.
§ 20.Innsending av isolater m.m.

Etter rendyrking skal offisielt laboratorium sende isolat av positive funn, sammen med samtlige opplysninger om prøven, til nasjonalt referanselaboratorium for verifikasjon, serotyping og testing for antimikrobiell resistens. Ett isolat med tilhørende opplysninger skal samtidig også sendes til Folkehelseinstituttet.

Resultater av prøver skal sendes fortløpende til Mattilsynet sammen med opplysningene om dato og sted prøven ble tatt, samt identifikasjon av flokken og eventuelle andre opplysninger som det er bestemt skal følge prøven.

Resultatet av prøven skal også sendes virksomheten prøven stammer fra.

Nasjonalt referanselaboratorium skal på forsvarlig måte oppbevare minst ett isolat av hvert positivt salmonellafunn per flokk per år i minst to år.

0Endret ved forskrifter 5 jan 2010 nr. 8, 18 des 2015 nr. 1588 (i kraft 1 jan 2016).
§ 21.(Opphevet ved forskrift 5 jan 2010 nr. 8.)

Kapittel VI. Avsluttende bestemmelser

§ 22.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne forskriften i samsvar med matloven § 23 om tilsyn og vedtak og kan herunder treffe vedtak etter § 24 om særskilt smittesanering, § 25 om stenging og virksomhetskarantene og § 26 om tvangsmulkt.

§ 23.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 24.Dekning av kostnader

Kostnader forbundet med virksomhetens prøvetaking, restriksjoner og tiltak som følger av denne forskriften, dekkes av virksomheten.

Kostnader forbundet med offisiell prøvetaking dekkes av Mattilsynet.

Kostnader forbundet med analyser i kontrollprogrammet dekkes av Mattilsynet, med unntak av prøver tatt av fôrvarer eller råstoff til fôrvarer.

Erstatning for husdyr etter pålagte tiltak kan gis i henhold til matloven § 22.

§ 25.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.

§ 26.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.

Samtidig oppheves forskrift 9. mai 1996 nr. 489 om overvåking og forebygging av salmonella i egg til konsum.

Vedlegg 1 - Prøver av flokker av avlsfjørfe

ProduksjonPrøvetidspunktPrøvestedetPrøvematerialePrøven tas av
AvlsfjørfeflokkerDaggamleBesetning5 transportkasser fra en leveranse:
Kassepapir (> 1 m² totalt) eller
Svaberprøver (> 1 m² totalt).
Analysert som en samleprøve.
Virksomhet
Avlsfjørfeflokker4 uker gamleBesetning2 par svabersokker,
analysert som en samleprøve.
Virksomhet
Avlsfjørfeflokker2 uker før flyttingBesetning2 par svabersokker,
analysert som en samleprøve.
Virksomhet
Voksne flokker unntatt gås i den verpefrie periodenHver andre ukeBesetning1 par svabersokker + 1 støvprøve,
analysert enkeltvis.
Virksomhet
Gås i den verpefrie perioden1 prøve i verpefri periodeBesetning1 par svabersokker + 1 støvprøve,
analysert enkeltvis.
Virksomhet
0Endret ved forskrift 5 jan 2010 nr. 8.

Vedlegg 2 - Prøver av flokker av slaktefjørfe

PrøvetidspunktetPrøvestedetPrøvematerialePrøven tas av
10-19 dager før slakt*Besetning1 par svabersokker + 1 støvprøve,
analysert som en samleprøve.
Virksomhet
*Resultater må foreligge før slakt.
0Endret ved forskrifter 29 juni 2007 nr. 834, 5 jan 2010 nr. 8.

Vedlegg 3 - Prøver av flokker av eggproduserende fjørfe

ProduksjonPrøvetidspunktPrøvestedetPrøvematerialePrøven tas av
LivkyllingDaggamleBesetning5 transportkasser:
Kassepapir (> 1 m² totalt) eller
Svaberprøver (> 1 m² totalt).
Analysert som en samleprøve.
Virksomhet
Livkylling2 uker før flyttingBesetning2 par svabersokker.
Analysert som en samleprøve.
Burhøns: Avføringsprøve ( 150 g).
Virksomhet
VerpehønsHver 15. uke*Besetning2 par svabersokker,
analysert som en samleprøve.
Burhøns: Avføringsprøve 2 x 150 g,
analysert som en samleprøve.
Virksomhet
*Første prøve tas ved alder 24 uker (+/- 2 uker)
0Endret ved forskrift 5 jan 2010 nr. 8.

Vedlegg 4 - Prøvetaking og transport av prøver til laboratoriet m.m. 

Prøvetaking: 

Svabersokker

Sokker fuktes ved bruk av sterilt vann eller annet befuktningsmiddel godkjent av det nasjonale referanselaboratoriet. Den som tar prøven, skal gå rundt slik at prøven avspeiler alle sektorer, inkludert områder hvor det er strø eller der det er rist. Alle separate binger i et hus inkluderes i prøven. Dersom det tas en svabersokkprøve samt en støvprøve, bør svabersokkene dekke 100 % av huset. Sokkene tas av forsiktig slik at prøvemateriale ikke går tapt. 

Støvprøve

En støvprøve skal tas fra flere steder i huset der det finnes synlig støv. 

Avføringsprøver fra fjørfe i bur

Avhengig av kategori fjørfe, skal det skal tas en eller to representative prøver, hver på 150 g, fra samlebånd, gjødselrenne m.m. 

Prøver av klekkepapir

For hver flokk skal prøven bestå av minst en samleprøve av klekkepapir med synlig avføring fra fem separate klekkekurver som er valgt vilkårlig. Samleprøven skal være på minst 1 m² . Hvis rugeeggene fra en avlsfjørfeflokk holdes i mer enn en inkubator, skal det tas en samleprøve fra hver inkubator. 

Prøver av kassepapir fra transportkasser

For hver flokk skal prøven bestå av minst en samleprøve av kassepapir med synlig avføring fra fem separate transportkasser som er valgt vilkårlig. Samleprøven skal være på minst 1 m² . 

Prøver av knust eggeskall

Dersom klekkepapir ikke er tilgjengelig, skal det tas prøve av 10 g knust eggeskall fra hver av totalt 25 separate klekkekurver. Delprøvene (à 10 g) blandes godt sammen til en samleprøve. 

Svaberprøver fra transportkasser

Dersom kassepapir fra transportkasser ikke er tilgjengelig, skal det tas svaberprøver av fem transportkasser eller klekkekurver. Svaberprøven tas med fuktig svaber. Det tas prøver av et område på minst 1 m² . Områder med synlig avføring skal prioriteres. 

Detaljer om oppbevaring og transport av prøver: 

Oppbevaring av prøver før transport til laboratorium

Prøver skal oppbevares i kjøleskap (ca. 4-8 °C) før transport til laboratoriet, såfremt de ikke transporteres til laboratoriet samme dag som prøven er tatt. 

Transport av prøver til laboratorium

Prøven skal sendes til laboratoriet innen 24 timer etter prøveuttak, fortrinnsvis som ekspresspost eller med bud.

0Endret ved forskrift 5 jan 2010 nr. 8.

Vedlegg 5 - Krav til behandling av prøver 

Oppbevaring av prøver på laboratoriet

Prøven kan lagres på laboratoriet i kjøleskap i inntil 48 timer før analyse påbegynnes såfremt tiden fra prøveuttak ikke overstiger 96 timer. 

Forbehandling av mottatte prøver på laboratoriet: 

Svabersokker og støvprøver

Svabersokkene eller støvprøven pakkes forsiktig opp slik at prøvemateriale ikke går tapt. Romtemperert bufret peptonvann tilsettes til sokkene eller støvkluten er dekket av væske (minst 225 ml) og prøven blandes godt til sokkene/støvkluten er gjennomvåte. Svaberprøvene og støvprøven prepareres separat. Deretter analyseres prøven i henhold til metode angitt i § 19. 

Avføringsprøver

Prøvene blandes godt og 25 g av blandingen overføres til 225 ml romtemperert bufret peptonvann. Deretter analyseres prøven i henhold til metode angitt i § 19.

Dersom ISO-standard om preparering av relevante prøver for påvisning av Salmonella er avtalt, skal de isteden benyttes ved forbehandling av prøver fra verpehøns og kalkuner. 

Svaber

Prøven tilsettes minst 225 ml romtemperert bufret peptonvann til svabrene er dekket av væske og blandes godt. Deretter analyseres prøven i henhold til metode angitt i § 19. 

Klekkepapir og kassepapir

Samleprøven tilsettes 1 liter romtemperert bufret peptonvann og blandes godt. Deretter analyseres prøven i henhold til metode angitt i § 19. 

Knust eggeskall

Av det innsendte materialet tar man ut en laboratorieprøve på 25 g. Prøven tilsettes 225 ml romtemperert bufret peptonvann og blandes godt. Deretter analyseres prøven i henhold til metode angitt i § 19.

0Endret ved forskrift 5 jan 2010 nr. 8.