Forskrift om overgangsregler til lov 29. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder (børsloven) og lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)

DatoFOR-2007-06-29-750
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2007 hefte 7
Ikrafttredelse01.11.2007
Sist endretFOR-2008-01-25-68
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-06-29-74-§50, LOV-2007-06-29-75-§18-2
Kunngjort03.07.2007
KorttittelForskr overgangsregler, lov 2007:74, lov 2007:75

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 29. juni 2007 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder (børsloven) § 50 annet ledd og lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 18-2 fjerde ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 31 okt 2007 nr. 1202, 21 des 2007 nr. 1777, 25 jan 2008 nr. 68.

§ 1.Videreføring av bestemmelser i lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel

Følgende bestemmelser i lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) skal gjelde inntil 1. januar 2008:

a)kapittel 3 og 4,
b)§ 12-1 tredje ledd,
c)§ 12-2 sjette ledd,
d)§ 12-6 og § 12-7,
e)§ 14-1 første til tredje ledd og
f)§ 14-3.
§ 2.Videreføring av bestemmelse i lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet m.m.
(1) Lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet m.m. (børsloven) § 5-7 første ledd skal gjelde inntil 1. januar 2008.
(2) For regnskapsperioder påbegynt 31. desember 2007 eller tidligere, gjelder bestemmelsene i børsforskrift 17. januar 1994 nr. 30 kapittel 6 og § 10-1, § 10-4 og § 10-9 til § 10-13 for utstedere av verdipapirer opptatt til handel på norsk regulert marked, likevel slik at offentliggjøring skal skje i samsvar med bestemmelsene fastsatt i og i medhold av lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel § 5-12.
0Endret ved forskrifter 21 des 2007 nr. 1777, 25 jan 2008 nr. 68.
§ 3.Overgangsregler til verdipapirhandelloven kapittel 6
(1) Verdipapirhandelloven § 6-6 første ledd gjelder ikke for aksjeeier som ved børsnotering av selskap før ikrafttredelse av lov 19. juni 1997 nr. 79 på noteringstidspunktet og ved nevnte lovs ikrafttredelse eide 45 prosent eller mer av aksjene i selskapet, og som etter ikrafttredelse av lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel uavbrutt har eid mer enn 40 prosent av aksjene i selskapet.
(2) Verdipapirhandelloven § 6-6 annet ledd gjelder ikke aksjeeier som nevnt i første ledd og verdipapirhandelloven § 18-2 annet ledd.
0Endret ved forskrift 31 okt 2007 nr. 1202.
§ 4.Overgangsregel - konsesjonsplikt for kredittinstitusjoner med begrenset tjenestespekter

Kredittinstitusjon som kun yter investeringstjenester som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 1 og 5 kan videreføre investeringstjenestevirksomheten frem til 1. mai 2008 uten krav om tillatelse etter verdipapirhandelloven § 9-1.

0Tilføyd ved forskrift 31 okt 2007 nr. 1202.
§ 5.Overgangsregel - transaksjonsrapportering
(1) Verdipapirforetak skal straks melde til regulert marked eller multilateral handelsfasilitet transaksjoner i finansielle instrumenter notert på regulert marked eller multilateral handelsfasilitet i Norge foretatt utenfor det regulerte markedet eller den multilaterale handelsfasiliteten.
(2) Slik rapportering skal minst angi hvilket finansielt instrument som handles, pris, volum, og tidspunktet for når handelen fant sted. Børs kan fastsette nærmere krav til hvilken informasjon som skal rapporteres til børs i tilknytning til en handel. Børs skal fastsette nærmere tidsfrister for når handelen skal innrapporteres til børs.
(3) Første og annet ledd gjelder inntil verdipapirhandelloven § 10-18 med tilhørende forskrift trer i kraft.
0Tilføyd ved forskrift 31 okt 2007 nr. 1202.
§ 6.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. november 2007.

0Endret ved forskrift 31 okt 2007 nr. 1202 (tidligere § 4).