Forskrift om gjennomføring og håndheving av ECAA-avtalen (European Common Aviation Area) av 9. juni 2006

DatoFOR-2007-07-02-839
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2007 hefte 7
Ikrafttredelse02.07.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§16-3
Kunngjort06.07.2007
KorttittelForskrift om ECAA-avtalen

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 2. juli 2007 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 16-3.

§ 1.I denne forskrift menes med:
a)ECAA-avtalen: Multilateral avtale inngått 9. juni 2006 mellom Det europeiske fellesskap, Det europeiske fellesskaps medlemsstater, Republikken Albania, Bosnia-Hercegovina, Republikken Bulgaria, Republikken Kroatia, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia, Republikken Island, Republikken Montenegro, Kongeriket Norge, Romania, Republikken Serbia og FNs midlertidige administrasjon i Kosovo, om etablering av et felles europeisk luftfartsmarked.
b)Nabosubjekt: Enhver stat og ethvert rettssubjekt med unntak av Norge, Island og Det europeiske felleskap, som har undertegnet ECAA-avtalen eller som har sluttet seg til ECAA-avtalen i henhold til dens artikkel 32, og som ikke er medlem av Det europeiske felleskap.
§ 2.Borgere og virksomheter hjemmehørende i et nabosubjekt skal her i landet, i forhold til ECAA-avtalen med dens vedlegg og protokoller, behandles etter de samme vilkår som gjelder for nabosubjektets borgere og virksomheter i deres forhold til Det europeiske fellesskap og dets medlemsstater.
§ 3.Forskriften trer i kraft straks.