Forskrift om unntak fra bestemmelser i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) for skip som tilhører Forsvaret eller som benyttes i dets tjeneste

DatoFOR-2007-06-29-819
DepartementForsvarsdepartementet
PublisertI 2007 hefte 7
Ikrafttredelse01.07.2007
Sist endretFOR-2008-03-03-202
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-02-16-9-§2, FOR-2007-02-16-171
Kunngjort04.07.2007
KorttittelForskrift om unntak fra skipssikkerhetsloven

Hjemmel: Fastsatt av Forsvarsdepartementet 29. juni 2007 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 2 tredje ledd bokstav f og § 2 fjerde ledd for så vidt gjelder skip som nevnt i § 2 tredje ledd bokstav f, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171.
Endringer: Endret ved forskrift 3 mars 2008 nr. 202.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å gi unntak fra bestemmelser i lov 16. februar 2007 nr. 9 (skipssikkerhetsloven) der dette anses påkrevd, for skip som tilhører Forsvaret eller som benyttes i dets tjeneste, og derigjennom fastsette rammen for lovens virkeområde for nevnte skip.

§ 2.Definisjoner

Med «skip som tilhører Forsvaret» forstås skip som eies av staten og forvaltes av Forsvaret, samt skip som bygges for staten og skal forvaltes av Forsvaret.

For skip som tilhører Forsvaret, skal forsvarssjefen anses som «skipets eier», jf. skipssikkerhetsloven § 4 og § 5.

Med «rederiet» og «driftsansvarlig selskap», jf. skipssikkerhetsloven § 4, § 6 og § 7, skal for skip som tilhører Forsvaret forstås den enhet i Forsvaret som forsvarssjefen har delegert driftsansvaret av skipet til.

0Endret ved forskrift 3 mars 2008 nr. 202.
§ 3.Generelt unntak fra lovens bestemmelser ved ekstraordinære forhold

Skipssikkerhetsloven gjelder ikke for skip som tilhører Forsvaret eller som benyttes i dets tjeneste, ved sikkerhetspolitisk krise, væpnet konflikt eller i krig.

§ 4.Særskilte unntak fra lovens bestemmelser

Selv om forhold som nevnt i § 3 ikke foreligger, skal følgende bestemmelser ikke gjelde for skip som tilhører Forsvaret:

-§ 5 (om plikt til innsendelse av opplysninger),
-§ 23 (om arbeidstid),
-§ 24 (om hviletid),
-§ 25 (om bo- og fritidsmiljø),
-§ 31 (om forbudet mot forurensning),
-§ 41 (om tilsynsmyndighet),
-§ 43 (om tilsynet med norske skip),
-§ 44 (om tilsynet med utenlandske skip),
-§ 46 (om bistandsplikt),
-§ 47 (om rederiets melde- og rapporteringsplikt),
-§ 48 (om gebyrer),
-kapittel 8 Forvaltningstiltak (§ 49 - § 54),
-kapittel 9 Administrative sanksjoner (§ 55 - § 57) og
-kapittel 10 Straffansvar (§ 58 - § 70).

Første ledd gjelder tilsvarende for skip som benyttes i Forsvarets tjeneste når fravikelse av bestemmelsene er nødvendig i den aktuelle situasjonen som ledd i suverenitetshevdelse, myndighetsutøvelse eller redningsaksjon, og det er innført i skipets dekksdagbok at bestemmelsene fravikes.

0Endret ved forskrift 3 mars 2008 nr. 202.
§ 5.Delegering av myndighet

Forsvarssjefen gis myndighet til å fastsette direktiver og instrukser innenfor de områder som er nevnt i denne forskrift § 4 første ledd for:

-skip som tilhører Forsvaret og
-skip som benyttes i Forsvarets tjeneste når bestemmelsene i § 4 første ledd er fraveket jf. § 4 annet ledd.
0Endret ved forskrift 3 mars 2008 nr. 202.
§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2007.