Forskrift om prisutjevningsordningen for melk

DatoFOR-2007-06-29-832
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2007 hefte 7
Ikrafttredelse01.07.2007
Sist endretFOR-2017-03-31-420 fra 01.04.2017
EndrerFOR-2003-12-04-1453
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1936-07-10-6-§6, LOV-1936-07-10-6-§7, LOV-1936-07-10-6-§8, LOV-1936-07-10-6-§11, LOV-1936-07-10-6-§13
Kunngjort06.07.2007
KorttittelForskrift om prisutjevningsordningen for melk

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 29. juni 2007 med hjemmel i lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 6, § 7, § 8, § 11 andre og tredje ledd og § 13.
Endringer: Endret ved forskrifter 18 des 2007 nr. 1540, 29 mai 2013 nr. 553, 3 sep 2014 nr. 1144, 20 juni 2016 nr. 734, 17 feb 2017 nr. 191, 31 mars 2017 nr. 420.
Endres ved forskrift 20 juni 2016 nr. 734 (i kraft 1 juli 2020).

§ 1.Formål

Prisutjevningsordningen for melk har som formål å regulere prisdifferensieringen av melk som råvare til ulike anvendelser, og samtidig gi melkeprodusenter muligheter for å kunne realisere jordbruksavtalens målpriser på melk uavhengig av melkeanvendelse og lokalisering av produksjonen.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder melk og biprodukter som foredles og omsettes som melkeprodukter av meieriselskap lokalisert i Norge.

Forskriften gjelder likevel bare dersom melken og biproduktene foredles av meieriselskaper som i et enkelt år foredler mer enn

a)200 000 liter melk anvendt til flytende melkeprodukter, eller
b)500 000 liter melk anvendt til faste melkeprodukter.

Forskriften gjelder ikke melk og biprodukter som foredles i utlandet med mindre melken er produsert i Norge og melkeproduktet omsettes i Norge.

§ 3.Definisjoner

I denne forskriften menes med:

a)Melk: Flytende ku- og geitemelk, ubehandlet eller varmebehandlet (termisert eller pasteurisert).
b)Melkeprodukter: Bearbeidede produkter av melk eller av biprodukter av melk.
c)Flytende melkeprodukter: Alle melkeprodukter som plasseres i prisgruppene 1, 2, 3 eller 8 eller i biproduktgruppe 1, samt flytende produkter plassert i prisgruppene 6, 11 eller 12.
d)Biprodukter: Produksjonsfløte, myse og kjernemelk hvor kumelk er råvare.
e)Meieriselskap: Foretak som benytter melk, fløte eller myse til foredling eller produksjon av melkeprodukter.
0Endres ved forskrift 20 juni 2016 nr. 734 (i kraft 1 juli 2020).
§ 4.Utjevning mellom hovedmelkeanvendelser

For å utjevne mellom ulike anvendelser av melk, innplasserer Landbruksdirektoratet melkeprodukter som omfattes av denne forskriften i følgende prisgrupper: 

Markeder:Produktgrupper:
Sure smaks-
tilsatte flytende melkeprod.
Ikke smaks-
tilsatte flytende melkeprod.
Søte smaks-
tilsatte flytende melkeprod.
Ferske oster unntatt mysosterModnede oster og mysosterGeitemelks-
produkter
Tørrmelk og kasein
Dagligvare: Marked for innenlands og utenlands salg av melkeprodukter til detaljister, grossister, storhusholdningskunder, skoler, institusjoner og lignende, med unntak av salg som omfattes av merkevareeksportmarkedet.Prisgruppe 1Prisgruppe 2Prisgruppe 3Prisgruppe 4Prisgruppe 5Prisgruppe 6Prisgruppe 7
Industri: Marked for innenlands og utenlands
salg av melkeprodukter til foredlingsindustri for bruk til
fremstilling av annen videreforedlet vare, eller
Reguleringseksport:
Marked for eksport av melkeprodukter i den hensikt å regulere det innenlandske markedet.
Prisgruppe 8Prisgruppe 9Prisgruppe 10Prisgruppe 11
C. Merkevareeksport: Marked for eksportsalg av melkeprodukter under et norsk varemerke der utførselen foretas uten andre tilskudd enn det som følger av denne forskriften.Prisgruppe 131Prisgruppe 141Prisgruppe 151Prisgruppe 12
1Melkeprodukter i denne prisgruppen innplasseres i samme gruppe som ved salg til dagligvaremarkedet.

Det kvantum som det skal svares avgift eller kan kreves tilskudd for, skal være beregnet mengde anvendt melk bak det produserte kvantum melkeprodukter innenfor prisgruppene i første ledd.

Landbruksdirektoratet fastsetter satser for avgifter og tilskudd for de enkelte prisgruppene.

For melk som selges direkte fra melkeprodusenter til meieriselskap som Tine SA ikke har bestemmende innflytelse over, jf. samvirkelova § 5, og som anvendes i dette selskapets foredling, reduseres avgiften eller økes tilskuddet med en sats fastsatt av Landbruksdirektoratet.

For melk anvendt av meieriselskap som Tine SA ikke har bestemmende innflytelse over, jf. samvirkelova § 5, til melkeprodukter som avregnes i prisgruppene 1–6 og 8–11, reduseres avgiften eller økes tilskuddet med 27 øre per liter.

0Endret ved forskrifter 29 mai 2013 nr. 553 (i kraft 1 juli 2013), 3 sep 2014 nr. 1144, 20 juni 2016 nr. 734 (i kraft 1 juli 2016). Endres ved forskrift 20 juni 2016 nr. 734 (i kraft 1 juli 2020).
§ 5.Biproduktutjevning

For å utjevne mellom ulike anvendelser av fløte, myse og kjernemelk, innplasserer Landbruksdirektoratet melkeprodukter som består av disse biproduktene i følgende grupper: 

Biproduktgrupper
Avgiftspliktige:Tilskuddsberettigede:
1) Flytende melkeprodukter omsatt i dagligvaremarkedet, og hvor melkedelen av produktet har høyere fettinnhold enn helmelk (kremfløteprodukter)2) Smørprodukter omsatt i dagligvaremarkedet
4) Mysostprodukter omsatt i dagligvaremarkedet3) Følgende produkter omsatt i industrimarkedet: Smørprodukter, blandingsprodukter av melkefett og annet fett, melkeprodukter med fettinnhold i prisgruppe 7, melkeprodukter med fettinnhold for fremstilling av iskremprodukter
5) Mysostprodukter omsatt i industrimarkedet
6) Produkter hvor kjernemelk inngår

Det kvantum som det skal svares avgift eller kan kreves tilskudd for, skal være beregnet mengde produksjonsfløte, myse eller kjernemelk med kumelk som råvare, bak det solgte eller produserte kvantum melkeprodukter innenfor biproduktgruppene i første ledd.

Landbruksdirektoratet fastsetter satser for avgifter og tilskudd for de enkelte biproduktgruppene.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144. Endres ved forskrift 20 juni 2016 nr. 734 (i kraft 1 juli 2020).
§ 6.Begrensninger i utbetaling til merkevareeksport

Uten hensyn til de avgifter og tilskudd som følger av § 4 og § 5, kan utbetaling av tilskudd for melkeprodukter til merkevareeksport ikke foretas slik at rammene for Norges forpliktelser med hensyn til totale eksportkvanta og bruk av eksportsubsidier etter WTO-avtalen, overskrides. Landbruksdirektoratet kan gi nærmere regler om fordeling av tilskuddet, herunder kan Landbruksdirektoratet bestemme at tilskuddet skal fordeles etter søknad.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144. Oppheves ved forskrift 20 juni 2016 nr. 734 (i kraft 1 juli 2020).
§ 7.Administrasjonskostnader, likviditetsreserve

Kostnader ved administrasjon av utjevningsordningen finansieres av innkrevd avgift etter denne forskriften. Innkrevd avgift kan benyttes til å etablere en nødvendig likviditetsreserve i ordningen.

§ 8.Fraktutjevning

Meieriselskap som henter melk hos melkeprodusent og som utjevner for fraktkostnader mellom egne leverandører, kan kreve et innfrakttillegg. Tillegget gis pr. liter innveid melk i den kommunen der melken er produsert, og etter satser fastsatt av Landbruksdirektoratet.

Meieriselskap som distribuerer melkeprodukter i prisgruppe 2 og biproduktgruppe 1 i Nord-Norge og selv bærer transportkostnadene, gis et tillegg. Meieriselskap som produserer og selger melkeprodukter i prisgruppe 2 til barnehager, barne- og ungdomsskoler og videregående skoler gis et tillegg til delvis dekning av distribusjonskostnader. Tilleggene gis per liter distribuert melkeprodukt etter satser fastsatt av Landbruksdirektoratet.

Meieriselskap som Tine SA ikke har bestemmende innflytelse over, jf. samvirkelova § 5, og som etter Landbruksdirektoratets skjønn har vesentlig høyere distribusjonskostnader enn Tine SA, kan gis et tilskudd på inntil 50 øre per liter til distribusjon av melkeprodukter i prisgruppe 2 og biproduktgruppe 1. Tilskuddet begrenses oppad til 100 millioner liter per meieriselskap for distribuert kvantum innenfor perioden 1. juli t.o.m. 30. juni. Dersom kvantum distribuert melkeprodukt for meieriselskapene samlet overstiger 115 millioner liter i denne perioden, reduseres tilskuddssatsen forholdsmessig innenfor en samlet økonomisk ramme på 57,5 millioner kroner.

Tilskudd etter denne paragrafen kan ikke gis for distribusjon av melkeprodukter omfattet av protokoll 3 til EØS-avtalen.

0Endret ved forskrifter 18 des 2007 nr. 1540 (i kraft 1 feb 2008), 29 mai 2013 nr. 553 (i kraft 1 juli 2013), 3 sep 2014 nr. 1144, 20 juni 2016 nr. 734 (i kraft 1 juli 2016), 31 mars 2017 nr. 420 (i kraft 1 april 2017).
§ 9.Rapportering

Meieriselskap som omfattes av denne forskriften skal sende Landbruksdirektoratet rapport over solgt kvantum melkeprodukter og lagerbeholdning for foregående måned i henhold til § 4 og § 5.

Fristen for å sende inn rapport som nevnt i første ledd er 15 dager, regnet fra siste dag i måneden det rapporteres for.

Landbruksdirektoratet kan gi nærmere regler om rapportering. Herunder kan det kreves at oppgavene som nevnt i første ledd innsendes i elektronisk form, og at de bekreftes hvert halvår av statsautorisert eller registrert revisor. Landbruksdirektoratet kan også gi meieriselskaper som er del av samme konsern eller annen fellessammenslutning tillatelse til å rapportere samlet etter denne paragrafen.

0Endret ved forskrifter 3 sep 2014 nr. 1144, 20 juni 2016 nr. 734 (i kraft 1 juli 2016).
§ 10.Avregning

Landbruksdirektoratet beregner avgifter og tilskudd for hvert meieriselskap etter § 4, § 5 og § 8. Differansen mellom beregnede avgifter og tilskudd, skal avregnes månedlig (nettoavregning).

Feil i avregningen rettes ved justering av senere avregninger eller som egen avregning.

For beregning av avgiftspliktig og tilskuddsberettiget kvantum etter første ledd fastsetter Landbruksdirektoratet omregningsfaktorer.

Meieriselskaper som rapporterer samlet i henhold til § 9 annet ledd kan avregnes samlet.

0Endret ved forskrifter 3 sep 2014 nr. 1144, 20 juni 2016 nr. 734 (i kraft 1 juli 2016), 17 feb 2017 nr. 191.
§ 11.Opplysningsplikt

Den som skal svare avgift eller ytes tilskudd etter denne forskriften plikter å gi melding om dette til Landbruksdirektoratet, og for øvrig gi alle nødvendige opplysninger som Landbruksdirektoratet krever. Landbruksdirektoratet kan også kreve opplysninger som er nødvendig for å avgjøre om et meieriselskap plikter å svare avgift eller har rett til tilskudd etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 12.Kontroll

Landbruksdirektoratet fører tilsyn med at oppgaver over innbetalinger eller krav om utbetalinger er riktige, og har adgang til all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer prisutjevningsordningen.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 13.Administrasjon, klage

Landbruksdirektoratet administrerer prisutjevningsordningen for melk. Herunder forestår Landbruksdirektoratet innkreving av avgifter og utbetaling av tilskudd og kan gi utfyllende bestemmelser til denne forskriften.

Enkeltvedtak fattet av Landbruksdirektoratet i medhold av forskriften kan påklages til Landbruks- og matdepartementet etter lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kapittel VI.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 14.Dispensasjon

Landbruksdirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra denne forskriften.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 15.Straff

Overtredelse av bestemmelser i denne forskriften eller i medhold av forskriften, er straffbart etter omsetningsloven § 15 dersom overtredelsen ikke rammes av en strengere straffebestemmelse.

§ 16.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. juli 2007. Fra samme tid oppheves forskrift 4. desember 2003 nr. 1453 om prisutjevningsordningen for melk.