Forskrift om skipssikkerhetslovens virkeområde for flyttbare innretninger

DatoFOR-2007-06-26-706
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2007 hefte 6
Ikrafttredelse01.07.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-02-16-9-§2, FOR-2007-02-16-171, FOR-2007-05-31-590
Kunngjort28.06.2007
KorttittelForskrift om skipssikkerhetslovens virkeområde

Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 26. juni 2007 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 2, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 og delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590.

§ 1.Skipssikkerhetslovens virkeområde

Lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) gjelder for den maritime driften av norskregistrerte flyttbare innretninger. Med flyttbar innretning menes flyttbar plattform, herunder boreskip, som har utstyr for boring etter undersjøiske petroleumsforekomster, og flyttbar plattform til annet bruk enn boring etter undersjøiske petroleumsforekomster.

Skipssikkerhetslovens bestemmelser angående arbeidsmiljø og arbeids- og hviletid får anvendelse så langt ikke annet følger av lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) og forskrift 31. august 2001 nr. 1016 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften).

Ved motstrid mellom det maritime og petroleumsrettede regelverk, vil petroleumsregelverket gå foran.

For den maritime driften av utenlandskregistrerte flyttbare innretninger gjelder skipssikkerhetsloven § 14 og § 44 og kapittel fem, åtte, ni og ti.

§ 2.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. juli 2007.