Forskrift om barnesikring av lightere og om forbud mot lightere med forvekslingsfare

DatoFOR-2007-06-21-687
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2007 hefte 6
Ikrafttredelse01.07.2007, 11.03.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1976-06-11-79-§4, LOV-1976-06-11-79-§8, FOR-1990-09-07-730, FOR-2003-09-01-1161
Kunngjort22.06.2007
KorttittelLighterforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 21. juni 2007 med hjemmel i lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4 og § 8, jf. delegeringsvedtak 7. september 1990 nr. 730 og delegeringsvedtak 1. september 2003 nr. 1161.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XIX nr. 3k (vedtak 2006/502/EF).

Forord

Denne forskriften er fastsatt i medhold av lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven), og gjennomfører vedtak 2006/502/EF av 11. mai 2006 i norsk rett, jf. EØS-avtalens vedlegg II, kap. XIX.

Forskriften oppstiller et forbud mot produksjon, import og omsetning av lightere med forvekslingsfare (novelty), det vil si lightere som ligner på andre gjenstander og som appellerer til eller brukes av barn. I tillegg oppstilles krav om barnesikring av lightere.

Sikkerhetsnivået til lightere fremgår av standardene NS-EN-ISO-9994 som omhandler generelle sikkerhetskrav, og NS-EN-13869 som setter krav til barnesikring.

Erfaringsmateriale fra Europa viser et betydelig antall branner, personskader og dødsfall som følge av barns bruk av lightere. Forskriften skal forebygge at lightere medfører slik skade.

Barnesikringsmekanismer har eksistert som krav i USA, Canada, Australia og New Zealand i over 10 år. I USA har man kunnet dokumentere at antallet ulykker, som følge av barnesikringskravene, har blitt redusert med 60 %. Barnesikringsmekanismer er derfor et hensiktsmessig tiltak for å forebygge skader.

Enkelte lightertyper er ikke omfattet av forskriftens krav om barnesikring. Dette gjelder eksklusive/kostbare lightere med forventet levetid på minst 5 år og som oppfyller nærmere angitte kvalitets- og dokumentasjonskrav. Ifølge Kommisjonens retningslinjer for håndheving av beslutningen omfattes heller ikke lightere som er konstruert for å tenne peiser, griller og lignende i henhold til ISO 22702.

Produsentenes og importørenes forpliktelse til kun å produsere og importere barnesikre lightere gjelder fra 1. juli 2007. Forbudet mot produksjon og import av lightere med forvekslingsfare gjelder fra samme dato. Plikt for forhandlere til kun å selge barnesikre lightere til forbrukerne gjelder fra 11. mars 2008. Forbud mot salg av lightere med forvekslingsfare til forbrukerne gjelder fra samme dato.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er tilsynsmyndighet etter produktkontrolloven og håndhever denne forskriften.

Det er utarbeidet retningslinjer til vedtak 2006/502/EF av 11. mai 2006. Retningslinjene og mer informasjon om kravet til barnesikring og forbud mot lightere med forvekslingsfare finnes på Kommisjonens hjemmeside: 

http://ec.europa.eu/consumers/cons_safe/prod_safe/gpsd/lighters/index_en.htm

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å forebygge at lightere medfører helseskade.

§ 2.Virkeområde

Forskriften omfatter produksjon, innførsel og omsetning av lightere som er bestemt for bruk i Norge. Forskriften gjelder også for Svalbard.

Forskriftens krav om barnesikring gjelder ikke etterfyllbare lightere hvor produsent eller importør kan dokumentere at lighteren er utformet, produsert og markedsført på en måte som sikrer en forventet levetid på minst 5 år, og som i tillegg tilfredsstiller følgende krav:

-Produsent eller importør må utferdige skriftlig garanti for hver lighter for en periode på minst to år.
-Reservedeler skal være tilgjengelig, og det skal være mulighet for kvalifisert reparasjon og sikker etterfylling i hele lighterens levetid.
§ 3.Definisjoner

Med lighter menes manuelt betjent flammeproduserende innretning, med integrert beholder for flytende eller gassformig brensel, normalt for bruk til tenning av sigaretter, sigarer og piper, og som kan forventes brukt til tenning av papir, veker, lys og lignende, enten den kan påfylles eller ikke.

Med lighter med forvekslingsfare menes lighter som ligner på annen gjenstand og som appellerer til eller brukes av barn, for eksempel figur, leketøy, våpen, telefon, med lyd, lys eller bevegelige deler. Lighter som er påtrykket eller på annen måte påført dekorasjon i form av figur, tegning etc. er ikke å anse som lighter med forvekslingsfare.

Med barnesikker lighter menes lighter som er utformet på en slik måte at den under normale og forutsigbare bruksforhold ikke skal kunne tennes av barn under 51 måneder, for eksempel på grunn av de krefter som kreves for å betjene den, dens utforming eller beskyttelse av tennmekanismen, eller på grunn av kompleksiteten eller rekkefølgen av de operasjoner som er nødvendige for tenning.

§ 4.Forbud mot lightere med forvekslingsfare

Det er forbudt å produsere, innføre og omsette lightere med forvekslingsfare.

§ 5.Krav til barnesikring av lightere

Lightere som skal omsettes må ha barnesikring som minimum tilfredsstiller kravene i NS-EN-13869, med unntak av standardens punkt 3.1, 3.4 og 5.2.3. Standarder som benyttes i land som ikke følger Europeisk Standard, men som likevel har et tilsvarende sikkerhetsnivå som NS-EN-13869, kan også benyttes for oppfyllelse av forskriftens krav til barnesikring.

§ 6.Krav til testing, dokumentasjon m.m.

Produsent og importør skal oppbevare og umiddelbart på forespørsel kunne fremlegge for tilsynsmyndigheten testrapporter om overensstemmelse med NS-EN-ISO-9994 og NS-EN-13869 for hver lightermodell som omsettes, samt en vareprøve av lightermodellen. Produsent skal løpende overvåke at lighterne er i samsvar med forskriftens krav, og skal kunne dokumentere kvalitetssikringen i tilknytning til fremstilling av lighterne.

Produsent og importør skal utstede en erklæring om samsvar mellom aktuelt vareparti og lightermodellen som er lagt til grunn for testrapportene, og som på anmodning skal kunne fremlegges for tilsynsmyndigheten.

Ved konstruksjonsendringer på en lightermodell, som kan medføre manglende overensstemmelse med sikkerhetskravene i forskriften og de standarder som er lagt til grunn, skal produsent og importør sørge for at det utarbeides ny eller oppdatert dokumentasjon som skal oppbevares og umiddelbart på forespørsel kunne fremlegges for tilsynsmyndigheten.

Forhandlere av lightere skal oppbevare og umiddelbart på forespørsel kunne fremlegge for tilsynsmyndigheten dokumentasjon for å kunne identifisere produsenten gjennom omsetningskjeden.

Dersom produsent eller importør ikke kan fremlegge dokumentasjon som nevnt i de foregående ledd skal lighterne umiddelbart trekkes tilbake fra markedet.

§ 7.Krav til den som utfører tester

Tester etter denne forskriften skal utføres av:

a)akkreditert testorgan iht. kravene i EN ISO/IEC 17025:2005 eller som ellers er utpekt eller godkjent av tilsynsmyndigheten, eller
b)testorgan som er akseptert i et land med likeverdige krav som standarden nevnt i foregående punkt.
§ 8.Krav til innhold i testrapport

Testrapport som omhandlet i § 6 skal minst inneholde:

-navn og adresse på produsent, og eventuelt på importør, samt produksjonssted
-fullstendig beskrivelse av lighteren, inklusiv størrelse, utforming, vekt, brensel, brenselskapasitet, tenningsmekanisme, tekniske løsninger og type barnesikring
-detaljert beskrivelse av testen og testresultatene
-sted og tidspunkt for testen
-navn, kvalifikasjoner og kompetanse på utøvende testinstans
-referanse til akkreditering eller tilsvarende ordning
-oppbevaringssted for dokumentasjon.
§ 9.Tilsyn

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap fører tilsyn etter denne forskriften.

Om tilsynet gjelder produktkontrollovens krav tilsvarende.

§ 10.Klage

Enkeltvedtak truffet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i medhold av forskriften kan påklages til Justis- og politidepartementet. Klagen sendes Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

§ 11.Tvangsmulkt

For å sikre at bestemmelsene i denne forskriften, eller vedtak truffet i medhold av forskriften blir gjennomført, kan Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap treffe vedtak om tvangsmulkt etter produktkontrolloven § 13.

§ 12.Straff

Overtredelse av forskriften eller vedtak truffet i medhold av forskriften straffes etter produktkontrolloven § 12 hvis ikke strengere straffebestemmelser kommer til anvendelse.

§ 13.Iverksettelse

Forskriften gjelder for produsent og importør fra 1. juli 2007.

For forhandlere gjelder forskriften fra 11. mars 2008.