Forskrift om overgangsbestemmelser til lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift (reindriftsloven)

DatoFOR-2007-06-29-818
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2007 hefte 7
Ikrafttredelse01.07.2007
Sist endretFOR-2007-09-19-1075 fra 01.07.2007
EndrerFOR-1984-06-12-1286
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-06-15-40-§82, FOR-2007-06-15-628
Kunngjort04.07.2007
KorttittelForskr overgangsbestemmelser til reindriftsloven

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 29. juni 2007 med hjemmel i lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift (reindriftsloven) § 82 annet ledd, jf. delegeringsvedtak 15. juni 2007 nr. 628.
Endringer: Endret ved forskrift 19 sep 2007 nr. 1075.

§ 1.Følgende forskrifter gitt med hjemmel i lov 9. juni 1978 nr. 49 om reindrift skal fortsatt gjelde så fremt de ikke kommer i strid med lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift (reindriftsloven):

Forskrift 1. november 1982 nr. 1569 om godkjenning av gjeterhytter i reindriften

Forskrift 29. januar 1985 nr. 183 om fredning av visse områder i Finnmark mot reinbeite

Forskrift 4. mars 1987 nr. 164 om valg av tillitsmannsutvalg (distriktsstyre) og dets arbeidsoppgaver og arbeidsform, med unntak av kapittel II og § 11, § 13 og § 14 første og annet ledd

Forskrift 14. februar 1992 nr. 1271 om reindriftsfond

Forskrift 14. desember 1993 nr. 1435 om regnskapsføring av reindriftsfond og reinbeitedistriktenes regnskap

Forskrift 29. august 1997 nr. 1537 om telling av rein

Forskrift 7. oktober 1999 nr. 1119 om melding om reindrift

Forskrift 16. november 2005 nr. 1361 om fredningsbestemmelser for reindrift, Stonglandshalvøya, Tranøy kommune, Troms.

Det samme gjelder:

1.Foreliggende vedtak om områdegrenser som er fattet med hjemmel i § 2 første ledd i lov 9. juni 1978 nr. 49 om reindrift eller som er videreført i henhold til denne lov § 37 siste ledd.
2.Foreliggende vedtak om distriktsgrenser som er fattet med hjemmel i § 2 annet ledd i lov 9. juni 1978 nr. 49 om reindrift eller som er videreført i henhold til denne lov § 37 siste ledd.
3.Foreliggende vedtak om høyeste lovlige reintall for reinbeitedistriktene fattet med hjemmel i § 2 annet ledd i lov 9. juni 1978 nr. 49 om reindrift.
4.Foreliggende vedtak om beitetider som er fattet med hjemmel i § 2 annet ledd i lov 9. juni 1978 nr. 49 om reindrift eller som er videreført i henhold til denne lov § 37 siste ledd.
5.Foreliggende vedtak om antall driftsenheter og høyeste reintall per driftsenhet som er fattet med hjemmel i § 2 siste ledd i lov 9. juni 1978 nr. 49 om reindrift.
0Endret ved forskrift 19 sep 2007 nr. 1075 (med virkning fra 1 juli 2007).
§ 2.Denne forskrift trer i kraft fra 1. juli 2007.

Forskrift 12. juni 1984 nr. 1286 om merking m.v. av tamrein oppheves med virkning fra 1. juli 2007.