Forskrift om forsvarlig likviditetsstyring

DatoFOR-2007-06-29-747
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2007 hefte 7
Ikrafttredelse01.07.2007
Sist endretFOR-2016-12-09-1528 fra 01.01.2017
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1988-06-10-40-§2-17, LOV-2011-11-25-44-§1-5, LOV-2007-06-29-75-§9-16 jf LOV-2015-04-10-17-§23-2
Kunngjort03.07.2007
KorttittelForskrift om forsvarlig likviditetsstyring

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 29. juni 2007 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2-17.
Tilføyd hjemmel: Lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond (verdipapirfondloven) § 1-5 og lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 9-16.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg IX nr. 14 (direktiv 2006/48/EF) og nr. 30a (direktiv 2006/49/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 20 des 2010 nr. 1718, 21 des 2011 nr. 1467, 25 nov 2015 nr. 1358, 9 des 2016 nr. 1528.

§ 1.Virkeområde og formål

Holdingforetak i finanskonsern, banker, kredittforetak, finansieringsforetak, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond skal sørge for forsvarlig likviditetsstyring slik at foretaket til en hver tid har tilstrekkelig likvider til at det kan dekke sine forpliktelser ved forfall.

Reglene i forskriften skal oppfylles på selskapsnivå og på konsolidert nivå.

0Endret ved forskrifter 20 des 2010 nr. 1718 (i kraft 1 jan 2011), 9 des 2016 nr. 1528 (i kraft 1 jan 2017).
§ 2.Fastsettelse og gjennomgang av likviditetsstrategi

Styret i foretak som nevnt i § 1 skal fastsette og sørge for at foretaket til enhver tid har og praktiserer en dokumentert likviditetsstrategi som tilfredsstiller kravene i denne forskrift. Strategien skal tilpasses alle relevante forretningsområder, med intern fordeling av risiko og kostnader.

I strategien skal foretaket fastsette retningslinjer og rammer for likviditetsrisiko og risikotoleranse, retningslinjer for beholdning av likvide eiendeler, retningslinjer for stabil langsiktig finansiering, samt beredskapsplaner, og metoder og rutiner for risikomåling, prognoser og overvåking, inkludert stresstester. Strategien skal også inneholde planer for organisering og ansvarsforhold og bestemmelser om styre- og ledelsesrapportering og om uavhengig kontroll.

Styret skal minst en gang i året vurdere strategien. Styrets vurdering og konklusjon skal være skriftlig nedfelt i styrereferatet.

0Endret ved forskrift 20 des 2010 nr. 1718 (i kraft 1 jan 2011).
§ 3.Rammer for likviditetsrisiko og risikotoleranse

Rammene for likviditetsrisiko og risikotoleranse skal fastsettes for ulike tidsrom, herunder intradag. Foretakets rammer for likviditetsrisiko og risikotoleranse skal etablere tilfredsstillende regler og prosedyrer for å kontrollere og begrense likviditetsrisiko. Foretakets rammer skal også sikre at institusjonen har tilstrekkelig likvide eiendeler sett i forhold til kortsiktig gjeld. Det skal tas hensyn til mulige forsinkelser i innbetalinger og utbetalinger.

0Endret ved forskrift 20 des 2010 nr. 1718 (i kraft 1 jan 2011).
§ 4.Beholdning av likvide eiendeler

Foretaket skal ha en tilstrekkelig beholdning av likvide eiendeler for å unngå betalingsproblemer på kort og lang sikt som også hensyntar at det kan oppstå uventede hendelser. Slike eiendeler skal være av god kvalitet og uten heftelser, og foretaket skal sørge for at eiendelene umiddelbart kan realiseres eller anvendes for finansiering, inkludert hvilke eiendeler som kan aksepteres som sikkerhet i sentralbanker, sentrale motparter mv. Finanstilsynet kan gi nærmere regler om hvilke eiendeler som kan inngå i beholdningen av likvide eiendeler.

Minstekrav til beholdning av likvide eiendeler for banker, kredittforetak og holdingforetak i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern, følger av forskrift 22. august 2014 nr. 1097 om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV del IV.

0Endret ved forskrifter 20 des 2010 nr. 1718 (i kraft 1 jan 2011), 25 nov 2015 nr. 1358 (i kraft 31 des 2015), 9 des 2016 nr. 1528 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5.Stabil langsiktig finansiering

Foretaket skal til enhver tid sørge for en tilstrekkelig stabil og diversifisert langsiktig finansiering i forhold til sine eiendeler.

0Endret ved forskrift 20 des 2010 nr. 1718 (i kraft 1 jan 2011).
§ 6.Beredskapsplaner

Foretaket skal ha en beredskapsplan med prosedyrer for å håndtere bortfall av likviditet for foretaket og likviditetssvikt i markedet. Styret skal jevnlig oppdatere beredskapsplanen på bakgrunn av stresstester.

0Endret ved forskrift 20 des 2010 nr. 1718 (i kraft 1 jan 2011).
§ 7.Risikomåling og prognoser for likviditetsbehov

Foretaket skal ha metoder for å identifisere, måle og overvåke netto innlånsbehov til enhver tid basert på poster i og utenom balansen, som skal brukes til å identifisere, måle og overvåke likviditetsrisikoen på en konsistent måte.

Foretaket skal utarbeide prognoser for fremtidig likviditetsbehov. Systemer og data skal kvalitetssikres i henhold til klare rutiner.

0Endret ved forskrift 20 des 2010 nr. 1718 (i kraft 1 jan 2011).
§ 8.Stresstester

Foretaket skal gjennomføre stresstester for å analysere likviditetssituasjonen. Stresstestene skal omfatte alternative scenarier med ulike tidshorisonter som dekker selskapsspesifikke hendelser, markedsrelaterte hendelser samt kombinasjoner av disse. Scenarier for likviditetsutviklingen skal dekke poster i og utenom balansen. Foretaket skal regelmessig vurdere forutsetningene som benyttes i analysene.

Erfaringene fra stresstestene skal brukes når styret vurderer likviditetsstrategien og vedtar retningslinjer og rammer for likviditetsrisiko og risikotoleranse og oppdaterer beredskapsplanen.

0Endret ved forskrift 20 des 2010 nr. 1718 (i kraft 1 jan 2011).
§ 9.Planer for organisering og ansvarsforhold

Ansvaret for den løpende styringen av og kontrollen med foretakets samlede likviditet skal være klart definert og dokumentert.

Foretaket skal sikre at det er tilstrekkelig uavhengighet og arbeidsdeling mellom enheter og personell med utøvende funksjoner, og enheter og personell med ansvar for overvåking og rapportering.

0Endret ved forskrift 20 des 2010 nr. 1718 (i kraft 1 jan 2011).
§ 10.Rutiner for overvåking

Det skal foreligge rutiner for å overvåke etterlevelsen av interne rammer og retningslinjer. Brudd på interne rammer og retningslinjer skal rapporteres til den som har ansvaret for den løpende styringen av foretakets samlede likviditet. Alvorlige brudd skal rapporteres til styret.

0Tilføyd ved forskrift 20 des 2010 nr. 1718 (i kraft 1 jan 2011).
§ 11.Rapport til styret og ledelsen

Styret og ledelsen skal minst hvert kvartal motta en helhetlig og oppdatert rapport om foretakets likviditetssituasjon og likviditetsstyring.

0Endret ved forskrift 20 des 2010 nr. 1718 (i kraft 1 jan 2011).
§ 12.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 20 des 2010 nr. 1718 (i kraft 1 jan 2011), opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1528 (i kraft 1 jan 2017).
§ 13.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2007.

0Endret ved forskrift 20 des 2010 nr. 1718 (i kraft 1 jan 2011, tidligere § 10).