Forskrift om arbeids- og hviletid på norske passasjer- og lasteskip mv.

DatoFOR-2007-06-26-705
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2007 hefte 6
Ikrafttredelse01.07.2007
Sist endretFOR-2012-04-23-360
EndrerFOR-2002-07-08-968
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-02-16-9-§18, LOV-2007-02-16-9-§23, LOV-2007-02-16-9-§24, FOR-2007-02-16-171, FOR-2007-05-31-590
Kunngjort28.06.2007
Rettet25.01.2017 (EØS-henvisningsfelt)
KorttittelForskrift om arbeidsordninger på skip

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 26. juni 2007 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 18, § 23 og § 24, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 og delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII kap. V nr. 56h (direktiv 1999/95/EF) og vedlegg XVIII nr. 32b (direktiv 1999/63/EF), nr. 32j (direktiv 2009/13/EF).
Endringer: Endret ved forskrift 23 april 2012 nr. 360.
Rettelser: 25.01.2017 (EØS-henvisningsfelt).

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Denne forskrift gjelder arbeids- og hviletiden for sjøfolk på norske passasjer- og lasteskip som utfører arbeid i skipets tjeneste, samt på fritidsfartøy når noen utfører arbeid om bord. Forskriften gjelder også for sjøfolk på norskregistrerte flyttbare innretninger under forflyttning, som er under maritim drift.

§ 2.Definisjoner

I denne forskrift betyr:

a)Arbeidstid: Tiden hvor sjøfolk utfører arbeid for skipet.
b)Flyttbar innretning: Flyttbar plattform, herunder boreskip, som har utstyr for boring etter undersjøiske petroleumsforekomster ombord, og flyttbar plattform til annet bruk enn boring etter undersjøiske petroleumsforekomster.
c)Hviletid: Tid utenom arbeidstid. Korte pauser anses ikke som hviletid.
d)Innenriks fart: Fart på innsjøer eller elver i Norge og fart på den norske kyst i henhold til forskrift 4. november 1981 nr. 3793.
e)Offentlige fridager: Helgedager, søndager, samt høytidsdager som er fastsatt her i riket. Likt med helgedager regnes tiden fra kl. 15.00 til kl. 24.00 påskeaften, pinseaften, julaften og nyttårsaften.
f)Passasjerskip: Skip som kan føre mer enn 12 passasjerer eller som skal ha offentlig tillatelse til å føre passasjerer.
g)Sjøfolk: De som har arbeid om bord i skipets tjeneste og selvstendige oppdragstakere som utfører arbeid om bord i forbindelse med rederiets drift.
h)Skiftordning: Arbeidsordning som innebærer at skipets sjøfolk tjenestegjør om bord i et bestemt tidsrom, for så å helt eller delvis avløses av andre sjøfolk, og der sjøfolk som avløses kan forlate skipet.
i)Tariffavtale: Avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold.
j)Uke: Tiden fra mandag kl. 00.00 til søndag kl. 24.00.
k)Vaktordning: Arbeidsordning som innebærer at arbeidstiden for skipets besetning helt eller delvis er delt opp i vakter og hvor hele besetningen normalt skal være om bord.
§ 3.Fravik

I enkelttilfeller kan Sjøfartsdirektoratet etter skriftlig søknad fravike forskriftens krav. Spesielle grunner må gjøre fraviket nødvendig og fraviket må være sikkerhetsmessig forsvarlig. Fravik må ikke være i strid med internasjonal overenskomst som Norge har sluttet seg til.

Kapittel 2. Bestemmelser om arbeids- og hviletid

§ 4.Arbeidstid

Den alminnelige arbeidstid skal være 8 timer i døgnet, med ett døgns hvile i hver uke og hvile på offentlige fridager.

På passasjerskip i innenriks rutefart med skift- eller vaktordninger og andre skip med en bruttotonnasje på eller under 300 kan den alminnelige arbeidstid overskrides, men likevel slik at den totale arbeidstid i løpet av en periode på 12 uker ikke overstiger 56 timer i uken i gjennomsnitt.

§ 5.Setting og brekking av vakter

Når skipet kommer til havn skal vaktene brekkes senest 4 timer etter at endelig ankring eller fortøyning er foretatt, hvis ikke sjøvaktene holdes gående etter tredje ledd.

Når skipet går fra havn skal vaktene settes tidligst 8 timer før avgang.

Når skipsføreren antar at skipets opphold i havn, regnet fra den tid da endelig ankring eller fortøyning er skjedd og til ankeret igjen er hevet eller fortøyningene kastet loss, vil bli av mindre varighet enn 14 timer eller når han finner det nødvendig for skipets sikkerhet, kan han bestemme at det skal gås vakter som om skipet var i sjøen.

§ 6.Ekstraarbeid på grunn av sikkerhetstjeneste

Skipsføreren kan i tillegg til bestemmelsene i § 4 og § 5 kreve at sjøfolk skal arbeide så mange timer som er nødvendig for å trygge skipets sikkerhet, personer om bord eller last, eller for å yte hjelp til andre skip eller personer i havsnød. Det samme kan gjøres gjeldende i forbindelse med håndheving av tollbestemmelser, samt karantene- og andre helsemessige bestemmelser.

Etter første ledd kan skipsføreren sette til side arbeidsordningen eller hviletid som er forutbestemt og kreve at sjøfolk skal arbeide så mange timer som er nødvendig inntil situasjonen er normalisert.

I tilfeller som nevnt i første ledd skal skipsføreren, så snart som praktisk mulig etter at situasjonen er normalisert, sørge for at sjøfolk som har utført arbeid under en fastsatt hvileperiode får tilstrekkelig hvile.

§ 7.Begrensning av nattarbeid for ungdom

Ungdom under 18 år skal ikke arbeide mellom kl. 20.00 og kl. 08.00 i større utstrekning enn at vedkommende får minst 9 timers sammenhengende hviletid i dette tidsrom. Dette gjelder likevel ikke arbeid som nevnt i § 6 første ledd.

§ 8.Hviletid

Mønstringer og øvelser pålagt i lov eller i medhold av lov skal utføres slik at hviletiden forstyrres minst mulig og ikke påfører sjøfolkene uttretting.

0Endret ved forskrift 23 april 2012 nr. 360.

Kapittel 3. Arbeidsordninger og registrering av hviletid

§ 9.Arbeidsordning

Det skal foreligge dokumentasjon om bord som viser arbeidsordningen for sjøfolkene om bord. Av dokumentasjonen skal det framgå når den enkeltes alminnelige arbeidstid begynner og slutter, samt samlet daglig hviletid.

§ 10.Føring av registreringsskjema og rett til å få utlevert opplysninger

Alle sjøfolk skal ha et skjema for registrering av sin daglige hviletid.

Skipsføreren eller den han bemyndiger, skal kontrollere og registrere hviletiden i enhver periode på 24 timer og 7 dager.

Registreringsskjemaet skal hver måned underskrives av skipsføreren eller den han gir fullmakt, samt av den enkelte sjømann. Sjømannen skal motta kopi av de fortegnelsene som gjelder dem, herunder registreringsskjema.

Enhver med rettslig interesse, skal ha adgang til å gjøre seg kjent med innholdet i registreringsskjemaene og til å få utskrift av de deler av dem som er av betydning.

§ 11.Skjema for arbeidsordningen og registreringsskjema mv.

Innholdet på skjema for arbeidsordningen og skjema for registrering av hviletid fastsettes av Sjøfartsdirektoratet.

Skjema for arbeidsordningen skal være oppslått på et lett tilgjengelig sted om bord.

Skjemaene skal utformes på det eller de språk som er skipets arbeidsspråk og på engelsk.

Registrering av hviletid etter § 10 kan gjøres ved hjelp av elektroniske systemer. Sjøfolkene om bord skal gjøres kjent med dette. Opplysninger som er registrert skal være tilgjengelige for den det gjelder og skal ellers være tilgjengelige for kontroll av tilsynet eller av vedkommende myndighet i en havnestat.

§ 12.Oppbevaring av og påtegning på registreringsskjema mv.

Skjemaer for registrering av hviletiden skal oppbevares om bord i minst 6 måneder etter at de er utfylt. I tillegg skal registreringsskjemaer oppbevares av rederiet i minst 3 år etter at de er utfylt. Hvis det er reist sak for retten angående krav på betaling for arbeid som er, eller påstås å skulle ha vært innført i skjemaene, skal skjemaene oppbevares utover 3 år inntil saken er endelig avgjort.

Registreringsskjemaer skal påtegnes av tilsynet ved kontroll. Slik kontroll skal finne sted ved periodiske besiktelser og uanmeldte tilsyn.

Sjøfartsdirektoratet kan alltid kreve at kopi av skjemaer for registrering av hviletiden skal innsendes for kontroll og påtegning.

Dersom registrering av hviletid skjer ved hjelp av elektroniske systemer, kan Sjøfartsdirektoratet kreve at innsendelse av opplysninger skal skje i et særskilt format.

Kapittel 4. Tilsyn og inspeksjon

§ 13.Inspeksjon

Tilsynet skal føre tilsyn med:

a)at registreringsskjemaene for hviletid er i samsvar med § 8, jf. § 11, og
b)at skjemaet for arbeidsordningen om bord, er i samsvar med § 9 og er oppslått om bord, jf. § 11 annet ledd.

Ved ovennevnte inspeksjoner skal det ses hen til at skipet ikke blir unødig forsinket. Hvis skipet likevel blir unødig forsinket, har rederiet rett til kompensasjon for det tap det har blitt påført. Bevisbyrden for at skipet er unødig forsinket, påhviler rederiet.

§ 14.Detaljert inspeksjon

Dersom tilsynet mottar opplysninger fra en person, som har interesse i skipets sikkerhet, som gir grunn til å anta at sjøfolkene om bord viser tretthetstegn som kan medføre at vedkommende ikke vil kunne ivareta sine arbeidsoppgaver, skal det foretas en detaljert inspeksjon for å fastslå om hviletid som er registrert i registreringsskjemaene er i samsvar med bestemmelsene i denne forskrift eller tariffavtale. Det skal her tas hensyn til andre registrerte opplysninger om skipets drift.

Første ledd gjelder tilsvarende dersom tilsynets egne observasjoner om bord gir grunnlag for samme antakelse.

Identiteten til den som har innlevert klagen, skal ikke avsløres overfor skipsfører eller rederiet.

§ 15.Utbedring av mangler

Dersom det ved inspeksjoner etter § 13 første ledd eller § 14 viser seg at kravene i denne forskrift ikke overholdes, skal tilsynet treffe de tiltak som er nødvendige for å utbedre ethvert forhold om bord som klart utgjør en fare for sjøfolkenes sikkerhet eller helse og for å unngå fremtidige brudd, herunder revisjon av skipets bemanning.

Når sjøfolk med ansvar for første vakt eller de påfølgende vakter viser tretthetstegn som kan medføre at vedkommende ikke vil kunne ivareta sine arbeidsoppgaver, skal det påses at skipet ikke forlater havn før de påviste mangler er utbedret, eller sjøfolkene er tilstrekkelig uthvilte.

Kapittel 5. Avsluttende bestemmelser

§ 16.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. juli 2007. Fra samme tid oppheves forskrift 8. juli 2002 nr. 968 om arbeidsordninger, registrering og kontroll av hviletid om bord på skip.