Forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften)

DatoFOR-2007-06-29-876
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2007 hefte 7
Ikrafttredelse01.11.2007, 01.01.2008, departementet bestemmer
Sist endretFOR-2016-12-16-1707 fra 01.01.2017
EndrerFOR-1996-09-26-948, FOR-1996-09-26-950, FOR-1996-10-14-985, FOR-1997-03-18-1053, FOR-1997-11-07-1149, FOR-2002-12-18-1685, FOR-2003-03-07-289, FOR-2003-07-09-954, FOR-2003-11-07-1322, FOR-2005-07-01-783, FOR-2005-07-01-785, FOR-2005-12-09-1422, FOR-2005-12-09-1423, FOR-2005-12-09-1424, FOR-2005-12-09-1425, FOR-2005-12-22-1672, FOR-2006-12-20-1561, FOR-2007-06-08-602, FOR-2006-12-06-1679, FOR-1997-12-15-1307, FOR-2002-12-18-1613, FOR-2005-10-13-1198, FOR-1994-05-02-326, FOR-1994-12-12 1230, FOR-1996-02-14-359, FOR-1997-06-20-1057, FOR-1997-12-10-1388, FOR-1998-12-16-1240, FOR-1999-05-28-654, FOR-1999-08-23-957, FOR-2000-06-22-632, FOR-2000-08-07-809, FOR-2001-02-27-188, FOR-2002-06-03-515, FOR-2002-07-08-800, FOR-2003-01-06-9, FOR-2003-02-06-139, FOR-2003-05-21-620, FOR-2006-09-15-1067, FOR-2006-12-14-1506, FOR-2006-12-22-1615, FOR-2006-12-22-1616, FOR-2007-01-31-121
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1956-12-07-1-§4, LOV-2011-11-25-44-§1-4, LOV-2007-06-29-74-§24, LOV-2007-06-29-75-§1-3, LOV-2007-06-29-75-§1-4, LOV-2007-06-29-75-§2-2, LOV-2007-06-29-75-§3-2, LOV-2007-06-29-75-§3-8, LOV-2007-06-29-75-§3-10, LOV-2007-06-29-75-§3-11, LOV-2007-06-29-75-§3-14, LOV-2007-06-29-75-§4-3, LOV-2007-06-29-75-§4-4, LOV-2007-06-29-75-§5-4, LOV-2007-06-29-75-§5-5, LOV-2007-06-29-75-§5-6, LOV-2007-06-29-75-§5-7, LOV-2007-06-29-75-§5-12, LOV-2007-06-29-75-§6-1, LOV-2007-06-29-75-§6-10, LOV-2007-06-29-75-§6-23, LOV-2007-06-29-75-§7-4, LOV-2007-06-29-75-§7-5, LOV-2007-06-29-75-§7-6, LOV-2007-06-29-75-§7-8, LOV-2007-06-29-75-§7-11, LOV-2007-06-29-75-§7-12, LOV-2007-06-29-75-§7-13, LOV-2007-06-29-75-§7-14, LOV-2007-06-29-75-§7-19, LOV-2007-06-29-75-§8-2, LOV-2007-06-29-75-§9-10, LOV-2007-06-29-75-§9-11, LOV-2007-06-29-75-§9-12, LOV-2007-06-29-75-§9-13, LOV-2007-06-29-75-§9-15a, LOV-2007-06-29-75-§10-10, LOV-2007-06-29-75-§10-11, LOV-2007-06-29-75-§10-12, LOV-2007-06-29-75-§10-13, LOV-2007-06-29-75-§10-14, LOV-2007-06-29-75-§10-16, LOV-2007-06-29-75-§10-17, LOV-2007-06-29-75-§10-18, LOV-2007-06-29-75-§10-19, LOV-2007-06-29-75-§10-20, LOV-2007-06-29-75-§11-3, LOV-2007-06-29-75-§11-4, LOV-2007-06-29-75-§13-3, LOV-2007-06-29-75-§15-1, LOV-2007-06-29-75-§15-2, LOV-2007-06-29-75-§15-3, LOV-2007-06-29-75-§15-8, LOV-2007-06-29-75-§16-1, LOV-2007-06-29-75-§17-1, LOV-2014-06-20-28-§2-2
Kunngjort13.07.2007
Rettet03.01.2017 (EØS-rettsakter tilføyd)
KorttittelVerdipapirforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 29. juni 2007 med hjemmel i lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven) § 4, lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond (verdipapirfondloven) § 1-4, lov 29. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder (børsloven) § 24 og lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 1-3, § 1-4, § 2-2, § 3-2, § 3-8, § 3-10, § 3-11, § 3-14, § 4-3, § 4-4, § 5-4, § 5-5, § 5-6, § 5-7, § 5-12, § 6-1 fjerde ledd, § 6-10, § 6-23 annet ledd, § 7-4, § 7-5, § 7-6, § 7-8, § 7-11, § 7-12, § 7-13, § 7-14, § 7-19, § 8-2, § 9-10, § 9-11, § 9-12, § 9-13, § 9-15a, § 10-10, § 10-11, § 10-12, § 10-13, § 10-14, § 10-16, § 10-17, § 10-18, § 10-19, § 10-20, § 11-3, § 11-4, § 13-3, § 15-1, § 15-2, § 15-3, § 15-8, § 16-1 og § 17-1.
Tilføyd hjemmel: Lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond § 2-2.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg IX nr. 14 (direktiv 2006/48/EF), nr. 29a (direktiv 2003/6/EF), nr. 29ab (direktiv 2003/124/EF), nr. 29ac (direktiv 2003/125/EF), nr. 29b (direktiv 2003/71/EF endret ved direktiv 2010/73/EU), nr. 29ba (forordning (EF) nr. 809/2004 endret ved forordning (EF) nr. 1787/2006, forordning (EF) nr. 211/2007, forordning (EF) nr. 1289/2008, forordning (EU) nr. 311/2012, forordning (EU) nr. 486/2012, forordning (EU) nr. 862/2012 og forordning (EU) nr. 759/2013), nr. 29f (direktiv 2004/72/EF), nr. 29fa (forordning (EU) nr. 826/2012), nr. 29fb (forordning (EU) nr. 827/2012), nr. 29fc (forordning (EU) nr. 918/2012), nr. 29fd (forordning (EU) nr. 919/2012), nr. 29g (direktiv 2004/109/EF), nr. 30c (direktiv 97/9/EF), nr. 30ca (direktiv 2004/39/EF), nr. 30cab (direktiv 2006/73/EF), nr. 30cac (forordning (EF) nr. 1287/2006), nr. 31 (direktiv 2006/49/EF), nr. 31ba (direktiv 2004/39/EF endret ved direktiv 2006/31/EF og direktiv 2007/44/EF), vedlegg XXII nr. 10d (direktiv 2004/25/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 19 okt 2007 nr. 1166, 31 okt 2007 nr. 1203, 18 des 2007 nr. 1486, 21 des 2007 nr. 1778, 19 des 2007 nr. 1813, 19 des 2007 nr. 1602 jf. 31 okt 2008 nr. 1170, 13 mars 2009 nr. 304, 16 mars 2009 nr. 324, 18 des 2009 nr. 1726, 23 feb 2010 nr. 235, 5 mars 2010 nr. 309, 29 juni 2010 nr. 1030, 1 juli 2010 nr. 1057, 30 juni 2010 nr. 1044, 25 aug 2010 nr. 1216, 22 des 2010 nr. 1817, 16 des 2009 nr. 1556 (som endret ved forskrifter 9 juni 2010 nr. 793 og 15 des 2010 nr. 1692), forskrifter 19 aug 2011 nr. 859, 7 des 2011 nr. 1205, 21 des 2011 nr. 1467, 22 juni 2012 nr. 634, 20 feb 2013 nr. 215, 13 mai 2013 nr. 473, 20 feb 2013 nr. 215, 14 mai 2013 nr. 474, 1 juli 2013 nr. 817, 20 aug 2014 nr. 1093. 22 aug 2014 nr. 1096, 10 nov 2014 nr. 1420, 18 des 2014 nr. 1713, 17 april 2015 nr. 384, 1 sep 2015 nr. 1017, 21 sep 2016 nr. 1092, 25 nov 2016 nr. 1366, 16 des 2016 nr. 1707.
Rettelser: 03.01.2017 (EØS-rettsakter tilføyd).

Del 1. Virkeområde og definisjoner

Kapittel 1. Virkeområde

§ 1-1.Anvendelsesområde

Denne forskrift gir utfyllende bestemmelser til lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel.

§ 1-2.(Opphevet 1 jan 2012 ved forskrift 21 des 2011 nr. 1467.)
§ 1-3.Verdipapirhandellovens anvendelse for verdipapirforetak med begrenset tjenestespekter
(1) Verdipapirforetak som ikke besitter kundemidler og som utelukkende yter investeringsrådgivning i tilknytning til bedriftsoppkjøp, forretningsstrategi og lignende unntas fra følgende av verdipapirhandellovens bestemmelser og forskrifter gitt med hjemmel i disse: § 8-4, § 9-14, § 9-15, § 9-16, § 9-20, § 10-2 tredje ledd nr. 1 og 2 og § 10-3.
(2) Verdipapirforetak som nevnt i annet ledd skal på det tidspunkt som nevnt i § 10-10 avgi en klar erklæring overfor potensielle kunder om at foretaket ikke er underlagt de alminnelige reglene for verdipapirforetak. Slike foretak kan ikke yte tjenester i annen EØS-stat etter reglene i verdipapirhandelloven § 9-23.
0Endret ved forskrift 16 des 2009 nr. 1556 (som endret ved forskrifter 9 juni 2010 nr. 793 og 15 des 2010 nr. 1692, i kraft 1 april 2011.)
§ 1-4.Verdipapirhandellovens anvendelse for kredittinstitusjoner
(1) Verdipapirforetak som er kredittinstitusjon unntas fra verdipapirhandelloven § 9-10 annet, femte og syvende ledd og denne forskrift § 9-3 til § 9-6.
(2) Verdipapirforetak som er bank og som kun yter investeringstjenester som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 1 og nr. 5, unntas fra verdipapirhandelloven § 9-12 og forskrifter fastsatt i medhold av denne bestemmelsen dersom banken:
a)er medlem av Bankenes sikringsfond, og
b)ikke håndterer kunders finansielle instrumenter eller midler, utenom å formidle oppgjør.
0Endret ved forskrift 16 des 2009 nr. 1556 (som endret ved forskrifter 9 juni 2010 nr. 793 og 15 des 2010 nr. 1692, i kraft 1 april 2011).

Kapittel 2. Definisjoner

§ 2-1.Definisjon av varederivater mv.
(1) Med varederivater som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-2 femte ledd nr. 2 menes:
(a)Opsjoner, terminer, bytteavtaler, framtidige renteavtaler og alle andre avledede kontrakter med varer som underliggende og som enten skal gjøres opp finansielt eller kan gjøres opp finansielt dersom en av partene ønsker det.
(b)Opsjoner, terminer, bytteavtaler og alle andre avledede kontrakter med varer som underliggende og som kan gjøres opp fysisk, forutsatt at de omsettes på et regulert marked eller en multilateral handelsfasilitet.
(c)Opsjoner, terminer, bytteavtaler og alle andre avledede kontrakter med varer som underliggende og som har egenskaper som andre finansielle derivater, og som kan gjøres opp fysisk, og som ikke har kommersielt formål, jf. forordning (EF) nr. 1287/2006 artikkel 38 (4). Ved vurderingen av hvorvidt kontraktene har egenskaper som andre finansielle derivater skal det blant annet legges vekt på om oppgjør og avregning skjer gjennom anerkjente oppgjørssentraler eller om de omfattes av regelmessige marginkrav, jf. forordning (EF) nr. 1287/2006 artikkel 38 (1).
(2) Med varer menes aktiva som nevnt i forordning (EF) nr. 1287/2006 artikkel 2 (1).
(3) Med andre instrumenter som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-2 femte ledd nr. 5 menes:
(a)Opsjoner, terminer, bytteavtaler, framtidige renteavtaler og alle andre avledede kontrakter med klimavariasjoner, fraktrater, utslippstillatelser, inflasjonstakt eller andre offisielle økonomiske statistikker som underliggende og som enten skal gjøres opp finansielt, eller kan gjøres opp finansielt dersom en av partene ønsker det.
(b)Alle andre avledede kontrakter med aktiva, rettigheter, forpliktelser, indekser eller måleenheter som underliggende og som har egenskaper som andre finansielle derivater. Ved vurderingen av hvorvidt kontraktene har egenskaper som andre finansielle derivater skal det blant annet legges vekt på om kontraktene omsettes på et regulert marked eller på en multilateral handelsfasilitet, om oppgjør og avregning skjer gjennom anerkjente oppgjørssentraler eller om de omfattes av regelmessige marginkrav, jf. forordning (EF) nr. 1287/2006 artikkel 38 (3) og 38 (4).

Del 2. Generelle bestemmelser

Kapittel 3. Generelle atferdsbestemmelser

I. Markedsmanipulasjon

§ 3-1.Virkeområde for bestemmelsene i dette avsnitt
(1) I dette avsnitt gis nærmere regler om markedsmanipulasjon og rapportering av mistenkelige transaksjoner.
(2) § 3-2 gjelder for finansielle instrumenter som er eller søkes notert på et regulert marked i Norge. § 3-2 gjelder tilsvarende for handlinger foretatt i Norge i tilknytning til finansielle instrumenter som er eller søkes notert på et regulert marked i annen EØS-stat.
(3) § 3-4 gjelder for verdipapirforetak og kredittinstitusjoner, herunder disse virksomhetenes ansatte.
§ 3-2.Markedsmanipulasjon
(1) I vurderingen av om handelsordrer eller transaksjoner utgjør markedsmanipulasjon etter verdipapirhandelloven § 3-8 annet ledd nr. 1, skal blant annet følgende momenter tas i betraktning:
(a)om eller i hvilken grad handelsordrer eller transaksjoner utgjør en betydelig andel av det daglige omsetningsvolumet i det aktuelle finansielle instrumentet på det aktuelle regulerte markedet, især der disse ordrene eller transaksjonene medfører en betydelig endring i kursen til det finansielle instrumentet,
(b)om eller i hvilken grad handelsordrer eller transaksjoner foretatt av personer med betydelig kjøps- eller salgsposisjon fører til en betydelig endring i kursen til et finansielt instrument, tilknyttede derivater eller underliggende aktiva som er notert på et regulert marked,
(c)hvorvidt gjennomførte transaksjoner ikke medfører reelt endret eierskap til et finansielt instrument som er notert på et regulert marked,
(d)om eller i hvilken grad handelsordrer eller transaksjoner omfatter reversering av posisjoner i løpet av et kort tidsrom og utgjør en betydelig andel av det daglige omsetningsvolumet til det aktuelle finansielle instrumentet på det aktuelle regulerte markedet, og disse ordrene eller transaksjonene kan være forbundet med betydelige endringer i kursen til et finansielt instrument som er notert på et regulert marked,
(e)om eller i hvilken grad handelsordrer gis eller transaksjoner finner sted i løpet av et kort tidsrom i handelsperioden og medfører en kursendring som på et senere tidspunkt reverseres,
(f)om eller i hvilken grad handelsordrer endrer beste kjøps- eller salgskurs på et finansielt instrument som er notert på et regulert marked, eller mer generelt endrer ordrebokopplysninger som er tilgjengelig for markedsdeltakerne, og ordrene annulleres før de utføres, og
(g)om eller i hvilken grad handelsordrer inngis eller transaksjoner gjennomføres på eller omkring et bestemt tidspunkt når referansepriser, oppgjørspriser eller verdiberegninger foretas og dette medfører en kursendring som har innvirkning på slike priser eller beregninger.
(2) I vurderingen av om handelsordrer eller transaksjoner utgjør markedsmanipulasjon etter verdipapirhandelloven § 3-8 annet ledd nr. 2, skal blant annet følgende momenter tas i betraktning:
(a)hvorvidt en person eller dennes nærstående har utbredt uriktige eller villedende opplysninger om et finansielt instrument før eller etter at vedkommende har inngitt handelsordrer eller gjennomført transaksjoner i det finansielle instrumentet, og
(b)hvorvidt en person eller dennes nærstående har utarbeidet eller distribuert en investeringsanbefaling om et finansielt instrument før eller etter at vedkommende har inngitt handelsordrer eller gjennomført transaksjoner, og
(c)investeringsanbefalingen er feilaktig, tendensiøs eller beviselig påvirket av betydelige interesser.
§ 3-3.Akseptert markedspraksis

I vurderingen av hva som skal anses som akseptert markedspraksis skal Finanstilsynet blant annet ta hensyn til følgende faktorer:

(a)i hvilken grad den aktuelle markedspraksis er kjent for alle markedsaktørene,
(b)behovet for å sikre markedets funksjon, herunder velfungerende markedskrefter og et riktig samspill mellom tilbud og etterspørsel,
(c)i hvilken grad den aktuelle markedspraksis har innvirkning på markedets likviditet og effektivitet,
(d)i hvilken grad den aktuelle markedspraksis er tilpasset handelsmekanismene på det relevante markedet og setter markedsaktørene i stand til å reagere på en egnet og betimelig måte på nye markedsforhold som den aktuelle markedspraksis skaper,
(e)i hvilken grad den aktuelle markedspraksis utgjør en risiko for integriteten til direkte eller indirekte tilknyttede markeder i EØS-området,
(f)resultatet av undersøkelser av den aktuelle markedspraksis som er iverksatt av kompetente myndigheter i EØS-området, særlig med hensyn til om markedspraksisen er i strid med lover eller forskrifter om markedsmisbruk eller regler for god opptreden, og
(g)det relevante markedets strukturelle karakter, herunder om markedet er regulert eller ikke, hvilke finansielle instrumenter som handles og hvilke markedsaktører som opptrer i markedet.
0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 3-4.Krav til innholdet i melding etter verdipapirhandelloven § 3-11
(1) Melding etter verdipapirhandelloven § 3-11 skal inneholde:
(a)beskrivelse av transaksjonen, herunder type ordre og type handel,
(b)opplysninger om bakgrunnen for at den rapporteringspliktige har mistanke om innsidehandel eller markedsmanipulasjon,
(c)opplysninger om identiteten til personen transaksjonen foretas på vegne av og eventuelle andre parter til transaksjonen,
(d)opplysninger om den rapporteringspliktige opptrer for egen eller fremmed regning, og
(e)alle andre opplysninger som kan være relevante ved vurdering av transaksjonen som mistanken om innsidehandel eller markedsmanipulasjon knytter seg til.
(2) Dersom ikke alle opplysninger nevnt i første ledd er tilgjengelig på rapporteringstidspunktet, skal det i meldingen i det minste angis årsakene til at vedkommende har mistanke om at transaksjonen kan utgjøre innsidehandel eller markedsmanipulasjon. Alle øvrige opplysninger nevnt i første ledd skal ettersendes Finanstilsynet så snart de er tilgjengelige.
(3) Melding etter verdipapirhandelloven § 3-11 kan gis Finanstilsynet per post, telefaks, telefon eller på annen måte som Finanstilsynet bestemmer. Finanstilsynet kan kreve at opplysninger gitt per telefon etterfølges av en skriftlig melding.
0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).

II. Investeringsanbefalinger

§ 3-5.Virkeområdet for bestemmelsene i dette avsnitt
(1) Bestemmelsene i dette avsnitt gjelder enhver person som på forretningsmessig basis utarbeider eller formidler investeringsanbefalinger vedrørende finansielle instrumenter eller utstederne av slike, og som er ment for en distribusjonskanal eller allmennheten. For verdipapirforetak som utarbeider investeringsanbefalinger gjelder i tillegg reglene i § 9-23 til § 9-28.
(2) Reglene i § 3-9 første og annet ledd og § 3-11 første og annet ledd gjelder bare investeringsanbefalinger som utarbeides av personer som har som sin hovedvirksomhet å utarbeide slike anbefalinger.
(3) Reglene i § 3-9 tredje ledd og § 3-11 tredje og fjerde ledd gjelder bare investeringsanbefalinger som utarbeides av et verdipapirforetak eller en kredittinstitusjon.
(4) Bestemmelsene i dette avsnitt gjelder ikke investeringsrådgivning som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-4, med mindre det er sannsynlig at anbefalingen vil bli distribuert eller offentliggjort og derved bli vurdert som en investeringsanbefaling etter første ledd.
(5) Bestemmelsene i dette avsnitt gjelder ikke for presse som er underlagt tilfredsstillende selvregulering.
§ 3-6.Definisjoner av sentrale begreper i dette avsnitt
(1) Med person menes en fysisk eller juridisk person.
(2) Med investeringsanbefaling menes en analyse, rapport, artikkel eller annen form for skriftlig eller muntlig informasjon som anbefaler eller foreslår en investering eller investeringsstrategi.
(3) Med informasjon som anbefaler eller foreslår en investering eller investeringsstrategi menes:
(a)dersom informasjonen er utarbeidet av person som har som sin hovedvirksomhet å utarbeide investeringsanbefalinger: informasjon som direkte eller indirekte uttrykker en bestemt investeringsanbefaling vedrørende ett eller flere finansielle instrumenter eller utstedere av et slike, for eksempel informasjon som gir anvisning på det finansielle instrumentets nåværende eller fremtidige verdi eller kurs,
(b)dersom informasjonen er utarbeidet av andre personer enn de som omfattes av bokstav a: informasjon som direkte uttrykker en bestemt investeringsanbefaling vedrørende ett eller flere finansielle instrumenter, for eksempel en anbefaling om å kjøpe, selge eller beholde et finansielt instrument.
(4) Med person som har som sin hovedvirksomhet å utarbeide investeringsanbefalinger menes:
(a)uavhengig analytiker,
(b)verdipapirforetak,
(c)kredittinstitusjon,
(d)enhver annen person som har som sin hovedvirksomhet å utarbeide investeringsanbefalinger, og
(e)fysisk person som arbeider for person som nevnt i bokstav a til d i ansettelsesforhold eller på annen måte.
(5) Med utsteder menes utsteder av finansielle instrumenter som en investeringsanbefaling direkte eller indirekte gjelder.
(6) Med finansielle instrumenter menes instrumenter som omfattes av verdipapirhandelloven § 2-2.
(7) Med distribusjonskanal menes en kanal hvor informasjonen blir eller er egnet for å bli kjent eller tilgjengelig for et stort antall personer.
(8) Med nærstående juridisk person menes juridisk person som omfattes av verdipapirhandelloven § 2-5 nr. 3 til 5.
(9) Med investeringsbanktjenester menes investeringstjenester som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 6 og tilknyttede tjenester som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-1 annet ledd nr. 3 og 6.
(10) Med den som utarbeider en investeringsanbefaling menes den eller de fysiske personer som utarbeider anbefalingen, samt den eller de juridiske personer som er ansvarlig for utarbeidelsen.
(11) Med den som formidler en anbefaling menes den eller de fysiske og juridiske personer som på eget ansvar formidler en anbefaling utarbeidet av tredjeperson.
0Endret ved forskrift 20 feb 2013 nr. 215.
§ 3-7.Opplysninger om den som utarbeider en investeringsanbefaling

Den som utarbeider en investeringsanbefaling skal sikre at anbefalingen på en klar og tydelig måte tilkjennegir navn og stillingsbetegnelse til den eller de fysiske personer som har utarbeidet investeringsanbefalingen, samt identiteten til den eller de juridiske personer som er ansvarlig for utarbeidelsen.

§ 3-8.Generelle krav til investeringsanbefalinger
(1) Den som utarbeider en investeringsanbefaling skal utvise tilbørlig aktsomhet slik at:
(a)fakta skilles tydelig fra tolkninger, vurderinger, oppfatninger og annen ikke-faktisk informasjon,
(b)alle kilder anses pålitelige, og at eventuell tvil om en kildes pålitelighet tydelig fremkommer,
(c)alle prognoser, kursmål og prisestimater tydelig angis som sådanne, og at ikke-uvesentlige forutsetninger for disse tydelig fremkommer, og
(d)anbefalingen fremstår som rimelig og forsvarlig.
(2) Den som har utarbeidet en investeringsanbefaling skal ved forespørsel fra Finanstilsynet kunne begrunne at anbefalingen er rimelig og forsvarlig.
0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 3-9.Tilleggskrav til investeringsanbefalinger utarbeidet av person som har dette som hovedvirksomhet
(1) Dersom den som utarbeider en investeringsanbefaling er en person som har som sin hovedvirksomhet å utarbeide investeringsanbefalinger skal det, i tillegg til de krav som følger av § 3-8, utvises tilbørlig aktsomhet slik at følgende beskrives tydelig i investeringsanbefalingen:
(a)alle viktige kilder, herunder den relevante utsteder, samt om anbefalingen har blitt gjort kjent for utsteder og om den ble endret etter dette,
(b)grunnlag og metoder for verdivurdering og prising av et finansielt instrument eller en utsteder, herunder fastsettelse av kursmål,
(c)betydningen av innholdet av de investeringsanbefalinger som gis, slik som kjøp, selg eller hold, herunder tidshorisonten for den investeringen som anbefalingen angår,
(d)risiko knyttet til anbefalingen, herunder en analyse av relevante forutsetninger som ligger til grunn for anbefalingen,
(e)hyppigheten av eventuelle planlagte oppdateringer av anbefalingen og eventuelle større endringer i tidligere meddelte retningslinjer for dekningen av det finansielle instrumentet eller utstederen,
(f)dato for utarbeidelse og fremleggelse av anbefalingen, samt dato og tidspunkt for en eventuelt nevnt kurs på et finansielt instrument,
(g)eventuelle endringer i investeringsanbefalingen i forhold til tidligere investeringsanbefalinger om samme verdipapir eller utsteder som har blitt utarbeidet i løpet av de tolv foregående månedene, samt dato for den tidligere anbefalingen.
(2) Dersom den som utarbeider en investeringsanbefaling er en person som har som sin hovedvirksomhet å utarbeide investeringsanbefalinger, skal det i anbefalingen tydelig henvises til eventuelle relevante bransjestandarder eller annen selvregulering.
(3) Verdipapirforetak og kredittinstitusjoner skal ved utarbeidelse av investeringsanbefalinger sikre at det tydelig fremkommer av anbefalingen hvilken tilsynsmyndighet som fører tilsyn med foretaket.
§ 3-10.Generelle krav til opplysninger om interessekonflikter
(1) Den som utarbeider en investeringsanbefaling skal i anbefalingen tydelig opplyse om ethvert forhold som med rimelig grunn kan forventes å påvirke dens objektivitet.
(2) Det skal alltid gis opplysninger i samsvar med første ledd dersom noen av de følgende forhold er til stede:
(a)at den som utarbeider investeringsanbefalingen har en ikke-ubetydelig eierandel eller annen økonomisk interesse i ett eller flere av de finansielle instrumenter som anbefalingen gjelder,
(b)at det foreligger en ikke-ubetydelig interessekonflikt mellom den som utarbeider investeringsanbefalingen og utsteder av ett eller flere av de finansielle instrumenter som anbefalingen gjelder.
(3) Dersom en juridisk person er ansvarlig for utarbeidelsen av en investeringsanbefaling skal det i samsvar med første ledd alltid opplyses om:
(a)egne og nærstående juridiske personers interesser eller interessekonflikter som med rimelig grunn kan forventes å være kjent for de fysiske personer som deltar i utarbeidelsen av investeringsanbefalingen, og
(b)egne og nærstående juridiske personers interesser eller interessekonflikter som er kjent for fysiske personer som ikke har deltatt i utarbeidelsen av investeringsanbefalingen, forutsatt at disse personene med rimelig grunn kan forventes å ha hatt tilgang til anbefalingen før den ble distribuert eller allment kjent.
(4) Bestemmelsen her medfører ingen plikt til å bryte effektive informasjonssperrer som er etablert for å unngå interessekonflikter mellom virksomhetens avdelinger.
§ 3-11.Tilleggskrav til opplysninger om interessekonflikter for person som har som hovedvirksomhet å utarbeide investeringsanbefalinger
(1) Dersom den som utarbeider en investeringsanbefaling er en person som har som sin hovedvirksomhet å utarbeide investeringsanbefalinger, skal i det minste følgende beskrives tydelig i en investeringsanbefaling i tillegg til det som følger av § 3-10:
(a)eget og nærstående juridiske personers eierskap av aksjer i utstederen, dersom eierskapet overstiger 1/20 av aksjekapitalen eller med rimelig grunn kan forventes å påvirke anbefalingens objektivitet,
(b)utstederens eierskap av aksjer i den som utarbeider investeringsanbefalingen eller i nærstående juridiske personer, dersom eierskapet overstiger 1/20 av aksjekapitalen eller med rimelig grunn kan forventes å påvirke anbefalingens objektivitet,
(c)annen ikke-uvesentlig økonomisk interesse som den som utarbeider investeringsanbefalingen eller nærstående juridiske personer har i forhold til utstederen,
(d)hvis aktuelt, at den som utarbeider investeringsanbefalingen eller nærstående juridiske personer er market maker eller likviditetsgarantist i de aktuelle finansielle instrumentene,
(e)hvis aktuelt, at den som utarbeider investeringsanbefalingen eller nærstående juridiske personer har vært tilrettelegger eller medtilrettelegger i forbindelse med finansielle instrumenter utstedt av det aktuelle utstederforetaket de siste tolv månedene,
(f)hvis aktuelt, at den som utarbeider investeringsanbefalingen eller nærstående juridiske personer har ytet investeringsbanktjeneste til utsteder av de aktuelle finansielle instrumentene i løpet av de siste tolv månedene, så fremt slik opplysning ikke vil åpenbare forretnings- eller driftshemmeligheter, og
(g)hvis aktuelt, at personen eller dens nærstående etter avtale skal utarbeide en anbefaling for utsteder.
(2) I tillegg til det som følger av første ledd, skal det gis opplysninger om hvilke organisatoriske og administrative forholdsregler som er innført med det formål å forhindre interessekonflikter, herunder om etablerte informasjonssperrer. Første ledd medfører ingen plikt til å bryte effektive informasjonssperrer som er etablert for å unngå interessekonflikter mellom virksomhetens avdelinger.
(3) Verdipapirforetak og kredittinstitusjoner skal ved utarbeidelse av en investeringsanbefaling sikre at det opplyses om hvor vidt lønns-, vederlags- eller bonusordningene til de fysiske og juridiske personene som arbeider med anbefalingen er knyttet til investeringsbanktjenester ytet av verdipapirforetaket, kredittinstitusjonen eller disses nærstående juridiske personer. Dersom den som utarbeider en investeringsanbefaling har mottatt eller ervervet aksjer i utstederen i forkant av et offentlig tilbud, skal det i tillegg opplyses om dette, herunder om dato og pris for ervervet.
(4) Verdipapirforetak og kredittinstitusjoner skal kvartalsvis offentliggjøre hvor stor andel av utarbeidede investeringsanbefalinger som tilhører kategorien kjøp, selg, hold eller tilsvarende, samt hvor stor andel av utstederne som svarer til hver av disse kategoriene som verdipapirforetaket eller kredittinstitusjonen har levert ikke-ubetydelige investeringsbanktjenester til i løpet av de siste tolv månedene.
§ 3-12.Investeringsanbefalinger av begrenset omfang

I den grad oppfyllelse av kravene i § 3-9 til § 3-11 ikke står i rimelig forhold til den fremlagte investeringsanbefalingens lengde, er det tilstrekkelig at anbefalingen klart og tydelig henviser til et sted hvor offentligheten lett og direkte kan få adgang til de nødvendige opplysninger, for eksempel til hjemmesiden til den som er ansvarlig for utarbeidelsen av investeringsanbefalingen.

§ 3-13.Investeringsanbefalinger som gis muntlig

Hvis en investeringsanbefaling gis muntlig, er det tilstrekkelig for å oppfylle kravene i § 3-7 til § 3-11 at det i forbindelse med fremleggelsen av anbefalingen klart og tydelig henvises til et sted hvor offentligheten lett og direkte kan få adgang til de nødvendige opplysninger, for eksempel til hjemmesiden til den som er ansvarlig for utarbeidelsen av investeringsanbefalingen.

§ 3-14.Generelle krav til formidling av investeringsanbefalinger
(1) Den som formidler en investeringsanbefaling gjennom distribusjonskanal eller til allmennheten, skal sørge for at navn og eventuell yrkestittel tydelig fremgår av anbefalingen.
(2) Den som formidler en investeringsanbefaling og som endrer anbefalingen på en ikke-uvesentlig måte, skal tydelig angi hvilke endringer som er gjort. Dersom en endring som nevnt i første punktum består i en endring av investeringsanbefalingens retning, for eksempel endring av en kjøpsanbefaling til en salgs- eller holdanbefaling eller omvendt, gjelder forskriftens § 3-7 til § 3-10 tilsvarende.
(3) Juridiske personer som formidler en investeringsanbefaling som er endret på ikke-uvesentlige punkter, skal ha skriftlige retningslinjer for å sikre at mottaker av anbefalingen kan gjøre seg kjent med identiteten til den som har utarbeidet anbefalingen, den opprinnelige anbefalingen og opplysninger om interesser og interessekonflikter hos den som utarbeidet anbefalingen, forutsatt at denne informasjonen er offentlig tilgjengelig.
(4) Den som formidler sammendrag av en investeringsanbefaling, skal sørge for at sammendraget er tydelig og ikke misvisende. Sammendraget skal angi hvor anbefalingen er tilgjengelig, samt hvor det finnes opplysninger om interesser og interessekonflikter hos den som utarbeidet anbefalingen, så fremt disse ikke fremgår av anbefalingen og at denne informasjonen er offentlig tilgjengelig.
§ 3-15.Tilleggskrav for verdipapirforetak, kredittinstitusjoner og personer som arbeider for slike foretak

I tillegg til det som følger av § 3-14, skal verdipapirforetak og kredittinstitusjoner, og fysiske personer som i henhold til avtale arbeider for slike foretak, i det minste sørge for at:

(a)navnet på relevant tilsynsmyndighet fremgår av investeringsanbefalingen,
(b)kravene i § 3-11 er oppfylt, med mindre den som har utarbeidet investeringsanbefalingen allerede har fremlagt den gjennom en distribusjonskanal eller til allmennheten, og
(c)kravene i § 3-7 til § 3-10 er oppfylt, hvis investeringsanbefalingen har blitt endret på ikke-uvesentlige punkter.

III. Salg av finansielle instrumenter som selgeren ikke eier (§ 3-16 - § 3-20)

0Tilføyd ved forskrift 16 des 2016 nr. 1707 (i kraft 1 jan 2017).
§ 3-16.Gjennomføring av kommisjonsforordning (EU) nr. 826/2012

EØS-avtalen vedlegg IX nr. 29fa (forordning (EU) nr. 826/2012 om utfylling av shortsalgforordningen med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for krav til melding og offentliggjøring av korte nettoposisjoner, de nærmere opplysninger som skal oversendes til Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet om korte nettoposisjoner, og metoden for beregning av omsetning for å bestemme hvilke aksjer som skal unntas) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Tilføyd ved forskrift 16 des 2016 nr. 1707 (i kraft 1 jan 2017).
§ 3-17.Gjennomføring av kommisjonsforordning (EU) nr. 827/2012

EØS-avtalen vedlegg IX nr. 29fb (forordning (EU) nr. 827/2012 om tekniske gjennomføringsstandarder for metodene for offentliggjøring av nettoposisjoner i aksjer, for formatet på opplysningene som skal oversendes til Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet om korte nettoposisjoner, for typer av avtaler, ordninger og tiltak for tilstrekkelig å sikre at aksjer eller statspapirer er tilgjengelig for oppgjør, samt for dato og periode for å bestemme hovedhandelsplassen for en aksje i henhold til shortsalgforordningen) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Tilføyd ved forskrift 16 des 2016 nr. 1707 (i kraft 1 jan 2017).
§ 3-18.Gjennomføring av kommisjonsforordning (EU) nr. 918/2012

EØS-avtalen vedlegg IX nr. 29fc (forordning (EU) nr. 918/2012 om utfylling av shortsalgforordningen med hensyn til definisjoner, beregning av korte nettoposisjoner, dekkende kredittbytteavtaler for statspapirer, terskler for melding, likviditetsterskler for oppheving av begrensinger, betydelige verdifall for finansielle instrumenter og uønskede hendelser som endret ved forordning (EU) 2015/97) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Tilføyd ved forskrift 16 des 2016 nr. 1707 (i kraft 1 jan 2017).
§ 3-19.Gjennomføring av kommisjonsforordning (EU) nr. 919/2012

EØS-avtalen vedlegg IX nr. 29fd (forordning (EU) nr. 919/2012 om utfylling av shortsalgforordningen med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for metoden for beregning av verdifall for likvide aksjer og andre finansielle instrumenter) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Tilføyd ved forskrift 16 des 2016 nr. 1707 (i kraft 1 jan 2017).
§ 3-20.Likeverdighetsvurderinger

Finanstilsynet kan i forskrift fastsette nærmere bestemmelser om likeverdigheten til tredjelands markeder og rettslige og tilsynsmessige rammer etter reglene om shortsalg i verdipapirhandelloven § 3-14 første ledd og tilhørende forskrifter.

0Tilføyd ved forskrift 16 des 2016 nr. 1707 (i kraft 1 jan 2017).

Kapittel 4. Flaggeplikt

§ 4-1.Krav til meldingen
(1) Melding som nevnt i verdipapirhandelloven § 4-3 første ledd skal inneholde opplysninger om:
(a)navn på utsteder av aksjene,
(b)dato da andelen nådde opp til, oversteg eller falt under grensene fastsatt i verdipapirhandelloven § 4-3 første ledd,
(c)navn på den flaggpliktige, herunder navn på aksjonæren,
(d)antall aksjer meldingen omfatter,
(e)den etterfølgende situasjonen hva gjelder stemmerettigheter, herunder hvor stor prosentandel av aksjene og stemmene i selskapet vedkommende innehar,
(f)hvor stor prosentandel av aksjene og stemmene i selskapet vedkommende innehar i form av rettigheter til aksjer,
(g)omstendigheten som utløste flaggplikten, og om denne gjaldt vedkommende selv eller nærstående som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-5,
(h)rekken av kontrollerte foretak aksjene eller rettighetene eies gjennom, og
(i)dersom meldingen gjelder rettigheter til aksjer som nevnt i verdipapirhandelloven § 4-3 fjerde ledd, skal meldingen i tillegg inneholde en beskrivelse av rettighetene, herunder opplysninger om på hvilket tidspunkt rettighetene vil eller kan bli utøvet og tidspunktet de forfaller.
(2) Dersom plikten til å sende melding etter denne bestemmelsen påhviler flere personer, kan det sendes en felles melding. Bruk av felles melding fritar ikke den enkelte person fra ansvaret etter verdipapirhandelloven § 4-3 og denne bestemmelsen.
(3) Flagging ved tildeling og tilbakekall av fullmakter kan gjøres i en melding såfremt fullmakten kun gjelder for førstkommende generalforsamling og dette angis i meldingen.
0Endret ved forskrift 20 feb 2013 nr. 215.
§ 4-2.Stemmerettigheter til aksjer i utenlandske utstedere med Norge som hjemstat

Like med aksjer og rettigheter til aksjer som nevnt i verdipapirhandelloven § 4-3 første ledd, regnes i tillegg til stemmerettigheter til aksjer som nevnt i verdipapirhandelloven § 4-3 annet ledd, stemmerettigheter som kan utøves etter andre former for stemmerettighetsoverføringer knyttet til aksjer i utenlandske utstedere med Norge som hjemstat.

0Endret ved forskrift 20 feb 2013 nr. 215.
§ 4-3.Annen omstendighet

Som annen omstendighet etter verdipapirhandelloven § 4-3 første ledd anses

(a)inngåelse eller opphør av avtale om finansiell sikkerhet,
(b)tildeling eller tilbakekall av fullmakt,
(c)inngåelse av avtale etter allmennaksjeloven § 4-2 annet ledd,
(d)etablering eller oppløsning av konsernforhold etter verdipapirhandelloven § 2-5 nr. 3,
(e)inngåelse eller oppløsning av forpliktende samarbeid etter verdipapirhandelloven § 2-5 nr. 5,
(f)selskapsbegivenheter som endrer stemmerettsfordelingen,
(g)inngåelse eller opphør av avtale om overføring av stemmerettigheter som nevnt i § 4-2.
0Endret ved forskrift 20 feb 2013 nr. 215.
§ 4-4.Unntak for beholdninger ervervet for visse formål
(1) Verdipapirhandelloven § 4-3 kommer ikke til anvendelse på:
(a)aksjer og rettigheter til aksjer som utelukkende erverves for å sikre avvikling av oppgjør innen en periode på tre handelsdager etter at handelen er utført, eller
(b)aksjer eller rettigheter til aksjer som erverves eller avhendes av prisstiller, dersom aksjene eller rettighetene når opp til, overstiger eller faller under 5 %-grensen, såfremt prisstilleren ikke påvirker forvaltningen av selskapet eller utøver press på selskapet for å få dette til å erverve aksjene eller rettighetene eller understøtte kursen.
(2) Aksjer eller rettigheter til aksjer i handelsporteføljen til et verdipapirforetak eller kredittinstitusjon skal ikke medregnes i institusjonens beholdning såfremt denne ikke utøver stemmerettene eller på annen måte benytter disse til å påvirke forvaltningen av selskapet, og aksjene eller rettighetene til aksjer i handelsporteføljen hver for seg ikke overstiger 5 % grensen.
(3) Prisstiller som handler aksjer eller rettigheter til aksjer i en utsteder med Norge som hjemstat, skal uten ugrunnet opphold gi melding til Finanstilsynet dersom vedkommende vil benytte unntaket i første ledd bokstav b. Prisstilleren skal opplyse om hvilke utstedere dette gjelder. Tilsvarende melding skal gis ved opphør av prisstillingsaktiviteten.
0Endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009), 20 feb 2013 nr. 215.
§ 4-5.Unntak fra konsolideringskravene for utenlandske forvaltningsselskap og verdipapirforetak
(1) Plikten til konsolidering etter verdipapirhandelloven § 4-3 femte ledd jf. § 2-5 nr. 3, gjelder ikke for beholdningene til verdipapirforetak og forvaltningsselskap fra et annet EØS-land enn Norge, som omhandlet i direktiv 2004/109/EF art. 12 (4) første avsnitt og art. 12 (5) første avsnitt, på de vilkår og betingelser som oppstilt i nevnte direktiv art. 12 (4) og (5), samt direktiv 2007/14/EF art. 10.
(2) For beholdninger til verdipapirforetak og forvaltningsselskap som er fra land utenfor EØS, gjelder unntaket i første ledd tilsvarende dersom foretaket oppfyller kravene i direktiv 2004/109/EF art. 23 (6), samt direktiv 2007/14/EF art. 23.
0Endret ved forskrift 20 feb 2013 nr. 215.
§ 4-6.Forvalterregistrerte aksjer i utenlandske utstedere med Norge som hjemstat
(1) Enhver som på vegne av andre i eget navn besitter aksjer utstedt av utenlandske selskaper med Norge som hjemstat, skal forholde seg til flaggebestemmelsene i verdipapirhandelloven kapittel 4 og forskriften her som om vedkommende var eier av aksjene. Første punktum endrer ikke aksjeeierens plikt til å flagge eget innehav.
(2) Første ledd første og annet punktum, gjelder ikke aksjer som besittes som ledd i forvalterregistrering, såfremt forvalteren kun kan utøve stemmerettighetene etter nærmere instruks fra aksjeeieren, og denne foreligger skriftlig eller elektronisk.
§ 4-7.Grunnfondsbevis

Bestemmelsene i kapittelet her gjelder tilsvarende for grunnfondsbevis og rettigheter til grunnfondsbevis.

Kapittel 5. Løpende og periodisk informasjonsplikt, offentliggjøring mv.

I. Løpende informasjonsplikt

§ 5-1.Utsatt offentliggjøring

Ved utsatt offentliggjøring etter verdipapirhandelloven § 5-3 skal vedkommende regulerte marked uoppfordret og umiddelbart gis melding om forholdet, herunder om bakgrunnen for utsettelsen.

II. Periodisk informasjonsplikt

§ 5-2.Erklæring fra ansvarlige personer

For norske utstedere skal styrets medlemmer og daglig leder avgi erklæring etter verdipapirhandelloven § 5-5 annet ledd nr. 3 og § 5-6 annet ledd nr. 3.

§ 5-3.Opplysninger om transaksjoner med nærstående
(1) Annet ledd gjelder for aksjeutsteder som er pliktig til å utarbeide konsernregnskap etter regnskapsloven § 3-9 første og annet ledd, etter nasjonal lovgivning som gjennomfører forordning (EF) nr. 1606/2002 eller tilsvarende regler i land utenfor EØS.
(2) Om vesentlige transaksjoner med nærstående parter, slik dette er definert i internasjonale regnskapsstandarder i medhold av regnskapsloven § 3-9, skal det i halvårsberetningen etter verdipapirhandelloven § 5-6 fjerde ledd minst opplyses om:
(a)nærståendes transaksjoner gjennomført i de første seks måneder av inneværende regnskapsår, og som har hatt vesentlig betydning på virksomhetens finansielle stilling eller resultater i perioden, og
(b)eventuelle endringer i nærståendes transaksjoner beskrevet i siste årsrapport som kan ha en vesentlig betydning på virksomhetens finansielle stilling eller resultater i perioden.
(3) For aksjeutstedere som ikke er forpliktet til å utarbeide konsernregnskap, skal halvårsberetningen minst inneholde opplysninger om transaksjonene som det henvises til i direktiv 78/660/EF art. 43 (1)(7b) til nærstående som definert i den internasjonale regnskapsstandard for opplysninger om nærstående parter.
§ 5-4.Halvårsregnskap for utsteder som ikke er forpliktet til å utarbeide konsernregnskap
(1) Halvårsregnskap for utsteder som ikke er forpliktet til å utarbeide konsernregnskap, skal oppfylle kravene i bestemmelsen her.
(2) Den sammenfattede balanse og resultatregnskap skal vise de enkelte overskrifter og delsummer som inngår i det seneste årsregnskapet til utsteder. Ytterligere poster skal inkluderes dersom utelatelse av disse fører til at halvårsregnskapet ikke gir et rettvisende bilde av eiendeler, forpliktelser, finansiell stilling og inntjening for utsteder. I tillegg skal det gis sammenlignbar informasjon om balanse og resultatregnskap for samme periode foregående regnskapsår.
(3) De forklarende noter skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at halvårsregnskapet er sammenlignbart med årsregnskapet. Notene skal videre sikre at en bruker får en korrekt forståelse av vesentlige beløpsmessige endringer og av utviklingen i den gjeldende perioden, som er reflektert i balansen og resultatregnskapet.
(4) Halvårsregnskapet skal inneholde opplysninger om driftsinntekter og driftsresultat fordelt på virksomhetsområder og for de samme perioder for foregående år. Tallene skal om nødvendig omarbeides for å bli sammenlignbare.
(5) Halvårsregnskapet skal inneholde opplysninger som er av vesentlig betydning for en vurdering av selskapets økonomiske situasjon. Selskapet skal opplyse om alle særlige faktorer som har hatt innvirkning på virksomheten og resultatene i den aktuelle periode, herunder sesongsvingninger og hvilken effekt disse har på halvårsresultatet.
§ 5-5.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 25 nov 2016 nr. 1366 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5-6.Unntak fra halvårsrapportering
(1) Utstedere stiftet før 1. juli 2005 (ikrafttredelsestidspunktet til direktiv 2003/71/EF) som kun har gjeldsinstrumenter garantert av den norske stat notert på regulert marked, er unntatt fra verdipapirhandelloven § 5-6.
(2) Finanstilsynet kan gjøre unntak fra verdipapirhandelloven § 5-6 for utstedere stiftet før ikrafttredelsestidspunktet til prospektdirektivet som kun har gjeldsinstrumenter garantert av norsk kommune eller fylkeskommune notert på et regulert marked.
0Endret ved forskrift 5 mars 2010 nr. 309 (i kraft 1 mai 2010).
§ 5-7.Utstedere fra land utenfor EØS med Norge som hjemstat
(1) Finanstilsynet kan ved enkeltvedtak bestemme at utstedere fra land utenfor EØS med Norge som hjemstat skal anses for å oppfylle kravene nevnt i verdipapirhandelloven:
a)§ 5-5 annet ledd nr. 2 dersom utstederen i henhold til tredjelandets lovgivning må oppfylle tilsvarende krav som angitt i direktiv 2007/14/EF art. 13,
b)§ 5-6 fjerde ledd dersom utstederen i henhold til tredjelandets lovgivning må oppfylle tilsvarende krav som angitt i kommisjonsdirektiv 2007/14/EF art. 14,
c)§ 5-5 annet ledd nr. 3 og § 5-6 annet ledd nr. 3 dersom utstederen i henhold til tredjelandets lovgivning må oppfylle tilsvarende krav som angitt i direktiv 2007/14/EF art. 15,
d)§ 5-5 tredje ledd første og annet punktum dersom utstederen i henhold til tredjelandets lovgivning må oppfylle tilsvarende krav som angitt i direktiv 2007/14/EF art. 17,
e)§ 5-5 tredje ledd tredje punktum dersom utstederen i henhold til tredjelandets lovgivning må oppfylle tilsvarende krav som angitt i direktiv 2007/14/EF art. 18.
(2) Verdipapirhandelloven § 5-8a gjelder tilsvarende for utstedere fra land utenfor EØS med Norge som hjemstat. Finanstilsynet kan ved enkeltvedtak bestemme at slike utstedere skal anses for å oppfylle kravene nevnt i verdipapirloven § 5-8a dersom utstederen i henhold til tredjelandets lovgivning må oppfylle tilsvarende krav som angitt i direktiv 2004/25/EF artikkel 10.
(3) Regnskapsloven § 3-3b gjelder tilsvarende for utstedere utenfor EØS med Norge som hjemstat. Et regulert marked kan unnta utstedere fra land utenfor EØS med Norge som hjemstat fra plikten etter første punktum dersom utstederen er omfattet av et likeverdig krav etter hjemlandets lovgivning eller i henhold til noteringsvilkårene til en autorisert markedsplass utenfor EØS hvor utsteders verdipapirer også er notert. Årsberetningen skal i tilfelle inneholde opplysninger om hvor redegjørelsen finnes offentlig tilgjengelig. Et utenlandsk krav anses ikke i noe tilfelle for likeverdig med regnskapsloven § 3-3b dersom det ikke omfatter en konsistenssjekk tilsvarende revisorloven § 5-1 første ledd.
0Endret ved forskrifter 1 juli 2010 nr. 1057, 22 des 2010 nr. 1817.
§ 5-8.Grunnfondsbevis

Bestemmelsene i kapittelet her gjelder tilsvarende for grunnfondsbevis.

§ 5-9.Krav til offentliggjøring av opplysninger etter verdipapirhandelloven
(1) Offentliggjøring av opplysninger etter verdipapirhandelloven § 5-12 skal så vidt mulig skje samtidig i Norge og andre EØS-land.
(2) Opplysninger som nevnt i første ledd skal offentliggjøres gjennom media som med rimelighet kan forventes å sørge for at opplysningene når ut til offentligheten i hele EØS.
(3) Års- og delårsrapporter som nevnt i verdipapirhandelloven § 5-5 og § 5-6 og i forskrifter fastsatt i medhold av disse bestemmelsene, kan offentliggjøres gjennom media ved melding om på hvilken internettside opplysningene er tilgjengelige. Det må i slik melding angis en annen internettside enn internettsiden til vedkommende regulerte marked hvor opplysningene etter verdipapirhandelloven § 5-12 første ledd skal sendes for oppbevaring.
(4) Utsteder skal sørge for at opplysninger nevnt i første ledd sendes til media på en måte som sikrer kommunikasjonssikkerhet, minimaliserer risikoen for dataforstyrrelser og uautorisert tilgang, og som gir visshet i forhold til kilden for opplysningene.
(5) Opplysninger nevnt i første ledd skal sendes til media på en måte som tydelig identifiserer utstederen, hva opplysningene angår, samt tid og dato for oversendelsen. Videre skal det tydelig angis at opplysningene er informasjonspliktige etter verdipapirhandelloven § 5-12.
(6) Utsteder skal ved forespørsel fra Finanstilsynet kunne gi følgende opplysninger:
(a)navn på personene som sendte opplysningene til media,
(b)bekreftelse på at sikkerhetskravene i fjerde ledd er ivaretatt,
(c)tid og dato opplysningene ble sendt til media,
(d)mediet opplysningene ble sendt gjennom og
(e)eventuelle restriksjoner som utsteder har lagt på opplysningene.
0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 5-10.Offentliggjøring av valg av hjemstat

I tilfeller hvor utsteder har valgt Norge som hjemstat, jf. verdipapirhandelloven § 5-4 fjerde ledd, skal valget offentliggjøres på samme måte som nevnt i verdipapirhandelloven § 5-12.

§ 5-11.Andre anerkjente regnskapsprinsipper tilsvarende IFRS
(1) Følgende regnskapsstandarder anses å være i overensstemmelse med internasjonale regnskapsstandarder vedtatt i henhold til forordning (EF) nr. 1606/2002, for utarbeidelse av årsregnskap, halvårsregnskap og kvartalsregnskap:
a)IFRS, dersom notene til regnskapene inneholder en uttrykkelig og uforbeholden erklæring om at de oppfyller de internasjonale regnskapsstandarder i overensstemmelse med IAS 1 «presentasjon av finansregnskap», eller
b)Japans alminnelige anerkjente regnskapsprinsipper (GAAP), eller
c)USAs alminnelige anerkjente regnskapsprinsipper (GAAP).
d)Kinas alminnelige anerkjente regnskapsprinsipper (GAAP),
e)Canadas alminnelige anerkjente regnskapsprinsipper (GAAP),
f)Sør-Koreas alminnelige anerkjente regnskapsprinsipper (GAAP).
(2) EØS-avtalen vedlegg IX nr. 29e (forordning (EF) nr. 1569/2007 og forordning (EU) nr. 310/2012 som endret ved forordning (EU) 2015/1605) om innføring av en ordning for fastsettelse av likeverdighet for regnskapsstandarder som anvendes av utstedere av verdipapirer i tredjestater gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegget, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig
0Endret ved forskrifter 13 mars 2009 nr. 304, 13 mai 2013 nr. 473, 17 april 2015 nr. 384, 21 sep 2016 nr. 1092.

Kapittel 6. Tilbudsplikt og frivillige tilbud ved oppkjøp

I. Krav til garanti ved fremsettelse av pliktig tilbud

0Del I fastsatt av børsstyret ved Oslo børs ved forskrift 19 des 2007 nr. 1813 (i kraft 1 jan 2008).
§ 6-1.Krav til garantisten

Garanti for oppgjør i forbindelse med pliktige tilbud kan bare stilles av finansinstitusjon som er gitt adgang til å drive virksomhet i Norge. Garantisten kan ikke være selskap i samme konsern som tilbyder.

§ 6-2.Selvskyldnergaranti
(1) Garantien skal være en selvskyldnergaranti, eller en garanti som gir tilsvarende eller bedre sikkerhet for oppgjør. Garantien skal stilles til fordel for de aksjonærer som aksepterer det pliktige tilbudet og skal stilles som sikkerhet for riktig oppgjør.
(2) En aksjonær som har akseptert helt eller delvis oppgjør i annet enn kontanter, skal kunne kreve kontantoppgjør under garantien basert på det kontantalternativet tilbyder plikter å gi, dersom avtalt oppgjør ikke finner sted.
(3) Garantierklæringen kan avgis på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Dersom engelsk benyttes, skal erklæringen likevel inneholde det norske uttrykket «selvskyldnergaranti».
§ 6-3.Garantibeløp
(1) Garantibeløpet skal minimum tilsvare det beløp som fremkommer ved å multiplisere det samlede antall aksjer i selskapet som omfattes av tilbudet med tilbudsprisen. Til det beløpet som da fremkommer, legges et beløp som tilsvarer forsinkelsesrente i fire uker av beløpet, jf. lov 17. desember 1976 nr. 100 om forsinket betaling m.m. Med tilbudsprisen menes i de tilfellene hvor det også gis tilbud om oppgjør i annet enn penger, det kontantalternativet tilbyder plikter å gi.
(2) Dersom selskapet vurderer å søke om nedskriving av garantien når tilbudsperioden løper ut, skal det opplyses om dette i garantierklæringen.
§ 6-4.Norsk rett

Garantien skal være regulert av norsk rett, og dette skal fremgå av garantierklæringen.

§ 6-5.Flere garantister

Totalt garantibeløp kan deles opp på en eller flere finansinstitusjoner. Krav skal i slike tilfelle kunne fremmes overfor valgfri garantist med fristavbrytende virkning overfor alle garantister, hvilket skal fremgå av tilbudsdokument og garantierklæring. I garantierklæringen eller tilbudsdokumentet kan det likevel anmodes om at krav rettes til en bestemt av garantistene som vil forestå den praktiske koordineringen av innkomne krav.

§ 6-6.Frister og garantiperiode

Garantien skal være avgitt senest samtidig med fremsettelse av tilbudet og være gjeldende i tilbudsperioden, oppgjørsperioden og for en periode på fire uker fra oppgjørsfristens utløp. Krav skal kunne gjøres gjeldende under garantien i fire uker fra oppgjørsfristens utløp. I tilfeller hvor tilbudsperioden etter tilbudsdokumentet kan forlenges av tilbyder, skal det fremgå av garantierklæringen at fristen for fremsetting av krav under garantien automatisk forlenges tilsvarende.

§ 6-7.Godkjenning

Garantiteksten skal godkjennes av tilbudsmyndigheten og må inneholde en presis angivelse av garantisten, tilbyder, navn på selskap som har utstedt aksjene, datert tilbudsdokument, vilkårene for å gjøre krav gjeldende under garantien og de krav som eventuelt stilles til dokumentasjon, innleveringssted for krav under garantien med angivelse av post og besøksadresse, frist for anmeldelse av krav under garantien med angivelse av dato og klokkeslett. Dersom krav under garantien må fremsettes skriftlig eller det gjelder andre formkrav, må disse uttrykkelig angis.

§ 6-8.Publisering i tilbudsdokument

Kopi av garantierklæringen skal inntas i tilbudsdokumentet.

§ 6-9.Oversendelse av garantierklæring til tilbudsmyndigheten

Original garantierklæring eller en bekreftelse fra garantisten skal sendes tilbudsmyndigheten forut for utsendelsen av tilbudsdokumentet.

§ 6-10.Nedskriving av garanti
(1) Tilbudsmyndigheten kan etter søknad akseptere reduksjon av garantien med følgende beløp:
(a)endelig betalt beløp for aksjer kjøpt under tilbudet, herunder en tilsvarende andel av beløp avsatt til forsinkelsesrenter, basert på opplysninger om hvor mange aksjer som er akseptert overdratt under tilbudet
(b)endelig betalt beløp for aksjer dokumentert kjøpt utenfor tilbudet i tilbudsperioden, herunder en tilsvarende andel av beløp avsatt til forsinkelsesrenter og
(c)beløp tilsvarende antall aksjer det ikke foreligger aksept for, herunder en tilsvarende andel av beløp avsatt til forsinkelsesrenter, likevel slik at det gjenstår en margin for eventuelle omtvistede eller uklare aksepter for ca. 10 % av dette beløp. I særlige tilfeller kan marginen settes lavere. Anmodning om nedskriving for den del av garantien som omfatter aksjer det ikke foreligger aksept for, kan sendes tidligst to dager etter akseptperiodens utløp.
(2) Reduksjon forutsetter at tilbudsmyndigheten finner opplysningene tilfredsstillende dokumentert og at gjenstående garantibeløp vil gi tilfredsstillende sikkerhet.
(3) Av søknaden må minst følgende fremgå:
a)antall aksepter mottatt
b)eventuelle aksjer kjøpt utenfor tilbudet
c)det beløp garantien søkes nedskrevet for, beregnet i henhold til første ledd bokstav a) til c)
d)en oppstilling som viser totalt aksepterte aksjer
e)forsinkelsesrenter for 4 uker beregnet på totalsum utestående på garantien etter nedskrivingen og
f)en angivelse av eventuelle avviste eller omtvistede aksepter.

I tillegg må det fremlegges kopi av skjermbildeutskrift fra Verdipapirsentralen som viser status over antall aksjer akseptert per den dato nedskriving skal være effektiv fra. Opplysningene skal bekreftes av den finansinstitusjon som forestår oppgjøret under tilbudet.

(4) Opprinnelig garantierklæring returneres av tilbudsmyndigheten mot fremleggelse av ny erklæring basert på nedskrevet garantibeløp.
(5) Tilbudsmyndigheten kan med hjemmel i verdipapirhandelloven § 6-15 kreve gebyr av tilbyder til dekning av utgifter ved behandling av søknad om nedskriving av garantibeløp.
0Endret ved forskrift 31 okt 2007 nr. 1203.

II. Tilbudsplikt ved erverv av rettigheter eller andre interesser knyttet til aksjer

§ 6-11.Tilbudsplikt ved reelt erverv
(1) Dersom erverv av rett til å bli eier av aksjer må anses som reelt erverv av aksjene, kan børsen pålegge tilbudsplikt for den som gjennom slikt erverv får rett til å bli eier av aksjer som sammen med vedkommendes øvrige aksjer representerer mer enn 1/3 av stemmene i et børsnotert selskap.
0Tilføyd ved forskrift 18 des 2007 nr. 1486 (i kraft 1 jan 2008).

III. Overtakelsestilbud med tilknytning til flere stater

§ 6-12.Innledende bestemmelser
(1) I denne forskrift gis nærmere regler om overtakelsestilbud som nevnt i verdipapirhandelloven § 6-23.
(2) Med «tilbudsmyndighet» menes her tilbudsmyndighet som definert i verdipapirhandelloven § 6-4.
(3) Med «tilbud» menes her tilbud som faller inn under verdipapirhandelloven kapittel 6.
0Tilføyd ved forskrift 18 des 2007 nr. 1486 (i kraft 1 jan 2008).
§ 6-13.Anvendelsesområde og tilbudsmyndighet
(1) Dersom selskap med forretningskontor i Norge er notert på regulert marked i Norge, føres tilsyn med tilbudet av norsk tilbudsmyndighet. Verdipapirhandelloven gjelder for slike tilbud.
(2) Dersom selskap med forretningskontor i Norge ikke er notert på regulert marked i Norge, men er notert på regulert marked i en annen EØS-stat, føres tilsyn med tilbudet av tilbudsmyndighet i den staten der det regulerte markedet som selskapet er notert på ligger, med mindre annet følger av § 6-14 første ledd.
(3) Første ledd gjelder, med mindre annet følger av § 6-14 annet ledd, tilsvarende for tilbud om overtakelse av:
1.selskap med forretningskontor i annen EØS-stat enn Norge, hvis aksjer eller andre verdipapirer som kan sidestilles med aksjer ikke er notert på regulert marked i EØS-staten hvor selskapet har forretningskontor, hvis
a)selskapets aksjer eller andre verdipapirer som kan sidestilles med aksjer kun er notert på norsk regulert marked,
b)selskapets aksjer eller andre verdipapirer som kan sidestilles med aksjer er notert på regulert marked i flere EØS-stater, dersom notering skjedde i Norge først,
c)selskapets aksjer eller andre verdipapirer som kan sidestilles med aksjer blir notert samtidig på norsk regulert marked og på et eller flere regulerte marked i andre EU/EØS-stater, dersom selskapet meddeler norsk tilbudsmyndighet og relevant regulert marked på første handelsdag at det har valgt norsk tilbudsmyndighet, eller
d)selskapets aksjer eller andre verdipapirer som kan sidestilles med aksjer pr. 20. mai 2006 allerede var notert på flere regulerte markeder og noteringer var skjedd samtidig, dersom selskapet meddeler norsk tilbudsmyndighet og relevant regulert marked på første handelsdag at det har valgt norsk tilbudsmyndighet, med mindre de aktuelle kompetente myndighetene gjennom avtale før 20. juni 2006 har fastsatt at annen kompetent myndighet skal ha ansvaret i forhold til tilbudet.
2.selskap med forretningskontor i stat utenfor EØS-området, hvis aksjer er notert på norsk regulert marked, med mindre tilbudsmyndigheten har gitt dispensasjon etter vphl. § 6-23 tredje ledd.
0Tilføyd ved forskrift 18 des 2007 nr. 1486 (i kraft 1 jan 2008).
§ 6-14.Lovvalg ved tilbud med tilknytning til flere EU/EØS-stater
(1) For tilbud nevnt i § 6-13 annet ledd gjelder følgende:
1.spørsmål av rettslig karakter knyttet til informasjon til ansatte i selskapet og selskapsrettslige spørsmål, herunder spørsmål om grensen for når tilbudsplikt utløses, eventuelle fritak fra plikten til å fremsette et tilbud og unntak fra tilbudsplikten, behandles etter norsk rett,
2.spørsmål av rettslig karakter knyttet til tilbudsprosessen, herunder spørsmål om vederlag som tilbys i forbindelse med tilbudet, og da særlig tilbudspris, fremgangsmåten ved tilbudet, opplysninger om tilbyders beslutning om å fremsette et tilbud, innholdet i tilbudsdokumentet og offentliggjøring av tilbudet, behandles etter reglene i den EU/EØS-staten som det regulerte markedet, der selskapets aksjer eller andre verdipapirer som kan sidestilles med aksjer er notert, tilhører, og overvåkes av tilbudsmyndigheten i denne staten.
(2) For tilbud som omfattes av § 6-13 tredje ledd gjelder følgende:
1.spørsmål av rettslig karakter knyttet til tilbudsprosessen, herunder spørsmål om vederlag som tilbys i forbindelse med tilbudet, og da særlig tilbudspris, fremgangsmåten ved tilbudet, opplysninger om tilbyders beslutning om å fremsette et tilbud, innholdet i tilbudsdokumentet og offentliggjøring av tilbudet, behandles etter norsk rett,
2.spørsmål av rettslig karakter knyttet til informasjon til ansatte i selskapet og selskapsrettslige spørsmål, herunder spørsmål om grensen for når tilbudsplikt utløses, eventuelle fritak fra plikten til å fremsette et tilbud og unntak fra tilbudsplikten, behandles etter reglene i den EU/EØS-staten selskapet har forretningskontor, og overvåkes av tilbudsmyndigheten i denne staten.
0Tilføyd ved forskrift 18 des 2007 nr. 1486 (i kraft 1 jan 2008).

Kapittel 7. Prospektkrav ved offentlige tilbud og opptak til notering

I. Unntak fra prospektplikt

§ 7-1.Profesjonelle investorer

Unntaket fra prospektplikt ved tilbud som rettes til profesjonelle investorer, jf. verdipapirhandelloven § 7-4 nr. 8, gjelder tilbud som rettes mot investorer som regnes som profesjonelle kunder etter forskriften § 10-2 til § 10-5.

0Endret ved forskrift 22 juni 2012 nr. 634 (i kraft 1 juli 2012).
§ 7-2.Verdipapirer notert på et annet regulert marked

Bestemmelsene i verdipapirhandelloven § 7-3 kommer ikke til anvendelse ved opptak til notering av verdipapirer som allerede er tatt opp til notering på et annet regulert marked dersom følgende vilkår er oppfylt:

(a)verdipapirene, eller verdipapirer i samme klasse, har vært notert i mer enn 18 måneder,
(b)for verdipapirer som første gang ble tatt opp til notering på et regulert marked etter 1. juli 2005 (ikrafttredelse av direktiv 2003/71/EF), skal det i tilknytning til opptak til notering på det andre markedet være utarbeidet et godkjent prospekt som ble stillet til rådighet for offentligheten i samsvar med direktiv 2003/71/EF artikkel 14,
(c)for verdipapirer som ikke er underlagt bestemmelsen i bokstav b og som første gang ble tatt opp til notering etter 30. juni 1983, skal det være utarbeidet et prospekt som ble godkjent i overensstemmelse med kravene i direktiv 80/390/EØF eller direktiv 2001/34/EF,
(d)de løpende forpliktelser i forbindelse med notering på det andre regulerte markedet skal være oppfylt,
(e)den person som anmoder om opptak av verdipapirer til notering på et regulert marked under henvisning til denne unntaksbestemmelsen, skal utarbeide et sammendrag som stilles til rådighet for offentligheten på et språk som nevnt i verdipapirhandelloven § 7-17,
(f)sammendraget som nevnt i bokstav e skal stilles til rådighet for offentligheten i Norge etter reglene i verdipapirhandelloven § 7-19, og
(g)sammendraget som nevnt i bokstav e har et innhold som er i samsvar med direktivets artikkel 5 nr. 2. I sammendraget skal det opplyses hvor det nyeste prospekt er tilgjengelig, og hvor finansiell informasjon utstederen offentliggjør i henhold til bestemmelser om løpende forpliktelser er tilgjengelig.
§ 7-2a.Sertifikater

Verdipapirhandelloven § 7-3 kommer ikke til anvendelse ved opptak til notering på norsk regulert marked av obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter med løpetid på under 12 måneder og pålydende på minst 100 000 euro.

0Tilføyd ved forskrift 14 mai 2013 nr. 474 (i kraft 1 juli 2013).
§ 7-2b.Obligasjoner utstedt av fylkeskommuner eller kommuner

Verdipapirhandelloven § 7-3 kommer ikke til anvendelse ved opptak til notering på norsk regulert marked av obligasjoner utstedt av fylkeskommune eller kommune.

0Tilføyd ved forskrift 14 mai 2013 nr. 474 (i kraft 1 juli 2013).

II. Gjennomføring av prospektkontrollen

§ 7-3.Pålegg mv.

Som ledd i prospektkontrollen kan Finanstilsynet:

(a)pålegge opplysningsplikt for utsteder, tilbyder eller personer som søker opptak til notering, og personer som har bestemmende innflytelse hos disse eller er under bestemmende innflytelse,
(b)pålegge opplysningsplikt for revisor og ledelse hos utsteder, tilbyder eller personer som søker opptak til notering, samt finansielle mellommenn,
(c)pålegge utsteder midlertidig forbud mot gjennomføring av et tilbud i inntil 10 arbeidsdager dersom det er rimelig grunn til å tro at prospektreglene er overtrådt, eller
(d)forby annonsering i inntil 10 arbeidsdager dersom det er rimelig grunn til å anta at prospektreglene er overtrådt.
0Endret ved forskrift 5 mars 2010 nr. 309 (i kraft 1 mai 2010).
§ 7-4.Offentliggjøring mv.

En liste over prospekter som er godkjent de siste 12 måneder skal fremgå av Finanstilsynets webside. Listen skal inneholde opplysninger om hvordan prospektet er gjort tilgjengelig for offentligheten og hvor det kan innhentes.

0Endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009), 5 mars 2010 nr. 309 (i kraft 1 mai 2010).
§ 7-5 - 7-12.(Opphevet 1 mai 2010 ved forskrift 5 mars 2010 nr. 309.)

III. Opplysninger i prospekter

§ 7-13.Utforming av EØS-prospekt mv. - gjennomføring av forordning (EF) nr. 809/2004
(1) EØS-avtalen vedlegg IX nr. 29ba (forordning (EF) nr. 809/2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF med hensyn til opplysninger i prospekter og deres format, integrering ved henvisning og offentliggjøring av slike prospekter samt annonsering, som endret ved forordning (EF) nr. 1787/2006, forordning (EF) nr. 211/2007, forordning (EF) nr. 1289/2008, forordning (EU) nr. 311/2012, forordning (EU) nr. 486/2012, forordning (EU) nr. 862/2012 og forordning (EU) nr. 759/2013) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
(2) EØS-prospekt skal inneholde opplysninger som kreves etter forordning (EF) nr. 809/2004, jf. første ledd.
0Endret ved forskrifter 19 okt 2007 nr. 1166, 23 feb 2010 nr. 235, 14 mai 2013 nr. 474 (i kraft 1 juli 2013), 10 nov 2014 nr. 1420.
§ 7-14.Opplysninger i registreringsprospekt
(1) Prospekt som skal registreres etter verdipapirhandelloven § 7-10 (registreringsprospekt) skal inneholde opplysninger om fremgangsmåten for fastsettelsen av pris og antall verdipapirer som tilbys eller en maksimumspris. Slike opplysninger kan likevel utelates dersom investorene gis rett til å trekke tilbake eventuelle aksepter innen en fastsatt frist etter offentliggjøring av prisen. Fristen kan ikke settes kortere enn to dager.
(2) Registreringsprospekt skal minst inneholde følgende opplysninger:
(a)Opplysninger om hvem som har utarbeidet prospekt.

Det skal angis navn, organisasjonsnummer eller fødselsdato, og eventuelt stilling på de som er ansvarlig for prospektet.

(b)Opplysninger om tilbyder, herunder:
1)navn, forretningskontor og organisasjonsnummer
2)rettslig organisering og stiftelsesdato
3)formål og hovedvirksomhet
4)egenkapitalen
5)reglene for konvertering, bytte eller tegning av konvertible obligasjoner, ombyttelige obligasjoner og obligasjoner med kjøpsrett
6)fullmakter til kapitalforhøyelse eller tilbakekjøp av egne aksjer
7)siste årsregnskap og delårsregnskap offentliggjort etter avslutningen av foregående regnskapsår
8)proforma tall for siste avlagte delårsperiode og siste regnskapsår dersom tilbyder er fusjonert, fisjonert, har ervervet virksomhet av tilsvarende størrelse som tilbyder eller avhendet eller avviklet den vesentligste del av sin virksomhet etter avslutningen av foregående regnskapsår, og slik informasjon er vesentlig for forståelsen av den fremtidige virksomheten
9)vesentlige forhold av betydning for tilbyders virksomhet som har inntruffet etter avslutningen av foregående regnskapsår
10)tilbyders administrasjon, ledelse og kontrollorgan (angitt ved navn, adresse og stilling) dersom det tilbys aksjer utstedt av tilbyder eller søkes om notering av slike.
(c)Opplysninger om tilbudet/verdipapirene, herunder:
1)art og antall
2)rettigheter knyttet til verdipapirene
3)kildeskatt på utbytte
4)fra hvilken dato verdipapirene gir rett til utbytte
5)akseptfrist
6)garantister
7)begrensninger i verdipapirenes omsettelighet, herunder hvilke markeder de kan omsettes i
8)oppgjørssentral (bank)
9)oppgjørsfrist
10)om verdipapirene skal registreres i et verdipapirregister og hvem som skal være kontofører for utsteder.
(3) Når tilbud om tegning eller kjøp gjelder verdipapirer garantert av en eller flere juridiske personer, skal opplysninger som nevnt i annet ledd bokstav b også gis når det gjelder garantistene. Det samme gjelder for utsteder når utstederen av aksjer eller obligasjoner er en annen enn tilbyderen av obligasjoner eller kjøpsretter.
(4) Ved tilbud om tegning eller kjøp av konvertible obligasjoner, ombyttelige obligasjoner, obligasjoner med kjøpsrett, eller kjøpsretter, skal det gis opplysninger om hvilken aksje- eller obligasjonstype de gir rett til, samt vilkårene for konvertering, bytte eller tegning.
(5) På prospektets forside skal det angis at prospektet av notoritetshensyn er registrert hos Foretaksregisteret, men at prospektmyndigheten eller andre offentlige myndigheter ikke har foretatt noen form for kontroll av prospektet.

IV. Grunnprospekter

§ 7-15.Prospekt utformet som grunnprospekt
(1) Prospekt som skal utarbeides etter verdipapirhandelloven § 7-7, jf. § 7-2 og § 7-3, kan utformes som grunnprospekt dersom tilbudet eller søknaden om notering gjelder
a)ikke-aksjerelaterte verdipapirer utstedt som del av et utstedelsesprogram som nærmere definert i annet ledd eller
b)ikke-aksjerelaterte verdipapirer utstedt løpende eller gjentatte ganger av kredittinstitusjoner der
1)det følger av lovgivningen at provenyet fra utstedelsen av verdipapirene skal plasseres i eiendeler som gir tilstrekkelig dekning for de forpliktelser som er knyttet til verdipapirene frem til forfallsdagen,
2)kapitalen ved insolvens hos utsteder kan dekke hovedstol og forfalte renter, jf. likevel forskrift 23. april 2003 nr. 549 om underretning og kunngjøring ved reorganisering og avvikling av kredittinstitusjoner.
(2) Med utstedelsesprogram menes en plan som tillater utstedelse av ikke-aksjerelaterte verdipapirer, herunder kjøps- eller tegningsretter (warrants), som er av lignende type og/eller klasse, dersom slike utstedelser skjer løpende eller gjentatte ganger innenfor en angitt utstedelsesperiode.
(3) Med verdipapirer utstedt løpende eller gjentatte ganger menes utvidelser av verdipapirserier eller minst to separate utstedelser av verdipapirer av lignende type og/eller klasse innenfor en periode på 12 måneder.
(4) Grunnprospekter er underlagt reglene for prospekter i verdipapirhandelloven kapittel 7 og forskrifter fastsatt i medhold av disse bestemmelsene så langt ikke annet følger av dette avsnitt.
§ 7-16.Innholdet i grunnprospekt

Grunnprospektet skal inneholde all relevant informasjon om utsteder og de verdipapirer som tilbys eller søkes notert, jf. vphl. § 7-13, samt oppfylle innholdskravene for grunnprospekter som fastsatt i denne forskriftens § 7-13, jf. forordning (EF) nr. 809/2004. Grunnprospektet kan også omfatte tillegg etter § 7-17 og endelige vilkår etter § 7-18.

§ 7-17.Tillegg til grunnprospekt

Verdipapirhandelloven § 7-15 gjelder tilsvarende.

§ 7-18.Endelige vilkår
(1) Endelige vilkår i forbindelse med tilbudet eller opptaket til notering kan fremgå av grunnprospektet, av et tillegg til grunnprospektet eller distribueres separat.
(2) Dersom de endelige vilkår for et tilbud ikke fremgår av grunnprospektet eller et tillegg til dette, skal informasjon om vilkårene for hvert tilbud distribueres til investorene og oversendes prospektmyndigheten så snart som mulig, og om mulig før tilbudsperioden starter.
(3) Dersom tilbudsprisen og antall tilbudte verdipapirer ikke fremgår av grunnprospektet, et tillegg til dette eller endelige vilkår, må kriteriene og/eller betingelsene for fastsettelse av disse elementene fremgå av grunnprospektet, et tillegg til dette eller endelige vilkår. For tilbudsprisen kan alternativt en maksimumspris angis.
§ 7-19.Gyldigheten av grunnprospekt
(1) Grunnprospekter utarbeidet i forbindelse med utstedelsesprogrammer, jf. § 7-15 første ledd bokstav a, kan benyttes i inntil 12 måneder.
(2) Grunnprospekter utarbeidet i forbindelse med ikke-aksjerelaterte verdipapirer som utstedes løpende eller gjentatte ganger av kredittinstitusjoner, jf. § 7-15 første ledd bokstav b, kan benyttes til perioden for utstedelse av verdipapirene er utløpt.

V. Forenklede krav

0Tilføyd ved forskrift 14 mai 2013 nr. 474 (i kraft 1 juli 2013).
§ 7-20.Tegningsrettsemisjoner

Forenklede krav for tegningsrettsemisjoner følger av § 7-13 første ledd jf. kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004 artikkel 26a jf. artikkel 2 nr. 13.

0Tilføyd ved forskrift 14 mai 2013 nr. 474 (i kraft 1 juli 2013).
§ 7-21.Selskaper med lav markedsverdi
(1) Forenklede krav for selskaper med lav markedsverdi følger av § 7-13 første ledd jf. kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004 artikkel 26b.
(2) Med selskaper med lav markedsverdi etter første ledd menes utstedere som er notert på et regulert marked og hadde en gjennomsnittlig markedsverdi på under 100 000 000 euro beregnet på grunnlag av årlige sluttkurser siste tre kalenderår.
0Tilføyd ved forskrift 14 mai 2013 nr. 474 (i kraft 1 juli 2013).
§ 7-22.Små og mellomstore bedrifter
(1) Forenklede krav for små og mellomstore bedrifter følger av § 7-13 første ledd jf. kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004 artikkel 26b.
(2) Med små og mellomstore bedrifter etter første ledd menes utstedere som etter siste godkjente årsregnskap oppfyller minst to av følgende krav:
(a)gjennomsnittlig antall ansatte under 250
(b)regnskapsmessig balanse under 43 000 000 euro
(c)årlig netto omsetning under 50 000 000 euro.
0Tilføyd ved forskrift 14 mai 2013 nr. 474 (i kraft 1 juli 2013).
§ 7-23.Kredittinstitusjoner

Forenklede krav for kredittinstitusjoner, jf. verdipapirhandelloven § 2-3 annet ledd, følger av § 7-13 jf. kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004 artikkel 26c.

0Tilføyd ved forskrift 14 mai 2013 nr. 474 (i kraft 1 juli 2013).

Kapittel 8. Egenhandel

§ 8-1.Unntak fra handleforbudet i derivater m.m.

Forbudet mot å utstede eller handle for egen regning med finansielle instrumenter som nevnt i verdipapirhandelloven § 8-2 første ledd første punktum omfatter ikke:

a)avhendelse av tegningsretter til aksjer og egenkapitalbevis på grunnlag av fortrinnsrett, jf. aksjeloven § 10-4, allmennaksjeloven § 10-4 og finansieringsvirksomhetsloven § 2b-24,
b)avhendelse av frittstående tegningsretter som nevnt i aksjeloven § 11-12 og allmennaksjeloven § 11-12, forutsatt at tegningsrettene er ervervet på grunnlag av fortrinnsrett, og
c)opsjoner på aksjer og egenkapitalbevis i annet selskap i samme konsern som arbeidsgiverforetaket og rettigheter til aksjer og egenkapitalbevis i arbeidsgiverforetaket eller annet selskap i samme konsern som arbeidsgiverforetaket, når opsjonene og rettighetene er utstedt av dette foretaket.
0Tilføyd ved forskrift 29 juni 2010 nr. 1030 (i kraft 1 juli 2010).
§ 8-2.Unntak fra forbudet mot å avhende finansielle instrumenter tidligere enn 12 måneder etter ervervet

Bestemmelsen om bindingstid på 12 måneder i verdipapirhandelloven § 8-2 første ledd tredje punktum gjelder ikke:

a)ved avhendelse av aksjer som følge av et tilbud om kjøp av samtlige aksjer i et selskap fremsatt til alle aksjeeierne på samme vilkår, forutsatt at aksjene ble ervervet før tilbudet ble gjort kjent,
b)for ansatte og tillitsvalgte i verdipapirforetak som bare yter investeringstjenester i forbindelse med finansielle instrumenter som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-2 femte ledd nr. 2, og
c)ved avhendelse av aksjer og egenkapitalbevis i arbeidsgiverforetaket eller annet selskap i samme konsern som arbeidsgiverforetaket, der aksjene og egenkapitalbevisene erverves som følge av utøvelse av opsjons- eller tegningsrettsprogrammer for de ansatte, under forutsetning av at aksjene og egenkapitalbevisene avhendes innen 30 dager etter at den ansatte har mottatt dem.
0Tilføyd ved forskrift 29 juni 2010 nr. 1030 (i kraft 1 juli 2010).

Del 3. Verdipapirforetak

Kapittel 9. Tillatelse, vilkår og grensekryssende virksomhet mv.

I. Definisjoner mv.

§ 9-1.Definisjoner

I denne forskrift del 3 menes med:

a)distribusjonskanaler: distribusjonskanaler som definert i § 3-6 syvende ledd.
b)varig medium: en innretning som kunden kan lagre personlig adressert informasjon på, slik at informasjonen er tilgjengelig i uforandret form så lenge det er hensiktsmessig.
c)tilknyttet person:
1)styremedlem, deltaker eller tilsvarende, medlem av ledelsen eller tilknyttet agent til verdipapirforetaket,
2)styremedlem, deltaker eller tilsvarende eller medlem av ledelsen av en tilknyttet agent til verdipapirforetaket,
3)arbeidstaker i verdipapirforetaket eller tilknyttet agent til verdipapirforetaket, samt enhver annen fysisk person hvis tjenester stilles til rådighet for og som kontrolleres av verdipapirforetaket eller en tilknyttet agent til verdipapirforetaket og som deltar i verdipapirforetakets ytelse av investeringstjenester, eller
4)en fysisk person som er direkte involvert i ytelsen av tjenester til verdipapirforetaket eller tilknyttet agent til verdipapirforetaket i henhold til en avtale om utkontraktering av foretakets investeringstjenester.
d)finansanalytiker: tilknyttet person som utarbeider innholdet i investeringsanalyser.
e)foretaksgruppe: en gruppe av foretak som verdipapirforetaket inngår i og som består av morselskap, datterselskaper og enheter hvor morselskapet eller datterselskapene har eierinteresser, samt enheter som er tilknyttet hverandre som nevnt i direktiv 83/349/EF artikkel 12 (1).
f)utkontraktering: en ordning som går ut på at en tjenesteyter utfører oppgaver som ellers ville ha blitt utført av verdipapirforetaket selv.
g)verdipapirfinansiering: utlån eller innlån av finansielle instrumenter, gjenkjøpstransaksjon eller reversert gjenkjøpstransaksjon, kjøps-/tilbakesalgstransaksjon eller salgs-/tilbakekjøpstransaksjon, slik dette er nærmere definert i forordning (EF) nr. 1287/2006 artikkel 2 (10).
h)øverste ledelse: den person eller de personer som faktisk leder verdipapirforetakets virksomhet, jf. verdipapirhandelloven § 9-9 første ledd.
i)aktiv forvaltning: investeringstjeneste som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 4.
§ 9-2.Krav til medium for levering av informasjon til kunder
(1) Når det i forskriften del 3 kreves at informasjon til kunden skal gis skriftlig, skal informasjonen gis på papir med mindre kunden gir samtykke til at informasjonen gis i et annet varig medium.
(2) Verdipapirforetak kan gi informasjon som nevnt i § 10-10 til § 10-15 og § 10-27 annet ledd på en internettside om informasjonen ikke er rettet til kunden personlig, og:
(a)kunden har oppgitt e-postadresse til verdipapirforetaket,
(b)kunden uttrykkelig samtykker til at informasjonen kan gis på en internettside,
(c)kunden informeres elektronisk om internettsidens adresse, samt hvor på internettsiden informasjonen kan finnes, og
(d)informasjonen er oppdatert, og kontinuerlig tilgjengelig på internettsiden så lenge kunden med rimelighet kan forventes å ha behov for informasjonen.

II. Erververs plikt til å gi melding om selskapets aksjeeiere

§ 9-3.Virkeområde for bestemmelsene i dette avsnitt

Dette avsnitt gjelder verdipapirforetak som ikke er kredittinstitusjoner.

§ 9-4.Formål

Bestemmelsene i dette kapittel 9 avsnitt II skal sette tilsynsmyndigheten i stand til å vurdere om aksjeeieren anses egnet til å sikre en god og fornuftig forvaltning av verdipapirforetaket, som nevnt i verdipapirhandelloven § 9-10. Tilsynsmyndigheten skal gis mulighet til å ha kontroll med store aksjeeiere i foretaket for å forebygge at en eier misbruker sin stilling og innflytelse over foretakets virksomhet.

§ 9-5.Definisjoner
(1) Med betydelige eierandeler menes i dette kapittel 9 avsnitt II direkte eller indirekte eierandeler i et verdipapirforetak som
(a)representerer minst 10 prosent av aksjekapitalen eller stemmene, eller
(b)som på annen måte gjør det mulig å utøve betydelig innflytelse over forvaltningen av selskapet.
(2) Likt med vedkommende aksjeeiers egne aksjer regnes i denne sammenheng aksjer som eies av personer eller selskaper med tilknytning til vedkommende aksjeeier som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-5.
§ 9-6.Meldeplikt ved endringer i aksjeeierstrukturen
(1) Erverv av betydelig eierandel i verdipapirforetak som ikke er kredittinstitusjon, kan bare gjennomføres etter at melding om dette på forhånd er sendt til Finanstilsynet av erververen.
(2) Første ledd gjelder tilsvarende ved økning av betydelige eierandeler som medfører at erververens andel av aksjekapitalen eller stemmene i foretaket når opp til eller overstiger 20 prosent, 33 prosent eller 50 prosent av aksjekapitalen eller dersom verdipapirforetaket på annen måte blir å regne som vedkommendes datterforetak.
(3) Bestemmelsene i første og annet ledd gjelder tilsvarende ved avhendelse av eierandeler som medfører at andelens størrelse kommer under de grenser som nevnt.
(4) Erverv av rettigheter til aksjer omfattes ikke av bestemmelsen, med mindre rettigheten gir betydelig innflytelse over selskapet.
(5) Ved melding etter denne bestemmelsen skal erverver oppgi følgende:
(a)der aksjeeieren er en fysisk person;
1)navn, fødselsnummer og adresse,
2)aksjeeierens arbeidsvirksomhet og styreverv de siste tre årene,
3)om aksjeeieren er egnethetsvurdert i Norge eller annen EØS-stat i løpet av det siste år, samt bekreftelse på dette,
4)aksjeeierens andel av aksjene og stemmene i selskapet, angitt i prosent.
(b)der aksjeeieren er en juridisk person:
1)navn, organisasjonsnummer og adresse,
2)navn på aksjeeier som direkte eller indirekte eier 10 prosent eller mer av den juridiske personen,
3)styremedlemmenes og ledelsens navn og adresse,
4)andel av aksjene og stemmene i verdipapirforetaket, angitt i prosent,
5)om aksjeeieren er under tilsyn i Norge eller annen EØS-stat, samt bekreftelse på dette.
(6) Finanstilsynet kan under enhver omstendighet be om ytterligere opplysninger og dokumentasjon enn det som er nevnt i femte ledd bokstav a og b.
(7) Verdipapirforetak skal uten ugrunnet opphold gi melding til Finanstilsynet dersom det blir kjent med at noen ved erverv eller avhendelse av eierandeler i foretaket overskrider eller går under de grenser som fremgår av annet ledd.
(8) Verdipapirforetak skal årlig informere Finanstilsynet om aksjeeiere med betydelige eierandeler i foretaket, herunder om størrelsen på eierandelene.
0Endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009), 20 feb 2013 nr. 215 (i kraft 1 juli 2013).

III. Alminnelige krav til organisering av virksomheten

§ 9-7.Generelle organisatoriske krav
(1) Verdipapirforetak skal til enhver tid påse at det:
(a)har dokumenterte beslutningsprosedyrer og en organisering som klargjør funksjoner og ansvarsområder,
(b)gjør foretakets tilknyttede personer kjent med prosedyrer som gjelder innenfor den enkeltes ansvarsområde,
(c)har interne kontrollrutiner som sikrer at beslutninger og foretakets interne rutiner overholdes på alle nivåer i foretaket,
(d)ansetter medarbeidere som har nødvendig kompetanse og kunnskap,
(e)har et effektivt system for rapportering og formidling av relevant informasjon innad i foretaket, og
(f)sørger for at personer som utfører flere oppgaver for verdipapirforetaket, utfører hver av disse i samsvar med god forretningsskikk.
(2) Verdipapirforetaket skal ha rutiner og systemer for håndtering av informasjon som sikrer nødvendig sikkerhet og konfidensialitet.
(3) Verdipapirforetak skal ha en hensiktsmessig plan for kontinuitet i virksomheten som tar sikte på å sikre eller gjenopprette viktige data og funksjoner og yting av investeringstjenester i tilfelle av systemsvikt.
(4) Verdipapirforetak skal overvåke og regelmessig vurdere foretakets systemer, internkontrollfunksjoner og ordninger etablert i henhold til første til tredje ledd, og iverksette tiltak for å avhjelpe eventuelle mangler.
§ 9-8.Kontroll av etterlevelse (compliance)
(1) Verdipapirforetak skal ha retningslinjer og prosedyrer for å avdekke risiko for at foretaket ikke oppfyller sine forpliktelser etter verdipapirhandelloven og forskrifter fastsatt i medhold av verdipapirhandelloven. Foretaket skal iverksette forebyggende tiltak og prosedyrer for å begrense slik risiko og gjøre det mulig for Finanstilsynet å føre tilsyn med foretaket.
(2) Verdipapirforetak skal ha en effektiv og uavhengig kontrollfunksjon, som skal:
(a)kontrollere at foretaket oppfyller sine forpliktelser etter første ledd,
(b)regelmessig vurdere om de nevnte retningslinjer, prosedyrer og tiltak er tilstrekkelig effektive,
(c)vurdere eventuelle tiltak som iverksettes for å avhjelpe manglende etterlevelse av regelverket, og
(d)gi råd og veiledning om verdipapirforetakets forpliktelser etter verdipapirhandelloven til foretakets ledelse, ansatte og andre som yter investeringstjenester på vegne av foretaket.
(3) For å sikre at kontrollfunksjonen kan ivareta sine arbeidsoppgaver på en effektiv og uavhengig måte skal verdipapirforetaket påse at:
(a)kontrollfunksjonen har den nødvendige autoritet, ekspertise, ressurser og tilgang til relevant informasjon,
(b)det er utpekt en medarbeider med hovedansvar for foretakets kontrollfunksjon og for rapportering til foretakets ledelse som nevnt i § 9-12 annet ledd,
(c)personer som er involvert i foretakets kontrollfunksjon ikke involveres i utøvelsen av de tjenester eller funksjoner de skal kontrollere, og
(d)personer som er involvert i foretakets kontrollfunksjon ikke får fastsatt sin godtgjørelse på en måte som påvirker, eller er egnet til å påvirke, deres objektivitet.
0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 9-9.Risikostyring
(1) Verdipapirforetak skal påse at det:
(a)har hensiktsmessige retningslinjer og prosedyrer for risikostyring for å identifisere hvilken risiko som er forbundet med dets virksomhet, systemer og prosesser,
(b)fastsetter relevante grenser for risikoeksponering,
(c)har effektive rutiner for å styre risiko i lys av foretakets grenser for risikoeksponering,
(d)overvåker at foretakets retningslinjer og rutiner for risikostyring følges, og
(e)overvåker at de tiltak foretaket har fastsatt for å avhjelpe eventuelle mangler ved dets retningslinjer og rutiner er tilstrekkelige og at disse overholdes.
(2) Verdipapirforetak skal ha en uavhengig risikostyringsfunksjon med følgende oppgaver:
(a)sikre etterlevelse av de retningslinjer og prosedyrer som nevnt i første ledd, og
(b)gi råd og rapportere om foretakets risikostyring som nevnt i § 9-12 annet ledd.
§ 9-10.Internrevisjon

Verdipapirforetak skal ha en uavhengig internrevisjon. Internrevisjonen skal:

(a)ha en revisjonsplan for å kunne vurdere om foretakets systemer, internkontroll og rutiner er tiltrekkelige og effektive,
(b)gi tilrådninger på bakgrunn av vurderingene som foretas i medhold av bokstav a),
(c)kontrollere at tilrådningene følges, og
(d)rapportere om resultatet av internrevisjonens kontrollhandlinger som nevnt i § 9-12 annet ledd.
§ 9-11.Tilpasning og unntak av hensyn til virksomhetens art, omfang og kompleksitet
(1) Foretaket skal tilpasse kravene som følger av § 9-7 første ledd og § 9-8 første ledd til virksomhetens art, omfang og kompleksitet.
(2) Foretaket kan unnlate å oppfylle de krav som følger av § 9-8 tredje ledd bokstav c) og d), § 9-9 annet ledd og § 9-10 dersom foretaket kan godtgjøre at kravene ikke står i rimelig forhold til virksomhetens art, omfang og kompleksitet. I tillegg gjelder følgende vilkår:
(a)For unntak fra kravet i § 9-8 tredje ledd bokstav c) og d) kreves at kontrollfunksjonen forblir effektiv.
(b)For unntak fra kravet i § 9-9 annet ledd kreves i tillegg at retningslinjer og prosedyrer for risikostyringen er tilstrekkelige og effektive.
§ 9-12.Ledelsens ansvar
(1) Ansvaret for at foretaket overholder sine forpliktelser etter verdipapirhandelloven og forskrifter fastsatt i medhold av verdipapirhandelloven påligger verdipapirforetakets øverste ledelse. Ledelsen skal vurdere og regelmessig gjennomgå de ordninger og prosedyrer som er iverksatt for å oppfylle foretakets forpliktelser, samt iverksette tiltak for å avhjelpe eventuelle mangler. Dersom det er hensiktsmessig, skal verdipapirforetaket sørge for at styret pålegges tilsvarende forpliktelser.
(2) Den øverste ledelsen og styret skal motta skriftlige rapporter om verdipapirforetakets etterlevelse av lover og regler, risikostyring og internrevisjon på regelmessig basis, jf. § 9-8 tredje ledd bokstav b, § 9-9 annet ledd bokstav b og § 9-10 bokstav d. Slike rapporter skal blant annet angi om det er iverksatt forebyggende tiltak for å avhjelpe eventuelle mangler. Ledelsen skal motta slike rapporter minst én gang årlig.
§ 9-13.Klagebehandling
(1) Verdipapirforetak skal ha klare og tilgjengelige prosedyrer for å kunne behandle klager fra ikke-profesjonelle kunder på en forsvarlig og hurtig måte.
(2) Verdipapirforetak skal kunne dokumentere slike klager og hvordan klagen er behandlet.

IV. Utkontraktering

§ 9-14.Vilkår for utkontraktering
(1) Verdipapirforetak som utkontrakterer viktige operasjonelle funksjoner eller ytelse av investeringstjenester beholder det fulle ansvaret for virksomheten. Verdipapirforetaket skal herunder påse at utkontrakteringen:
(a)ikke medfører at ansvaret som påligger verdipapirforetakets øverste ledelse delegeres,
(b)ikke medfører at verdipapirforetakets forpliktelser overfor kundene endres, og
(c)ikke endrer vesentlige forutsetninger som lå til grunn for verdipapirforetakets tillatelse.
(2) Verdipapirforetak skal utvise tilbørlig aktsomhet ved inngåelse eller avslutning av en avtale om utkontraktering. Ved utkontrakteringen plikter verdipapirforetaket særlig å:
(a)treffe tilstrekkelige tiltak dersom oppdragstaker ikke utfører oppdraget tilstrekkelig effektivt eller at oppdraget for øvrig ikke utføres i samsvar med lov og forskrift,
(b)ha den kunnskap som kreves for effektivt å kunne føre tilsyn og håndtere risiko forbundet med den utkontrakterte virksomheten,
(c)sikre at avtalen om utkontraktering kan sies opp av verdipapirforetaket uten at det er til skade for kontinuiteten og kvaliteten på de tjenester som ytes kundene,
(d)sikre at oppdragstaker har den nødvendige kompetanse, kapasitet og de tillatelser som kreves for å kunne utføre de aktuelle oppgavene,
(e)sikre at oppdragstaker utfører oppdraget på en effektiv måte og at verdipapirforetaket har egnede rutiner for å kunne vurdere oppdragets utførelse,
(f)sikre at oppdragstaker fører tilsyn med de utkontrakterte funksjonene og håndterer den risiko som følger med oppdraget,
(g)sikre at oppdragstaker underretter verdipapirforetaket om endringer eller hendelser som merkbart kan påvirke oppdragstakers mulighet til å utføre de utkontrakterte oppgavene,
(h)sikre at oppdragstaker er forpliktet til å samarbeide med relevante tilsynsmyndigheter,
(i)sikre at verdipapirforetaket, dets revisorer og Finanstilsynet har faktisk tilgang på opplysninger knyttet til den utkontrakterte virksomheten og til oppdragstakers lokaler, og Finanstilsynet har mulighet til å føre tilsyn,
(j)sikre at oppdragstaker behandler konfidensiell informasjon vedrørende verdipapirforetaket eller dets kunder på fortrolig måte, og
(k)sikre at verdipapirforetaket og oppdragstaker har en beredskapsplan for fortsatt virksomhet ved eventuelle uforutsette hendelser og gjennomfører regelmessig testing av oppdragstakers rutiner for sikkerhetskopiering (back-up), dersom dette er relevant for den utkontrakterte virksomheten.
(3) Verdipapirforetakets og oppdragstakers plikter og rettigheter skal reguleres i skriftlig avtale.
0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 9-15.Tilleggsvilkår for utkontraktering når oppdragstaker er lokalisert i tredjeland
(1) Utkontraktering av investeringstjenesten aktiv forvaltning for ikke-profesjonelle kunder til oppdragstaker hjemmehørende i stat utenfor EØS kan bare foretas etter forhåndsmelding til Finanstilsynet. Utkontrakteringen kan gjennomføres om Finanstilsynet ikke innen rimelig tid etter at meldingen er mottatt fremsetter innsigelser eller nedlegger forbud mot utkontrakteringen.
(2) Melding etter første ledd er ikke nødvendig der verdipapirforetaket forsikrer seg om at:
(a)oppdragstakeren har tillatelse eller er registrert til å utføre den aktuelle tjeneste og er underlagt betryggende tilsyn, og
(b)det er etablert tilfredsstillende samarbeid om tilsyn mellom Finanstilsynet og oppdragstakerens tilsynsmyndighet.
0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).

V. Tiltak for beskyttelse av kunders aktiva

§ 9-16.Beskyttelse av kunders finansielle instrumenter og midler

Verdipapirforetak som oppbevarer finansielle instrumenter og midler på vegne av kunder skal:

(a)ha oppdaterte registre og kontoer som til enhver tid skiller mellom ulike kunders aktiva, og mellom kunders aktiva og foretakets egne aktiva,
(b)regelmessig avstemme interne registre og kontoer med tilsvarende registre og kontoer hos tredjemann som oppbevarer kunders aktiva,
(c)sikre at finansielle instrumenter som oppbevares hos tredjemann holdes atskilt fra foretakets egne eller tredjemanns finansielle instrumenter, og at dette fremgår av tredjemanns kontoer og registre,
(d)sikre at verdipapirforetakets midler ikke står på klientkonto, og
(e)ha interne rutiner for å begrense risikoen for at kundens aktiva går tapt eller reduseres som følge av misbruk, mangelfull administrasjon, mangelfull registrering eller forsømmelse.
§ 9-17.Oppbevaring av kunders finansielle instrumenter
(1) Verdipapirforetak kan deponere finansielle instrumenter som oppbevares på vegne av kunder på konto hos tredjemann. Verdipapirforetaket skal utvise tilstrekkelig aktsomhet ved utvelgelsen av slik tredjemann, og regelmessig vurdere tredjemannen og ordningene for oppbevaring og beskyttelse av kundenes finansielle instrumenter. Verdipapirforetaket skal særlig se hen til kvalifikasjoner og renommé, i tillegg til regler og markedspraksis som vil kunne påvirke kundens rettigheter negativt.
(2) Ved deponering i stater hvor deponering av finansielle instrumenter er underlagt særlig regulering eller tilsyn, skal verdipapirforetaket påse at instrumentene deponeres hos en tredjemann som er underlagt slik regulering eller tilsyn.
(3) Deponering av kunders finansielle instrumenter hos en tredjemann hjemmehørende i stat utenfor EØS som ikke har regler om deponering kan bare foretas om:
(a)det finansielle instrumentet eller investeringstjenesten forbundet med det finansielle instrumentet forutsetter deponering i vedkommende stat, eller
(b)de finansielle instrumentene oppbevares på vegne av en profesjonell kunde som skriftlig ber om at verdipapirforetaket skal deponere instrumentene i den aktuelle stat.
§ 9-18.Oppbevaring av kunders midler
(1) Verdipapirforetak som mottar kundemidler skal umiddelbart plassere dem på klientkonto i:
(a)sentralbank,
(b)kredittinstitusjon med tillatelse i henhold til direktiv 2006/48/EF,
(c)bank med tillatelse i stat utenfor EØS, eller
(d)godkjent pengemarkedsfond, med mindre kunden har reservert seg mot dette.
(2) Med godkjent pengemarkedsfond menes verdipapirfond som har tillatelse etter nasjonale regler som gjennomfører direktiv 2009/65/EF (UCITS-direktivet), eller som er underlagt tilsyn og er meddelt tillatelse etter nasjonale regler i en stat innenfor EØS, og som oppfyller følgende betingelser:
(a)fondets primære investeringsmål er å bevare nettoverdien av dets aktiva,
(b)fondet skal utelukkende investere i pengemarkedsinstrumenter av høy kvalitet med en løpetid eller resterende løpetid på inntil 397 dager eller med regelmessig rentejustering som stemmer overens med slik løpetid og med en vektet gjennomsnittlig løpetid på inntil 60 dager. Fondet kan i tillegg investere i innskudd i kredittinstitusjoner for å oppnå fondets målsetting, og
(c)innløsning av andeler i fondet skal gi utbetaling av midler samme dag eller dagen etter at krav om innløsning er fremmet.
(3) Et pengemarkedsinstrument er av høy kvalitet, jf. annet ledd nr. 2, når det har høyeste kredittvurdering fra alle godkjente ratingbyråer som har vurdert instrumentet. Et pengemarkedsinstrument som ikke har vært kredittvurdert, skal ikke anses å være av høy kvalitet. Med godkjent ratingbyrå menes byrå som regelmessig og på profesjonell basis vurderer pengemarkedsfond og er et godkjent ratingbyrå i samsvar med reglene i forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond mv. (kapitalkravsforskriften).
(4) Verdipapirforetak som ikke deponerer kunders midler i en sentralbank skal utvise tilstrekkelig aktsomhet ved utvelgelsen av kredittinstitusjon, bank eller pengemarkedsfond. Verdipapirforetaket skal regelmessig vurdere kredittinstitusjonen, banken eller pengemarkedsfondet og ordningene for oppbevaringen av midlene. Verdipapirforetaket skal særlige se hen til kvalifikasjoner, renommé, i tillegg til regler og markedspraksis som vil kunne påvirke kundenes rettigheter negativt.
0Endret ved forskrift 21 des 2011 nr. 1467 (i kraft 1 jan 2012).
§ 9-19.Anvendelse av kundens finansielle instrumenter
(1) Verdipapirforetak kan ikke inngå avtaler om verdipapirfinansiering knyttet til finansielle instrumenter foretaket oppbevarer på kunders vegne eller på annen måte benytte kunders finansielle instrumenter for foretakets egen regning eller andre kunders regning, med mindre kunden på forhånd har gitt uttrykkelig samtykke til dette og at det er avtalt nærmere vilkår for slik bruk. En ikke-profesjonell kunde må gi forhåndssamtykket skriftlig eller gjennom tilsvarende mekanisme.
(2) Verdipapirforetak kan ikke inngå avtale om verdipapirfinansiering knyttet til finansielle instrumenter foretaket oppbevarer på kunders vegne på samlekonto hos tredjemann, eller på annen måte benytte kunders finansielle instrumenter som oppbevares på slik konto, for foretakets egen eller andre kunders regning, med mindre minst ett av følgende vilkår er oppfylt i tillegg til de vilkår som følger av første ledd:
(a)samtlige kunder som har finansielle instrumenter som oppbevares på samlekontoen, har gitt uttrykkelig forhåndssamtykke i samsvar med første ledd, eller
(b)verdipapirforetaket har systemer og kontrollrutiner som sikrer at bare finansielle instrumenter tilhørende kunder som har gitt uttrykkelig forhåndssamtykke i samsvar med første ledd, anvendes på denne måte.
(3) For å sikre at eventuelle tap kan fordeles korrekt, skal verdipapirforetakets registre inneholde opplysninger om kunder som har gitt samtykke i henhold til første ledd og det antall benyttede finansielle instrumenter som tilhører hver enkelt av disse kundene.
§ 9-20.Erklæring fra ekstern revisor

Foretakets eksterne revisor skal minst en gang hvert år rapportere til Finanstilsynet om hvorvidt verdipapirforetakets rutiner vedrørende beskyttelse av kunders aktiva er i samsvar med verdipapirhandelloven § 9-11 tredje og fjerde ledd og bestemmelsene i denne forskrift § 9-16 til § 9-19.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).

VI. Oppbevaring av dokumentasjon

§ 9-21.Krav til oppbevaringstid
(1) Verdipapirforetak skal oppbevare den dokumentasjon som kreves etter verdipapirhandelloven og forskrifter fastsatt i medhold av verdipapirhandelloven i minst 5 år.
(2) Dokumenter som viser verdipapirforetakets og kundens respektive forpliktelser og rettigheter i tilknytning til avtale om tjenesteyting eller vilkårene for denne, skal likevel oppbevares så lenge kundeforholdet varer. I den grad Finanstilsynet finner det nødvendig for å ivareta sine tilsynsmessige funksjoner, kan Finanstilsynet i særlige tilfeller gi verdipapirforetak pålegg om å oppbevare dokumentasjon som nevnt i en lengre periode.
(3) Ved tilbakekall av et verdipapirforetaks tillatelse til å yte investeringstjenester skal dokumentasjon etter første ledd oppbevares frem til femårsperioden er utløpt.
0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 9-22.Krav til medium for oppbevaring av opplysninger

Opplysningene i § 9-21 første ledd skal oppbevares på et medium som gjør at:

(a)Finanstilsynet til enhver tid kan få tilgang til opplysningene og rekonstruere hovedfasene i verdipapirforetakets behandling av enhver transaksjon,
(b)eventuelle rettelser eller andre endringer i opplysningene fremkommer, herunder opplysningenes innhold før eventuelle rettelser eller endringer, og
(c)det ikke er mulig å manipulere eller endre opplysningene på en illegitim måte.
0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).

VII. Interessekonflikter

§ 9-23.Interessekonflikter som kan være til skade for kunde

Verdipapirforetak skal identifisere mulige interessekonflikter som kan oppstå i virksomheten og som kan være til ulempe for kunden. Verdipapirforetaket skal som et minimum vurdere om foretaket, tilknyttet person eller person som er tilknyttet foretaket gjennom direkte eller indirekte eierskap:

(a)vil kunne oppnå økonomisk gevinst eller unngå økonomisk tap på bekostning av kunden,
(b)har en annen interesse enn kunden når det gjelder resultatet av ytelsen av investeringstjenesten eller gjennomføringen av transaksjonen,
(c)har økonomiske eller andre grunner til å prioritere en annen kundes eller andre grupper av kunders interesser foran kundens interesser,
(d)driver samme type virksomhet som kunden, eller
(e)vil motta godtgjørelse for ytelsen av investeringstjenesten overfor kunden fra annen person enn kunden i form av penger, varer eller tjenester utover standard provisjon for tjenesten.
§ 9-24.Retningslinjer for interessekonflikter
(1) Verdipapirforetak skal ha skriftlige retningslinjer for å håndtere interessekonflikter. Retningslinjene skal være tilpasset foretakets størrelse og organisering samt virksomhetens art, omfang og kompleksitet. Det skal tas hensyn til forhold foretaket er eller burde være kjent med og som kan gi opphav til interessekonflikter knyttet til andre selskaper i foretaksgruppen.
(2) Retningslinjene skal som et minimum omfatte:
(a)angivelse av de forhold som kan medføre interessekonflikter knyttet til de enkelte investeringstjenester og tilknyttede tjenester som utføres av eller på vegne av foretaket og som kan innbære en reell risiko for at kundens interesser svekkes, og
(b)angivelse av rutiner som skal følges og tiltak som skal iverksettes for å håndtere slike interessekonflikter.
(3) Rutiner og tiltak som nevnt i annet ledd bokstav b skal være egnet til å sikre at tilknyttede personers deltakelse i virksomhet som involverer en interessekonflikt etter annet ledd bokstav a utføres med en nødvendig grad av uavhengighet. Rutinene og tiltakene skal ta hensyn til foretakets, herunder foretaksgruppens, størrelse og virksomhet, samt graden av risiko for å skade kundens interesser. For å sikre nødvendig uavhengighet skal verdipapirforetak vurdere behovet for blant annet:
(a)rutiner for forsvarlig utveksling av informasjon mellom ulike deler av virksomheten,
(b)særskilt kontroll med tilknyttede personer som i hovedsak utfører virksomhet for eller yter tjenester til kunder som kan ha motstridende interesser, eller kunder som kan ha interesser i strid med foretakets egne interesser,
(c)å fjerne direkte sammenheng mellom avlønningen av tilknyttede personer som utfører ulike typer virksomhet, dersom det kan oppstå interessekonflikter mellom disse virksomhetene,
(d)tiltak for å hindre eller begrense muligheten for at det kan utøves utilbørlig påvirkning av en tilknyttet persons utførelse av investeringstjenester eller tilknyttede tjenester, og
(e)tiltak for å hindre eller kontrollere en tilknyttet persons samtidige eller etterfølgende deltagelse i bestemte investeringstjenester eller tilknyttede tjenester dersom slik deltagelse er egnet til å svekke håndteringen av interessekonflikter.
(4) Dersom innføring og gjennomføring av rutiner og tiltak etter tredje ledd ikke sikrer en tilstrekkelig grad av uavhengighet, skal verdipapirforetaket iverksette ytterligere eller alternative tiltak som er nødvendige og hensiktsmessige for å oppnå slik uavhengighet.
§ 9-25.Informasjon til kunder

Dersom gjennomføring av tiltak i samsvar med § 9-24 og verdipapirhandelloven § 9-11 første ledd nr. 2 ikke er tilstrekkelige for å ivareta kundenes interesser på en betryggende måte, skal foretaket opplyse kunden om mulige interessekonflikter, jf. verdipapirhandelloven § 10-10 annet ledd. Informasjon skal gis skriftlig og være tilstrekkelig detaljert til at kunden kan foreta et begrunnet valg med hensyn til investeringstjenesten eller den tilknyttede tjenesten interessekonflikten relaterer seg til. Informasjonen skal ta hensyn til kundens profesjonalitet.

§ 9-26.Dokumentasjon av tjenester og virksomhet som gir opphav til skadelige interessekonflikter

Verdipapirforetak skal dokumentere hvilke investeringstjenester og tilknyttede tjenester som er utført eller utføres av eller på vegne av foretaket hvor en interessekonflikt har oppstått eller kan oppstå, og som innebærer en reell risiko for skade på en eller flere kunders interesser.

§ 9-27.Investeringsanalyse
(1) Med investeringsanalyse menes anbefaling som nevnt i § 3-6 annet ledd som er utarbeidet av verdipapirforetak, og som:
(a)er benevnt eller beskrevet som investeringsanalyse eller tilsvarende benevnelse, eller som på annen måte er presentert som en objektiv eller uavhengig forklaring av de forhold som omfattes av anbefalingen, og
(b)ikke regnes som investeringsrådgivning etter verdipapirhandelloven § 2-4 første ledd.
(2) Når verdipapirforetak utarbeider investeringsanbefalinger som ikke omfattes av første ledd, skal anbefalingen benevnes som markedsføringsmateriale og inneholde en tydelig erklæring om at anbefalingen ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Ved muntlig presentasjon av slikt markedsføringsmateriale skal det gis tilsvarende forklaring.
(3) For øvrig gjelder reglene om investeringsanbefalinger i § 3-6 til § 3-15.
§ 9-28.Nærmere organisatoriske krav til verdipapirforetak som utarbeider og distribuerer investeringsanalyser
(1) Denne bestemmelse gjelder verdipapirforetak som utarbeider eller får utarbeidet investeringsanalyser som nevnt i § 9-27 første ledd, dersom analysen vil formidles foretakets kunder eller til allmennheten, eller det er rimelig grunn til å anta at slik formidling vil finne sted. Bestemmelsen gjelder ikke verdipapirforetak som bare formidler andres investeringsanalyser til kunder eller allmennheten, og følgende vilkår er oppfylt:
(a)investeringsanalysen ikke er utarbeidet av selskap i samme foretaksgruppe som verdipapirforetaket,
(b)verdipapirforetaket ikke vesentlig endrer anbefalingene i investeringsanalysen,
(c)investeringsanbefalingen ikke presenteres som om den var utarbeidet av verdipapirforetaket, og
(d)verdipapirforetaket kontrollerer at den som har utarbeidet analysen er underlagt tilsvarende krav som følger av denne forskriften vedrørende investeringsanalyser eller har fastsatt retningslinjer som inneholder slike krav.
(2) Verdipapirforetak skal sørge for at tiltak fastsatt i henhold til § 9-24 gjennomføres overfor finansanalytikere som deltar i utarbeidelsen av investeringsanalysen samt andre tilknyttede personer med ansvarsområder eller forretningsinteresser som kan komme i konflikt med interessene til de personer investeringsanalysen formidles til.
(3) Verdipapirforetak skal i tillegg ha rutiner og prosedyrer for å sikre:
(a)at finansanalytikere og tilknyttede personer med kunnskap om
1)det sannsynlige tidspunktet for offentliggjøring av investeringsanalysen,
2)innholdet av investeringsanalysen som ikke er tilgjengelig for kundene eller offentligheten, eller
3)innhold av investeringsanalysen som ikke lett kan utledes av offentlig tilgjengelig informasjon,

ikke kan handle for egen eller andres regning (herunder verdipapirforetakets regning) i finansielle instrumenter som omfattes av investeringsanalysen eller i ethvert avledet finansielt instrument, før mottakerne av investeringsanalysen har hatt en rimelig anledning til å handle på bakgrunn av den. Dette gjelder ikke ordinær prisstillingsvirksomhet foretatt i god tro eller utførelse av en uoppfordret kundeordre.

(b)at finansanalytikere og tilknyttede personer involvert i utarbeidelsen av investeringsanalysen gjøres kjent med reglene om egenhandel i verdipapirhandelloven kapittel 8,
(c)at verdipapirforetaket, finansanalytikere og andre tilknyttede personer som er involvert i utarbeidelsen av innholdet i investeringsanalysene ikke mottar godtgjørelse fra personer som har en særlig interesse i hovedinnholdet i analysen,
(d)at verdipapirforetaket, finansanalytikere og relevante personer involvert i utarbeidelse av investeringsanalyse ikke tilbyr utstedere fordelaktige investeringsanalyser, og
(e)at andre enn finansanalytikere ikke tillates å gjennomgå utkast til investeringsanalysen for å kontrollere faktiske opplysninger i analysen forut for formidlingen av den, med unntak av gjennomgang som foretas for å sikre overholdelse av foretakets juridiske forpliktelser. Dette gjelder bare dersom investeringsanalysen inneholder en anbefaling eller kursmål.
(4) Med avledet finansielt instrument i tredje ledd menes finansielt instrument med en pris nært knyttet til endringer i prisen til et annet finansielt instrument omhandlet i en investeringsanalyse, og som inneholder et derivatelement som baserer seg på dette andre finansielle instrumentet.

VIII. Verdipapirforetakenes sikringsfond

§ 9-29.Medlemmer

Følgende skal være medlem i Verdipapirforetakenes sikringsfond:

(a)verdipapirforetak med tillatelse etter verdipapirhandelloven § 9-1 til å yte investeringstjenester som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 1 til 7,
(b)forvaltningsselskap for verdipapirfond med tillatelse etter lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond (verdipapirfondloven) § 2-1 annet ledd, jf. første ledd, til å yte investeringstjeneste som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 4,
(c)forvaltere av alternative investeringsfond med tillatelse etter lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond § 2-2 tredje og fjerde ledd, jf. sjette ledd.
0Endret ved forskrifter 21 des 2011 nr. 1467 (i kraft 1 jan 2012), 1 sep 2015 nr. 1017 (i kraft 1 okt 2015).
§ 9-30.Utenlandske foretak med filial i Norge
(1) Verdipapirforetak etablert med filial i Norge i henhold til verdipapirhandelloven § 9-24 plikter ikke å være medlem i fondet til dekning for filialens virksomhet i Norge. Slike foretak kan, for filialens virksomhet i Norge, slutte seg til fondet som supplement til sikringsordningen i filialens hjemstat, dersom sistnevnte ordning ikke kan anses å gi filialens kunder like god dekning som den norske ordningen. I så fall gjelder prinsippene i vedlegg II til direktiv 97/9/EF. Tilsvarende gjelder forvaltningsselskaper for verdipapirfond som nevnt i verdipapirfondloven § 3-3 etablert med filial i Norge og som har tillatelse fra hjemstatens myndigheter til å yte investeringstjenester som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 4.
(2) Verdipapirforetak etablert med filial i Norge i henhold til verdipapirhandelloven § 9-25 skal være medlem av Verdipapirforetakenes sikringsfond til dekning for filialens virksomhet. Finanstilsynet kan samtykke til at filialen ikke plikter å være medlem i fondet, dersom filialens virksomhet i Norge er dekket av tilfredsstillende erstatningsordning. § 9-44 gjelder uten hensyn til om filialen fritas for kravet til å stille sikkerhet. Tilsvarende gjelder forvaltningsselskaper for verdipapirfond som nevnt i verdipapirfondloven § 3-4 etablert med filial i Norge og som har tillatelse fra hjemstatens myndigheter til å yte investeringstjenester som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 4.
0Endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009), 21 des 2011 nr. 1467 (i kraft 1 jan 2012).
§ 9-31.Fondets formål, organisering, vedtekter mv.
(1) Sikringsfondet skal ved manglende økonomisk evne hos medlemmene, jf. § 9-37, gi dekning for krav som skyldes medlemmenes behandling av kunders midler og finansielle instrumenter, jf. § 9-32.
(2) Fondet er eget rettssubjekt. Ingen av medlemmene har eiendomsrett til noen del av fondet. Konkurs eller akkordforhandlinger kan ikke åpnes i fondet.
(3) Fondets øverste myndighet er generalforsamlingen, jf. § 9-45. Fondet ledes av et styre, jf. § 9-46. Fondet skal ha vedtekter godkjent av Finansdepartementet. Endringer av vedtektene skal også godkjennes av Finansdepartementet.
(4) Fondet kan pålegge medlemmene rapporteringsplikt og å fremlegge dokumenter og opplysninger som er nødvendig for fondets beregning av avgift, utgifter til garanti eller for dekning av krav, eller som fondet ellers anser nødvendig for sin virksomhet. Finanstilsynets taushetsplikt er ikke til hinder for at Finanstilsynet gir opplysninger som nevnt til fondet.
0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 9-32.Dekning fra fondet

Fondet skal dekke krav som skyldes medlemmenes manglende evne til å betale tilbake penger eller levere tilbake finansielle instrumenter som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-2 første ledd, og som oppbevares, administreres eller forvaltes av medlemmet på kunders vegne i forbindelse med investerings- og tilleggstjenester.

§ 9-33.Fondets størrelse

Fondets samlede ansvarlige kapital skal minst utgjøre 50 millioner NOK.

§ 9-34.Avgift fra medlemmene
(1) Medlemmene skal hvert år betale en avgift til fondet, med mindre fondets egenkapital etter siste årsregnskap overstiger minstekravet i § 9-33. Medlemmene skal betale avgift til å dekke fondets årlige utgifter, med mindre minstekravet i § 9-33 er nådd og fondets avkastning eller avgift fra nye medlemmer etter § 9-36 minst dekker slike årlige utgifter.
(2) Hvert medlem betaler en årlig avgift som utgjør 0,8 prosent av medlemmets samlede inntekter fra investerings- og tilleggstjenester fra foregående år, minimum 25 000 NOK og maksimum 500 000 NOK. Med samlede inntekter fra investerings- og tilleggstjenester menes for verdipapirforetak post 4.1.30 Sum inntekter fra investeringstjenester og tilleggstjenester i kvartalsoppgaven for verdipapirforetak og for forvaltningsselskaper for verdipapirfond post 2.1.04 Inntekter fra aktiv forvaltning og post 2.1.05 Inntekter fra tilleggstjenester som fremgår av kvartalsoppgaven for forvaltningsselskap for verdipapirfond. Tidspunkt for betaling av avgiften skal fastsettes i fondets vedtekter.
(3) Finanstilsynet kan bestemme at medlemmer som nevnt i § 9-29 bokstav a) med tillatelse til å yte investeringstjeneste i henhold til verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 4 og medlemmer som nevnt i § 9-29 bokstav b) betaler en lavere avgift enn det som fremgår av annet ledd, for så vidt gjelder midler som forvaltes på vegne av profesjonelle kunder.
(4) Fondets styre kan fastsette lavere avgift for det enkelte år, dersom det er klart at innbetalingene etter en slik avgift vil være tilstrekkelig til at fondets minstekrav etter § 9-33 oppnås.
(5) For filial som nevnt i § 9-30 første ledd annet punktum skal det hvert år betales en avgift til fondet beregnet etter prinsippene i vedlegg II til direktiv 97/9/EF.
(6) Dersom fondets kapital ikke er tilstrekkelig i tilfelle det fremmes krav mot fondet, er medlemmene forpliktet til å dekke det overskytende slik at ansvaret prinsipalt er proratarisk, subsidiært solidarisk. Det enkelte medlems proratariske ansvar beregnes i henhold til metoden og beregningsnøkkelen som er beskrevet i annet ledd.
0Endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009), 25 aug 2010 nr. 1216 (i kraft 1 jan 2011).
§ 9-35.Garantistillelse
(1) Dersom fondets egenkapital er lavere enn 50 millioner NOK, skal fondet sørge for at differansen dekkes av en selvskyldnergaranti.
(2) Utgifter til nevnte garanti utliknes årlig på medlemmene og beregnes i henhold til metoden og beregningsnøkkelen som er beskrevet i § 9-34 på bakgrunn av medlemmets andel av samlede inntekter fra investerings- og tilleggstjenester fra foregående år.
(3) Garanti etter denne bestemmelse kan kun stilles av:
(a)foretak som nevnt i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 1-4 første ledd nr. 1 til 3,
(b)tilsvarende foretak som har hovedsete i, er gitt tillatelse til å drive virksomhet i og er underlagt myndighetstilsyn i annen EØS-stat,
(c)tilsvarende foretak som har hovedsete i, er gitt tillatelse til å drive virksomhet i og er underlagt myndighetstilsyn i stat utenfor EØS-området, dersom oppgjør under garantien er sikret i samsvar med det som vil gjelde for garanti stillet av foretak som nevnt i a) og b).
§ 9-36.Endringer i medlemskap
(1) Et nytt medlem skal svare avgift etter § 9-34 i sine fire første driftsår selv om fondet har oppnådd minste ansvarlige kapital etter § 9-33.
(2) Medlem betaler full avgift også for det driftsår medlemskapet opphører. Innbetalt avgift betales ikke tilbake til uttredende medlem.
§ 9-37.Manglende økonomisk evne
(1) Manglende økonomisk evne skal anses inntrådt når tvangsakkord eller konkurs er åpnet hos medlemmet. Tilsvarende gjelder dersom kredittinstitusjon som har konsesjon som verdipapirforetak blir satt under offentlig administrasjon, jf. banksikringsloven kapittel 4.
(2) For medlemmer som nevnt i § 9-30 første ledd, skal manglende økonomisk evne anses inntrådt når fondet har mottatt opplysninger fra hjemstatens vedkommende myndigheter om konstateringen eller avgjørelsen som nevnt i direktiv 97/9/EF artikkel 2 nr. 2.
(3) For medlemmer som nevnt i § 9-30 annet ledd, skal manglende økonomisk evne anses inntrådt når prosesser som tilsvarer tvangsakkord eller konkurs er åpnet i verdipapirforetakets hjemstat. Fondet har ubegrenset rett til å kontrollere at nevnte krav er oppfylt og for øvrig kontrollere en kundes rettigheter i samsvar med ordningens egne normer og fremgangsmåter før den utbetaler erstatning.
§ 9-38.Dekning av krav og unntak for enkelte kunder
(1) Fondet skal, når et medlem har manglende økonomisk evne som beskrevet i § 9-37, gi dekning for krav som nevnt i § 9-32 oppstått i forbindelse med utøvelse av investeringstjenester som nevnt i § 9-29, og eller tilleggstjenester som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-1 annet ledd nr. 1 eller verdipapirfondloven § 2-1 tredje ledd nr. 2. Selv om et medlem har levert tilbake eller fått tilbakekalt tillatelsen, vil fondets ansvar omfatte krav som nevnt i § 9-32 oppstått før slik tilbakelevering/tilbakekall.
(2) For norske medlemmer skal fondet også dekke krav som knytter seg til virksomhet som utøves i medhold av verdipapirhandelloven § 9-23 eller verdipapirfondloven § 3-1 og § 3-2, samt virksomhet som drives av filial utenfor EØS-området, med mindre annet fastsettes av Finanstilsynet.
(3) Fondet dekker ikke krav som stammer fra transaksjoner omfattet av rettskraftig straffedom om hvitvasking av penger.
(4) Krav fra følgende kunder dekkes ikke:
(a)finansinstitusjoner, kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirforetak
(b)verdipapirfond og andre foretak for kollektiv forvaltning
(c)pensjonskasser og pensjonsfond
(d)selskaper i samme konsern som medlemsinstitusjonen
(e)kunder som har ansvar for eller har dratt fordel av forhold som vedrører medlemmet, når slike forhold har forårsaket medlemmets økonomiske vanskeligheter eller bidratt til en forverring av medlemmets økonomiske situasjon.
0Endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009), 21 des 2011 nr. 1467 (i kraft 1 jan 2012).
§ 9-39.Dekningens størrelse
(1) Dekning ytes med inntil 200 000 kroner pr. kunde pr. tilfelle av manglende økonomisk evne som nevnt i § 9-37.
(2) Der flere kunder benytter medlemmets tjenester sammen, skal hver enkelt være dekket i samsvar med første ledd. Andelseiere i rettssubjekter som nevnt i § 9-38 fjerde ledd b) skal ikke betraktes som flere kunder som benytter medlemmets tjenester sammen.
§ 9-40.Kunngjøring og frist for å melde krav

Fondet skal på en hensiktsmessig måte underrette kundene om at et medlem har manglende økonomisk evne som beskrevet i § 9-37. Krav fra kunden skal fremsettes for fondet innen fem måneder fra kunngjøringen som nevnt. Har kunden ikke fremmet sitt krav innen denne tid, er retten til dekning tapt. Dersom kunden har vært forhindret for å fremsette kravet innen fristen, begynner tidsfristen i stedet å løpe når hindringen er opphørt.

§ 9-41.Oppgjør
(1) Fondet skal betale krav fra den enkelte kunde snarest mulig og senest tre måneder etter at kravets berettigelse og størrelse er fastslått. I særlige tilfeller kan Finanstilsynet forlenge fristen med inntil tre måneder.
(2) Dekning for tap av finansielle instrumenter skal fastsettes i forhold til instrumentenes markedsverdi ved inntreden av manglende økonomisk evne som beskrevet i § 9-37. Dekning for kontante midler skal omfatte eventuelle renter frem til inntreden av manglende økonomisk evne som beskrevet i § 9-37.
(3) Dersom en kunde med eierandel i medlemmet, er siktet for lovbrudd i forbindelse med hvitvasking av penger, skal erstatningsordningen, uansett tidsfristen over, innstille alle utbetalinger i påvente av en rettskraftig domsavgjørelse.
(4) Tvist om fondets avgjørelser kan påklages til Finanstilsynet etter forvaltningsloven kapittel VI. Tvist om et krav omfattes av ordningen og om retten til dekning under denne, kan prøves av domstolene.
0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 9-42.Manglende oppfyllelse av medlemmers plikter
(1) Dersom et medlem ikke oppfyller sine plikter i henhold til verdipapirhandelloven § 9-12, bestemmelser gitt i dette avsnitt og i medhold av disse bestemmelser, skal fondet underrette Finanstilsynet. Fondet og Finanstilsynet skal samarbeide om å treffe hensiktsmessige tiltak for å sikre at medlemmet oppfyller sine plikter. Med Finanstilsynets samtykke kan et medlem med en frist på minst 12 måneder varsles om at det kan utelukkes fra fondet. Dersom et medlem, ved utløpet av nevnte frist fortsatt ikke oppfyller sine plikter og det foreligger et uttrykkelig samtykke fra Finanstilsynet, kan fondet bestemme at det aktuelle medlem skal utelukkes fra fondet. Fondets ansvar vil omfatte krav som nevnt i § 9-32 oppstått før tidspunktet for utelukkingen.
(2) Dersom en filial etablert i medhold av § 9-30 første ledd ikke oppfyller sine plikter som nevnt i første ledd, skal myndighetene i vertsstaten underrettes. Det skal treffes tilsvarende tiltak som etter første ledd, eventuelt kan filialen tilsvarende utelukkes fra fondet. Kundene skal underrettes om at den supplerende dekningen er bortfalt og fra hvilken dato. Fondets ansvar vil omfatte krav som nevnt i § 9-32 oppstått før tidspunktet for utelukkingen.
0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 9-43.Fondets rett til å tre inn i kundenes rettigheter

Når fondet utbetaler erstatning, skal fondet ha rett til å tre inn i kundenes rettigheter i forhold til konkursboet, krav i en tvangsakkord eller krav i forhold til en kredittinstitusjon der det er gjort vedtak om offentlig administrasjon, i den grad kunden har fått full dekning for sitt krav mot medlemmet.

§ 9-44.Opplysningsplikt til kunder

Medlemmet skal, før det gjør forretninger med kunde, informere denne om Verdipapirforetakenes sikringsfond, herunder beløp, dekningsgrad og virkeområde. For foretak som er etablert ved filial i Norge skal det gis tilsvarende informasjon på norsk og på en lett forståelig måte om den sikringsordning filialen er omfattet av. Informasjonen etter denne bestemmelsen kan gis ved bruk av elektronisk kommunikasjon dersom kunden ønsker det.

§ 9-45.Generalforsamling
(1) På generalforsamlingen har hvert medlem av fondet én representant og én stemme. En beslutning av generalforsamlingen krever flertall av de avgitte stemmer, om ikke annet fremgår av vedtektene. Beslutning om fastsettelse og endring av vedtektene krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmer.
(2) Generalforsamlingen vedtar vedtekter for fondet, velger medlemmer og varamedlemmer til styret og fastsetter instruks for styret.
(3) Årsmelding og regnskap skal behandles av generalforsamlingen. Årsmelding og regnskap skal være gjenstand for revisjon.
§ 9-46.Styre
(1) Fondet skal ha et styre på fem medlemmer. Fire medlemmer og fire varamedlemmer velges av generalforsamlingen. Finanstilsynet oppnevner ett medlem med varamedlem.
(2) De valgte medlemmer og varamedlemmer velges for to år. Styret velger leder og nestleder for ett år om gangen.
(3) Ved sammensetning av styre skal det legges vekt på hensynet til en balansert representasjon fra medlemmer av forskjellig størrelse og karakter.
(4) Styret skal utarbeide vedtekter for fondet og eventuelt endringer i vedtektene som skal fremlegges for generalforsamlingen for fastsettelse.
(5) For gyldig vedtak i styret kreves at minst 3 medlemmer stemmer for forslaget.
(6) Det skal føres styreprotokoll. Finanstilsynet kan kreve fondets styreprotokoller fremlagt.
0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).

IX. kapitalforhold mv.

§ 9-47.Unntak fra lovens krav til startkapital
(1) Verdipapirforetak med tillatelse til å yte investeringstjenestene nevnt i verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 1, 2, 4, 5 og 7 skal ha en startkapital på et beløp i norske kroner som minst svarer til 125 000 euro.
(2) Uten hinder av første ledd kan verdipapirforetak som kun kan yte investeringstjenestene nevnt i verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 1 og 5, og som ikke kan håndtere kunders finansielle instrumenter eller -midler, ha en startkapital på et beløp i norske kroner som minst svarer til 50 000 euro. Kravet til startkapital kan i slike tilfeller oppfylles ved at det tegnes ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen skal dekke et beløp i norske kroner som minst svarer til 1 million euro per skadetilfelle. Den totale dekningen etter ansvarsforsikringen i løpet av et år kan likevel begrenses oppad til et beløp i norske kroner som minst svarer til 1,5 millioner euro. Finanstilsynet kan regulere garantibeløpene med utgangspunkt i utviklingen av konsumprisindeksen.
0Endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009), 22 aug 2014 nr. 1096 (i kraft 30 sep 2014).
§ 9-48.Sammensetning av startkapital

Som startkapital regnes innbetalt aksjekapital, overkursfond og annen egenkapital.

§ 9-49.Kapitalkrav

Regler om kapitalkrav følger av forskrift 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak, forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak, forskrift 22. juni 2000 nr. 632 om minstekrav til kapitaldekning for markedsrisiko mv. for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond mv. (kapitalkravsforskriften).

Verdipapirforetak er inntil videre unntatt fra bestemmelsen i verdipapirhandelloven § 9-15a.

0Endret ved forskrift 1 juli 2013 nr. 817.
§ 9-50.Store engasjementer

For store engasjementer gjelder forskrift 10. desember 1997 nr. 1388 om rapportering av kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks store engasjementer og forskrift 22. desember 2006 nr. 1615 om kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks store engasjementer.

§ 9-51.Konsolidering

Regler om konsolidering følger av forskrift 31. januar 2007 nr. 121 om anvendelse av soliditetsregler på konsolidert basis mv.

Kapittel 10. Verdipapirforetaks virksomhet mv.

I. Klassifisering av kunder

§ 10-1.Kundekategorier
(1) Verdipapirforetak skal kategorisere sine kunder som henholdsvis:
(a)ikke-profesjonelle kunder,
(b)profesjonelle kunder, jf. § 10-2, eller
(c)kvalifiserte motparter, jf. verdipapirhandelloven § 10-14 annet ledd.
(2) Verdipapirforetak skal informere kundene skriftlig om hvilken kategori de tilhører, om adgangen til å be om en annen kategorisering og om hvilken betydning kategoriseringen har for graden av investorbeskyttelse.
(3) Verdipapirforetak kan på eget initiativ eller på anmodning fra en kunde, generelt eller i det enkelte tilfelle, behandle en profesjonell kunde eller en kvalifisert motpart som en ikke-profesjonell kunde eller en kvalifisert motpart som en profesjonell kunde.
(4) Dersom profesjonell kunde eller kvalifisert motpart ber om behandling som ikke-profesjonell kunde, og verdipapirforetaket samtykker i det, skal verdipapirforetaket og kunden inngå skriftlig avtale om dette. Avtalen skal spesifisere om den gjelder generelt eller i forbindelse med en eller flere angitte transaksjoner, investeringstjenester eller produkttyper.
(5) Verdipapirforetak skal ha skriftlige interne retningslinjer og rutiner for kategorisering av kunder. Profesjonelle kunder er ansvarlige for at verdipapirforetaket holdes løpende underrettet om enhver endring som vil kunne påvirke deres klassifisering. Blir verdipapirforetaket kjent med at kunden ikke lenger oppfyller vilkårene for å bli kategorisert som profesjonell kunde, skal verdipapirforetaket treffe passende forholdsregler.
§ 10-2.Profesjonelle kunder

Følgende kunder anses som profesjonelle i relasjon til alle investeringstjenester og finansielle instrumenter:

(a)kvalifiserte motparter nevnt i verdipapirhandelloven § 10-14 annet ledd,
(b)juridisk person som oppfyller minst to av følgende tre krav til størrelse på virksomheten:
1)regnskapsmessig balanse på et beløp i norske kroner som minst svarer til 20 000 000 euro,
2)årlig netto omsetning på et beløp i norske kroner som minst svarer til 40 000 000 euro,
3)egenkapital på et beløp i norske kroner som minst svarer til 2.000.000 euro, og
(c)andre institusjonelle investorer som har som hovedvirksomhet å investere i finansielle instrumenter, herunder spesialforetak for verdipapirisering.
§ 10-3.Kvalifiserte motparter
(1) I tillegg til kvalifiserte motparter som nevnt i verdipapirhandelloven § 10-14 annet ledd skal profesjonelle kunder som nevnt i denne forskrift § 10-2 bokstav b regnes som kvalifisert motpart.
(2) Juridiske personer som oppfyller minst to av tre kriterier som nevnt i § 10-4 kan be om å bli behandlet som kvalifisert motpart i forhold til investeringstjenester eller transaksjoner som vedkommende er kategorisert som profesjonell i forhold til.
(3) Verdipapirforetak skal innhente uttrykkelig bekreftelse fra kunden hvor vedkommende samtykker i å bli behandlet som kvalifisert motpart. Bekreftelsen kan innhentes i en generell avtale eller i forbindelse med enkelttransaksjoner.
§ 10-4.Ikke-profesjonelle kunder som kan be om å bli behandlet som profesjonell

En ikke-profesjonell kunde kan be om å bli behandlet som en profesjonell kunde dersom minst to av følgende tre kriterier er oppfylt:

(a)kunden har foretatt transaksjoner av betydelig størrelse på det relevante marked gjennomsnittlig ti ganger pr. kvartal i de foregående fire kvartaler,
(b)størrelsen på kundens finansielle portefølje (kontantbeholdning og finansielle instrumenter) overstiger et beløp i norske kroner som svarer til 500 000 euro,
(c)kunden arbeider eller har arbeidet innen finansiell sektor i minst ett år i stilling som krever kunnskap om de relevante transaksjoner eller investeringstjenester.
§ 10-5.Krav til prosedyre ved avkall på beskyttelse som ikke-profesjonell
(1) Ved anmodning som nevnt i § 10-4 skal:
(a)kunden skriftlig meddele verdipapirforetaket at vedkommende ønsker å bli behandlet som profesjonell, generelt eller kun i tilknytning til en bestemt investeringstjeneste eller transaksjon eller en bestemt transaksjons- eller produkttype,
(b)verdipapirforetaket skriftlig gi kunden en tydelig advarsel om den investorbeskyttelsen og de rettigheter kunden gir avkall på, og
(c)kunden skriftlig, i et annet dokument enn kundeavtalen, erklære å forstå følgene av å gi avkall på denne investorbeskyttelsen.
(2) Verdipapirforetaket skal treffe alle rimelige tiltak for å sikre at kunde som anmoder om å bli behandlet som profesjonell kunde, oppfyller kravene i § 10-4 før det beslutter å imøtekomme anmodningen.
(3) Verdipapirforetaket kan bare etterkomme anmodning som nevnt i § 10-4 om foretaket med rimelig sikkerhet kan fastslå at kunden har den nødvendige erfaring, kunnskap og ekspertise til å fatte investeringsbeslutninger vedrørende relevante investeringstjenester, finansielle instrumenter eller transaksjoner, og forstår risikoen forbundet med disse.
§ 10-6.Klassifisering av eksisterende kunder
(1) Verdipapirforetak skal senest ved første kontakt med etablerte kunder etter denne forskriften er trådt i kraft informere kundene om hvorvidt de er klassifisert som ikke-profesjonelle kunder, profesjonelle kunder eller kvalifiserte motparter.
(2) Verdipapirforetak som ved ikrafttredelsen av denne forskriften har kategorisert sine eksisterende kunder i overensstemmelse med forskriften, har ikke plikt til å foreta ny kategorisering. Kundene skal likevel opplyses om vilkårene for kategoriseringen.
§ 10-7.Virkninger av skillet kvalifiserte motparter/profesjonelle/ikke-profesjonelle kunder
(1) Følgende bestemmelser får ikke anvendelse overfor profesjonelle kunder:
(a)§ 10-9, § 10-10, § 10-12 første ledd, § 10-13 annet og fjerde ledd, § 10-14 første til tredje ledd og sjette ledd, § 10-15,
(b)§ 10-20,
(c)§ 10-21 første ledd nr. 2, § 10-21 annet, femte, sjette, syvende og åttende ledd, § 10-22 annet til sjette ledd, § 10-23,
(d)§ 10-27 annet og tredje ledd,
(f)§ 10-28 første ledd bokstav c.
(2) Ved vurderingen av om ytelse av investeringsrådgivning og aktiv forvaltning overfor en profesjonell kunde er egnet, jf. § 10-16, kan verdipapirforetaket legge til grunn at profesjonelle kunder har tilstrekkelige erfaring og kunnskap som nevnt i § 10-16 første ledd bokstav c i forhold til de produkter, tjenester og transaksjoner som kunden er klassifisert som profesjonell i forhold til og at kunden er finansielt i stand til å håndtere risikoen som nevnt i første ledd bokstav b.
(3) Ved vurderingen av om ytelse av andre investeringstjenester enn investeringsrådgivning og aktiv forvaltning overfor en profesjonell kunde er hensiktsmessig, jf. § 10-17, kan verdipapirforetaket legge til grunn at profesjonelle kunder har nødvendig erfaring og kunnskap som nevnt i § 10-17 relatert til de investeringstjenester, transaksjoner eller produkter kunden er klassifisert som profesjonell i forhold til.
(4) For kvalifiserte motparter gjelder foruten bestemmelsene som er angitt i første ledd, heller ikke:
(a)§ 10-11, § 10-13 første, tredje og femte ledd, § 10-14 fjerde og femte ledd,
(b)§ 10-17 til § 10-19,
(c)§ 10-21 første ledd nr. 1 og tredje ledd og § 10-24,
(d)§ 10-25, § 10-26 og § 10-27 første ledd,
(e)§ 10-28 første ledd bokstav a og b, annet og tredje ledd, § 10-29 og § 10-30,

ved ytelse av investeringstjenester som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 1 til 3, med mindre den kvalifiserte motparten ber om det.

0Endret ved forskrift 31 okt 2007 nr. 1203.

II. Vederlag fra andre enn foretakets kunder

§ 10-8.Vederlag fra andre enn foretakets kunder
(1) Verdipapirforetak kan i forbindelse med at de yter investeringstjenester eller tilknyttede tjenester bare motta vederlag fra eller yte vederlag til andre enn kunden dersom:
(a)kunden før ytelsen av tjenesten gis skriftlig informasjon om vederlagets art og verdi, eller beregningsmåte dersom verdien ikke kan fastsettes, og
(b)vederlaget er egnet til å forbedre kvaliteten på tjenesten til kunden og ikke vil svekke foretakets plikt til å ivareta kundens interesser på beste måte.
(2) Første ledd gjelder ikke reelle utgifter som muliggjør eller er nødvendige for å gjennomføre investeringstjenesten, herunder kostnader til depotbank, markedsplasser, verdipapirregistre, oppgjørssentraler og juridisk bistand. Slike utgifter må etter sin art ikke gi opphav til konflikt med foretakets plikt til å opptre ærlig, redelig og profesjonelt i samsvar med kundens interesser.
(3) Verdipapirforetak kan gi informasjon som nevnt i første ledd bokstav a i form av et sammendrag, dersom verdipapirforetaket forplikter seg til å gi utfyllende informasjon på forespørsel fra kunden.

III. Verdipapirforetakets informasjonsplikter overfor kunder

§ 10-9.Markedsføringsmateriale mv.
(1) Alle former for informasjon, herunder markedsføringsinformasjon, rettet mot foretakets eksisterende eller potensielle kunder skal:
(a)inneholde verdipapirforetakets navn,
(b)ikke fremheve potensielle fordeler med en investeringstjeneste eller et finansielt instrument uten også å gi balansert informasjon om relevant risiko,
(c)være tilpasset kunnskapsnivået til den relevante kundekrets og
(d)utformes slik at viktige erklæringer, advarsler mv. fremgår på en klar og tydelig måte.
(2) Inneholder opplysningene en sammenligning av investeringstjenester eller tilknyttede tjenester, finansielle instrumenter eller personer som yter investeringstjenester eller tilknyttede tjenester skal:
(a)sammenligningen være relevant og fremlegges på rimelig og balansert måte,
(b)kildene til opplysninger i sammenligningen angis, og
(c)de anvendte nøkkeldata og forutsetninger beskrives.
(3) Om det gis opplysninger som gir antydning på en historisk avkastning av et finansielt instrument, en finansiell indeks eller en investeringstjeneste, skal verdipapirforetaket påse at:
(a)slike opplysninger ikke er det mest fremtredende i informasjonsmaterialet,
(b)informasjonen inkluderer relevante opplysninger om avkastning for de foregående fem år eller den kortere periode som det finansielle instrumentet er blitt tilbudt, den finansielle indeks har vært etablert eller investeringstjenesten har blitt tilbudt. Avkastningen skal angis for hele tolvmåneders perioder,
(c)referanseperioden og kilden til opplysningene er tydelig angitt,
(d)det gis en klar advarsel om at historisk avkastning ikke er en pålitelig indikator for fremtidig avkastning,
(e)hvis informasjonen er basert på beløp i en annen valuta enn den som anvendes i det land kunden er bosatt, skal valutaen angis sammen med advarsel om at avkastningen kan variere som følge av svingninger i valutakursene, og
(f)hvis opplysningene er basert på bruttoavkastning, skal effekten av gebyrer, provisjoner eller andre kostnader angis.
(4) Inneholder informasjonen nevnt i første ledd opplysninger om eller henvisninger til simulert historisk avkastning, skal informasjonen relatere seg til et finansielt instrument eller en finansiell indeks og følgende skal være oppfylt:
(a)den simulerte historiske avkastningen skal være basert på den faktiske historiske avkastningen til ett eller flere finansielle instrumenter eller en eller flere finansielle indekser, som tilsvarer eller er underliggende til det aktuelle finansielle instrumentet,
(b)betingelsene i tredje ledd bokstav a, b, c, e og f skal være oppfylt for den faktiske historiske avkastningen i bokstav a, og
(c)det skal gis en klar advarsel om at tallene henviser til simulert historisk avkastning og at historisk avkastning ikke er en pålitelig indikator for fremtidig avkastning.
(5) Inneholder informasjonen nevnt i første ledd opplysninger om fremtidig avkastning, gjelder følgende:
(a)informasjonen må ikke være basert på eller henvise til simulert historisk avkastning,
(b)informasjonen skal være basert på rimelige forutsetninger understøttet av objektive data,
(c)hvis informasjonen er basert på bruttoavkastning, skal det opplyses om virkningene av gebyrer, provisjoner eller andre kostnader, og
(d)det skal gis en klar advarsel om at slike prognoser ikke kan anvendes som en pålitelig indikator for fremtidig avkastning.
(6) Hvis det henvises til en særlig skattemessig virkning, skal det tydelig fremgå at den skattemessige virkningen avhenger av den enkelte kundes individuelle situasjon og kan komme til å endre seg.
(7) En kompetent myndighets navn må ikke anvendes på en måte som indikerer at myndigheten anbefaler eller godkjenner verdipapirforetakets produkter eller tjenester.
(8) Opplysninger i verdipapirforetakets markedsføringsmateriale skal samsvare med informasjon til kunder som gis i tilknytning til ytelsen av investeringstjenester eller tilknyttede tjenester.
(9) Opplysninger som nevnt i § 10-12 til § 10-15 skal inntas i markedsføringsmateriale som inneholder tilbud fra verdipapirforetak om å inngå en avtale om et finansielt instrument eller om å yte investeringstjenester eller tilknyttede tjenester, når det sammen med tilbudet til kunden følger et svarformular eller en spesifikasjon for hvordan tilbudet skal besvares. Dette gjelder ikke hvis kunden, for å kunne svare på tilbudet eller oppfordringen, henvises til andre dokumenter som inneholder de opplysninger som følger av § 10-12 til § 10-15.
§ 10-10.Informasjon til kunder forut for avtaleinngåelse
(1) I god tid før verdipapirforetak inngår en avtale om ytelse av investeringstjeneste eller tilknyttet tjeneste, eller før den faktiske ytelsen av slike tjenester dersom dette skjer forut for avtaleinngåelse, skal verdipapirforetaket opplyse eksisterende og potensielle kunder om vilkårene for avtalen. Kunden skal samtidig få informasjon som nevnt i § 10-12. Opplysningene skal gis skriftlig eller på en internettside dersom vilkårene i § 9-2 annet ledd er oppfylt.
(2) Opplysningene nevnt i første ledd kan gis umiddelbart etter at det er inngått avtale der:
(a)avtalen etter ønske fra kunden ble inngått ved bruk av fjernkommunikasjon som forhindret foretaket i å gi informasjonen tidligere, eller
(b)foretaket uavhengig av om lov 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted § 7a får anvendelse, behandler ikke-profesjonell kunde som «forbruker» etter denne bestemmelsen.
§ 10-11.Informasjon til kunder forut for ytelse av de enkelte investeringstjenester mv.
(1) I god tid før verdipapirforetak yter investeringstjeneste eller tilknyttet tjeneste skal eksisterende og potensielle kunder få den informasjon som følger av § 10-12 til § 10-15. § 10-10 første ledd siste punktum og annet ledd gjelder tilsvarende.
(2) Verdipapirforetaket skal innen rimelig tid opplyse om vesentlige endringer i de opplysninger som er gitt i medhold av § 10-12 til § 10-15. Meddelelsen om endringer skal gis skriftlig, dersom opplysningene opprinnelig ble gitt skriftlig.
§ 10-12.Opplysninger om verdipapirforetaket og dets tjenester
(1) Verdipapirforetaket skal gi følgende opplysninger om foretaket og dets tjenester til kunder dersom det er relevant:
(a)verdipapirforetakets navn, adresse og annen relevant kontaktinformasjon, slik at kundene kan kommunisere effektivt med foretaket,
(b)de språk kunden kan benytte i kontakt med foretaket,
(c)de kommunikasjonsmetoder som kan benyttes, herunder ved oversendelse og mottakelse av ordre,
(d)at foretaket har nødvendig tillatelse, samt navn og adresse på den myndighet som har gitt tillatelsen,
(e)om verdipapirforetaket utøver virksomhet gjennom en tilknyttet agent, skal dette opplyses med angivelse av hvilket land agenten er registrert i,
(f)beskrivelse av hvilke rapporter foretaket skal gi kunden etter verdipapirhandelloven § 10-11 åttende ledd og denne forskriften § 10-21 til § 10-24, samt hvor ofte og når slik rapport skal gis,
(g)en kortfattet beskrivelse av de tiltak verdipapirforetaket treffer i forbindelse med verdipapirforetakets oppbevaring av finansielle instrumenter og midler for kunden, herunder eventuelle medlemskap i sikringsordninger, og
(h)en kortfattet beskrivelse av verdipapirforetakets retningslinjer vedrørende interessekonflikter som nevnt i § 9-24. Kunden kan be om en mer detaljert beskrivelse. Beskrivelsen skal gis skriftlig.
(2) Verdipapirforetak som yter tjenesten aktiv forvaltning, skal gi opplysninger som gjør det mulig for kunden å vurdere foretakets forvaltningsresultat. Opplysningene kan gis i form av et uavhengig mål, for eksempel en referanseindeks, som er tilpasset kundens investeringsmål og de finansielle instrumenter som inngår i kundens portefølje.
(3) I tillegg til annet ledd, plikter verdipapirforetak som tilbyr aktiv forvaltning å gi opplysninger om:
(a)hvordan og hvor ofte verdien av de finansielle instrumenter som inngår i kundens portefølje verdiberegnes,
(b)eventuell utkontraktering av den diskresjonære forvaltningen av hele eller deler av kundens portefølje,
(c)en spesifikasjon av hvilket mål (referanseindeks eller lignende) avkastningen av kundens portefølje skal sammenlignes med,
(d)de typer finansielle instrumenter som kan inngå i kundens portefølje, og de typer transaksjoner som kan gjennomføres med slike instrumenter, herunder eventuelle investeringsbegrensninger, og
(e)investeringsmålene og det risikonivå som skal gjenspeiles i den diskresjonære forvaltningen, herunder eventuelle spesifikke begrensninger.
§ 10-13.Opplysninger om de aktuelle finansielle instrumenter og investeringsstrategier
(1) Verdipapirforetaket skal gi informasjon om de finansielle instrumenter og foreslåtte investeringsstrategier, herunder hensiktsmessig veiledning og advarsel om risiko forbundet med investeringer i de aktuelle instrumenter eller de foreslåtte strategier. Beskrivelsen skal, når det er relevant i forhold til den aktuelle instrumenttype og kundens profesjonalitet og kunnskapsnivå, omfatte følgende:
(a)risikoen ved de aktuelle instrumenttyper, herunder en forklaring av virkningen av lånefinansiering, enten direkte eller ved bruk av finansielle instrumenter, samt risikoen for å tape hele investeringen,
(b)prisvolatiliteten og eventuelle begrensninger på det tilgjengelige marked for slike instrumenttyper,
(c)om transaksjonen i de aktuelle instrumentene innebærer faktiske eller potensielle forpliktelser for kunden, i tillegg til utgiftene til å erverve instrumentene, og
(d)eventuelle marginkrav eller lignende forpliktelser som gjelder for instrumenttypen.
(2) Verdipapirforetak som gir opplysninger om et finansielt instrument som er omfattet av et offentlig tilbud etter verdipapirhandelloven kapittel 7, skal informere kunden om hvor og når prospektet er tilgjengelig.
(3) Dersom et finansielt instrument består av to eller flere ulike finansielle instrumenter eller tjenesteytelser, og den samlede risikoen er høyere enn risikoen knyttet til de enkelte komponentene, skal verdipapirforetaket gi en dekkende beskrivelse av instrumentets enkeltkomponenter og hvordan enkeltkomponentene påvirker risikoen.
(4) Dersom et finansielt instrument er garantert av en tredjepart, skal informasjonen om garantien og garantisten være tilstrekkelig detaljert til at kundene kan foreta en rimelig vurdering av garantien.
(5) Nøkkelinformasjon for verdipapirfond opprettet i henhold til nasjonale regler som gjennomfører direktiv 2009/65//EF (UCITS-direktivet) artikkel 78 oppfyller opplysningsplikten etter første til fjerde ledd og verdipapirhandelloven § 10-11 annet ledd nr. 2 om informasjon om de finansielle instrumenter.
0Endret ved forskrift 21 des 2011 nr. 1467 (i kraft 1 jan 2012).
§ 10-14.Opplysninger om oppbevaring av kunders finansielle instrumenter og midler
(1) Dersom finansielle instrumenter eller midler er deponert hos tredjemann på verdipapirforetakets vegne, skal verdipapirforetaket opplyse eksisterende og potensielle kunder om dette og om det ansvar verdipapirforetaket har for tredjemanns handlinger eller unnlatelser, og om konsekvensene for kunden om tredjemann blir insolvent.
(2) Dersom en kundes finansielle instrumenter deponeres på samlekonto hos tredjemann, skal verdipapirforetaket tydelig opplyse kunden om at finansielle instrumenter oppbevares på slik konto og om risikoene ved dette.
(3) Dersom kundens finansielle instrumenter oppbevares av en tredjemann som ikke er underlagt regler om plikt til å oppbevare kunders midler separat fra verdipapirforetakets og tredjemanns egne finansielle instrumenter, skal verdipapirforetaket tydelig opplyse om risikoene dette innebærer.
(4) Dersom finansielle instrumenter eller midler oppbevares slik at regler utenfor EØS-området kommer til anvendelse, skal verdipapirforetaket opplyse om dette og om at kundens rettigheter til midlene kan avvike fra det som gjelder innenfor EØS.
(5) Kunden skal informeres om verdipapirforetaket har sikkerhetsrett eller annen tilbakeholdsrett, herunder motregningsrett, knyttet til kundens finansielle instrumenter eller midler, og vilkårene for dette. Tilsvarende gjelder eventuelle rettigheter for tredjemann som oppbevarer kundens finansielle instrumenter eller midler på vegne av foretaket.
(6) I god tid før verdipapirforetaket inngår avtale om verdipapirfinansiering knyttet til finansielle instrumenter foretaket oppbevarer for en kunde, eller på annen måte anvender instrumentene for egen eller annen kundes regning, skal foretaket gi kunden skriftlig informasjon om foretakets forpliktelser ved anvendelsen av instrumentene, herunder vilkårene for tilbakelevering og tilhørende risikoer.
§ 10-15.Opplysninger om omkostninger og gebyrer
(1) Verdipapirforetak skal gi eksisterende og potensielle kunder følgende opplysninger om omkostninger og gebyrer:
(a)de samlede kostnader kunden skal betale for det enkelte finansielle instrumentet, investeringstjenesten eller tilknyttet tjeneste. Godtgjørelsen til verdipapirforetaket skal angis særskilt. Dersom kostnadene ikke kan angis presist, skal grunnlaget for beregningen opplyses slik at kunden kan kontrollere beregningen,
(b)dersom deler av kostnadene etter bokstav a betales i utenlandsk valuta, skal valutaen, vekslingskurser og gebyrer angis,
(c)at det kan forekomme kostnader, herunder skatt, ved transaksjonene eller investeringstjenesten som ikke er betalt eller pålagt av verdipapirforetaket, og
(d)betalingsbetingelser eller betingelser for andre ytelser.
(2) Forenklet prospekt for verdipapirfond opprettet i henhold til nasjonale regler som gjennomfører direktiv 85/611/EF (UCITS-direktivet) artikkel 28, oppfyller opplysningsplikten etter første ledd og verdipapirhandelloven § 10-11 annet ledd nr. 4 om omkostninger og gebyrer.

IV. Innhenting av opplysninger om kundens erfaring mv.

§ 10-16.Egnethetstest
(1) For å foreta en egnethetsvurdering ved investeringsrådgivning og aktiv forvaltning, jf. verdipapirhandelloven § 10-11 fjerde ledd, skal verdipapirforetaket innhente opplysninger fra kunden eller den potensielle kunden som setter foretaket i stand til å vurdere om de enkelte transaksjoner som omfattes av investeringsrådgivningen eller den aktive forvaltning, oppfyller følgende kriterier:
(a)er i samsvar med kundens investeringsmål,
(b)er slik at kunden er finansielt i stand til å håndtere risikoen, og
(c)er slik at kunden har nødvendig erfaring og kunnskap til å forstå risikoen.
(2) Når et verdipapirforetak i henhold til første ledd innhenter opplysninger om en kundes finansielle stilling, skal kundeopplysningene, såfremt det er relevant, inneholde informasjon om inntektsforhold, aktiva, herunder likvide aktiva, investeringer og fast eiendom samt kundens normale finansielle forpliktelser.
(3) Når et verdipapirforetak i henhold til første ledd innhenter opplysninger om en kundes investeringsmål, skal kundeopplysningene inneholde informasjon om investeringshorisont, risikovillighet, risikoprofil og målsetting med investeringen.
(4) Dersom et verdipapirforetak ved ytelsen av investeringsrådgivning eller aktiv forvaltning ikke får de opplysninger som kreves i henhold til verdipapirhandelloven § 10-11 fjerde ledd, skal foretaket ikke yte aktiv forvaltning eller gi råd til kunden om investeringstjenester eller finansielle instrumenter.
§ 10-17.Hensiktsmessighetstest

For å foreta en hensikstmessighetsvurdering ved ytelse av andre investeringstjenester enn investeringsrådgivning og aktiv forvaltning, jf. verdipapirhandelloven § 10-11 femte ledd, må verdipapirforetaket ta stilling til om kunden har nødvendig erfaring og kunnskap til å forstå risikoen forbundet med det etterspurte eller tilbudte produktet eller den aktuelle investeringstjenesten.

§ 10-18.Opplysninger til bruk for egnethets- og hensiktmessighetstest
(1) Når et verdipapirforetak i medhold av § 10-16 og § 10-17 innhenter eller ber om opplysninger om en kundes kunnskap og erfaringer, skal opplysningene så langt det er relevant i forhold til kundens klassifisering dekke følgende forhold:
(a)de typer tjenester, transaksjoner og finansielle instrumenter kunden har kunnskap om,
(b)arten, antallet og hyppigheten av kundens transaksjoner i finansielle instrumenter og den periode de er blitt gjennomført, og
(c)kundens utdannelse og arbeidserfaring.
(2) Verdipapirforetaket skal ikke oppfordre en kunde til å unnlate å gi de opplysninger som kreves etter § 10-16 og § 10-17.
(3) Verdipapirforetaket kan legge innhentede kundeopplysninger til grunn med mindre foretaket vet eller burde vite at opplysningene åpenbart er foreldede, unøyaktige eller ufullstendige.
§ 10-19.Ikke-komplekse finansielle instrumenter

Finansielle instrumenter kan anses som ikke-komplekse etter verdipapirhandelloven § 10-11 sjette ledd nr. 1 om det:

(a)ikke omfattes av verdipapirhandelloven § 2-2 første ledd nr. 4 eller annet ledd nr. 3,
(b)raskt kan avhendes, innløses eller på annen måte realiseres til en offentlig tilgjengelig markedskurs eller kurser som gjøres tilgjengelig eller bekreftes gjennom systemer for verdifastsettelse uavhengig av utstederen,
(c)ikke innebærer en faktisk eller potensiell forpliktelse for kunden som overstiger kostnaden ved å erverve instrumentet, og
(d)tilstrekkelige opplysninger om instrumentets egenskaper er offentlig tilgjengelig og kan forventes enkelt å bli forstått av en gjennomsnittlig ikke-profesjonell kunde slik at kunden kan foreta en velinformert vurdering av om transaksjonen skal gjennomføres.
§ 10-20.Avtale med kunder

Verdipapirforetak som yter andre investeringstjenester enn investeringsrådgivning til en ny kunde for første gang etter at denne forskriften trer i kraft, skal inngå rammeavtale med kunden. Avtalen skal inngås skriftlig eller på et annet varig medium, og inneholde verdipapirforetakets og kundens vesentlige rettigheter og forpliktelser. Partenes forpliktelser kan beskrives ved henvisninger til andre dokumenter.

V. Rapportering til kunder

§ 10-21.Ordrebekreftelse ved formidling
(1) Verdipapirforetak som har gjennomført en ordre på vegne av en kunde, skal:
(a)straks gi kunden de vesentligste opplysninger knyttet til utførelsen av ordren skriftlig, og
(b)så snart som mulig, og senest første virkedag etter utførelsen, oversende kunden skriftlig bekreftelse om at ordren er utført. Får verdipapirforetaket bekreftelsen fra tredjemann, skal den oversendes kunden senest første virkedag etter at verdipapirforetaket mottok ordrebekreftelsen/sluttseddelen.
(2) Første ledd bokstav b gjelder ikke om ordrebekreftelsen/sluttseddelen inneholder samme informasjon som straks oversendes kunden av et annet foretak.
(3) Første ledd bokstav a og b gjelder ikke kundeordre knyttet til disse kunders avtaler om pantelån finansiert ved utstedelse av obligasjoner. I slike tilfeller skal transaksjonsrapport oversendes samtidig med vilkårene for pantelånet, og senest en måned etter ordreutførelsen.
(4) Verdipapirforetaket skal, utover kravene i første, annet og tredje ledd, gi opplysning om ordrens status om kunden ber om det.
(5) For ordre knyttet til kundes investering i verdipapirfond som utføres periodevis, skal verdipapirforetaket oppfylle de krav som fremgår av første ledd bokstav b, eller gi den informasjon som følger av sjette ledd minst hvert halvår.
(6) Ordrebekreftelsen som verdipapirforetaket oversender til kunde etter første ledd bokstav b skal, hvis mulig og relevant, inneholde følgende opplysninger:
(a)identifikasjon av det rapporterende foretak,
(b)kundens navn eller annen betegnelse,
(c)handelsdag,
(d)handelstidspunkt,
(e)ordretype,
(f)handelssystem,
(g)identifikasjonsopplysninger om det finansielle instrumentet,
(h)kjøps-/salgsindikator,
(i)ordrens art hvis annet enn kjøp/salg,
(j)mengde,
(k)enhetspris,
(l)samlet vederlag,
(m)samlet størrelse av provisjoner og gebyrer mv., og en spesifisering av de enkelte elementer hvis kunden ber om det,
(n)kundens ansvar for oppgjør av transaksjonen, herunder frister for betaling eller levering, samt kontoopplysninger om slike opplysninger ikke allerede er gitt kunden, og
(o)om verdipapirforetaket selv, en person i foretakets foretaksgruppe eller annen kunde av verdipapirforetaket var kundens motpart i handelen, skal kunden opplyses om dette, med mindre ordren ble utført gjennom et handelssystem som muliggjør anonym handel.
(7) Utføres ordren i deler kan verdipapirforetaket, ved oppfyllelse av opplysningsplikten i sjette ledd bokstav k, velge å informere kunden om prisen på den enkelte del eller gjennomsnittsprisen. Oppgir foretaket en gjennomsnittspris, skal foretaket når kunden ber om det oppgi prisen for hver enkelt del.
(8) Verdipapirforetaket kan gi de opplysninger som nevnt i sjette ledd ved bruk av standardkoder, dersom foretaket samtidig forklarer de koder som er brukt.
(9) Denne bestemmelse gjelder ikke ved aktiv forvaltning.
§ 10-22.Rapporteringsforpliktelser ved ytelse av investeringstjenesten aktiv forvaltning
(1) Ved aktiv forvaltning skal verdipapirforetaket gi hver enkelt kunde periodevise oversikter over forvaltningen på kundens vegne. Dette gjelder ikke dersom kunden mottar slik oversikt av annet foretak. Oversikten skal gis skriftlig.
(2) Periodevis oversikt som nevnt i første ledd skal inneholde følgende opplysninger:
(a)verdipapirforetakets navn,
(b)navn eller annen angivelse av kundens kontoer,
(c)redegjørelse for porteføljens innhold og verdivurdering, herunder nærmere opplysninger om de enkelte finansielle instrumenter, deres virkelige verdi, kontantbeholdningen i begynnelsen og utgangen av rapporteringsperioden samt porteføljens avkastning i løpet av perioden,
(d)kundens totale kostnader påløpt i rapporteringsperioden med spesifikasjon av forvaltningsgodtgjørelse og de samlede kostnader til utførelse av ordre, og når det er relevant, opplysning om at en mer detaljert kostnadsfordeling kan gis på forespørsel,
(e)en sammenligning av porteføljens avkastning i rapporteringsperioden med den referanseindeks verdipapirforetaket og kunden eventuelt har blitt enige om,
(f)samlede utbytter, renter og andre innbetalinger til kundens portefølje mottatt i rapporteringsperioden,
(g)andre selskapshendelser av betydning for rettighetene knyttet til finansielle instrumenter som inngår i kundens portefølje, og
(h)opplysninger som følger av § 10-21 sjette ledd bokstav c til l for hver enkelt transaksjon utført i rapporteringsperioden. Dette gjelder ikke om kunden velger å motta slike opplysninger etter hver enkelt transaksjon, jf. femte ledd.
(3) Verdipapirforetaket skal gi kunder opplysninger som nevnt i første ledd hver sjette måned, med mindre:
(a)kunden ber om at oversikten gis hver tredje måned,
(b)kunden velger å motta informasjon om utførte transaksjoner for hver enkelt transaksjon. I så fall skal oversikten gis minst en gang i året, eller
(c)aktiv forvaltningsavtalen mellom verdipapirforetaket og kunden åpner for en lånefinansiert portefølje, enten direkte eller ved bruk av finansielle instrumenter. I så fall skal oversikten gis minst en gang i måneden.
(4) Verdipapirforetaket skal informere kunden om dennes rettigheter etter tredje ledd bokstav a. Unntaket i tredje ledd bokstav b skal ikke gjelde ved transaksjoner i finansielle instrumenter som omfattes av verdipapirhandelloven § 2-2 første ledd nr. 4 eller annet ledd bokstav c.
(5) Kunden har rett til å få informasjon om utførte transaksjoner for hver enkelt transaksjon i porteføljen. I så fall skal verdipapirforetaket når transaksjonen er utført, straks gi kunden vesentlige opplysninger om transaksjonen skriftlig.
(6) Er kunden som nevnt i femte ledd en ikke-profesjonell kunde, skal verdipapirforetaket senest første virkedag etter utførelsen oversende kunden en bekreftelse om utførelsen sammen med opplysninger som nevnt i § 10-21 sjette ledd. Får verdipapirforetaket bekreftelse om utført ordre fra en tredjemann, skal slik bekreftelse oversendes kunden senest første virkedag etter at foretaket mottok bekreftelsen fra tredjemann. Dette gjelder imidlertid ikke om bekreftelsen inneholder samme informasjon som straks vil bli oversendt kunden av et annet foretak.
§ 10-23.Krav til rapportering av tap for tjenestene ordreutførelse og aktiv forvaltning
(1) Verdipapirforetak som utfører ordre som medfører udekkede posisjoner som kan gi opphav til fremtidige forpliktelser, skal i tillegg til de krav som følger av § 10-21, også rapportere om tap som overstiger en eventuell på forhånd fastsatt grense.
(2) Verdipapirforetak som på vegne av kunde utfører transaksjoner i forbindelse med aktiv forvaltning, skal i tillegg til de krav som følger av § 10-22, også rapportere om potensielt tap som overstiger en eventuell på forhånd fastsatt grense.
(3) Rapportering som nevnt i første og annet ledd må senest foretas ved utgangen av den virkedag grensen er overskredet, eller om overskridelsen skjer på en dag som ikke er en virkedag, senest ved utgangen av den påfølgende virkedag.
0Endret ved forskrift 31 okt 2007 nr. 1203.
§ 10-24.Kontoutskrift over kunders finansielle instrumenter og midler
(1) Verdipapirforetak som oppbevarer finansielle instrumenter eller midler på vegne av kunder, skal minst en gang hvert år oversende den enkelte kunde en kontoutskrift som viser hvilke finansielle instrumenter og midler foretaket oppbevarer på vegne av kunden. Dette gjelder ikke dersom slik kontoutskrift er gitt i en annen perioderapportering. Slik informasjon skal gis skriftlig.
(2) Første ledd kommer ikke til anvendelse for kredittinstitusjoner hjemmehørende i stat innenfor EØS for innskudd på konto i den angjeldende institusjonen.
(3) Kontoutskriften som nevnt i første ledd skal inneholde:
(a)opplysninger om alle finansielle instrumenter og midler som oppbevares av verdipapirforetaket på vegne av kunden ved utgangen av rapporteringsperioden,
(b)i hvilket omfang kundens finansielle instrumenter eller midler har vært gjenstand for verdipapirfinansiering, og
(c)i hvilket omfang kunden har hatt inntekter som følge av at vedkommendes finansielle instrumenter eller midler har vært gjenstand for verdipapirfinansiering, og grunnlaget for denne inntjeningen.
(4) Om avkastning av en eller flere uoppgjorte transaksjoner inngår i verdien av kundens portefølje, skal informasjon som skal gis etter tredje ledd bokstav a enten baseres på handels- eller oppgjørsdato forutsatt at samme grunnlag benyttes konsekvent for alle uoppgjorte transaksjoner i kontoutskriften.
(5) Verdipapirforetak som oppbevarer finansielle instrumenter eller midler og som yter investeringstjenesten aktiv forvaltning på vegne av en kunde, kan inkludere den kontoutskrift som skal gis etter første ledd i den periodevise oversikten som skal gis kunden etter § 10-22 første ledd.

VI. Beste resultat

§ 10-25.Beste resultat ved utførelse av ordre
(1) Verdipapirforetak skal ved utførelse av ordre legge vekt på følgende kriterier for å avgjøre den relative vekten til faktorene nevnt i verdipapirhandelloven § 10-12 første ledd:
(a)kundens egenskaper, herunder om kunden er kategorisert som ikke-profesjonell eller profesjonell,
(b)ordrens art,
(c)egenskaper ved de finansielle instrumenter som inngår i ordren, og
(d)egenskaper ved de handelssystemer der ordren kan legges inn.
(2) Med handelssystem menes i denne bestemmelsen og § 10-27 regulert marked, MHF, systematisk internaliserer, prisstiller eller annen likviditetsgarantist eller enhet hjemmehørende i stat utenfor EØS som utfører tilsvarende funksjoner.
(3) Dersom en ordre eller deler av en ordre er utført i henhold til en spesifikk instruks fra kunden, anses dette som beste utførelse etter verdipapirhandelloven § 10-12 første ledd.
(4) Ved utførelse av ordre på vegne av ikke-profesjonell kunde bestemmes det best mulige resultat ut fra det samlede vederlag kunden skal betale i forbindelse med ordreutførelsen. Ved beregningen av det samlede vederlag skal det tas hensyn til prisen på det finansielle instrumentet og kostnader ved ordreutførelsen som inkluderer kundens samtlige direkte kostnader i forbindelse med utførelsen, herunder avgifter for bruk av handelssystemet, oppgjørssentraler og verdipapirregistre samt andre kostnader og avgifter til tredjemann som er involvert i utførelsen av ordren.
(5) For å sikre det beste resultatet for kunden når ordren kan utføres i flere handelssystemer og for å sammenligne resultatene som kan oppnås for kunden i de ulike handelssystemene nevnt i verdipapirforetakets retningslinjer for ordreutførelse, skal verdipapirforetaket ta hensyn til egne provisjoner og omkostninger ved å utføre ordren i de ulike handelssystemene.
(6) Verdipapirforetaks provisjoner skal ikke utformes slik at de usaklig forskjellsbehandler enkelte handelssystemer.
§ 10-26.Beste resultat ved aktiv forvaltning og mottak og formidling av ordre
(1) Verdipapirforetak skal gjennomføre de tiltak som er nevnt i annet til sjette ledd når:
(a)foretaket ved aktiv forvaltning plasserer ordre for utførelse hos annet foretak, eller
(b)foretaket ved mottak og formidling av ordre formidler ordren for utførelse i annet foretak.
(2) Verdipapirforetak skal gjennomføre ethvert rimelig tiltak for å oppnå det best mulige resultat for kunden med henvisning til faktorene som nevnt i verdipapirhandelloven § 10-12 første ledd. Den relative vekten av faktorene skal bestemmes i samsvar med kriteriene nevnt i denne forskriften § 10-25 første og fjerde ledd.
(3) Verdipapirforetak anses å oppfylle sin forpliktelse etter første ledd i den utstrekning en ordre plasseres eller formidles i samsvar med spesifikk instruks fra en kunde.
(4) Verdipapirforetak skal ha retningslinjer for å sikre overholdelse av annet ledd. Retningslinjene skal for hver type av finansielle instrumenter foretaket handler med, angi de enheter foretaket plasserer eller formidler ordre til. Foretaket skal se til at de angitte enhetene har effektive prosedyrer, systemer og ordninger som sikrer at foretaket kan overholde sine forpliktelser i henhold til denne bestemmelse. Verdipapirforetak skal gi hensiktsmessig informasjon om retningslinjene til sine kunder.
(5) Verdipapirforetak skal regelmessig overvåke om retningslinjene fastsatt i henhold til fjerde ledd er effektive, herunder særlig resultatene av ordreutførelsen til de enheter som angis i retningslinjene, og sørge for nødvendige utbedringer.
(6) Verdipapirforetak skal vurdere retningslinjene fastsatt i henhold til fjerde ledd årlig, eller når det forekommer endringer av betydning for foretakets fortsatte evne til oppnå det beste resultat for kunden.
§ 10-27.Retningslinjer for ordreutførelse
(1) Verdipapirforetak skal årlig vurdere sine retningslinjer for ordreutførelse fastsatt etter verdipapirhandelloven § 10-12 annet ledd, herunder foretakets systemer, prosedyrer og ordninger for ordreutførelse. En slik vurdering skal også foretas når det skjer en endring av betydning for foretakets fortsatte evne til å oppnå det beste mulige resultat for kundene ved å benytte de handelssystemer som angis i retningslinjene.
(2) Verdipapirforetaket skal i god tid før ytelsen av tjenester gi kunder fyllestgjørende opplysninger om retningslinjene for ordreutførelse, herunder:
(a)en redegjørelse for foretakets avveining av kriteriene som nevnt i verdipapirhandelloven § 10-12 første ledd, jf. denne forskriften § 10-25 første og fjerde ledd, eller hvordan verdipapirforetaket gjennomfører avveiningen,
(b)en liste over de handelssystemer som foretaket anser å være egnet til å oppnå beste resultat ved utførelse av ordre, og
(c)klar og tydelig advarsel om at spesifikke instrukser fra en kunde kan medføre at verdipapirforetaket ikke kan oppfylle retningslinjene for å sikre kunden beste resultat.
(3) Opplysningene nevnt i annet ledd skal gis skriftlig eller via en internettside dersom vilkårene i § 9-2 annet ledd er oppfylt.

VII. Behandling av kundeordre

§ 10-28.Behandling av ordre
(1) Verdipapirforetak skal ved utførelse av ordre sikre at:
(a)ordre registreres og allokeres straks og nøyaktig,
(b)sammenlignbare kundeordre utføres straks og i den tidsrekkefølge de mottas, med mindre ordrens art eller de gjeldende markedsbetingelser umuliggjør dette eller det strider mot kundens interesser, og
(c)kunder informeres om eventuelle vesentlige problemer med å uføre ordren straks foretaket har blitt oppmerksom på dette.
(2) Verdipapirforetak som har ansvar for å kontrollere eller gjennomføre oppgjør av utførte ordre, skal iverksette alle rimelige tiltak for å sikre at kundens finansielle instrumenter eller midler mottatt ved oppgjøret, straks overføres til den aktuelle kundes konto.
(3) Verdipapirforetak skal ikke misbruke opplysninger om ikke-utførte ordre, og skal iverksette alle rimelige tiltak for å hindre at foretakets tilknyttede personer misbruker slike opplysninger.
(4) Finanstilsynet kan frita verdipapirforetak fra plikten til å offentliggjøre limitordre som nevnt i verdipapirhandelloven § 10-13 annet ledd.
0Endret ved forskrift 20 feb 2013 nr. 215.
§ 10-29.Aggregering av ordre
(1) Verdipapirforetak skal ikke utføre en kundeordre sammen med en annen kundeordre eller en transaksjon for egen regning (aggregering), med mindre:
(a)det er usannsynlig at aggregeringen generelt vil være til ulempe for kunden,
(b)hver kunde gis informasjon om at aggregeringen kan være til ulempe for dem for så vidt angår en bestemt kundeordre, og
(c)verdipapirforetaket har effektive retningslinjer for fordeling av utførte aggregerte ordre, og disse på en presis måte angir vilkår for en rimelig allokering av aggregerte ordre og transaksjoner, herunder hvordan volum og kurs på ordre har betydning for allokeringen og behandlingen av delvis utførte ordre.
(2) Verdipapirforetak som aggregerer en kundeordre med andre kundeordre og den aggregerte ordre kun delvis uføres, skal fordele de aktuelle handlene i samsvar med retningslinjer for ordreallokering.
§ 10-30.Allokering av handler
(1) Ved aggregering av transaksjoner for egen regning med en eller flere kundeordre, skal verdipapirforetak ikke allokere de aktuelle handler på en måte som skader kundenes interesser.
(2) Verdipapirforetak som aggregerer en kundeordre med en transaksjon for egen regning og den aggregerte ordre kun delvis uføres, skal prioritere kundens ordre ved allokeringen. Om verdipapirforetaket godtgjør at transaksjonen uten denne aggregeringen ikke kunne gjennomføres på like gode betingelser, kan verdipapirforetaket likevel allokere transaksjonen forholdsmessig i henhold til retningslinjene for ordreallokering, jf. § 10-29 første ledd bokstav c.
(3) Verdipapirforetak skal i retningslinjene for ordreallokering som nevnt i § 10-29 første ledd bokstav c, fastsette rutiner for å hindre at transaksjoner for egen regning som aggregeres med kundeordre, reallokeres på en måte som skader kundens interesser.

VIII. Lydopptak

§ 10-31.Dokumentasjon
(1) Verdipapirforetak skal foreta lydopptak av alle telefonsamtaler i tilknytning til ytelse av investeringstjenester som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 1 til 6.
(2) Verdipapirforetak skal etablere betryggende rutiner for dokumentasjon av kommunikasjon gjennom andre kommunikasjonskanaler når disse benyttes i tilknytning til ytelse av investeringstjenester som nevnt i første ledd.
0Endret ved forskrift 16 des 2009 nr. 1556 (som endret ved forskrifter 9 juni 2010 nr. 793 og 15 des 2010 nr. 1692, i kraft 1 april 2011).
§ 10-32.Gjenfinning av dokumentasjon
(1) Lydopptak skal minst kunne gjenfinnes etter følgende søkekriterier:
a)Inngående og utgående telefonnummer
b)Tidspunkt for samtalen og
c)Ansatte hos foretaket som utførte samtalen.
(2) Dokumentasjon av kommunikasjon gjennom andre kommunikasjonskanaler skal minst kunne gjenfinnes etter følgende søkekriterier:
a)Kundens identitet
b)Tidspunkt for kommunikasjon og
c)Ansatte hos foretaket som utførte kommunikasjonen.
0Endret ved forskrift 16 des 2009 nr. 1556 (som endret ved forskrifter 9 juni 2010 nr. 793 og 15 des 2010 nr. 1692, i kraft 1 april 2011).
§ 10-33.Oppbevaring av dokumentasjon
(1) Lydopptak og annen dokumentasjon som nevnt i § 10-31 skal oppbevares i minst tre år regnet fra den dag opptaket ble gjort eller dokumentasjonen mottatt.
(2) Finanstilsynet kan i særlige tilfeller pålegge verdipapirforetaket å oppbevare lydopptak og dokumentasjon som nevnt i § 10-31 og § 10-32 ut over fristen som nevnt i første ledd.
(3) Oppbevaringen skal skje på betryggende måte.
0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 10-34.Informasjonsplikt
(1) Verdipapirforetaket skal ved etablering av kundeforholdet skriftlig opplyse alle kunder om:
a)at det gjøres lydopptak av alle telefonsamtaler som omfattes av § 10-31 første ledd,
b)at dokumentasjon av kommunikasjon gjennom andre kommunikasjonskanaler enn telefon i tilknytning til ytelse av investeringstjenester også oppbevares,
(c)at oppbevaringstiden er minst tre år, og
(d)at lydopptaket kan gjenfinnes etter særskilte kriterier. Hvilke kriterier som kan benyttes for gjenfinning skal særskilt angis.
(2) Informasjon som nevnt i første ledd kan gis i informasjon som nevnt i § 10-10.
0Endret ved forskrift 16 des 2009 nr. 1556 (som endret ved forskrifter 9 juni 2010 nr. 793 og 15 des 2010 nr. 1692, i kraft 1 april 2011).
§ 10-35.Innsynsrett

Verdipapirforetaket skal etablere interne rutiner for ansattes og tillitsvalgtes innsyn i informasjon som nevnt i § 10-31. Rutinene skal minst bestå av en angivelse av hvilke tjenstlige formål og hvilke prosedyrer som skal åpne for slikt innsyn.

IX. Transaksjonsrapportering

§ 10-36.Virkeområde

Bestemmelsene i § 10-37 til § 10-39 gjelder for verdipapirforetak med tillatelse etter verdipapirhandelloven § 9-1 og filial av utenlandsk verdipapirforetak, jf. verdipapirhandelloven § 9-24 første ledd. Bestemmelsene gjelder likevel ikke for transaksjoner som utføres av filial av norsk verdipapirforetak i annen EØS-stat, jf. verdipapirhandelloven § 9-23.

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2007 nr. 1602 (i kraft 1 nov 2008 jf. vedtak 31 okt 2008 nr. 1170, og 16 mars 2009 jf. vedtak 16 mars 2009 nr. 324.)
§ 10-37.Rapporteringspliktige transaksjoner
(1) Med transaksjon som skal rapporteres etter verdipapirhandelloven § 10-18, menes ethvert kjøp eller salg på vegne av kunde eller for rapporteringspliktiges egen regning av:
a)finansielt instrument notert på regulert marked, og
b)derivat med finansielt instrument notert på regulert marked som underliggende.

Rapporteringsplikten gjelder uavhengig av om transaksjonen er utført på regulert marked.

(2) Finanstilsynet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om rapporteringspliktige transaksjoner.
0Tilføyd ved forskrift 19 des 2007 nr. 1602 (i kraft 1 nov 2008 jf. vedtak 31 okt 2008 nr. 1170, og 16 mars 2009 jf. vedtak 16 mars 2009 nr. 324.) Endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009), 19 aug 2011 nr. 859 (i kraft 1 sep 2011).
§ 10-38.Kundeidentifikasjon

Transaksjonsrapporter skal inneholde følgende opplysninger om kunden: fødselsnummer, organisasjonsnummer, D-nummer eller, dersom kunden ikke har slikt nummer, annen entydig identifikasjonskode.

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2007 nr. 1602 (i kraft 1 nov 2008 jf. vedtak 31 okt 2008 nr. 1170, og 16 mars 2009 jf. vedtak 16 mars 2009 nr. 324.)
§ 10-39.Identifikasjon av finansielle instrumenter

Transaksjonsrapporter skal inneholde følgende opplysninger for å identifisere og klassifisere det aktuelle finansielle instrument:

(a)International security identification number (ISIN) i henhold til ISO 6166, eller
(b)alternativ instrumentidentifikator (AII) som nærmere fastsatt av Finanstilsynet.
0Tilføyd ved forskrift 19 des 2007 nr. 1602 (i kraft 1 nov 2008 jf. vedtak 31 okt 2008 nr. 1170, og 16 mars 2009 jf. vedtak 16 mars 2009 nr. 324.) Endret ved forskrifter 13 mars 2009 nr. 304, 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).

X. Systematisk internalisering

§ 10-40.Systematisk internalisering

Nærmere regler om systematisk internalisering følger av forordning (EF) nr. 1287/2006, jf. § 15-1.

0Endret ved forskrift 19 des 2007 nr. 1602 (i kraft 1 nov 2008, jf. vedtak 31 okt 2008 nr. 1170, tidligere § 10-36).
§ 10-40a.Standard markedsstørrelse

Aksjer skal deles inn i kategorier i henhold til forordning (EF) nr. 1287/2006. Finanstilsynet offentliggjør hvilken aksjekategori den enkelte aksje tilhører minst en gang i året.

0Tilføyd ved forskrift 20 aug 2014 nr. 1093.
§ 10-40b.Publisering av kurser
(1) Verdipapirforetaket skal publisere kursene løpende i børsens alminnelige åpningstid. Publisering skal skje på en måte som er lett tilgjengelig for andre markedsaktører og på forretningsmessige vilkår.
(2) Verdipapirforetaket kan trekke sine kurser tilbake dersom det oppstår ekstraordinære markedsforhold.
0Tilføyd ved forskrift 20 aug 2014 nr. 1093.
§ 10-40c.Utførelse av ordre
(1) Verdipapirforetaket skal utføre ordre til de kurser som er publisert på det tidspunktet ordrene blir mottatt. Ordrene skal utføres på de mest fordelaktige vilkårene for kunden i overensstemmelse med reglene i verdipapirhandelloven § 10-12 og denne forskriftens kapittel VI.
(2) Ordre fra profesjonelle kunder kan likevel utføres til bedre kurser for verdipapirforetaket dersom disse kursene faller innenfor et publisert intervall som ligger nært opptil markedsvilkårene, og dersom ordrestørrelsen er større enn ordre som vanligvis avgis av ikke-profesjonelle kunder.
(3) Dersom utførelsen av ordre fra profesjonell kunde gjelder transaksjoner der utførelsen i flere verdipapirer er en del av én transaksjon, eller der ordren avhenger av andre vilkår enn den aktuelle markedspris, kan ordren utføres til andre kurser enn de publiserte uavhengig av vilkårene i annet ledd.
(4) Dersom verdipapirforetaket bare stiller én kurs, eller dersom den største størrelsen det stilles en kurs for er mindre enn standard markedsstørrelse, og foretaket mottar en ordre som er større enn den størrelsen det er stilt kurs for, kan foretaket også utføre den del av ordren som overstiger hva foretakets kursstillelse dekker, forutsatt at denne delen av ordren utføres til den publiserte kursen, med mindre annet følger av annet og tredje ledd ovenfor.
(5) Dersom verdipapirforetaket stiller kurser i flere handelsstørrelser, og mottar en ordre av et omfang som ligger mellom disse kursene, og foretaket velger å utføre ordren, skal foretaket utføre ordren til en av de publiserte kursene i samsvar med reglene om behandling av kundeordre i verdipapirhandellovens § 10-13 og denne forskriftens kapittel VII.
0Tilføyd ved forskrift 20 aug 2014 nr. 1093.
§ 10-40d.Tilgang til kurser
(1) Verdipapirforetaket har rett til, på grunnlag av sin forretningsplan og på en objektiv, ikke-diskriminerende måte, å avgjøre hvilke investorer som skal ha tilgang til foretakets kurser, forutsatt at det finnes klare kriterier for tilgangen.
(2) Verdipapirforetaket kan på grunnlag av forretningsmessige vurderinger nekte å etablere eller avbryte forretningsforbindelser med investorer. Slike vurderinger kan blant annet gjelde:
(a)investorens kredittverdighet,
(b)motpartsrisiko,
(c)endelig gjennomføring av transaksjonen.
0Tilføyd ved forskrift 20 aug 2014 nr. 1093.
§ 10-40e.Antall transaksjoner
(1) Verdipapirforetaket har rett til å begrense antallet transaksjoner som foretaket påtar seg å inngå på de publiserte vilkår fra en og samme kunde, på en ikke-diskriminerende måte.
(2) Dersom antallet eller størrelsen på ordrene kundene ønsker å få utført vesentlig overstiger det normale, kan verdipapirforetaket begrense det samlede antallet transaksjoner fra forskjellige kunder på samme tid, dersom det skjer på en ikke-diskriminerende måte og i samsvar verdipapirhandelloven § 10-13.
0Tilføyd ved forskrift 20 aug 2014 nr. 1093.

XI. Offentliggjøring av informasjon om utførte transaksjoner

§ 10-41.Offentliggjøring av informasjon om utførte transaksjoner

Nærmere regler om offentliggjøring av informasjon om utførte transaksjoner følger av forordning (EF) nr. 1287/2006, jf. § 15-1.

0Endret ved forskrift 19 des 2007 nr. 1602 (i kraft 1 nov 2008, jf. vedtak 31 okt 2008 nr. 1170, tidligere § 10-37).

XII. Tilknyttede agenter

0Tilføyd ved forskrift 30 juni 2010 nr. 1044 (i kraft 1 jan 2011).
§ 10-42.Begrensninger i benyttelsen av tilknyttede agenter, krav til skriftlig avtale m.m.
(1) Verdipapirforetak kan ikke inngå agentavtaler som omfatter flere personer enn 50 prosent av antall fast ansatte i verdipapirforetaket. Dette gjelder ikke der den tilknyttede agenten er kredittinstitusjon eller forsikringsselskap.
(2) Tilknyttet agent kan bare tilby tjenester på vegne av verdipapirforetaket fra ett forretningssted. Dette gjelder ikke der den tilknyttede agenten er kredittinstitusjon eller forsikringsselskap.
(3) Avtalen mellom verdipapirforetaket og den tilknyttede agenten skal være skriftlig og regulere følgende forhold:
(a)sikre instruksjonsadgang over den tilknyttede agenten med hensyn til utførelsen av all virksomhet som agenten forestår på verdipapirforetakets vegne,
(b)sikre at avtalen kan sies opp med umiddelbar virkning dersom pliktene i verdipapirhandelloven § 10-16 annet ledd, annet til fjerde punktum ikke oppfylles,
(c)avtalen skal kunne sies opp av verdipapirforetaket uten at det er til skade for kontinuiteten og kvaliteten på de tjenester som ytes kundene,
(d)sikre at agenten underretter verdipapirforetaket om endringer eller hendelser som merkbart kan påvirke agentens mulighet til å utføre virksomhet på verdipapirforetakets vegne, og
(e)sikre at verdipapirforetaket, dets revisor og Finanstilsynet har faktisk tilgang på opplysninger knyttet til virksomheten som agenten forestår på verdipapirforetakets vegne og til agentens lokaler.
(4) Første ledd gjelder ikke for forvaltningsselskap for verdipapirfond.
0Tilføyd ved forskrift 30 juni 2010 nr. 1044 (i kraft 1 jan 2011).
§ 10-43.Kvalifikasjonskrav til tilknyttede agenter m.m.

Før et verdipapirforetak benytter tilknyttet agent, skal verdipapirforetaket påse at daglig leder eller eventuell annen person i agentvirksomheten som faktisk leder virksomhet som tilknyttet agent, oppfyller kravene i verdipapirhandelloven § 9-9 første ledd om relevante kvalifikasjoner og yrkeserfaring, og for øvrig ikke har utvist utilbørlig adferd som gir grunn til å anta at stillingen eller vervet ikke vil kunne ivaretas på forsvarlig måte.

0Tilføyd ved forskrift 30 juni 2010 nr. 1044 (i kraft 1 jan 2011).
§ 10-44.Ansattes adgang til å drive annen næringsvirksomhet mv.

Verdipapirhandelloven § 10-3 gjelder tilsvarende for ansatte hos verdipapirforetaks tilknyttede agenter.

0Tilføyd ved forskrift 30 juni 2010 nr. 1044 (i kraft 1 jan 2011).
§ 10-45.Tilknyttede agenters adgang til å drive annen næringsvirksomhet
(1) Tilknyttede agenter kan ikke drive annen næringsvirksomhet uten at dette har naturlig sammenheng med utøvelsen av investeringstjenestevirksomheten, unntatt virksomhet som er omfattet av andre rettsakter inntatt i EØS-avtalens vedlegg IX om finansielle tjenester.
(2) Verdipapirhandelloven § 10-2 tredje ledd gjelder tilsvarende for tilknyttede agenter.
0Tilføyd ved forskrift 30 juni 2010 nr. 1044 (i kraft 1 jan 2011).
§ 10-46.Registrering av tilknyttede agenter
(1) Register som nevnt i verdipapirhandelloven § 10-16 tredje ledd skal angi de opplysninger om den tilknyttede agenten som Finanstilsynet til enhver tid fastsetter.
(2) Tilknyttet agent kan ikke forestå virksomhet på verdipapirforetakets vegne før agenten er registrert i et register som nevnt i første ledd.
0Tilføyd ved forskrift 30 juni 2010 nr. 1044 (i kraft 1 jan 2011).

Kapittel 11. Drift av multilateral handelsfasilitet

§ 11-1.Drift av multilateral handelsfasilitet

Nærmere regler om drift av multilateral handelsfasilitet følger av forordning (EF) nr. 1287/2006, jf. § 15-1.

Del 4. Verdipapiroppgjøret

Kapittel 12. Sentrale motparter mv.

0Kapitteloverskriften endret ved forskrift 18 des 2014 nr. 1713 (i kraft 1 jan 2015).
§ 12-1.Tilknyttet virksomhet

Sentrale motparter med tillatelse etter verdipapirhandelloven § 13-1 kan garantere for oppfyllelse av avtaler som gjelder handel med finansielle instrumenter som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-2 og forpliktelser vedrørende lån av finansielle instrumenter. Finansieringsvirksomhetsloven og forsikringsvirksomhetsloven gjelder ikke for slik virksomhet.

0Tilføyd ved forskrift 18 des 2014 nr. 1713 (i kraft 1 jan 2015).

Del 5. Tilsyn, sanksjoner mv.

Kapittel 13. Tilsyn

Kapittel 13 § 13-1, § 13-2, § 13-3, § 13-4, § 13-5, § 13-6, § 13-7, § 13-8, § 13-9 og § 13-10 i kraft 1. januar 2008. § 13-11 til § 13-14 trer i kraft fra den tid departementet bestemmer.

I. Tilsyn med utsteders løpende informasjonsplikt

§ 13-1.Tilsyn med overholdelse av verdipapirhandelloven § 5-2 og § 5-3

Tilsyn med overholdelse av verdipapirhandelloven § 5-2 og § 5-3 skal utøves av regulert marked.

II. Kontroll med børsnoterte utstederforetaks finansielle rapportering

§ 13-2.Utstederforetak
(1) Bestemmelsene i avsnitt II gjelder for utstedere av omsettelige verdipapirer som er eller søkes notert på regulert marked i EØS med Norge som hjemstat, jf. verdipapirhandelloven § 5-4.
(2) Bestemmelsene i avsnitt II gjelder ikke for staten, Norges Bank, kommuner, fylkeskommuner, kommunale og fylkeskommunale foretak, samt interkommunale selskaper.
§ 13-3.Finansiell rapportering

Forskriften gjelder for finansiell rapportering i form av:

a.årsregnskap og årsberetning
b.delårsregnskap
c.proforma tall og tilsvarende oppstillinger med tilleggsopplysninger i prospekter godkjent av prospektmyndigheten eller registrert i Foretaksregisteret etter verdipapirhandelloven kapittel 7.
§ 13-4.Kontroll av finansiell rapportering
(1) Finanstilsynet skal etablere ordninger for utvelgelse av foretak og dokumenter som nevnt i § 13-3, som skal være gjenstand for kontroll.
(2) Finanstilsynet skal innrette sin kontroll for å avdekke vesentlige rapporteringsavvik.
0Endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009), 5 mars 2010 nr. 309 (i kraft 1 mai 2010).
§ 13-5.Innsending til Finanstilsynet
(1) Dokumenter som nevnt i § 13-3, samt styrets forslag til årsregnskap, årsberetning, erklæring fra personene ansvarlig hos utstederen og revisjonsberetning skal sendes til Finanstilsynet så snart de foreligger. Også bedriftsforsamlingens og representantskapets innsigelser til styrets forslag skal sendes til Finanstilsynet så snart de foreligger, jf. verdipapirhandelloven § 5-5 syvende ledd.
(2) Finanstilsynet fastsetter nærmere krav til rapportering fra utstederne til bruk for utvelgelsen etter § 13-4 første ledd.
(3) Dokumentene skal sendes Finanstilsynet elektronisk.
0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 13-6.Opplysningsplikt

Finanstilsynet kan kreve opplysninger som nevnt i verdipapirhandelloven § 15-2 syvende ledd muntlig eller skriftlig innen en fastsatt frist. Finanstilsynet kan kreve dokumenter fremlagt, herunder teknisk lagret informasjon og utskrift fra lagringsmedium.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 13-7.Meldeplikt ved mistanke om finansiell rapportering som ikke gir et rettvisende bilde

Melding som nevnt i verdipapirhandelloven § 15-2 syvende ledd, skal gis skriftlig og inneholde navn og stilling til personen som gir meldingen, samt en redegjørelse for hvorfor vedkommende anser at utstederforetakets finansielle rapportering ikke gir et rettvisende bilde i overensstemmelse med det relevante regelverket for finansiell rapportering.

§ 13-8.Tiltak for å sikre korrekt finansiell rapportering mv.

Hvis den finansielle rapporteringen i dokumenter ikke er i samsvar med lov eller forskrift, kan Finanstilsynet pålegge utstederforetak å:

a)endre sin fremtidige regnskapspraksis,
b)korrigere feil i neste rapportering, herunder gi noteopplysning om forholdet, og
c)gi offentlig tilleggsinformasjon ved melding til børsen eller på annen måte.
0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 13-9.Avleggelse av nytt årsregnskap og ny årsberetning

Hvis den finansielle rapporteringen i:

a)årsregnskap og/eller årsberetning,
b)halvårsregnskap og/eller halvårsberetning, og/eller
c)kvartalsrapport,

avviker vesentlig fra det som følger av lov eller forskrift, kan Finanstilsynet pålegge utstederforetak å avlegge nye rapporter som nevnt i a) til c) innen en fastsatt frist.

0Endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009), 1 juli 2010 nr. 1057.
§ 13-10.Tvangsmulkt

Finanstilsynsloven § 10 annet ledd om tvangsmulkt gjelder tilsvarende for pålegg gitt i medhold av § 13-8 og § 13-9.

0Endret ved forskrift 7 des 2011 nr. 1205.
§ 13-11.Klagenemnd
(1) Det skal oppnevnes en klagenemnd for å avgjøre klager på vedtak etter verdipapirhandelloven § 15-1 tredje ledd, jf. denne forskrift § 13-8, § 13-9 og § 13-10, verdipapirhandelloven § 15-2 syvende ledd, jf. denne forskrift § 13-5, § 13-6 og § 13-7, samt verdipapirhandelloven § 15-7 femte ledd.
(2) Klagenemnden kan i en klagesak prøve alle sider av de vedtak som er gjenstand for klage.

I kraft fra den tid departementet bestemmer.

§ 13-12.Sammensetning av klagenemnden
(1) Klagenemnden skal bestå av fem medlemmer med personlige varamedlemmer som oppnevnes av departementet for en periode på fire år. Ved første gangs oppnevning, oppnevnes tre av medlemmene for fire år og to av medlemmene for to år, mens alle varamedlemmene oppnevnes for to år. Nemnden skal ha en leder og en nestleder. Nemnden skal sammensettes slik at den sikres høy regnskapsfaglig og juridisk kompetanse.
(2) Dersom både et medlem og vedkommende personlige varamedlem har forfall, innkaller lederen et av de øvrige varamedlemmene. Klagenemnden er vedtaksfør dersom minst fire av de innkalte møter.
(3) Ved forfall fra lederen ledes arbeidet i klagenemnden av nestlederen, eventuelt av et medlem.

I kraft fra den tid departementet bestemmer.

§ 13-13.Saksbehandling
(1) For klagebehandlingen i klagenemnden gjelder reglene i forvaltningsloven kapittel VI med følgende endringer og tillegg:
(2) Klagen skal fremsettes skriftlig. Klagen skal inneholde en fullstendig redegjørelse for de feil i rettsanvendelse, faktiske forhold eller saksbehandling som det gjøres gjeldende at foreligger i det vedtak som er påklaget. Såfremt det anføres at Finanstilsynets vedtak bygger på et uriktig eller mangelfullt faktisk grunnlag, skal klagen inneholde en samlet og fullstendig redegjørelse for de fakta klageren mener skal legges til grunn. Er det tidligere gitt en slik redegjørelse overfor Finanstilsynet, kan det vises til denne. Hvor Finanstilsynets og klagenemndens avgjørelse vil bero på et skjønn, bør klagen inneholde de momenter klageren mener har betydning ved skjønnsutøvelsen.
(3) Klagenemnden skal regulært avgjøre saken på grunnlag av de saksdokumenter som foreligger når den mottar klagesaken. Hvis særlige grunner foreligger, kan klagenemnden beslutte å holde muntlig forhandlingsmøte. Klagenemnden bestemmer hvilke deler av saken som skal behandles muntlig. Klagenemnden kan oppfordre parter og vitner til forklare seg direkte for klagenemnden.
(4) Avgjørelser og beslutninger som gjelder saksforberedelsen i klagenemnden treffes av nemndens leder, eller etter ledernes bemyndigelse, av et av de øvrige medlemmene.
0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).

I kraft fra den tid departementet bestemmer.

§ 13-14.Godtgjørelse og dekning av utgifter

Departementet fastsetter godtgjørelsen for klagenemndens medlemmer og treffer bestemmelser om nemndens sekretariat. Finanstilsynet kan fastsette at utgiftene til godtgjørelse til klagenemndens medlemmer og sekretariat samt andre utgifter som påløper i forbindelse med klagebehandlingen skal dekkes av klageren dersom klagenemnden ikke gir klageren medhold i klagen.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).

I kraft fra den tid departementet bestemmer.

III. Trafikkdata

Kapittel 14. Virksomhetsrapportering

0Endret ved forskrift 1 sep 2015 nr. 1017 (i kraft 1 okt 2015).
§ 14-1.Virksomhetsrapportering

Verdipapirforetak med tillatelse til å yte investeringstjenester etter verdipapirhandelloven § 9-1, samt foretak som driver slik virksomhet gjennom filial i Norge i medhold av verdipapirhandelloven § 9-24 eller § 9-25, skal sende inn halvårsoppgave til Finanstilsynet.

0Endret ved forskrift 1 sep 2015 nr. 1017 (i kraft 1 okt 2015).
§ 14-2.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009), opphevet ved forskrift 1 sep 2015 nr. 1017 (i kraft 1 okt 2015).
§ 14-3.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009), opphevet ved forskrift 1 sep 2015 nr. 1017 (i kraft 1 okt 2015).

Kapittel 15. Gjennomføring av forordning (EF) nr. 1287/2006

§ 15-1.Gjennomføring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1287/2006

EØS-avtalen vedlegg IX nr. 31bac (forordning (EF) nr. 1287/2006) om gjennomføring av direktiv 2004/39/EF med hensyn til dokumentasjonsplikt for investeringsforetak, transaksjonsrapportering, markedsinnsyn, opptak av finansielle instrumenter til notering samt definisjon av begreper for nevnte direktivs formål gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrift 20 feb 2013 nr. 215.

Del 6. Ikrafttredelse og endringer i andre forskrifter

Kapittel 16. Ikrafttredelse

§ 16-1.Ikrafttredelse
(1) Denne forskriftens kapittel 1, 2, 3, 7, 9, 10, 14, § 15-1, kapittel 16 og 17 trer i kraft 1. november 2007. Forskriftens kapittel 4, 5, 6, § 13-1, § 13-2, § 13-3, § 13-4, § 13-5, § 13-6, § 13-7, § 13-8, § 13-9 og § 13-10 trer i kraft 1. januar 2008, likevel slik at § 5-2 til § 5-8 og § 5-11 gis med virkning for regnskapsperioder som er påbegynt 1. januar 2008 eller senere. Forskriften § 13-11 til § 13-14 trer i kraft fra den tid departementet bestemmer.
(2) Fra 1. november 2007 oppheves følgende forskrifter:
-Forskrift 26. september 1996 nr. 948 om verdipapirforetaks handel for egen regning som ledd i foretakets alminnelige kapitalforvaltning, herunder om melding av slik handel
-Forskrift 26. september 1996 nr. 950 om verdipapirforetaks plikt til å føre oppgaver over mottatte og utførte oppdrag
-Forskrift 14. oktober 1996 nr. 985 om startkapital for verdipapirforetak
-Forskrift 18. mars 1997 nr. 1053 om kvartalsoppgave for verdipapirforetak
-Forskrift 7. november 1997 nr. 1149 om ikrafttredelse og overgangsbestemmelser til lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel
-Forskrift 18. desember 2002 nr. 1685 om krav til utstedelse ved verdipapirforetaks handel med børsnoterte kjøpsretter og salgsretter uten medvirkning av oppgjørssentral
-Forskrift 7. mars 2003 nr. 289 om verdipapirforetaks bruk av oppdragstakere (utkontraktering)
-Forskrift 9. juli 2003 nr. 954 om verdipapirforetakenes plikt til å gi melding om selskapets aksjeeiere
-Forskrift 7. november 2003 nr. 1322 om verdipapirforetaks plikt til å foreta lydopptak av mottatte oppdrag og til oppbevaring av dokumentasjon vedrørende ordremottak
-Forskrift 1. juli 2005 nr. 783 om utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger mv.
-Forskrift 1. juli 2005 nr. 785 om markedsmisbruk og rapportering av mistenkelige transaksjoner
-Forskrift 9. desember 2005 nr. 1422 om opplysninger i prospekter
-Forskrift 9. desember 2005 nr. 1423 om gjennomføring av prospektkontrollen
-Forskrift 9. desember 2005 nr. 1424 om unntak fra prospektplikt
-Forskrift 9. desember 2005 nr. 1425 om overgangsregler i forbindelse med endringer i prospektregler i verdipapirhandelloven kapittel 5
-Forskrift 22. desember 2005 nr. 1672 om Verdipapirforetakenes sikringsfond
-Forskrift 20. desember 2006 nr. 1561 om autoriserte markedsplasser for omsettelige verdipapirer
-Forskrift 8. juni 2007 nr. 602 om grunnprospekter.

Fra samme dato oppheves vedtak 6. desember 2006 nr. 1679 om delegering av myndighet til Kredittilsynet etter lov om verdipapirhandel § 8-12 tredje ledd.

(3) Fra 1. januar 2008 oppheves følgende forskrifter:
-Forskrift 15. desember 1997 nr. 1307 om krav til garanti ved fremsettelse av pliktig tilbud
-Forskrift 18. desember 2002 nr. 1613 om verdipapirforetaks unntak fra plikten til å flagge større aksjeposter
-Forskrift 13. oktober 2005 nr. 1198 om kontroll med børsnoterte utstederforetaks finansielle rapportering.
0Endret ved forskrift 21 des 2007 nr. 1778.

Kapittel 17. Endringer i andre forskrifter

§ 17-1.Endringer i andre forskrifter

Fra 1. november 2007 gjøres følgende endringer i andre forskrifter: - - -

Forordninger 

Se her for å lese forordning (EU) nr. 826/2012: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse (pr. desember 2016). 

Se her for å lese forordning (EU) nr. 827/2012: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse (pr. desember 2016). 

Se her for å lese forordning (EU) nr. 918/2012: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse (pr. desember 2016). 

Se her for å lese forordning (EU) nr. 919/2012: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse (pr. desember 2016). 

Se her for å lese forordning (EU) 2015/97: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse (pr. desember 2016).

0Tilføyd uten kunngjøring i Norsk Lovtidend 3 jan 2017.